Ferill 728. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Prentað upp.

Þingskjal 1401  —  728. mál.
Viðbót. Liður felldur brott.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til laga um útlendinga.

Frá allsherjar- og menntamálanefnd.


     1.      2. málsl. 1. mgr. 1. gr. falli brott.
     2.      Við 3. gr.
                  a.      Í stað orðanna „flóttamannasamningsins eða í lögum þessum“ í 1. tölul. komi: alþjóðasamnings um stöðu flóttamanna, vernd sem veitt er á grundvelli reglna um viðbótarvernd.
                  b.      Á eftir orðinu „landi“ í 2. tölul. komi: til heimalands eða annars ríkis þar sem hann getur sýnt fram á löglega heimild til dvalar.
                  c.      Orðin „eins og“ í 6. tölul. falli brott.
                  d.      Í stað orðanna „óttast af ríkum ástæðum“ í 8. tölul. komi: hefur ástæðuríkan ótta um.
                  e.      Í stað orðsins „réttarstöðu“ í 9. tölul. komi: stöðu.
                  f.      Við 10. tölul. bætist: til heimalands eða annars ríkis þar sem hann getur sýnt fram á löglega heimild til dvalar.
                  g.      13. tölul. orðist svo: Hagsmunagæsla barns: Það að gæta hagsmuna barns og sjá til þess að barn fái þá aðstoð sem nauðsynleg er á meðan málsmeðferð stendur, þ.m.t. stuðning á grundvelli barnaverndarlaga og annarra laga, svo sem varðandi félagslega aðstoð, skólaþjónustu og heilbrigðisþjónustu.
                  h.      21. tölul. orðist svo: Samningar um ríkisfangsleysi: Alþjóðasamningur um réttarstöðu ríkisfangslausra einstaklinga frá 1954 og alþjóðasamningur um að draga úr ríkisfangsleysi frá 1961.
                  i.      Í stað orðanna „vera lögfræðingur sem hefur“ í 24. tölul. komi: hafa.
     3.      3. mgr. 4. gr. orðist svo:
                 Ráðherra setur reglugerð um starfssvið einstakra stofnana skv. 2. mgr. á grundvelli laga þessara að því leyti sem lögin og stjórnvaldsfyrirmæli kveða ekki á um það.
     4.      Við 6. gr.
                  a.      Orðin „og hafa sérþekkingu á útlendingamálum“ í 2. málsl. 4. mgr. falli brott.
                  b.      Á eftir orðunum „og tveir“ í 3. málsl. 4. mgr. komi: skipaðir.
     5.      Í stað orðsins „ríki“ í síðari málslið 7. gr. komi: upprunaríki.
     6.      Við 8. gr.
                  a.      Í stað orðsins „einum“ í 2. málsl. 2. mgr. komi: einn.
                  b.      Í stað orðsins „ríki“ í a-lið 2. mgr. komi: upprunaríki.
                  c.      4. málsl. 7. mgr. orðist svo: Við undirbúning máls er formanni eða varaformanni heimilt að ákveða að kæranda sé gefinn kostur á að koma fyrir nefndina.
                  d.      Í stað orðanna „varamaður hans“ í 5. málsl. 7. mgr. komi: varaformaður.
     7.      Við 9. gr.
                  a.      Í stað orðanna „ráðherra dómsmála, einn af ráðherra utanríkismála“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: ráðherra sem fer með dómsmál, einn af ráðherra sem fer með utanríkismál.
                  b.      Í stað orðanna „skipulag um“ í 2. mgr. komi: skipulag.
                  c.      Orðin „framkvæmd við“ í 2. mgr. falli brott.
     8.      Síðari málsliður 2. mgr. 10. gr. orðist svo: Barni sem myndað getur eigin skoðanir skal tryggður réttur til að tjá sig í máli sem það varðar og skal tekið tillit til skoðana þess í samræmi við aldur og þroska.
     9.      Í stað orðsins „hans“ í b- og c-lið 2. mgr. 11. gr. komi: sinn.
     10.      Í stað orðanna „ætla má að hann geti með sanngirni“ í 2. mgr. 12. gr. komi: ætla má með sanngirni að hann geti.
     11.      Við 13. gr.
                  a.      3. mgr. orðist svo:
                      Þegar kærð er ákvörðun sem varðar frávísun, brottvísun eða afturköllun dvalarleyfis skal stjórnvald skipa útlendingi talsmann úr hópi lögmanna til að gæta hagsmuna hans nema þegar um er að ræða kæru vegna ákvörðunar um alþjóðlega vernd skv. II. kafla eða brottvísun skv. 2. og 3. mgr. 95. gr., c- og d-lið 1. mgr. 98. gr., b- og c-lið 1. mgr. 99. gr. og a-lið 1. mgr. 100. gr.
                  b.      Í stað orðsins „upplýsinga“ og orðsins „upplýsinganna“ í 4. mgr. komi: gagna; og: gagnanna.
     12.      Í stað orðsins „útlendinga“ í fyrirsögn 14. gr. komi: útlendings.
     13.      Við 16. gr.
                  a.      Í stað orðsins „upplýsinga“ í fyrri málslið komi: gagna.
                  b.      Í stað orðanna „skv. 1. mgr.“ í síðari málslið komi: samkvæmt ákvæði þessu.
     14.      Við 17. gr.
                  a.      1. mgr. orðist svo:
                      Útlendingastofnun, kærunefnd útlendingamála, Þjóðskrá Íslands og lögreglu er heimil vinnsla persónuupplýsinga útlendinga að fullnægðum heimildarákvæðum laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, sem og að því marki sem mælt er fyrir um heimildir til slíkrar vinnslu í lögum þessum. Að svo miklu leyti sem lög þessi mæla ekki fyrir um á annan veg gilda ákvæði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga um vinnslu upplýsinganna.
                  b.      Á eftir 2. málsl. 2. mgr. komi nýr málsliður, svohljóðandi: Niðurstöður samkeyrslna sem hafa þýðingu vegna einstakra mála skulu varðveittar með málsgögnum en öðrum niðurstöðum skal eytt.
                  c.      Í stað orðsins „til“ í 2. málsl. 4. mgr. komi: fyrir.
