Ferill 111. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


146. löggjafarþing 2016–2017.
Prentað upp.

Þingskjal 932  —  111. mál.
Leiðréttur texti.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til laga um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum.

Frá minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar (ÓBK, BN, NF, VilB).


     1.      Við 1. gr.
                  a.      2. og 3. mgr. falli brott.
                  b.      Fyrirsögn greinarinnar verði: Gildissvið.
     2.      Við 2. gr.
                  a.      1. málsl. orðist svo: Í lögum þessum er merking hugtaka sem hér segir.
                  b.      1. og 2. tölul. falli brott.
                  c.      Í stað orðanna „fjármálasviði og“ í 3. tölul. komi: fjármálasviði eða.
                  d.      Við 4. tölul. bætist: auk fyrirtækja með sams konar starfsleyfi í öðrum ríkjum.
                  e.      5. tölul. orðist svo: Vátryggingasvið: Vátryggingafélag, sbr. lög um vátryggingastarfsemi, vátryggingasamstæða, sbr. lög um vátryggingasamstæður, eða félag þar sem meginstarfsemi felst í því að eiga hluti í dótturfélögum sem eru annaðhvort eingöngu eða aðallega vátryggingafélög, auk fyrirtækja með sams konar starfsleyfi í öðrum ríkjum.
                  f.      C-liður 6. tölul. orðist svo: er aðili að öðru félagi og hefur ákvörðunarvald um rekstur og fjárhagslega stjórn þess á grundvelli stofnsamnings eða samþykkta félagsins eða samninga við það.
                  g.      Í stað tilvísunarinnar „a- og b-lið 1. tölul. 2. mgr. 1. gr.“ í 9. tölul. komi: 1. tölul. 1. mgr. 3. gr.
                  h.      11. tölul. orðist svo: Blandað eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi: Móðurfélag sem ekki er eftirlitsskylt en það ásamt dótturfélögum sínum, þar sem a.m.k. eitt þeirra er eftirlitsskylt og er með höfuðstöðvar í aðildarríki, og öðrum aðilum myndar fjármálasamsteypu.
                  i.      Í stað orðanna „aðili að stofnsamningi Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyjar (EFTA)“ í 13. tölul. komi: eða stofnsamningi Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) eða Færeyjar.
                  j.      16. tölul. orðist svo: Eiginfjárgrunnur: Eiginfjárgrunnur fjármálafyrirtækja skv. X. kafla laga um fjármálafyrirtæki og gjaldþol vátryggingafélaga skv. XV. kafla laga um vátryggingastarfsemi eða stjórnvaldsfyrirmælum sem sett hafa verið á grundvelli þeirra laga eða, þegar það á við, framangreint metið samkvæmt sambærilegum reglum annarra ríkja.
                  k.      17. tölul. orðist svo: Lágmarksgjaldþol: Eiginfjárkrafa fjármálafyrirtækja skv. X. kafla laga um fjármálafyrirtæki og lágmarksfjármagn vátryggingafélaga skv. XVII. kafla laga um vátryggingastarfsemi eða stjórnvaldsfyrirmælum sem sett hafa verið á grundvelli þeirra laga eða, þegar það á við, framangreint metið samkvæmt sambærilegum reglum annarra ríkja.
                  l.      Í stað orðanna „Í lögum þessum er með ígildi lágmarksgjaldþols átt við lágmarksgjaldþol“ í 1. málsl. 18. tölul. komi: Lágmarksgjaldþol.
                  m.      Tilvísunin „nr. 161/2002“ í 2. málsl. 18. tölul. falli brott.
     3.      3. gr. orðist svo, ásamt fyrirsögn:

Fjármálasamsteypa.

