Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 447  —  1. mál.
2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2020.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (WÞÞ, HarB, NTF, PállM, SÞÁ).


    Sundurliðun 1 ( Tekjur A-hluta) orðist svo:
Rekstrargrunnur
m.kr.
Greiðslugrunnur
m.kr.
I Skatttekjur
111 Skattar á tekjur og hagnað
111.1.0
Tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla
204.800,0 200.600,0
111.2.1
Tekjuskattur, lögaðilar
70.000,0 68.000,0
111.2.2
Sérstakur fjársýsluskattur
2.700,0 2.700,0
Skattar á tekjur og hagnað, lögaðilar
72.700,0 70.700,0
111.3
Fjármagnstekjuskattur
31.000,0 29.100,0
Skattar á tekjur og hagnað
308.500,0 300.400,0
112 Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
112.1
Markaðsgjald
831,0 821,0
112.6
Gjald til jöfn. og lækk. á örorkubyrði lífeyrissj.
5.084,0 5.135,0
112.7
Fjársýsluskattur, almennur
3.210,0 3.190,0
Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
9.125,0 9.146,0
113 Eignarskattar
113.3.1
Erfðafjárskattur
4.800,0 4.800,0
113.5.1
Skipulagsgjald
423,1 423,1
113.6.5
Brunabótamatsgjald
235,3 235,3
113.6.6
Fasteignamatsgjald
598,6 598,6
Eignarsk., reglubundnir, ótaldir annars staðar
833,9 833,9
Eignarskattar
6.057,0 6.057,0
114 Skattar á vöru og þjónustu
114.1.1
Virðisaukaskattur
260.300,0 256.800,0
114.1.4.1
Stimpilgjald
5.345,0 5.345,0
Almennir skattar á vöru og þjónustu
265.645,0 262.145,0
114.2.1
Vörugjald af ökutækjum
6.700,0 6.700,0
114.2.2.1
Vörugjald af bensíni, almennt
4.500,0 4.500,0
114.2.2.2
Sérstakt vörugjald af blýlausu bensíni
7.300,0 7.300,0
114.2.2.4
Kolefnisgjald
6.120,0 6.120,0
114.2.2.6
Olíugjald
12.400,0 12.400,0
114.2.3.1
Áfengisgjald
20.000,0 20.000,0
114.2.3.10
Tóbaksgjald
6.000,0 6.000,0
114.2.4.1
Skilagjald og umsýsluþóknun á einnota umbúðir
3.673,9 3.673,9
114.2.4.5
Úrvinnslugjald
2.038,2 2.038,2
114.2.4.6
Gjald á flúoraðar gróðurhúsalofttegundir (F-gös)
316,0 316,0
114.2.5.5
Flutningsjöfnunargjald á olíuvörur
392,2 392,2
114.2.5.6
Jöfnunargjald vegna dreifingar raforku
1.018,2 1.018,2
114.2.7
Vörugjöld, eftirlitsgjöld
85,1 85,1
114.2.8
Vörugjöld af rafmagni og heitu vatni
574,0 574,0
114.2.9
Ýmis vörugjöld
14,4 14,4
Vörugjöld
71.132,0 71.132,0
114.4.1
Eftirlitsgjald Fjármálaeftirlitsins
2.330,0 2.330,0
114.4.2
Ofanflóðasjóðsgjald
2.709,0 2.709,0
114.4.3
Byggingaröryggisgjald
536,6 536,6
114.4.9
Gistináttaskattur
1.280,0 1.280,0
Sértækir þjónustuskattar
6.855,6 6.855,6
114.5.1.6
Kílómetragjald af ökutækjum
1.300,0 1.250,0
114.5.1.7
Bifreiðagjald
7.700,0 7.650,0
114.5.2
Neyslu- og leyfisskattar, aðrir en á bifreiðar
1.001,1 1.000,1
114.5.2.1.0
Leyfi fyrir atvinnustarfsemi og tengd leyfi
94,0 94,0
114.5.2.1.1
Skráningargjöld fyrirtækja
1.164,6 1.164,6
114.5.2.1.2
Eftirlitsgjöld á fyrirtæki
301,2 300,1
114.5.2.1.2.8
Lyfjaeftirlitsgjald
117,6 117,6
114.5.2.1.2.25
Leyfis- og árgjöld Póst- og fjarskiptastofnunar
221,5 221,5
114.5.2.1.2.29
Umferðaröryggisgjald
178,1 178,1
Neyslu- og leyfisskattar
12.078,1 11.976,0
Skattar á vöru og þjónustu
355.710,7 352.108,6
115 Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti
115.1
Tollar og önnur aðflutningsgjöld
3.366,2 3.366,2
115.2
Gjald í stofnverndarsjóð
5,2 5,2
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti
3.371,4 3.371,4
116 Aðrir skattar
116.1
Aðrir skattar á atvinnurekstur
781,0 781,0
116.1.6
Gjald á bankastarfsemi
10.800,0 10.800,0
116.1.7
Gjald á lánastofnanir til umboðsmanns skuldara
292,6 292,6
Aðrir skattar á atvinnurekstur
11.873,6 11.873,6
116.2.81
Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra
2.670,0 2.590,0
116.2.82
Gjald vegna Ríkisútvarpsins ohf.
