Ferill 596. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 1379  —  596. mál.
Frumvarp til laga


um breytingu á lögum um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi, nr. 40/2013 (tegundir eldsneytis, gagnaskil).

(Eftir 2. umræðu, 11. maí.)


1. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. laganna:
     a.      2. mgr. orðast svo:
                      Ráðherra skal í reglugerð kveða á um tegundir endurnýjanlegs eldsneytis sem telja má tvöfalt á við sama magn annars endurnýjanlegs eldsneytis til að uppfylla skilyrði 1. mgr.
     b.      5. mgr. fellur brott.

2. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr. laganna:
     a.      Í stað orðsins „mánuði“ í 2. málsl. 1. mgr. kemur: tveimur mánuðum.
     b.      Í stað orðsins „þremur“ í 2. mgr. kemur: fjórum.

3. gr.

    Við 8. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
    Lög þessi fela í sér innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1513 frá 9. september 2015 um breytingu á tilskipun 98/70/EB um gæði bensíns og dísileldsneytis og um breytingu á tilskipun 2009/28/EB um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum eins og hún var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/2019 frá 29. mars 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn.

4. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.