             Samstæða eða undirsamstæða telst fjármálasamsteypa ef a.m.k. einn aðili innan hennar starfar á fjármálasviði og a.m.k. einn á vátryggingasviði, samanlögð umsvif hennar á vátryggingasviði annars vegar og fjármálasviði hins vegar teljast mikilvæg í skilningi 4. og 5. gr. og:
        1.    eftirlitsskyldur aðili fer fyrir samstæðunni eða undirsamstæðunni og hann er móðurfélag aðila á fjármála- eða vátryggingasviði, á hlutdeild í aðila á fjármála- eða vátryggingasviði eða er tengdur aðila á fjármála- eða vátryggingasviði þannig að:
                a.    fyrirtækjunum er stjórnað sameiginlega samkvæmt samningi eða ákvæðum í stofnsamningi eða samþykktum fyrirtækjanna, eða
                b.    meiri hluti stjórnar eða stjórnenda fyrirtækjanna samanstendur af sömu einstaklingum á reikningsárinu, eða
        2.    eftirlitsskyldur aðili fer ekki fyrir samstæðunni eða undirsamstæðunni en hlutfall samanlagðrar stærðar efnahagsreiknings fyrirtækja innan hennar á fjármála- og vátryggingasviði er meira en 40% af heildarefnahagsreikningi samstæðunnar.
             Við tilgreiningu fjármálasamsteypu samkvæmt þessum kafla er með samstæðu einnig átt við félög sem munu fyrirsjáanlega við næsta ársuppgjör teljast samstæða í skilningi 7. tölul. 2. gr.
     4.      Við 4. gr.
                  a.      Í stað orðsins „umfram“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: yfir.
                  b.      Á eftir orðinu „samstæðunnar“ í a- og b-lið 1. mgr. komi: á fjármálasviði eða vátryggingasviði.
                  c.      2. málsl. 3. mgr. orðist svo: Sé ekki ljóst hvaða sviði þau tilheyra skal þeim bætt við umfangsminna sviðið.
     5.      Við 5. gr.
                  a.      Í stað orðsins „umfram“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: yfir.
                  b.      Í stað fjárhæðarinnar „6 milljóna evra“ í 1. málsl. 1. mgr. og 2. mgr. komi: 6 milljarða evra.
                  c.      Í stað orðanna „það telst óviðeigandi eða er“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: eða slíkt væri óviðeigandi eða.
                  d.      3. málsl. 1. mgr. falli brott.
     6.      Við 6. gr.
                  a.      1. málsl. 1. mgr. orðist svo: Við ákvörðun um hvort samstæða teljist fjármálasamsteypa skv. 3.–5. gr. getur Fjármálaeftirlitið með samkomulagi við viðeigandi eftirlitsstjórnvöld annarra aðildarríkja.
                  b.      2. málsl. a-liðar 1. mgr. orðist svo: Slík undanþága er ekki heimil hafi fyrirtæki verið flutt til ríkis sem ekki er aðildarríki og vísbendingar eru um að fyrirtækið hafi verið flutt til að komast hjá eftirliti.
                  c.      Í stað orðanna „á tímabilinu á uppbyggingu samstæðunnar“ í b-lið 1. mgr. komi: á uppbyggingu samstæðunnar á tímabilinu.
                  d.      Fyrirsögn greinarinnar verði: Undanþágur.
     7.      Á eftir orðinu „undantekningartilvikum“ í 1. málsl. 7. gr. komi: og með samkomulagi við viðeigandi eftirlitsstjórnvöld annarra aðildarríkja.
     8.      Við 8. gr.
                  a.      1. mgr. orðist svo:
                     Fari hlutfall fjármálastarfsemi skv. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. undir 40% skal næstu þrjú ár á eftir miða við 35%.
                  b.      Í stað orðanna „mikilvægis fjármálasviðs eða vátryggingasviðs“ í 2. mgr. komi: umfangs starfsemi á fjármálasviði eða vátryggingasviði.
                  c.      Í stað orðsins „milljóna“ tvívegis í 3. mgr. komi: milljarða.
                  d.      4. mgr. orðist svo:
                     Fjármálaeftirlitið, sé það eftirlitsstjórnvald samsteypunnar, getur ákveðið að fella viðmiðunarmörk skv. 1.–3. mgr. úr gildi áður en þrjú ár eru liðin í samráði við viðeigandi eftirlitsstjórnvöld annarra aðildarríkja.
     9.      Við 10. gr.
                  a.      3. mgr. orðist svo:
                     Fjármálaeftirlitið skal hafa náið samstarf við eftirlitsstjórnvöld annarra aðildarríkja sem hafa veitt eftirlitsskyldum aðilum í samstæðunni starfsleyfi. Ef Fjármálaeftirlitið telur að eftirlitsskyldur aðili sem það hefur veitt starfsleyfi kunni að tilheyra fjármálasamsteypu sem ekki hefur verið tilgreind sem slík skal það koma því á framfæri við viðeigandi eftirlitsstjórnvöld og sameiginlega nefnd evrópsku eftirlitsstofnananna.
                  b.      Við 4. mgr. bætist: og um hlutverk þess sem eftirlitsstjórnvalds.
