Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 683  —  1. mál.

3. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2016.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (VigH, GÞÞ, ÁsmD, HarB, PJP, ValG).


    Sundurliðun 1 ( Tekjur A-hluta) orðist svo:

m.kr. Rekstrargrunnur Greiðslugrunnur
I Skatttekjur
1 Skattar á tekjur og hagnað
1.1.1.1
Tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla
140.700,0 137.700,0
1.1.5.1
Skattur á fjármagnstekjur einstaklinga
30.100,0 27.800,0
Skattar á tekjur og hagnað einstaklinga
170.800,0 165.500,0
1.5.1.1
Tekjuskattur, lögaðilar
69.300,0 66.800,0
1.10.2
Fjármagnstekjuskattur greiddur af ríkissjóði
6.320,0 5.290,0
1.10.5
Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra
1.965,3 1.902,5
1.10.7.1
Gjald vegna Ríkisútvarpsins ohf.
3.730,0 3.550,0
Skattar á tekjur og hagnað, ót. annars staðar
12.015,3 10.742,5
Skattar á tekjur og hagnað
252.115,3 243.042,5
2 Tryggingagjöld
2.2
Tryggingagjöld, lögaðilar
286,0 279,0
2.2.1.1
Tryggingagjald, almennt
68.752,0 67.187,0
2.2.1.5
Atvinnutryggingargjald
16.640,0 16.235,0
Tryggingagjöld, lögaðilar
85.678,0 83.701,0
Tryggingagjöld
85.678,0 83.701,0
3 Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
3.2
Ábyrgðargjald vegna launa
613,0 598,0
3.5
Gjald til jöfnunar og lækkunar á örorkubyrði lífeyrissjóða
3.582,0 3.582,0
3.10
Launaskattur á fjármálafyrirtæki o.fl.
3.100,0 3.070,0
Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
7.295,0 7.250,0
4 Eignarskattar
4.3
Erfðafjárskattar, skattar á gjafafé
3.100,0 3.000,0
4.4.1
Stimpilgjöld
4.450,0 4.450,0
4.5.2.1
Sértækir eignarskattar á fasteignir
818,4 818,4
Eignarskattar
8.368,4 8.268,4
5 Skattar á vörur og þjónustu
5.1.1.1
Virðisaukaskattur
192.000,0 182.000,0
5.1.2.1.15
Vörugjald af innfluttum ökutækjum
7.150,0 7.050,0
5.1.2.1.25
Vörugjald af bensíni
4.800,0 4.800,0
5.1.2.1.30
Sérstakt vörugjald af bensíni
7.800,0 7.800,0
5.1.2.1.32
Kolefnisgjald
3.570,0 3.570,0
5.1.2.1.33
Olíugjald
8.700,0 8.700,0
5.1.2.1.35
Gjald af eftirlitsskyldum rafföngum
74,5 74,5
5.1.2.1.37
Sérstakur skattur af sölu á heitu vatni
370,0 370,0
5.1.2.1.40
Flutningsjöfnunargjöld
1.273,0 1.273,0
5.1.2.1.50
Áfengisgjald
16.600,0 16.600,0
5.1.2.1.52
Tóbaksgjald
5.950,0 5.950,0
5.1.2.1.55
Ýmis vörugjöld
3.850,6 3.850,6
5.1.2.10
Tollar og aðflutningsgjöld
3.922,0 3.872,0
5.1.2.20
Sértækir þjónustuskattar
2.875,0 2.870,0
5.1.2.30
Aðrir sértækir skattar á vörur og þjónustu
9,7 9,7
Skattar á viðskipti með vörur og þjónustu
258.944,8 248.789,8
5.2.1.1.1
Bifreiðagjöld
6.800,0 6.750,0
5.2.1.5.5
Þungaskattur
820,0 820,0
5.2.2.1
Neysluskattar og leyfisgjöld af skipum
354,0 351,0
5.2.2.10
Ýmis leyfi fyrir atvinnustarfsemi og tengd leyfi
194,6 194,6
5.2.2.15
Gjöld fyrir veitingu atvinnuréttinda og tengdra leyfa
0,8 0,8
5.2.2.25
Ýmis leyfis- og skráningargjöld
972,9 972,9
5.2.2.25.5.95
Ýmis skráningargjöld
317,0 317,0
5.2.2.30
Ýmis eftirlitsgjöld
2.723,4 2.722,4
5.2.2.35
Ýmislegt
14,0 14,0
Neyslu- og leyfisgjöld
12.196,7 12.142,7
Skattar á vörur og þjónustu
271.141,5 260.932,5