     15.      Við 20. gr.
                  a.      Í stað orðanna „eða getur“ í c-lið 6. mgr. komi: eða hann getur.
                  b.      Í stað orðsins „og“ í e-lið 6. mgr. komi: eða.
     16.      Við 23. gr.
                  a.      Í stað orðsins „flóttamannasamningsins“ í 3. mgr. komi: alþjóðasamnings um stöðu flóttamanna.
                  b.      Í stað orðsins „mála“ í síðari málslið 5. mgr. komi: umsókna.
     17.      Við 24. gr.
                  a.      4. málsl. 1. mgr. falli brott.
                  b.      Í stað orðanna „skyldur sínar um“ í 3. mgr. komi: skyldur sínar til.
                  c.      Í stað orðsins „hagsmunagæslumanns“ í 4. mgr. komi: hlutverk hagsmunagæslu barns.
                  d.      Á eftir orðinu „barnaverndarnefndar“ í 6. mgr. komi: og Barnaverndarstofu.
     18.      Við 25. gr.
                  a.      Í stað tilvísunarinnar „2. mgr.“ tvívegis í 2. mgr. og í 5. mgr. komi: 1. mgr.
                  b.      2. málsl. 3. mgr. orðist svo: Barni sem myndað getur eigin skoðanir skal tryggður réttur til að tjá sig í máli sem það varðar og skal tekið tillit til skoðana þess í samræmi við aldur og þroska, sbr. 2. mgr. 10. gr.
                  c.      Í stað orðanna „hagsmunagæslumann skv. 31. gr.“ í síðari málslið 4. mgr. komi: tilkynna málið til barnaverndarnefndar og upplýsa Barnaverndarstofu um það skv. 31. gr.
     19.      Við 26. gr.
                  a.      Í stað orðsins „fingraförum“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: fingraför.
                  b.      Í stað orðanna „Vakni rökstuddur grunur hjá Útlendingastofnun“ í 1. málsl. 3. mgr. komi: Vakni grunur.
                  c.      Á eftir 1. málsl. 3. gr. komi nýr málsliður, svohljóðandi: Stjórnvöld sem koma að málum, umsækjandi sjálfur og talsmaður hans geta farið fram á aldursgreiningu.
     20.      Í stað orðanna „réttindi, öryggi og veita umsækjendum“ í 2. mgr. 27. gr. komi: réttindi og öryggi umsækjenda og veita þeim.
     21.      Við 28. gr.
                  a.      Í stað orðsins „sannarlegum“ í lokamálslið 4. mgr. komi: sannanlegum.
                  b.      Síðari málsliður 5. mgr. orðist svo: Útlendingastofnun er heimilt að kveðja sérfræðing í málefnum barna sér til aðstoðar.
                  c.      Orðin „og hagsmunagæslumanni skv. 31. gr.“ í 6. mgr. falli brott.
                  d.      Í stað orðsins „á“ í 8. mgr. komi: fyrir.
     22.      Við 29. gr.
                  a.      Við a-lið 1. mgr. bætist: eða einstakling sem hefur þörf á ríkri vernd eða aðstoð.
                  b.      Í stað orðanna „til hættu“ í d-lið 1. mgr. komi: hættulegur.
                  c.      Á eftir orðinu „Útlendingastofnun“ í 1. málsl. 2. mgr. komi: og kærunefnd útlendingamála.
     23.      Í stað orðanna „og mat fyrir þörf á slíkri þjónustu og“ í 6. mgr. 30. gr. komi: sem og.
     24.      31. gr. orðist svo ásamt fyrirsögn:

             Hagsmunagæsla barns.

                 Barnaverndarstofa skal tryggja hagsmunagæslu barns, sbr. 13. tölul. 3. gr. Heimilt er að víkja frá þessu ef augljóst er að viðkomandi er lögráða, sbr. ákvæði 3. mgr. 26. gr. Ákvæði þetta á við þegar umsækjandinn er ólögráða og dvelur hér á landi án foreldra sinna eða annarra sem fara með forsjá hans eða þegar foreldrar eða þeir sem fara með forsjá umsækjanda geta ekki sinnt skyldum sínum gagnvart honum eða þegar barnaverndarnefnd telur að umsjá barnsins sé ekki fullnægjandi. Ákvæði þetta á einnig við um börn sem talið er að geti verið fórnarlömb mansals. Sá sem fer með hagsmunagæslu barns skal hafa sérþekkingu á sviði barnaverndar og hreint sakavottorð.
                 Barnaverndarstofa skal sjá til þess að útvega barni fósturheimili eða annað vistunarúrræði, að hagsmunir barns séu hafðir í fyrirrúmi og að barnaverndarnefnd uppfylli þarfir barns á viðeigandi hátt samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga, m.a. hvað varðar búsetu, heilbrigðisþjónustu og möguleika til menntunar. Barnaverndarstofa skal m.a. sjá til þess að starfsmaður barnaverndar:
                  a.      verði viðstaddur skýrslutökur og önnur viðtöl við fulltrúa stjórnvalda,
                  b.      verði viðstaddur og gæti hagsmuna barns við aldursgreiningu, sé hennar krafist,
                  c.      aðstoði barn við að nýta þjónustu Rauða krossins á Íslandi við leit að nánustu fjölskyldu þegar þess er þörf,
                  d.      fái upplýsingar um stöðu umsóknar barnsins og sé í samskiptum við talsmann barnsins, sbr. 1. mgr. 30. gr.,
                  e.      tryggi barni örugga búsetu í samræmi við ákvæði barnaverndarlaga; þó er heimilt að barn frá 15 ára aldri dveljist í móttökumiðstöð, sbr. 27.gr., þar til viðeigandi úrræði finnst.
