Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 591  —  1. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2016.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (VigH, GÞÞ, ÁsmD, HarB, PJP, ValG).


    Við sundurliðun 4 ( Fjármál lánastofnana í C-hluta). Eftirfarandi liður breytist og verði svohljóðandi:

42-872 Lánasjóður íslenskra námsmanna

m.kr.

Rekstraráætlun:
Fjármunatekjur
11.681,8
Fjármagnsgjöld
8.527,8
Framlög í afskriftasjóð útlána
6.500,0
Hreinar fjármunatekjur
-3.346,0
Framlag til rekstrar úr ríkissjóði
8.066,2
Aðrar rekstrartekjur
45,0
Önnur rekstrargjöld
791,2
Hagnaður (-tap)
3.974,0
Sjóðstreymi:
Hagnaður (-tap)
3.974,0
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi
1.282,8
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum
-590,0
Handbært fé frá rekstri
4.666,8
Fjárfestingarhreyfingar
Veitt löng lán
15.608,0
Afborganir af veittum löngum lánum
8.500,0
Varanlegir rekstrarfjármunir
100,0
Fjárfestingarhreyfingar samtals
-7.208,0
Fjármögnunarhreyfingar
Tekin löng lán
9.500,0
Afborganir af teknum löngum lánum
7.270,0
Fjármögnunarhreyfingar samtals
2.230,0
Breyting á handbæru fé
-311,2
Handbært fé í ársbyrjun
2.066,4
Handbært fé í árslok
1.755,2