                  c.      Á eftir orðinu „höfuðstöðvar“ í 5. mgr. komi: og sameiginlegri nefnd evrópsku eftirlitsstofnananna.
     10.      Við 11. gr.
                  a.      Í stað orðsins „vera“ í 1. mgr. komi: hafa.
                  b.      Í stað orðanna „vera undir“ í 1. málsl. 2. mgr. komi: lúta.
                  c.      Í stað tilvísunarinnar „1. tölul. 2. mgr. 1. gr.“ í c-lið 2. mgr. komi: 1. mgr. 3. gr.
                  d.      Í stað orðsins „samstæðunnar“ í 3. mgr. komi: samsteypunnar.
     11.      Við 12. gr.
                  a.      Í stað orðanna „ekki eru undir“ komi: lúta ekki.
                  b.      Í stað orðanna „vera undir“ komi: lúta.
     12.      Við 13. gr.
                  a.      Á eftir orðunum „sé beitt“ í 1. mgr. komi: á sama hátt og.
                  b.      Í stað tilvísunarinnar „1. mgr. 1. gr.“ í 2. mgr. komi: 1. gr.
                  c.      Í stað tilvísunarinnar „3. og 4. tölul. 2. mgr. 1. gr.“ í 2. mgr. komi: 1. málsl. 1. mgr. 3. gr.
                  d.      Í stað orðanna „félög sem starfa saman“ í 3. mgr. komi: samstæður samvinnufélaga.
     13.      16. gr. orðist svo:
             Aðilar á fjármála- og vátryggingasviði, fjárfestingarfyrirtæki og blönduð eignarhaldsfélög í fjármálastarfsemi skulu tekin með í útreikningi á eiginfjárgrunni og lágmarksgjaldþoli samkvæmt þessum kafla.
     14.      Í stað orðanna „lagaákvæði umfangsmeira sérsviðs“ í 1. málsl. 4. mgr. 18. gr. komi: þá löggjöf sem gildir um umfangsmeira sérsvið.
     15.      Í stað orðanna „séu notaðar aðferðir“ í 2. mgr. 19. gr. komi: sé notuð aðferð.
     16.      Við 20. gr.
                  a.      C-liður 1. mgr. orðist svo: það að telja aðilann með í mati á eiginfjárgrunni og lágmarksgjaldþoli gefur villandi eða óviðeigandi yfirsýn miðað við markmið laga þessara.
                  b.      2. mgr. orðist svo:
                     Ekki skal undanskilja tvo eða fleiri aðila skv. b-lið 1. mgr. ef samanlögð þýðing þeirra er ekki óveruleg.
                  c.      Í stað orðanna „brýn nauðsyn standi til annars“ í 3. mgr. komi: taka þurfi ákvörðunina án tafar.
     17.      Við 21. gr.
                  a.      Á eftir orðinu „hagsmunaárekstrum“ í 2. mgr. komi: og.
                  b.      Í stað orðsins „samsteypu“ í 1. málsl. 3. mgr. komi: samsteypunnar.
     18.      Við 22. gr.
                  a.      Í stað orðsins „sviðið“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: samsteypuna.
                  b.      Í stað orðanna „sérstaklega fylgjast“ í 2. mgr. komi: fylgjast sérstaklega.
                  c.      Á eftir orðinu „hagsmunaárekstrum“ í 2. mgr. komi: og.
     19.      Við 4. mgr. 23. gr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Eftirlitsskyldir aðilar skulu árlega birta opinberlega upplýsingar um uppbyggingu og stjórnun samsteypu.
     20.      Við 25. gr.
                  a.      Í stað orðsins „eftirlitsstjórnum“ í 1. málsl. 2. mgr. komi: eftirlitsstjórnvöldum.
                  b.      Á eftir orðinu „eftirlitsstjórnvald“ í 1. málsl. 4. mgr. komi: samsteypunnar.
                  c.      Í stað orðsins „samstæðunnar“ í 2. mgr. b-liðar 4. mgr. komi: samsteypunnar.
                  d.      Í stað orðsins „ættu“ í 1. málsl. 5. mgr. komi: eigi.
                  e.      Orðið „milli“ í fyrirsögn greinarinnar falli brott.
     21.      Við 26. gr.     
                  a.      Í stað orðsins „hlutaðeigandi“ í 1. tölul. 1. mgr. komi: viðeigandi.
                  b.      Í stað tilvísananna „3. og 4. gr., 4. mgr. 5. gr., 6. gr., 2. mgr. 11. gr., 14. gr. og 16. gr.“ í 2. mgr. komi: 3.–10., 13., 16.–20., 30. og 31. gr.
     22.      Orðin „eftirtaldar upplýsingar“ í 2. málsl. 2. mgr. 27. gr. falli brott.
     23.      Í stað orðsins „samsteypu“ í 1. málsl. 2. mgr. 30. gr. komi: samsteypunnar.
     24.      1. mgr. 32. gr. orðist svo:
             Með hliðsjón af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 104/2004 frá 9. júlí 2004 sem birt var 23. desember 2004 í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 65 eru með lögum þessum tekin upp ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/87/EB frá 16. desember 2002 um viðbótareftirlit með lánastofnunum, vátryggingafélögum og verðbréfafyrirtækjum sem eru hluti af fjármálasamsteypu, með áorðnum breytingum samkvæmt tilskipun 2011/89/ESB sem ekki hafa verið teknar í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið.
     25.      Við bætist ný grein, svohljóðandi, ásamt fyrirsögn:

