Ferill 786. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 1480  —  786. mál.
Frumvarp til lagaum breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, með síðari breytingum (byggðakvóti og framlenging bráðabirgðaákvæða).

(Eftir 2. umræðu, 2. júní.)


1. gr.

    4. mgr. 8. gr. laganna fellur brott.

2. gr.

    1. málsl. 2. mgr. 10. gr. laganna orðast svo: Aflaheimildir samkvæmt þessari grein skulu dregnar frá leyfðum heildarafla þessara tegunda áður en honum er skipt á grundvelli aflahlutdeilda.

3. gr.

    Á eftir 10. gr. laganna kemur nýtt ákvæði, 10. gr. a, svohljóðandi:
    Byggðastofnun hefur til ráðstöfunar aflaheimildir sem ráðherra ákvarðar samkvæmt heimild í 5. mgr. 8. gr. til að styðja byggðarlög í alvarlegum og bráðum vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi. Byggðastofnun getur gert samninga við fiskvinnslur eða útgerðarfélög til allt að sex ára í senn. Byggðastofnun skal hafa samráð við sveitarstjórn viðkomandi sveitarfélags áður en samningur er undirritaður. Aflaheimildir skulu vera í þorski, ýsu, steinbít, ufsa, löngu, keilu og gullkarfa í hlutfalli við leyfðan heildarafla af þessum tegundum. Aflaheimildir þessar miðast við þorskígildi og skulu þær dregnar frá með sama hætti og greinir í 3. mgr. 8. gr. laganna, sbr. 5. mgr. sömu greinar. Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum Byggðastofnunar, að setja nánari ákvæði um framkvæmd þessa ákvæðis í reglugerð, svo sem efni samnings, skilyrði og tímalengd.

4. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 8. mgr. 11. gr. laganna:
     a.      Í stað orðanna „þorski, ýsu og steinbít“ í 1. og 2. málsl. kemur: þorski, ýsu, steinbít, löngu, keilu og gullkarfa.
     b.      Í stað orðanna „Línuívilnun í þorski“ í 5. málsl. kemur: Línuívilnun í þorski, ýsu, steinbít, löngu, keilu og gullkarfa.

5. gr.

    Ákvæði til bráðabirgða V, XIII, XIV og XV í lögunum falla brott.

6. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða VII í lögunum:
     a.      Í stað ártalanna „2014/2015“ í 1. málsl., sbr. 10. gr. laga nr. 48/2014, kemur: 2016/2017.
     b.      Í stað orðanna „innan mánaðar“ í 2. málsl., sbr. 2. gr. laga nr. 74/2010, kemur: mánuði.

7. gr.

    Í stað ártalanna „2015/2016“ í 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða VIII í lögunum kemur: 2016/2017.

8. gr.

    Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
    Ráðherra er heimilt að draga allt að 5,3% frá viðmiðun leyfilegs heildarafla í makríl vegna makrílveiða íslenskra skipa árið 2017 og ráðstafa til aðgerða sem tilgreindar eru í 5. mgr. 8. gr. laganna á fiskveiðiárinu 2016/2017. Ráðherra er heimilt að skipta þessu aflamagni makríls í aðrar tegundir til að leitast við að tryggja tegundasamsetningu aflamagns í samræmi við 6. mgr. 8. gr.

9. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.