                 Við störf sín skal starfsmaður barnaverndarnefndar taka tillit til þjóðernis, kyns, tungumáls og trúar- og menningarlegs uppruna barnsins, t.d. með því að tryggja fullnægjandi samskipti við barnið með aðstoð túlks.
                 Hagsmunagæslu Barnaverndarstofu lýkur formlega þegar:
                  a.      barn verður lögráða eða þegar barn sem sagðist vera ólögráða telst lögráða samkvæmt ákvörðun Útlendingastofnunar,
                  b.      barni er veitt dvalarleyfi hér á landi og barnaverndarnefnd tekur við forsjá samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga,
                  c.      barn flyst eða því er fylgt úr landi,
                  d.      foreldrar barns eða sá sem fer með forsjá þess geta sinnt forsjárskyldum sínum svo að fullnægjandi sé.
                 Kostnaður vegna hagsmunagæslu greiðist úr ríkissjóði.
     25.      Í stað orðanna „samnings um réttarstöðu flóttamanna“ í fyrri málslið 1. mgr. 32. gr. komi: alþjóðasamnings um stöðu flóttamanna.
     26.      Við 33. gr.
                  a.      B-liður 1. mgr. orðist svo: framfærsla.
                  b.      Í stað orðsins „fórnarlömb“ í 4. mgr. og orðsins „Fórnarlömbum“ í 5. mgr. komi: þolendur; og: Þolendum.
                  c.      Í stað orðsins „sálgæsluþjónustu“ í 4. mgr. og orðsins „sálgæsluþjónusta“ í 5. mgr. komi: sálgæslu; og sálgæsla.
                  d.      Í stað orðsins „hans“ í 6. mgr. komi: sinn.
                  e.      Í stað orðanna „samkvæmt ákvæði þessu“ í 2. málsl. 7. mgr. komi: skv. 1. mgr.
     27.      Í stað orðsins „og“ í 1. mgr. og 1. málsl. 2. mgr. 35. gr. komi: eða:
     28.      Við 36. gr.
                  a.      Orðið „vera“ í a-lið 1. mgr. falli brott.
                  b.      Í stað orðsins „flóttamannasamninginn“ í a-lið 1. mgr. komi: alþjóðasamning um stöðu flóttamanna.
                  c.      2. mgr. orðist svo:
                      Ef svo stendur á sem greinir í 1. mgr. skal þó taka umsókn um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar ef útlendingurinn hefur slík sérstök tengsl við landið að nærtækast sé að hann fái hér vernd eða ef sérstakar ástæður mæla annars með því. Ef meira en 12 mánuðir hafa liðið frá því að umsókn um alþjóðlega vernd barst fyrst íslenskum stjórnvöldum og tafir á afgreiðslu hennar eru ekki á ábyrgð umsækjanda sjálfs skal taka hana til efnismeðferðar.
     29.      Við 37. gr.
                  a.      Fyrri málsliður 2. mgr. orðist svo: Flóttamaður samkvæmt lögum þessum er einnig útlendingur sem telst ekki flóttamaður samkvæmt ákvæði A-liðar 1. gr. alþjóðasamnings um stöðu flóttamanna ef raunhæf ástæða er til að ætla að hann eigi á hættu að sæta dauðarefsingu, pyndingum eða annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu eða hann verði fyrir alvarlegum skaða af völdum árása í vopnuðum átökum þar sem ekki er greint á milli hernaðarlegra og borgaralegra skotmarka verði hann sendur aftur til heimalands síns.
                  b.      Í stað orðanna „þaðan sem hann flúði“ í 4. mgr. komi: hann flúði frá.
                  c.      Orðin „við ákvörðun“ í 2. málsl. 5. mgr. falli brott.
                  d.      Við 5. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Þegar um er að ræða fylgdarlaus börn er skylt að leita umsagnar Barnaverndarstofu áður en ákvörðun er tekin.
                  e.      Fyrirsögn greinarinnar verði: Grundvöllur alþjóðlegrar verndar.
     30.      Við 38. gr.
                  a.      B-liður 2. mgr. orðist svo: löggjöf og aðgerðum stjórnvalda, lögreglu og dómstóla sem fela í sér mismunun að efni eða vegna þess hvernig þær eru framkvæmdar.
                  b.      Í stað orðanna „sbr. 40. gr.“ í e-lið 2. mgr. komi: skv. b-lið 2. mgr. 40. gr.
                  c.      F-liður 2. mgr. falli brott.
                  d.      A-liður 3. mgr. orðist svo: kynþáttur vísar einkum til hópa sem deila húðlit eða öðrum sameiginlegum lífræðilegum einkennum og þjóðfélagshópa af tilteknum uppruna og ber að túlka í víðri merkingu.
                  e.      D-liður 3. mgr. orðist svo: þjóðfélagshópur vísar einkum til hóps fólks sem umfram það að sæta ofsóknum hefur áþekkan uppruna, bakgrunn, venjur og félagslega stöðu eða hefur sameiginleg einkenni eða lífsskoðanir, svo sem kyngervi, sem eru svo mikilvæg fyrir sjálfsmynd þess að ekki ætti að gera kröfu til að þeim verði breytt eða hóps fólks sem er álitinn frábrugðinn öðrum í samfélaginu; þá skulu fyrrverandi fórnarlömb mansals teljast meðlimir tiltekins þjóðfélagshóps.
                  f.      Fyrirsögn greinarinnar verði: Ofsóknir.
