Ferill 648. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


148. löggjafarþing 2017–2018.
Þingskjal 1186  —  648. mál.

2. umræða.


Nefndarálit með breytingartillögu


um frumvarp til laga um breytingu á lögum um veiðigjald, nr. 74/2012 (veiðigjald 2018).

Frá 1. minni hluta atvinnuveganefndar.


    Fyrsti minni hluti leggur til breytingartillögu við frumvarpið í þá veru að ákvæði til bráðabirgða II við lögin verði framlengt, frá þeim tíma er það rann út og gildi til loka ársins 2018 eða þar til Alþingi hefur samþykkt ný lög um veiðigjald. Í ákvæðinu er kveðið á um lækkun veiðigjalds vegna vaxtakostnaðar við kaup á aflahlutdeildum. Ákvæðið féll úr gildi við lok fiskveiðiársins 2016/2017.
    Rekstur margra minni og meðalstórra fyrirtækja hefur komist í uppnám m.a. vegna styrkingar á gengi krónu en alvarlegust áhrifin á rekstrarskilyrði smærri og millistórra útgerða eru tilkomin vegna þess að gjaldstofn veiðigjalda er reiknaður út frá rekstrarforsendum sem ekki eiga við í dag. Því er mikilvægt að ákvæðið öðlist gildi að nýju svo að komast megi hjá gjaldþrotum eða sölu minni fyrirtækja.
    Fyrsti minni hluti leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:


    Við bætist ný grein er verði 1. gr., svohljóðandi:
    Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða II í lögunum:
     a.      Í stað ártalanna ,,2016/2017“ í 1. mgr., 1. málsl. 2. mgr. og 2. málsl. 6. mgr. kemur: 31. desember 2018.
     b.      Í stað dagsetningarinnar ,,31. desember 2016“ í 1. málsl. 6. mgr. kemur: 31. desember 2018.
     c.      Í stað ártalanna ,,2012–2016“ í 3. málsl. 6. mgr. kemur: 2012–2018.

Alþingi, 8. júní 2018.

Sigurður Páll Jónsson.