Ferill 2. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


149. löggjafarþing 2018–2019.
Prentað upp.

Þingskjal 639  —  2. mál.
Leiðrétt form.

2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til laga um ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga fyrir árið 2019 (tekjuskattur einstaklinga, persónuafsláttur, barnabætur, vaxtabætur, tryggingagjald).

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (ÓBK, BHar, BN, ÓGunn, ÁsgG).


     1.      1. gr. falli brott.
     2.      Við 2. gr.
                  a.      Í stað orðanna „3.–5. málsl.“ í b-lið komi: Í stað 3.–5. málsl. koma tveir nýir málsliðir sem.
                  b.      Við bætist nýr stafliður, svohljóðandi: Við 7. málsl. bætist: af tekjuskattsstofni umfram 7.200.000 kr. hjá hjónum og umfram 3.600.000 kr. hjá einstæðu foreldri.
     3.      Við 4. gr.
                  a.      Í stað orðanna „sem fundinn er samkvæmt ákvæðum 2. málsl. 1. mgr. A-liðar 67. gr.“ komi: og fundinn er samkvæmt ákvæðinu.
                  b.      Við bætist nýr liður, svohljóðandi: Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
                     Þrátt fyrir ákvæði 1. málsl. 5. tölul. 1. mgr. 66. gr. skulu fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns skv. 1.–4. tölul. greinarinnar í upphafi ársins 2019 taka breytingum í réttu hlutfalli við mismun á vísitölu neysluverðs við upphaf og lok ársins 2018.
     4.      Í stað „5,15%“ í 5. gr. komi: 4,90%.
     5.      6. gr. orðist svo:
             Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
             Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. 2. gr. skal almennt tryggingagjald vera 5,15% af gjaldstofni skv. III. kafla til 1. janúar 2020.
     6.      Við 7. gr.
                  a.      Í stað „1. og 5. gr.“ í 3. mgr. komi: 4. og 5. gr.
                  b.      4. mgr. falli brott.