Ferill 3. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


148. löggjafarþing 2017–2018.
Þingskjal 72  —  3. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2018.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (ÓBK, BHar, BN, ÓGunn, SilG).


     1.      2. gr. orðist svo:
                      Eftirfarandi breytingar verða á 3. mgr. 66. gr. laganna:
                  a.      Í stað „20%“ í 1. málsl. kemur: 22%.
                  b.      Í stað „125.000 kr.“ í 3. málsl. kemur: 150.000 kr.
     2.      Við 5. gr.
                  a.      Á undan a-lið komi tveir nýir stafliðir, svohljóðandi:
                      a.      Í stað „36%“ í c-lið 3. tölul. kemur: 37,6%.
                      b.      Í stað „36%“ í c-lið 4. tölul. kemur: 37,6%.
                  b.      E-liður orðist svo: Í stað „10%“ í 1. málsl. a-liðar 8. tölul. kemur: 12%.
                  c.      Á eftir e-lið komi nýr stafliður, svohljóðandi: Í stað „125.000 kr.“ í 2. málsl. a-liðar 8. tölul. kemur: 150.000 kr.
     3.      Á undan a-lið 6. gr. komi nýr stafliður, svohljóðandi: Í stað „36%“ í 2. mgr. kemur: 37,6%.
     4.      Á undan 15. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
                      Á eftir orðinu „metan“ í 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: eða metanól.
     5.      Á eftir 22. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
                      Á eftir orðunum „skráð með metan“ í f-lið 4. gr. laganna kemur: eða metanól.
     6.      Við 38. gr.
                  a.      J-liður orðist svo: Í stað 32.–35. tölul. koma sex nýir töluliðir, svohljóðandi:
                      32.      Fyrir afgreiðslu umsóknar um dvalarleyfi     15.000 kr.
                      33.      Fyrir endurnýjun dvalarleyfis     15.000 kr.
                      34.      Fyrir bráðabirgðadvalarleyfi     15.000 kr.
                      35.      Fyrir dvalar- og atvinnuleyfi, flýtimeðferð     45.000 kr.
                      36.      Fyrir endurútgáfu dvalarleyfisskírteinis     7.500 kr.
                      37.      Fyrir dvalarskírteini fyrir aðstandendur EES-borgara sem eru ekki EES- eða EFTA-borgarar     15.000 kr.
                  b.      K-liður falli brott.
     7.      46. gr. orðist svo:
                      Lög þessi öðlast þegar gildi.
                      Ákvæði a-liðar 2. gr., 3. gr., a–g-liðar og i–k-liðar 5. gr., 6. og 9.–10. gr. koma til framkvæmda við staðgreiðslu opinberra gjalda 2018 og álagningu 2019.
                      Ákvæði b-liðar 2. gr. og h-liðar 5. gr. koma til framkvæmda við álagningu 2018 vegna tekna ársins 2017.
                      Ákvæði 4. gr. koma til framkvæmda við ákvörðun barnabóta í fyrirframgreiðslu og við álagningu opinberra gjalda á árinu 2018.
                      Ákvæði 7. gr. kemur til framkvæmda á árinu 2018 vegna tekna ársins 2017.
                      Ákvæði 28. gr. kemur til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda á árinu 2018 vegna tekna ársins 2017.
                      Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. öðlast 1. gr. gildi 1. janúar 2018 og frá þeim tíma tekur yfirskattanefnd við öllum óloknum ágreiningsmálum um skattalega heimilisfesti sem til meðferðar eru hjá ráðherra eða hefðu að óbreyttu komið til meðferðar hjá honum.
                      Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. öðlast 11., 13.–14., 17.–27., 32., 34.–35. og 38.–46. gr. gildi 1. janúar 2018.
                      Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. öðlast 31. og 33. gr. gildi 1. janúar 2018 og koma til framkvæmda 1. febrúar 2018.