4.800,0 4.650,0
Ýmsir skattar, ekki á atv.rekstur eða skattar ótilgr. a.s 7.470,0 7.240,0
Aðrir skattar
19.343,6 19.113,6
Skatttekjur, samtals
702.107,7 690.196,6
II Tryggingagjöld
121 Tryggingagjöld vegna almannatrygginga
121.2.1.1
Tryggingagjald, almennt, hluti lífeyristrygginga
65.518,0 64.943,0
121.2.1.6
Tryggingagjald, almennt, hluti Fæðingarorlofssjóðs
10.798,0 10.718,0
121.2.2.1
Hluti Atvinnuleysistrygg.sjóðs í atv.trygg.gjaldi
22.426,0 22.177,0
121.2.3.71
Ábyrgðargjald vegna launa
831,0 821,0
Tryggingagjöld v. alm.trygginga, lögaðilar
99.573,0 98.659,0
121.3.0
Hluti Trygg.sj. sjálfst. starf. einstakl. í atv.trygg.gjaldi
79,0 78,0
121.8.1
Slysatryggingagjald vegna sjómanna
151,0 149,0
Tryggingagjöld vegna almannatrygginga
99.803,0 98.886,0
Tryggingagjöld, samtals
99.803,0 98.886,0
III Fjárframlög
132 Fjárframlög frá alþjóðastofnunum
132.1
Fjárframlög frá alþjóðastofn., rekstrarframlög
3.203,8 3.203,8
132.2
Fjárframlög frá alþj.stofn., fjárfestingarframlög
214,6 214,6
Fjárframlög frá alþjóðastofnunum
3.418,4 3.418,4
133 Fjárframlög frá öðrum opinberum aðilum
133.1
Fjárframl. frá öðrum opinb. aðilum, rekst.framl.
259,8 259,8
133.1.1
Hluti sveitarfélaga í innheimtukostnaði
1.270,0 1.270,0
133.1.7
Viðbótarframl. sveitarfél. v. líf.skuldbind. grunnsk.kenn.
235,0 235,0
133.1.20
Fjárframlög frá hinu opinbera, rekstrarframlög
859,8 859,8
Fjárframl. frá öðrum opinb. aðilum, rekst.framl.
2.624,6 2.624,6
133.2
Fjárframl. f. öðrum opinb. aðilum, fjárfest.framl.
