Ferill 391. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


150. löggjafarþing 2019–2020.
Prentað upp.

Þingskjal 740  —  391. mál.
Undirskriftir.

2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga og sveitarstjórnarlögum (forsendur úthlutana úr Jöfnunarsjóði).

Frá meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar (BergÓ, JónG, ATG, GBr, KGH, LínS, OPJ, VilÁ).


     1.      D-liður 3. mgr. a-liðar 4. gr. orðist svo: í sveitarfélögum með 299 íbúa eða færri.
     2.      Við 5. gr.
                  a.      D-liður 1. efnismgr. orðist svo: Framlög til Barnaverndarstofu vegna kennslu barna á grunnskólaaldri sem eru að beiðni barnaverndarnefndar lögheimilissveitarfélags vistuð utan þess á meðferðarheimili á vegum Barnaverndarstofu.
                  b.      6. efnismgr. orðist svo:
                     Jöfnunarsjóður skal annast greiðslu á útlögðum kostnaði Barnaverndarstofu vegna kennslu þeirra barna á grunnskólaaldri sem eru að beiðni barnaverndarnefndar lögheimilissveitarfélags vistuð utan þess á meðferðarheimili á vegum Barnaverndarstofu og skal Jöfnunarsjóður draga fjárhæð sem nemur kennslukostnaði frá jöfnunarframlögum viðkomandi sveitarfélags. Barnaverndarstofu er skylt að láta Jöfnunarsjóði í té upplýsingar um þau börn eftir því sem nauðsynlegt er við framkvæmd þessarar greinar.
                  c.      Á undan orðunum „12. gr.“ í lokamálsgrein komi: 3. mgr.
     3.      10. gr. orðist svo:
             Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
             Við útreikning framlags árin 2020 og 2021 skv. d-lið 11. gr. skal miða við álagningarhlutfall fasteignaskatts árið 2019, enda hafi álagningarhlutfall í viðkomandi sveitarfélagi lækkað frá því ári.
     4.      Við 11. gr.
                  a.      Í stað orðanna „færri en 2.899 íbúa“ í a-lið A-hluta komi: 2.899 íbúa eða færri.
                  b.      Í stað orðanna „fleiri en 22.000 íbúa“ í a-lið A-hluta komi: 22.000 íbúa eða fleiri.
                  c.      Á eftir orðinu „Fjarlægðir“ í upphafi b-liðar A-hluta komi: í sveitarfélögum.
                  d.      Í stað orðanna „0 til 50“ í i. lið 3. tölul. b-liðar í A-hluta komi: 0 til 49.
                  e.      Í stað orðanna „50 til 90“ í ii. lið 3. tölul. b-liðar í A-hluta komi: 50 til 89.
                  f.      Í stað orðanna „B-hluta þessarar greinar“ í 1. mgr. B-hluta komi: þessum hluta.
     5.      12. og 13. gr. falli brott.
     6.      Fyrirsögn frumvarpsins verði: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari breytingum (forsendur úthlutunar úr Jöfnunarsjóði).