     31.      Við 39. gr.
                  a.      Í stað orðsins „stöðu“ síðari málslið í 1. mgr. komi: réttarstöðu.
                  b.      3. mgr. orðist svo:
                      Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði um afgreiðslu mála.
     32.      Í stað orðsins „flóttamannasamningsins“ í a-lið 2. mgr. 40. gr. komi: alþjóðasamnings um stöðu flóttamanna.
     33.      Við 41. gr.
                  a.      Orðið „þó“ í 1. málsl. falli brott.
                  b.      Orðið „nú“ í a-lið falli brott.
                  c.      Í stað orðanna „annarra en Flóttamannastofnunar“ í a-lið komi: öðrum en Flóttamannastofnun.
                  d.      Í stað orðsins „mannúð“ og orðsins „gerningum“ í 1. tölul. c-liðar komi: mannkyninu; og: samningum.
                  e.      Í stað orðanna „ganga gegn tilgangi og reglum“ í 3. tölul. c-liðar komi: brjóta í bága við tilgang og meginreglur.
     34.      Í stað orðanna „og 41. gr.“ í 4. mgr. 42. gr. komi: eða 41. gr.
     35.      Í stað orðanna „þaðan sem“ í síðari málslið 1. mgr. 43. gr. komi: frá svæði þar sem.
     36.      Við 45. gr.
                  a.      Í stað orðsins „flóttamannasamningnum“ í síðari málslið 1. mgr. komi: alþjóðasamningi um stöðu flóttamanna.
                  b.      Í stað orðsins „foreldri“ í 2. málsl. 3. mgr. komi: foreldrið.
                  c.      Í stað orðanna „og mannúðarsjónarmiða skv. 74. gr., sem og“ í 5. mgr. komi: eða mannúðarsjónarmiða skv. 74. gr. og.
                  d.      6. mgr. orðist svo:
                      Ráðherra er heimilt að kveða í reglugerð nánar á um skilyrði fyrir fjölskyldusameiningu á grundvelli 2. mgr., þ.m.t. hvaða skilyrðum 55. gr. skuli vera fullnægt.
     37.      Við 46. gr.
                  a.      Í stað orðsins „flóttamannasamningsins“ í c-lið 1. mgr. komi: alþjóðasamnings um stöðu flóttamanna.
                  b.      Við síðari málslið 3. mgr. bætist: því.
                  c.      Í stað orðsins „og“ í 8. mgr. komi: eða.
     38.      Við 48. gr.
                  a.      Orðið „síns“ í c-lið 1. mgr. falli brott.
                  b.      Í stað orðanna „áður hafði“ í f-lið 1. mgr. og 2. mgr. komi: hafði áður.
                  c.      Í stað orðsins „og“ í 3. mgr. komi: eða.
     39.      Á eftir „61. gr.“ í c-lið 1. mgr. 51. gr. komi: dvalarleyfi vegna starfa íþróttafólks skv. 63. gr.
     40.      Í stað orðsins „komi“ í síðari málslið 1. mgr. 52. gr. komi: kemur.
     41.      Við 53. gr.
                  a.      Í stað orðanna „dvalar- og atvinnuleyfi“ í 2. mgr. komi: dvalarleyfi á grundvelli atvinnuþátttöku.
                  b.      Á eftir orðinu „krefjast“ í 3. mgr. komi: þess.
                  c.      4. mgr. orðist svo:
                      Ráðherra setur reglugerð um nánari framkvæmd þessa ákvæðis.
     42.      Í stað orðanna „dvalarleyfis annarra en þeirra sem“ í 5. mgr. 57. gr. komi: annars konar dvalarleyfis en.
     43.      Við 58. gr.
                  a.      Í stað tilvísunarinnar „2. mgr.“ í 1. málsl. 2. mgr. komi: 1. mgr.
                  b.      Í stað orðanna „dvalarleyfi hér á landi“ og orðanna „dvalarleyfis sérfræðings“ í b-lið 2. mgr. komi: dvalarleyfi; og: dvalarleyfis vegna starfs sem krefst sérfræðiþekkingar.
                  c.      Í stað orðanna „í tvö ár og foreldri hafi“ í a-lið 3. mgr. komi: síðastliðin tvö ár fyrir framlagningu umsóknar og foreldri hefur.
                  d.      Í stað orðanna „útlendinga sem hafa“ í b-lið 3. mgr. komi: útlending sem hefur.
                  e.      Á undan „1. mgr.“ í 5. mgr. komi: b-liðar.
                  f.      Í stað orðanna „ótímabundin dvalarleyfi, þar á meðal um lengri dvöl“ í 1. málsl. 9. mgr. komi: ótímabundið dvalarleyfi, þar á meðal um dvöl.
     44.      Við 62. gr.
                  a.      Síðari málsliður 2. mgr. orðist svo: Heimilt er að endurnýja dvalarleyfið í allt að eitt ár í senn.
                  b.      Orðið „ekki“ í 5. mgr. falli brott.
     45.      Í stað orðanna „uppfyllir skilyrði“ í a-lið 1. mgr. 63. gr. komi: fullnægir skilyrðum.
     46.      Við 65. gr.
                  a.      Á eftir orðunum „ákvæði þessu“ í 3. mgr. komi: að uppfylltum skilyrðum 2. mgr.
                  b.      4. mgr. orðist svo:
                      Heimilt er að veita útlendingi dvalarleyfi samkvæmt ákvæði þessu að uppfylltum skilyrðum a-liðar 2. mgr. vegna náms sem fram fer á vinnustöðum hér á landi enda hafi verið veitt tímabundið atvinnuleyfi á grundvelli laga um atvinnuréttindi útlendinga.
                  c.      Á undan orðinu „veikindi“ í lokamálslið 5. mgr. komi: alvarleg.
                  d.      Í stað tilvísunarinnar „3. mgr.“ í 8. mgr. komi: 2. mgr.