6 Aðrir skattar
6.1
Aðrir skattar á atvinnurekstur
90,0 90,0
6.1.15
Markaðsgjald
613,0 598,0
6.1.25
Gjald á lánastofnanir til umboðsmanns skuldara
357,7 357,7
6.1.30
Gjald á bankastarfsemi
9.800,0 9.800,0
Aðrir skattar á atvinnurekstur
10.860,7 10.845,7
6.2.1
Sektir á skatttekjur
617,0 556,0
Aðrir skattar
11.477,7 11.401,7
Skatttekjur, samtals
636.075,9 614.596,1
II Aðrar rekstrartekjur
8 Arðgreiðslur og leigutekjur
8.2.1
Arðgreiðslur frá fjármálastofnunum
15.422,0 15.422,0
8.2.2
Arðgreiðslur frá öðrum opinberum stofnunum
2.976,0 2.976,0
Arðgreiðslur frá öðrum opinberum aðilum
18.398,0 18.398,0
8.3.1
Vaxtatekjur af skatttekjum
5.400,0 4.300,0
8.3.6
Vaxtatekjur af endurlánum ríkissjóðs
8.081,0 4.050,0
8.3.7
Aðrar vaxtatekjur
4.576,0 4.576,0
8.3.8.1
Leiga á lóðum og landréttindum
75,2 75,2
8.3.8.5
Aðrar eignatekjur, ótaldar annars staðar
31,6 31,6
8.3.8.5.10
Veiðigjald fyrir veiðiheimildir
7.490,0 8.570,0
Aðrar eignatekjur
25.653,8 21.602,8
Arðgreiðslur og leigutekjur
44.051,8 40.000,8
9 Ýmsar tekjur
9.1.1
Dómsmálagjöld o.fl.
949,0 949,0
9.1.2
Áhættugjöld fyrir ríkisábyrgðir
1.370,0 1.370,0
9.1.3.5
Skólagjöld
1.313,1 1.313,1
9.1.3.10
Gjöld fyrir læknishjálp o.fl.
130,0 130,0
9.1.3.20
Prófgjöld
43,6 43,6
9.1.3.25
Gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl.
326,5 303,5
9.1.3.30
Skoðunar-, mælinga- og eftirlitsgjöld
1.365,8 1.365,8
9.1.3.35
Ýmislegt
824,6 824,6
9.1.3.40
Útgáfa skírteina og þinglýsingar
877,1 877,1
9.1.4
Önnur neyslu- og leyfisgjöld
420,8 420,8
Neyslu- og leyfisgjöld fyrir þjónustu
7.620,5 7.597,5
Ýmsar tekjur
7.620,5 7.597,5
10 Sektir
10.1
Lögreglumannasektir og lögreglustjórasektir
550,0 550,0
10.2
Dómsektir og viðurlagaákvarðanir
900,0 900,0
10.3
Ýmsar sektir
35,0 35,0
Sektir
1.485,0 1.485,0
12 Aðrar eigna- og aukatekjur
12.5.1
Innborganir í Ábyrgðarsjóð launa úr gjaldþrotabúum
45,0 45,0
Aðrar rekstrartekjur, samtals
53.202,3 49.128,3
III Sala eigna
13 Sala varanlegra rekstrarfjármuna
13.1
Sala fasteigna
400,0 400,0
15 Sala á landi og réttindum
15.1
Sala á landi og jarðeignum
100,0 100,0
15.2
Sala á réttindum
300,0 300,0
Sala á landi og réttindum
400,0 400,0
Sala eigna, samtals
800,0 800,0
IV Fjármagnstilfærslur
16 Fjármagnstilfærslur frá öðrum en opinberum aðilum
16.1.1.91 Stöðugleikaframlög frá slitabúum til umsýslu
hjá Seðlabanka Íslands
331.300,0 37.700,0
16.1.1.92 Stöðugleikaframlög frá slitabúum til að mæta
lækkun á bankaskatti
17.000,0 17.000,0
Innlendir aðilar
348.300,0 54.700,0
Fjármagnstilfærslur frá öðrum en opinberum aðilum
348.300,0 54.700,0
Fjármagnstilfærslur, samtals
348.300,0 54.700,0
V Fjárframlög
18 Fjárframlög frá opinberum aðilum
18.1
Rekstrarframlög
312,1 312,1
18.1.1
Hluti sveitarfélaga í innheimtukostnaði
920,0 920,0
Rekstrarframlög
1.232,1 1.232,1
18.2.1
Framlag Happdrættis HÍ til Háskóla Íslands
780,0 780,0
18.2.5 Viðbótarframlag sveitarfélaga vegna
lífeyrisskuldbindinga grunnskólakennara
315,0 315,0
Fjárframlög frá opinberum aðilum
2.327,1 2.327,1
Fjárframlög, samtals
2.327,1 2.327,1
Heildartekjur samtals:
1.040.705,3 721.551,5