Ferill 763. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


149. löggjafarþing 2018–2019.
Þingskjal 1640  —  763. mál.
2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til laga um breytingu á lögum um vátryggingarsamninga, nr. 30/2004, með síðari breytingum (upplýsingagjöf).

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.


     1.      B-liður 3. gr. orðist svo: Í stað orðanna „þessa hluta“ í 1. málsl. 2. mgr. kemur: um skaðatryggingar.
     2.      Í stað orðanna „Upplýsingar skv. 1. tölul. 2. mgr. skulu“ í 3. efnismgr. 5. gr. komi: Heiti og heimilisfang vátryggingafélags skal.
     3.      Í stað orðanna „samsetningu endurgjalds“ í d-lið 5. tölul. 1. efnismgr. 6. gr. komi: samsettu endurgjaldi.
     4.      Í stað „XXI. kafla“ í 2. efnismgr. 9. gr. komi: XXII. kafla.
     5.      1. málsl. 4. efnismgr. 10. gr. falli brott.
     6.      Í stað orðanna „sé hann fyrir hendi“ í f-lið 1. efnismgr. 12. gr. komi: ef við á.
     7.      Í stað „1. og 2. mgr.“ í 2. efnismgr. a-liðar 29. gr. (145. gr. a) komi: þessu ákvæði.
     8.      Á undan 32. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
             Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
             Úrskurðarnefnd skv. 141. gr. a skal skipuð eigi síðar en 1. janúar 2020.
             Ráðherra skipar nefnd með fulltrúum frá dreifingaraðilum og Neytendasamtökunum sem er ætlað að koma með tillögu um skipulag, fjármögnun og málsmeðferðarreglur úrskurðarnefndarinnar. Nefndin skal ljúka störfum og skila tillögum til ráðherra fyrir árslok 2019.
9.     Ákvæði til bráðabirgða falli brott.