Ferill 3. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


149. löggjafarþing 2018–2019.
Þingskjal 565  —  3. mál.
2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2019.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (ÓBK, ÓGunn, NTF, BHar, ÞórE).


     1.      Í stað „10,40 kr.; 9,10 kr.; 12,80 kr.; og: 11,40 kr.“ í 1. gr. komi: 11,45 kr.; 10,00 kr.; 14,10 kr.; og: 12,55 kr.
     2.      2. gr. orðist svo:
                      Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
                      Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 1. gr. skal fjárhæð kolefnisgjalds vera 10,40 kr. á hvern lítra af gas- og dísilolíu, 9,10 kr. á hvern lítra af bensíni, 12,80 kr. á hvert kílógramm af brennsluolíu og 11,40 kr. á hvert kílógramm af jarðolíugasi og öðru loftkenndu kolvatnsefni til 1. janúar 2020.
     3.      Við 12. gr. bætist nýr stafliður, svohljóðandi: Við bætist nýr töluliður, svohljóðandi: Náttúruhamfaratrygging Íslands skal greiða fastagjald sem nemur 1.200.000 kr.
     4.      Í stað „934 kr. í 21. gr. komi: 925 kr.
     5.      B-liður 26. gr. orðist svo: Við bætist nýtt tollskrárnúmer, svohljóðandi:
             2710.1940     – – – Brennsluolíur          0,20 kr./kg
     6.      27. gr. orðist svo:
                      Við kaflann Úr 8701 í viðauka XVI við lögin bætist nýr undirliður, 8701.20, ásamt tveimur nýjum tollskrárnúmerum, svohljóðandi:
                              – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn:
             8701.2021     – – – Nýjar          18.000 kr./stk.
             8701.2029     – – – Notaðar          18.000 kr./stk.
     7.      Við bætist nýr kafli, XX. kafli, Breyting á lögum skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, með síðari breytingum, með einni grein sem orðist svo:
                      Í stað orðanna „og 2017“ í ákvæði til bráðabirgða XV í lögunum kemur: 2017, 2018 og 2019.
     8.      2. mgr. 29. gr. falli brott.