Ferill 542. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


149. löggjafarþing 2018–2019.
Prentað upp.

Þingskjal 1621  —  542. mál.
Nýir liðir.

2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum (stjórnvaldssektir o.fl.).

Frá umhverfis- og samgöngunefnd.


     1.      B-liður 4. gr. falli brott.
     2.      Við 9. gr.
                  a.      Á eftir orðunum „Útgáfu starfsleyfa“ í 1. tölul. a-liðar komi: og vottorða, sem og endurskoðun eða breytingar á starfsleyfum.
                  b.      3. tölul. a-liðar orðist svo: Eftirlit, þ.m.t. sýnatöku, sbr. 47. gr.
                  c.      Við bætist nýr stafliður, svohljóðandi: Í stað orðsins „gjaldsins“ í 3. málsl. 3. mgr. kemur: gjalds skv. 4. mgr.; og orðið „sveitarfélaga“ í lok sömu málsgreinar fellur brott.
     3.      Síðari efnismálsliður 10. gr. orðist svo: Heimilt er að kveða á um slíkt framsal heilbrigðisnefndar eftir atvikum í samstarfssamningi, í samþykktum um heilbrigðiseftirlit á hverju eftirlitssvæði eða í sérstakri samþykkt sem heilbrigðisnefnd samþykkir og birt er í B-deild Stjórnartíðinda.
     4.      Við 11. gr.
                  a.      Á eftir orðunum „Útgáfu starfsleyfa“ í 1. tölul. a-liðar komi: og vottorða, sem og endurskoðun eða breytingar á starfsleyfum.
                  b.      Á eftir orðinu „Eftirlit“ í 2. tölul. a-liðar komi: þ.m.t. sýnatöku.
     5.      Í stað orðsins „og“ í fyrri efnismálslið 15. gr. komi: eða.
     6.      Við 16. gr.
                  a.      Í stað orðanna „og Umhverfisstofnun“ í a-lið komi: eða Umhverfisstofnun.
                  b.      Í stað 2.–4. efnismálsliðar e-liðar komi fjórir nýir málsliðir, svohljóðandi: Gjalddagi sektar samkvæmt þessari grein er fyrsti dagur annars mánaðar eftir dagsetningu ákvörðunar Umhverfisstofnunar eða heilbrigðisnefndar. Greiða skal dráttarvexti af fjárhæð sektarinnar sé hún ógreidd fimmtán dögum eftir gjalddaga. Um ákvörðun og útreikning dráttarvaxta fer eftir lögum um vexti og verðtryggingu. Óinnheimtar dagsektir, sem lagðar eru á fram að efndadegi, falla ekki niður eftir gjalddaga þótt aðili efni viðkomandi kröfu nema Umhverfisstofnun eða heilbrigðisnefnd ákveði það sérstaklega.
     7.      18. gr. orðist svo:
                  1. mgr. 63. gr. laganna orðast svo:
                  Telji Umhverfisstofnun eða heilbrigðisnefnd svo alvarlega hættu stafa af tiltekinni starfrækslu eða notkun að aðgerð þoli enga bið er þeim heimilt til bráðabirgða að stöðva starfsemi eða notkun þegar í stað, með aðstoð lögreglu ef þurfa þykir. Einnig er Umhverfisstofnun eða heilbrigðisnefnd heimilt að stöðva starfsemi eða takmarka hana til bráðabirgða sé um alvarlegt tilvik eða ítrekað brot að ræða eða ef aðilar sinna ekki úrbótum innan tiltekins frests.