Ferill 637. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


149. löggjafarþing 2018–2019.
Þingskjal 1501  —  637. mál.
2. umræða.Nefndarálit með breytingartillögu


um frumvarp til laga um breytingar á lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, nr. 98/1999, með síðari breytingum (lækkun iðgjalds).

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Guðrúnu Þorleifsdóttur frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, Örn Hauksson og Eggert Þröst Þórarinsson frá Seðlabanka Íslands og Yngva Örn Kristinsson og Ara Teitsson frá Samtökum fjármálafyrirtækja. Nefndinni bárust umsagnir um málið frá Hagsmunasamtökum heimilanna, Neytendasamtökunum, Samtökum fjármálafyrirtækja og Seðlabanka Íslands.
    Iðgjöld íslenskra innlánsstofnana í Tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta (TIF) samanstanda af almennu iðgjaldi annars vegar, sem er ákveðið hlutfall af öllum innstæðum innlánsstofnunar, og iðgjaldi samkvæmt áhættustuðli hins vegar. Í frumvarpinu er lagt til að hlutfallstala almenns iðgjalds lækki úr 0,225% í 0,16% sem jafngildir um 26% lækkun iðgjalda í sjóðinn.

Þrepaskipting iðgjalds (breytingartillaga).
    Iðgjöld í TIF eru há hér á landi í samanburði við önnur EES-ríki en í umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja er bent á iðgjöldin nemi um 3–4% af rekstrarkostnaði innlánsstofnana. Hlutfallslega er kostnaðurinn enn meiri hjá sparisjóðum sem fjármagna starfsemi sína að langmestu leyti á innlánum. Hlutur iðgjalda til TIF hefur verið 7–8% af rekstrarkostnaði sparisjóða.
    Líkt og rakið er í greinargerð með frumvarpinu byggjast lög um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, nr. 98/1999, á tilskipun 94/19/EB (DGS I) en þeirri tilskipun og reglum um innstæðutryggingar hefur verið breytt með tilskipunum 2009/14/EB (DGS II) og 2014/49/ESB (DGS III). Unnið er að upptöku tveggja síðarnefndu tilskipananna í EES-samninginn. Þá ber að skoða reglur um innstæðutryggingar í samhengi við ákvæði tilskipunar 2014/59/ESB (BRRD) sem innleidd var að hluta með lögum nr. 54/2018 og stefnt er á að innleiða að fullu á næsta löggjafarþingi. Um þær breytingar sem eru í farvatninu samhliða innleiðingu síðari hluta BRRD og upptöku DGS II og DGS III vísast til umfjöllunar í 2. og 3. kafla greinargerðar með frumvarpinu.
    Í árslok 2018 námu heildareignir innstæðudeildar TIF 38,6 milljörðum kr. sem nemur 2,7% af innstæðum sem tryggðar eru samkvæmt gildandi lögum. Hlutfallið nemur 4,5% sé miðað við ákvæði DGS III tilskipunarinnar, þar sem m.a. er kveðið á um 100 þúsund evru hámark á tryggingavernd innstæðna. Hlutfallið telst hátt í alþjóðlegum samanburði og er hlutfallsleg eignastaða sjóðsins verulega umfram 0,8% lágmarksviðmið tilskipunarinnar.
    Með hliðsjón af því hversu hlutfallslega þung byrði iðgjöldin eru fyrir fjármálafyrirtæki sem aðallega eru fjármögnuð með innlánum og því að staða TIF sýnir að nokkurt svigrúm er til frekari lækkunar iðgjalda telur meiri hluti nefndarinnar rétt að tekin verði upp þrepaskipting á almennu iðgjaldi í sjóðinn. Leggur meiri hlutinn til að af innstæðum upp að 10 milljörðum kr. skuli almennt iðgjald nema 0,02% á ári en af innstæðum umfram þá fjárhæð nemi hlutfallið 0,16% líkt og lagt er til í frumvarpinu. Þá leggur meiri hlutinn til samsvarandi breytingu á hlutfalli á ársfjórðungslegum gjalddögum. Með þessari breytingu vill meiri hlutinn styrkja samkeppnisstöðu sparisjóða en um leið njóta aðrar fjármálastofnanir góðs af lækkuninni. Meiri hlutinn telur að með þessu móti aukist svigrúm innlánsstofnana til að minnka vaxtamun og bjóða viðskiptavinum sínum hagstæðari kjör en áður.
    Að auki leggur meiri hlutinn til breytingu á gildistökuákvæði þar sem ekki næst að gera viðeigandi ráðstafanir vegna breytingar á innheimtu iðgjalds fyrir gjalddagann 1. júní líkt og til stóð þegar frumvarpið var lagt fram. Leggur meiri hlutinn til að breytt fyrirkomulag komi því til framkvæmda fyrir næsta gjalddaga á eftir, þ.e. 1. september.
    Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:


     1.      Við 1. gr.
                  a.      A-liður orðist svo: Í stað orðanna „0,225% á ári af öllum innstæðum“ kemur: 0,02% á ári af öllum innstæðum upp að 10 milljörðum kr. en 0,16% af innstæðum umfram það.
                  b.      B-liður orðist svo: Í stað orðanna „0,05625% á ársfjórðungslegum gjalddaga“ kemur: 0,005% af innstæðum upp að 10 milljörðum kr. en 0,04% af innstæðum þar umfram á ársfjórðungslegum gjalddaga.
     2.      2. gr. orðist svo:
             Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 2019 og koma til framkvæmda við greiðslu iðgjalds á gjalddaga 1. september 2019.

    Smári McCarthy ritar undir nefndarálitið með fyrirvara sem hann hyggst gera grein fyrir í ræðu.

Alþingi, 7. maí 2019.

Óli Björn Kárason,
form., frsm.
Þorsteinn Víglundsson. Brynjar Níelsson.
Bryndís Haraldsdóttir. Ólafur Þór Gunnarsson. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Silja Dögg Gunnarsdóttir. Smári McCarthy, með fyrirvara.