     47.      Í stað orðanna „skilyrði 1. og 2. mgr. 55. gr. séu uppfyllt“ í 2. mgr. 66. gr. komi: skilyrðum 1. og 2. mgr. 55. gr. sé fullnægt.
     48.      Við 67. gr.
                  a.      Orðin „samkvæmt ákvæði þessu vilji þeir koma“ í 1. mgr. falli brott.
                  b.      Í stað orðsins „fullnægi“ í a-lið 2. mgr. komi: fullnægir.
                  c.      B-liður 2. mgr. orðist svo: farmiði frá Íslandi í lok tímabils liggur fyrir, nema þegar um dvöl í tengslum við skráð trúfélag eða þjóðkirkjuna er að ræða.
                  d.      C-liður 2. mgr. orðist svo: fyrirliggjandi er boð til útlendings frá innlendum aðilum, sbr. 1. mgr., um að koma hingað til lands og starfa á þeirra vegum þar sem kemur fram hver sé tilgangur dvalar, hversu lengi hún muni vara og hvaða störfum viðkomandi eigi að sinna.
                  e.      Í stað orðanna „skulu vera á“ í d-lið 2. mgr. komi: eru.
     49.      Við 68. gr.
                  a.      Orðin „þess tíma sem“ í 1. málsl. 5. mgr. falli brott.
                  b.      Á eftir orðinu „aðstæður“ í 8. mgr. komi: hans.
     50.      Við 69. gr.
                  a.      Tilvísunin „65.“ í 1. málsl. 1. mgr. falli brott.
                  b.      Tilvísunin „1. mgr.“ í fyrri málslið 2. mgr. falli brott.
                  c.      1. málsl. 4. mgr. orðist svo: Dvalarleyfi skv. 70.–72. gr. skulu að jafnaði veitt til eins árs en heimilt er að veita dvalarleyfi til lengri tíma til samræmis við þann fjölskyldumeðlim sem umsókn byggist á, þó að hámarki í tvö ár.
                  d.      Í stað orðsins „dvalarleyfa“ í fyrirsögn komi: dvalarleyfis.
     51.      Við 70. gr.
                  a.      2. málsl. 1. mgr. orðist svo: Skilyrði þess er að makinn hafi rétt til fjölskyldusameiningar samkvæmt kafla þessum og að hann sé annaðhvort í hjúskap eða sambúð sem hefur varað lengur en eitt ár.
                  b.      Á undan „3. mgr.“ í 4. mgr. komi: Ákvæði.
                  c.      Í stað orðanna „af hálfu maka. Skilyrði er að það hafi“ í b-lið 9. mgr. komi: af hálfu maka og það hefur.
                  d.      Í stað orðsins „bendi“ í b-lið 9. mgr. komi: benda.
                  e.      Í stað orðanna „skilnaðarins eða sambúðarslitanna“ í c-lið 9. mgr. komi: skilnaðar eða sambúðarslita.
     52.      Við 71. gr.
                  a.      Á eftir „61.“ í 1. mgr. komi: 63.
                  b.      1. málsl. 2. mgr. orðist svo: Barn skal vera í forsjá þess aðila sem það leiðir rétt sinn af.
                  c.      Á eftir orðinu „og“ í 3. mgr. komi: skal.
     53.      Við 72. gr.
                  a.      Í stað orðsins „og“ í 1. málsl. 2. mgr. komi: eða.
                  b.      Í stað orðsins „barns“ í b-lið 3. mgr. og orðsins „barn“ í c-lið 3. mgr. komi: barnsins; og: barnið.
     54.      Við 73. gr.
                  a.      Í stað orðanna „samkvæmt ákvæðum 37. og 39. gr.“ í 1. mgr. komi: skv. 37. eða 39. gr.
                  b.      Í stað orðsins „þriggja“ í 1. málsl. 2. mgr. komi: fjögurra.
                  c.      Lokamálsliður 2. mgr. falli brott.
     55.      Við 74. gr.
                  a.      Í stað orðanna „þörf á“ í fyrri málslið 1. mgr. komi: þörf fyrir.
                  b.      Skammstöfunin „skv.“ í fyrri málslið 1. mgr. falli brott.
                  c.      Í stað orðsins „eða“ í síðari málslið 1. mgr. komi: og.
                  d.      Í stað orðsins„eftirfarandi“ í 2. málsl. 2. mgr. komi: að.
                  e.      Orðið „að“ fremst í a–d-lið 2. mgr. falli brott.
                  f.      Í stað orðanna „einn eða fleiri eftirfarandi liða eiga“ í 1. málsl. 3. mgr. komi: eitt eða fleira af eftirfarandi á.
     56.      Við 75. gr.
                  a.      Í stað orðsins „sex“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: níu.
                  b.      Orðið „öllum“ í 1. málsl. 1. mgr. falli brott.
                  c.      Orðið „brott“ í lokamálslið 1. mgr. falli brott.
     57.      Við 76. gr.
                  a.      Orðin „og annað tveggja á við“ í 1. málsl. 1. mgr. falli brott.
                  b.      Við a-lið 1. mgr. bætist: eða.
                  c.      Orðið „brott“ í 2. mgr. falli brott.
     58.      Við 77. gr.
                  a.      Í stað orðsins „eftirfarandi“ í 3. málsl. 1. mgr. komi: að.
                  b.      Orðið „að“ fremst í a–e-lið 1. mgr. falli brott.
                  c.      Í stað orðsins „honum“ í d-lið 1. mgr. komi: umsækjanda.
                  d.      Í stað orðanna „skilyrðum 1. mgr.“ í fyrri málslið 2. mgr. komi: skilyrði b-liðar 1. mgr.
                  e.      Í stað orðsins „og“ í fyrri málslið 3. mgr. komi: eða.
                  f.      Í stað orðanna „svo og“ í fyrri málslið 6. mgr. komi: og.
