Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 237. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 834  —  237. mál.

2. umræða.


Nefndarálit með breytingartillögu


um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 98/2004, um jöfnun kostnaðar
við dreifingu raforku, með síðari breytingum (jöfnunargjald).

Frá meiri hluta atvinnuveganefndar.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Ingva Má Pálsson frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, Júlíus Jónsson frá HS Veitum, Tryggva Þór Haraldsson frá Rarik ohf., Gústaf Adolf Skúlason frá Samorku, Bryndísi Skúladóttur frá Samtökum iðnaðarins og Halldór Árnason frá Samtökum atvinnulífsins. Umsagnir bárust um málið frá Alþýðusambandi Íslands, Byggðastofnun, HS Veitum, Orkubúi Vestfjarða ohf., Orkustofnun, Orkuveitu Reykjavíkur, Rarik ohf., Reykjavíkurborg, Sambandi garðyrkjubænda, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Sambandi sveitarfélaga á Austurlandi, Samorku, Samtökum atvinnulífsins og Samtökum iðnaðarins.
    Í frumvarpinu er lögð til breyting á lögum um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku sem felst í því að lagt verði sérstakt jöfnunargjald á þá raforku sem dreifiveitur taka á móti frá flutningskerfi Landsnets eða beint frá virkjunum að frádreginni þeirri raforku sem fer frá dreifikerfinu inn á flutningskerfið. Markmið gjaldtökunnar er að fjármagna þann jöfnuð dreifikostnaðar raforku í dreifbýli og þéttbýli sem gildandi lög heimila. Fram kemur í athugasemdum við frumvarpið að fyrir liggi að hækka þurfi enn frekar taxtann í dreifbýli þar sem sífellt færri standi undir kostnaðinum við það kerfi á meðan notendum í þéttbýli fjölgi.
    Samkvæmt frumvarpinu verður gjaldið lagt á í þremur áföngum þannig að árið 2014 verður það 10 aurar á kílóvattstund, 20 aurar árið 2015 og 30 aurar á kílóvattstund frá og með 2016.
    Meiri hlutinn leggur til tvenns konar breytingar á frumvarpinu. Annars vegar er lögð til breyting á orðalagi 3. efnismgr. 2. gr. þar sem orðalag frumvarpsins er talið geta valdið misskilningi. Sams konar breyting er lögð til á 2. efnismgr. 3. gr. frumvarpsins. Hins vegar er lögð til breyting á 4. efnismgr. 2. gr. í þá veru að gjalddagi jöfnunargjaldsins verði 1. desember ár hvert en ekki 1. mars.
    Ásmundur Friðriksson var fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifar undir álit þetta samkvæmt heimild í 4. mgr. 18. gr. starfsreglna fastanefnda Alþingis.
    Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:


     1.      Við 2. gr.
                  a.      Í stað orðanna „raforku sem samið hefur verið um að megi skerða (skerðanlegrar raforku)“ í 3. efnismgr. komi: skerðanlegs flutnings raforku.
                  b.      Í stað orðanna „1. mars“ í 2. málsl. 4. efnismgr. komi: 1. desember.      2.      2. efnismgr. 3. gr. orðist svo:
             Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. 3. gr. a skal fjárhæð jöfnunargjalds vegna skerðanlegs flutnings raforku á árinu 2014 vera 0,033 kr. á hverja kílóvattstund (kWst) af skerðanlegum flutningi raforku og 0,066 kr. á árinu 2015 á hverja kílóvattstund af skerðanlegum flutningi raforku.

Alþingi, 6. mars 2014.Jón Gunnarsson,


form.


Ásmundur Friðriksson,


frsm.

Haraldur Benediktsson.Páll Jóhann Pálsson.


Þorsteinn Sæmundsson.


Þórunn Egilsdóttir.