Ferill 972. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 2080  —  972. mál.
2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir vegna vinnumarkaðar).

Frá 2. minni hluta velferðarnefndar (HVH).


     1.      Á eftir 1. gr. komi tvær nýjar greinar, svohljóðandi:
                  a.      (2. gr.)
                     Við 5. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                     Heimilt er að greiða atvinnurekanda launakostnað ef launamaður hefur ekki getað sinnt vinnu að öllu leyti eða að hluta vegna sóttvarnaráðstafana sem leiðir til skerðingar á þjónustu eða lokunar skóla barns í hans forsjá undir 18 ára aldri sem þiggur þjónustu á grundvelli laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og það hafi ekki sætt sóttkví. Um greiðslur fer eftir því sem nánar er mælt fyrir um í lögum þessum.
                  b.      (3. gr.)
                     Við 7. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                     Heimilt er að greiða sjálfstætt starfandi einstaklingi launatap hafi hann ekki getað sinnt vinnu að öllu leyti eða að hluta vegna sóttvarnaráðstafana sem leiðir til skerðingar á þjónustu eða lokunar skóla barns í hans forsjá undir 18 ára aldri sem þiggur þjónustu á grundvelli laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og það hafi ekki sætt sóttkví. Um greiðslur fer eftir því sem nánar er mælt fyrir um í lögum þessum.
     2.      7. gr. orðist svo:
                  Ákvæði til bráðabirgða XIV í lögunum orðast svo:
                  Sjálfstætt starfandi einstaklingur telst uppfylla skilyrði f- og g-liðar 1. mgr. 18. gr., sbr. einnig 20. og 21. gr., um stöðvun rekstrar, hafi hann tilkynnt Skattinum um verulegan samdrátt í rekstri sínum sem leiðir til tímabundinnar stöðvunar á rekstri.
                  Taki sjálfstætt starfandi einstaklingur að sér tilfallandi verkefni samhliða greiðslu atvinnuleysisbóta skal hann tilkynna það til Vinnumálastofnunar enda á viðkomandi ekki rétt á atvinnuleysisbótum á því tímabili sem verkefnið stendur yfir.
                  Skattinum er heimilt, að eigin frumkvæði, að miðla upplýsingum til Vinnumálastofnunar sem varða úrræðið sem kveðið er á um í þessu ákvæði, sbr. 4. mgr. 9. gr.
                  Ákvæði þetta gildir frá og með 1. september 2020 og fellur úr gildi 1. júní 2021.
     3.      Í stað ,,XV“ og dagsetningarinnar „31. október 2020“ í 8. gr. komi: XVI; og: 31. maí 2021.
     4.      Við 9. gr. bætist nýr stafliður með nýju ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
                  Grunnatvinnuleysisbætur skulu vera 318.250 kr. á mánuði frá 1. október 2020 til 31. desember 2020 og 333.450 kr. á mánuði frá 1. janúar 2021 til 1. október 2021.
     5.      10. gr. orðist svo:
                  Ákvæði til bráðabirgða III í lögunum orðast svo:
                  Þrátt fyrir a-lið 5. gr. skal taka mið af vinnulaunum launamanns fyrir síðustu þrjá starfsmánuði hans í þjónustu vinnuveitanda áður en starfshlutfall launamanns var minnkað vegna samdráttar í starfsemi vinnuveitanda vegna sérstakra aðstæðna á vinnumarkaði. Að öðru leyti gildir a-liður 5. gr.
                  Þrátt fyrir b-lið 5. gr. skal við útreikning bóta vegna launamissis í allt að þrjá mánuði vegna slita á ráðningarsamningi eftir að starfshlutfall hafði áður verið minnkað taka mið af vinnulaunum launamanns í samræmi við 1. mgr. enda hafi héraðsdómara borist krafa um gjaldþrotaskipti á búi vinnuveitanda innan tólf mánaða frá því að starfshlutfall launamanns var minnkað. Að öðru leyti gildir b-liður 5. gr.
                  Ákvæði þetta gildir frá og með 15. mars 2020 og fellur úr gildi 1. júní 2021.