     59.      Við 78. gr.
                  a.      Í stað orðanna „annarra dvalarleyfa“ í 1. mgr. komi: um önnur dvalarleyfi.
                  b.      Í stað orðanna „en það leyfi mun ekki verða“ í 2. mgr. komi: sem verður ekki.
                  c.      Í stað orðanna „ósanngjarnt væri“ í 4. mgr. komi: væri ósanngjarnt.
                  d.      Í stað tilvísunarinnar „7. mgr.“ í lokamálslið 5. mgr. komi: 8. mgr.
                  e.      Í stað orðanna „og ber“ í lokamálslið 5. mgr. komi: og þá ber.
                  f.      9. mgr. orðist svo:
                      Ráðherra setur reglugerð um nánari skilyrði fyrir veitingu dvalarleyfis samkvæmt ákvæði þessu, m.a. um tilgang dvalar, til hvaða sjónarmiða skuli líta við mat á því hvort sérstök tengsl við landið teljast vera til staðar og hvenær getur komið til beitingar undantekningarreglu 4. mgr.
     60.      Í stað orðanna „annarra dvalarleyfa“ í 1. málsl. 1. mgr. 79. gr. komi: um önnur dvalarleyfi.
     61.      Við 80. gr.
                  a.      Í stað orðanna „sem fylgja EES- eða EFTA-borgara“ í fyrri málslið 2. mgr. komi: sem fylgja honum.
                  b.      Í stað orðanna „aðstandendur íslenskra ríkisborgara sem fylgja íslenskum ríkisborgara“ í síðari málslið 2. mgr. komi: aðstandendur íslensks ríkisborgara sem fylgja honum.
     62.      Í stað orðsins „fái með samkomulagi eða dómi“ í d-lið 3. mgr. 86. gr. komi: hafi með samkomulagi eða dómi fengið.
     63.      Við 87. gr.
                  a.      Í stað tilvísunarinnar „86. gr.“ í 1. og 2. málsl. 1. mgr. komi: 85. gr.
                  b.      Orðið „í“ í lokamálslið 1. mgr. falli brott.
     64.      Í stað tilvísunarinnar „7. mgr.“ í fyrri málslið 1. mgr. 92. gr. komi: 8. mgr.
     65.      Við 93. gr.
                  a.      Í stað orðanna „og 4. málsl.“ í 3. mgr. komi: eða 4. málsl.
                  b.      Í stað orðsins „köflum“ í 4. mgr. komi: kafla.
     66.      Við 2. mgr. 94. gr. bætist tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Heimilt er að synja til bráðabirgða útlendingi inngöngu í landið innan þess frests. Sú ákvörðun sætir ekki kæru.
     67.      Við 98. gr.
                  a.      Í stað orðanna „á síðustu þremur árum til fangelsisrefsingar“ í d-lið 1. mgr. komi: til fangelsisrefsingar á síðustu þremur árum.
                  b.      Á eftir skammstöfuninni „sbr.“ í 3. tölul. b-liðar 2. mgr. komi: c-lið.
     68.      Í stað orðanna „á síðustu þremur árum til fangelsisrefsingar“ í c-lið 1. mgr. 99. gr. komi: til fangelsisrefsingar á síðustu þremur árum.
     69.      Í stað orðanna „hefur átt“ í a-lið 1. mgr. 100. gr. komi: átti.
     70.      Við 103. gr.
                  a.      Fyrri málsliður 3. mgr. orðist svo: Áður en ákvörðun er tekin, sem felur í sér að fylgdarlaust barn skuli yfirgefa landið, skal Útlendingastofnun ganga úr skugga um að barninu sé tryggð aðstoð barnaverndarnefndar svo að það sem barninu er fyrir bestu sé haft að leiðarljósi, sbr. 5. mgr. 37. gr.
                  b.      Í stað orðanna „Útlendingastofnun ganga úr skugga um það“ í síðari málslið 3. mgr. komi: Barnaverndarstofa ganga úr skugga um.
                  c.      4. mgr. orðist svo:
                      Ekki er heimilt að synja umsókn um dvalarleyfi sem sótt er um í fyrsta sinn eða umsókn um endurnýjun sem sótt er um að liðnum fresti skv. 2. mgr. 57. gr. fyrr en útlendingnum hefur verið gefinn kostur á að leggja fram kæru.
     71.      Við 104. gr.
                  a.      Í stað orðanna „á umsókn“ í 1. mgr. komi: umsóknar.
                  b.      Á eftir skammstöfuninni „sbr.“ í a-lið 2. mgr. komi: a-lið.
                  c.      Orðin „c- eða d-lið“ í d-lið 2. mgr. falli brott.
                  d.      Í stað orðanna „frávísað eða brottvísað“ í f-lið 2. mgr. komi: vísað frá eða brott.
                  e.      Í stað orðsins „frá“ í 3. málsl. 6. mgr. komi: eftir.
                  f.      Í stað orðanna „frá því að beiðni um það er synjað“ í 5. málsl. 6. mgr. komi: frá þeirri synjun.
                  g.      Orðið „hennar“ í lokamálslið 6. mgr. falli brott.
                  h.      Á undan orðunum „ákvörðun var tekin“ í lokamálslið 6. mgr. komi: endanleg.
