Ferill 2. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


146. löggjafarþing 2016–2017.
Þingskjal 39  —  2. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2017.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (BenJ, BN, BjÓ, ELA, SÁA, SMc, VilB).


     1.      Við 4. gr.
                  a.      Í stað „15,80 kr.“ í b-lið komi: 26,75 kr.
                  b.      Í stað „17,20 kr.“ í c-lið komi: 26,75 kr.
     2.      Í stað „30,20 kr.“ í b-lið 5. gr. komi: 33,60 kr.
     3.      Við 8. gr. bætist nýr stafliður sem verði b-liður, svohljóðandi: Í stað orðanna „M1g og N1“ í 1. tölul. 4. mgr. kemur: M1g, M2 og/eða M3, undirflokka I, II og/eða III, og N1.
     4.      F-liður 19. gr. falli brott.
     5.      Við 40. gr.
                  a.      Í stað tollskrárnúmeranna „8459.2100–8459.7000“ komi: 8459.3100–8459.7000.
                  b.      Í stað tollskrárnúmeranna „9102.1100–9102.9100“ komi: 9102.1100–9102.1900.
     6.      Á eftir 60. gr. komi nýr kafli, XXVII. kafli, Breyting á lögum um fjarskiptasjóð, nr. 132/2005, með síðari breytingum, með einni nýrri grein, 61. gr., svohljóðandi:
                 Í stað ártalsins „2016“ í 2. málsl. 9. gr. laganna kemur: 2017.
     7.      Í stað „58. og 60. gr.“ í 61. gr., er verði 62. gr., komi: 58., 60. og 61. gr.