Breytingar á öðrum lögum.

             Við gildistöku laga þessara breytast ákvæði laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, sem hér segir:
        a.    5. tölul. 1. mgr. 1. gr. a laganna orðast svo: Fjármálasamsteypa: Fjármálasamsteypa samkvæmt lögum um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum.
        b. 2.–4. málsl. 3. mgr. 109. gr. laganna falla brott.
     26.      Við viðauka:
                  a.      1. málsl. 1. liðar I. kafla orðist svo: Ef aðili er dótturfélag með ófullnægjandi gjaldþol eða, ef um er að ræða óeftirlitsskyldan aðila á fjármálamarkaði, ófullnægjandi ígildi lágmarksgjaldþols þarf að taka tillit til ófullnægjandi gjaldþols dótturfélagsins í heild, án tillits til þess hvaða aðferð er notuð.
                  b.      Í stað orðanna „hjá hverjum“ í 1. mgr. aðferðar 2 í II. kafla komi: á grundvelli reikninga hvers.
                  c.      Í stað orðanna „eftirlitsskyldra aðila“ í lið i) í b-lið 2. mgr. í aðferð 2 í II. kafla komi: eftirlitsskyldra og óeftirlitsskyldra aðila á fjármálamarkaði.
                  d.      Í stað orðanna „laga um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum“ í 3. mgr. aðferðar 2 í II. kafla komi: laga þessara.