                  i.      7. mgr. orðist svo:
                      Lögregla og Útlendingastofnun annast framkvæmd ákvarðana um frávísun og brottvísun. Útlendingastofnun er heimilt að fela viðurkenndum alþjóðastofnunum að annast aðstoð og fylgd umsækjenda um alþjóðalega vernd til heimaríkis óski umsækjandi þess sjálfur. Í þeim tilvikum er heimilt að veita umsækjenda fjárhagsaðstoð sem tekur mið af upprunaríki hans, fjölskyldustærð, á hvaða stigi málsmeðferðar ósk um aðstoð við heimför er borin fram og því hvort hann teljist í sérstaklega viðkvæmri stöðu, sbr. 1. mgr. 25. gr. Þurfi umsækjandi ekki á aðstoð alþjóðastofnunar að halda til að snúa heim af sjálfsdáðum er heimilt að veita umsækjenda ferðastyrk. Skilyrði þess að fá fjárhagsaðstoð eða ferðastyrk er að umsækjandi óski sjálfur eftir aðstoð, hafi ekki fengið ákvörðun um brottvísun og veiti atbeina sinn til þess að afla nauðsynlegra upplýsinga og gagna.
                  j.      8. mgr. orðist svo:
                      Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um eftirlit með framkvæmd frávísana og brottvísana skv. 7. mgr. og eftirlit með þeim sem og nánari reglur um heimför af sjálfsdáðum og fjárhæðir ferðastyrkja og fjárhagsaðstoðar.
     72.      Í stað orðanna „sem ætla“ í 1. mgr. 105. gr. komi: þegar ætla.
     73.      Við 106. gr.
                  a.      Í stað orðanna „til af öðrum ástæðum“ í e-lið 1. mgr. komi: af öðrum ástæðum til.
                  b.      J-liður 1. mgr. orðist svo: endanleg ákvörðun stjórnvalds í Schengen-ríki um brottvísun eða frávísun liggur fyrir á grundvelli þess að ástæða sé til að ætla að hann hafi framið alvarleg afbrot eða vegna rökstudds gruns um að hann ætli að fremja slík afbrot innan Schengen-svæðisins.
                  c.      Við 2. mgr. bætist tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Heimilt er að synja til bráðabirgða útlendingi inngöngu í landið innan þess frests. Sú ákvörðun sætir ekki kæru.
     74.      Orðið „sína“ í 1. mgr. 108. gr. falli brott.
     75.      Við 109. gr.
                  a.      Í stað orðanna „því að framfylgja ákvörðun“ tvívegis í 2. mgr. komi: framkvæmd ákvörðunar.
                  b.      Í stað orðanna „sé talinn ógna“ í fyrri málslið 2. mgr. komi: ógni.
     76.      Í stað tilvísunarinnar „7. mgr.“ í 2. málsl. 1. mgr. 110. gr. komi: 8. mgr.
     77.      Við 111. gr.
                  a.      Orðið „það“ í a-lið 1. mgr. falli brott.
                  b.      Á eftir orðinu „færslu“ í síðari málslið 2. mgr. komi: í.
                  c.      Fyrirsögn greinarinnar verði: Ljósmynd eða fingraför.
     78.      1. og 2. málsl. 2. mgr. 113. gr. orðist svo: Óheimilt er að þvinga viðkomandi til að gangast undir aldursgreiningu. Neiti útlendingur án fullnægjandi ástæðu að gangast undir aldursgreiningu skal honum gerð grein fyrir því hvaða áhrif neitun getur haft á meðferð málsins.
     79.      Við 114. gr.
                  a.      Í stað orðanna „sé talinn ógna“ í b-lið 1. mgr. komi: ógni.
                  b.      D-liður 1. mgr. orðist svo: útlendingurinn hefur hlotið dóm fyrir afbrot sem varðar meira en sex mánaða fangelsisvist eða rökstuddur grunur liggur fyrir um slíkt afbrot.
                  c.      Í stað orðanna „sé ógn við“ í f-lið 1. mgr. komi: ógni.
                  d.      Í stað orðanna „skilyrðin fyrir slíkri ákvörðun“ í 1. málsl. 3. mgr. komi: skilyrði fyrir ákvörðun skv. 1. mgr.
                  e.      Í stað orðanna „samþykki það eða dómari ákveði“ í síðari málslið 4. mgr. komi: samþykki eða dómari ákveði það.
                  f.      Á eftir orðinu „Skylda“ í fyrirsögn komi: útlendings.
     80.      Við 115. gr.
                  a.      Í stað orðanna „sé talinn ógna“ í b-lið 1. mgr. og 1. málsl. 5. mgr. komi: ógni.
                  b.      Í stað orðanna „almannahagsmunir séu í hættu“ í b-lið 1. mgr. komi: almannahagsmunum.
                  c.      Í stað orðanna „flytja hann“ í d-lið 1. mgr. komi: flytja útlendinginn.
                  d.      Í stað orðsins „samkvæmt“ í f-lið 1. mgr. komi: að.
                  e.      Í stað orðanna „framkvæmd þegar ákvörðun er tekin“ í g-lið 1. mgr. komi: framkvæmd ákvörðunar.
                  f.      Í stað orðanna „því að ákvörðun verði framfylgt“ í 2. málsl. 3. mgr. komi: framkvæmd ákvörðunar.
     81.      Við 116. gr.
                  a.      Í stað orðanna „með því notfærir sér“ í b-lið 2. mgr. komi: notfærir sér með því.
                  b.      Á undan orðunum „annars ríkis“ í f-lið 2. mgr. komi: til.
                  c.      Í stað tilvísunarinnar „7. mgr.“ í g-lið 2. mgr. komi: 8. mgr.
     82.      A-liður 1. mgr. 119. gr. orðist svo: að sá sem rekur gististað, af hvers kyns tagi, eða heldur tjaldsvæði og þess háttar skuli halda skrá yfir þá sem þar gista og tilkynna lögreglunni um þá, telji hún upplýsingarnar nauðsynlegar til að koma í veg fyrir ógnanir, vegna meðferðar sakamáls eða til þess að upplýsa hvað hafi hent horfna menn eða fórnarlömb slysa.