23,2 23,2
Fjárframlög frá öðrum opinberum aðilum
2.647,8 2.647,8
Fjárframlög, samtals
6.066,2 6.066,2
IV Aðrar tekjur
141 Eignatekjur
141.1.0.1
Vextir af skammtímakröfum
837,2 837,2
141.1.0.2
Vaxtatekjur af endurlánum ríkissjóðs
2.478,1 1.499,4
141.1.0.3
Verðbótaþáttur vaxtatekna vegna GFS-reikningsskila
143,0 143,0
141.1.2.1
Dráttarvextir af sköttum á tekjur og hagnað
4.300,0 4.300,0
141.1.3.1
Vaxtatekjur stofn. sem færast h. ríkissj. skv. GFS-reiknin
627,7 627,7
Vaxtatekjur
8.386,0 7.407,3
141.2.1
Arðgreiðslur frá erlendum aðilum
50,0 50,0
141.2.2
Arðgreiðslur frá innlendum aðilum
33.524,8 42.824,8
Arðgreiðslur
33.574,8 42.874,8
141.3
Hluti af tekjum B-hluta fyrirtækja
6.197,4 6.197,4
141.5
Leigutekjur
164,8 164,8
141.5.20
Veiðigjald fyrir veiðiheimildir
4.850,0 5.020,0
141.5.22
Gjaldtaka v. fiskeldis
133,8 133,8
Leigutekjur
5.148,6 5.318,6
Eignatekjur
53.306,8 61.798,1
142 Sala á vöru og þjónustu
142.2.1.1.1
Ríkisábyrgðargjald og áhættugjald v. ríkisábyrgða
131,6 131,6
142.2.1.2
Innritunargjöld í háskóla og framhaldsskóla
1.339,4 1.339,7
142.2.1.4
Prófgjöld
59,3 59,3
142.2.1.5
Vottorðsgjöld
155,0 155,0
142.2.1.6
Aðgangur að skrám
570,2 570,2
142.2.1.7
Eftirlitsgjöld
1.923,7 1.923,7
142.2.1.8
Neyslu- og leyfisgjöld, ýmis
1.802,7 1.779,0
142.2.1.8.8
Vegabréf
509,5 509,5
142.2.1.8.9
Ökuskírteini
175,0 175,0
142.2.1.8.10
Þinglýsingar
305,0 305,0
142.2.2.1
Dómsmálagj. og gjöld fyrir embættisverk sýslum.
720,0 720,0
Neyslu- og leyfisgjöld
7.691,4 7.668,0
142.3.1.0
Þjónusta
16.492,3 16.492,3
142.3.2
Vörusala
5.419,4 5.419,4
142.3.3
Ýmsar tekjur
6.290,7 6.290,7
Tilfall. sala stofn. ekki í mark.tengdri starfs.
28.202,4 28.202,4
Sala á vöru og þjónustu
35.893,8 35.870,4
143 Sektir og skaðabætur
143.0
Sektir og skaðabætur ríkisaðila í A-hluta
35,9 35,9
143.1
Lögreglustjórasektir og dómsektir
61,9 61,9
143.1.1
Lögreglustjórasektir
1.880,0 1.880,0
143.1.2
Dómsektir
510,0 510,0
Lögreglustjórasektir og dómsektir
2.451,9 2.451,9
143.2
Sektir af skatttekjum
487,0 463,0
143.2.1
Skattsektir
340,0 340,0
Sektir af skatttekjum
827,0 803,0
Sektir og skaðabætur
3.314,8 3.290,8
144 Frjálsar tilfærsl. aðrar en fjárframl. (styrkir)
144.1.2.0
Frjálsar tilfærsl. aðrar en styrkir, rekst.framl.
1.432,9 1.432,9
144.2
Frj. tilfærsl. aðrar en styrkir, fjárfest.framl.
124,7 124,7
Frjálsar tilfærsl. aðrar en fjárframl. (styrkir)
1.557,6 1.557,6
145 Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur
145.0
Ýmsar tekjur og óskilgr. tekj., ríkisaðilar í A-hl.
264,7 264,7
145.1.2.1
Innborganir í Ábyrgðasjóð launa úr gjaldþrotabúum
46,4 46,4
Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur
311,1 311,1
147 Sala eigna
147.1
Sala fasteigna
550,0 550,0
147.3
Sala jarðeigna Jarðasjóðs
123,8 123,8
147.4
Sala á heimildum til losunar gróðurhúsalofttegunda
5.800,0 5.800,0
Sala eigna
6.473,8 6.473,8
Aðrar tekjur, samtals
100.857,9 109.301,8
Heildartekjur samtals 908.834,8 904.450,6