Ferill 189. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


149. löggjafarþing 2018–2019.
Þingskjal 216  —  189. mál.
2. umræða.Nefndarálit


um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fiskeldi, nr. 71/2008 (rekstrarleyfi til bráðabirgða).

Frá atvinnuveganefnd.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Baldur P. Erlingsson og Jóhann Guðmundsson frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, Viktor S. Pálsson frá Matvælastofnun, Guðmund Inga Guðbrandsson umhverfis- og auðlindaráðherra og aðstoðarmann hans, Orra Pál Jóhannsson, Sigríði Auði Arnardóttur frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti, Jóhannes Karl Sveinsson, Kristínu Haraldsdóttur og Trausta Fannar Valsson.
    Með frumvarpinu er lögð til breyting á 21. gr. c laga um fiskeldi og er frumvarpinu ætlað að lagfæra þann annmarka á gildandi lögum að ef rekstrarleyfi fiskeldisstöðvar er fellt úr gildi er eina úrræði Matvælastofnunar að stöðva starfsemina. Ákvæðið er fortakslaust um það að ef rekstrarleyfi er ekki í gildi skal Matvælastofnun stöðva starfsemina, jafnvel með atbeina lögreglu.
    Í frumvarpinu er ráðherra veitt heimild til að gefa út rekstrarleyfi til bráðabirgða til allt að tíu mánaða ef umsókn berst innan tilskilins tíma og skal leyfið vera efnislega innan marka þess leyfis sem áður var í gildi.
    Við meðferð málsins í nefndinni var vísað til Árósasamningsins og því velt upp hvort hætta væri á að lagasetning sem þessi stríddi gegn honum eða drægi úr möguleikum almennings til að koma að ákvörðunum á sviði umhverfismála. Nefndin bendir á að í hinu nýja ákvæði felst einungis bráðabirgðaúrræði auk þess sem kveðið er á um það að rekstrarleyfið skuli vera efnislega innan marka leyfisins sem var áður í gildi. Einnig bendir nefndin á að ráðherra getur sett rekstrarleyfi til bráðabirgða þau skilyrði sem þörf er á svo sem nánar greinir í 8. málsl. 1. gr. frumvarpsins.
    Nefndin leggur til viðbót við 1. málsl. 1. gr. frumvarpsins í því skyni að afmarka nánar gildissvið þess og bætir þar við orðunum „vegna annmarka á leyfisveitingu“. Einnig leggur nefndin til lítils háttar breytingar á orðalagi.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali.

    Þorgerður K. Gunnarsdóttir sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykk áliti þessu. Hún ásamt Smára McCarthy hefur þó fyrirvara á málsmeðferð í þinginu og bendir á að þessi breyting komi ekki í veg fyrir að tekin verði auðlindagjöld í fiskeldi þó að þau leyfi séu til bráðabirgða.

Alþingi, 9. október 2018.

Lilja Rafney Magnúsdóttir,
form., frsm.
Inga Sæland. Halla Signý Kristjánsdóttir.
Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Ásmundur Friðriksson. Ari Trausti Guðmundsson.
Njáll Trausti Friðbertsson. Sigurður Páll Jónsson. Smári McCarthy, með fyrirvara.