     83.      Við 120. gr.
                  a.      6. tölul. 1. mgr. orðist svo: Vegabréfsáritanir við komu til landsins og íslenskan hluta upplýsingakerfis um vegabréfsáritanir, þar á meðal persónuvernd, sbr. 1., 4., 8. og 9. mgr. 20. gr.
                  b.      Á eftir orðinu „Stofnun“ í 10. tölul. 1. mgr. komi: og almennan rekstur.
                  c.      Í stað tilvísunarinnar „43. gr.“ í 12. tölul. 1. mgr. komi: 43., 73.
                  d.      Í stað orðsins „Framkvæmd“ í 13. tölul. 1. mgr. komi: Gögn og gagnakröfur.
                  e.      14. tölul. 1. mgr. orðist svo: Flýtimeðferð umsókna um dvalarleyfi, sbr. 53. gr.
                  f.      Í stað orðsins „vegna“ í 15. tölul. 1. mgr. komi: fyrir.
                  g.      Í stað orðsins „Ótímabundin“ í 16. tölul. 1. mgr. komi: Ótímabundið.
                  h.      Í stað orðsins „Dvöl“ í 17. tölul. 1. mgr. komi: Dvalarleyfi.
                  i.      Í stað orðanna „Sérstök tengsl“ í 18. tölul. 1. mgr. komi: Dvalarleyfi á grundvelli sérstakra tengsla.
                  j.      Á eftir 5. tölul. 2. mgr. komi nýr töluliður, svohljóðandi: Skyldu til að hafa vegabréfsáritun til að fara um flugvöll og um íslenskan hluta upplýsingakerfis um vegabréfsáritanir, sbr. 20. gr.
                  k.      Orðin „Heimildir til að mæla fyrir um“ í 6. tölul. 2. mgr. falli brott.
                  l.      Í stað orðanna „Framkvæmd umsókna“ í 7. tölul. 2. mgr. komi: Umsóknir.
                  m.      Í stað orðsins „viðtala“ í 9. tölul. 2. mgr. komi: viðtals.
                  n.      12. tölul. 2. mgr. falli brott.
                  o.      Í stað orðanna „á umsóknum“ í 14. tölul. 2. mgr. komi: umsókna.
                  p.      16. tölul. 2. mgr. falli brott.
                  q.      18. tölul. 2. mgr. orðist svo: Framkvæmd útgáfu og endurnýjunar ferðaskírteinis fyrir flóttamann og vegabréfs fyrir útlending, sbr. 46. gr.
                  r.      Orðin „Hvað telst til tryggrar“ í 23. tölul. 2. mgr. falli brott.
                  s.      Á eftir orðinu „Skilyrði“ í 25. tölul. 2. mgr. komi: dvalarleyfis.
                  t.      Í stað orðanna „og sambúðar“ í 26. tölul. 2. mgr. komi: eða sambúðar.
                  u.      Í stað orðanna „Útreikning á“ í 29. tölul. 2. mgr. komi: Fyrirmæli um.
                  v.      Í stað orðanna „Nánari fyrirmæli um réttindi EES- og EFTA-borgara“ í 32. tölul. 2. mgr. komi: Rétt EES- eða EFTA-borgara.
                  w.      Í stað orðanna „Nánari fyrirmæli um réttindi“ í 33. tölul. 2. mgr. komi: Rétt.
                  x.      34. tölul. 2. mgr. orðist svo: Skráningarvottorð, sbr. 89. gr.
                  y.      35. tölul. 2. mgr. orðist svo: Dvalarskírteini, sbr. 90. gr.
                  z.      36. tölul. 2. mgr. orðist svo: Vottorð og skírteini um rétt til ótímabundinnar dvalar, sbr. 91. gr.
                  aa.      37. tölul. 2. mgr. orðist svo: Brottfall dvalarréttar, sbr. 92. gr.
                  bb.      Orðið „Notkun“ í 41. tölul. 2. mgr. falli brott.
                  cc.      Á eftir orðinu „Skyldu“ í 42. tölul. 2. mgr. komi: útlendings.
                  dd.      Í stað orðanna „aðila og skráningu“ í 44. tölul. 2. mgr. komi: annarra.
     84.      Við 122. gr.
                  a.      Í stað orðsins „er“ í c-lið 4. tölul., a-lið 6. tölul. og d-lið 7. tölul. komi: var.
                  b.      A-liður 5. tölul. orðist svo: Í stað orðanna „allt að eitt ár til viðbótar“ í 2. málsl. 3. mgr. kemur: eitt ár í senn með sömu takmörkunum og þegar leyfið var veitt í fyrsta skipti.
                  c.      Orðin „á gildistíma þeirra“ í 1. efnismgr. 24. tölul. falli brott.
     85.      123. gr. orðist svo:
                 Við gildistöku laga þessara verður eftirfarandi breyting á barnaverndarlögum, nr. 80/2002, með síðari breytingum:
             1.     Eftirfarandi breytingar verða á 15. gr. laganna:
                          a.     Við 5. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Ef fylgdarlaust barn sækir um alþjóðlega vernd tryggir Barnaverndarstofa hagsmuni þess eftir því sem nánar er kveðið á um í ákvæðum laga um útlendinga.
                          b.     Í stað orðsins „hæli“ í fyrri málslið 6. mgr. kemur: alþjóðleg vernd.
                          c.     Við síðari málslið 6. mgr. bætist: samkvæmt reglugerð sem ráðherra setur um slíkan kostnað og útlagðan kostnað skv. 5. mgr.
             2.    Í stað orðsins „hæli“ í e-lið 1. mgr. 65. gr. kemur: alþjóðlega vernd.