Ferill 18. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


151. löggjafarþing 2020–2021.
Þingskjal 393  —  18. mál.
2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til laga um lækningatæki.

Frá meiri hluta velferðarnefndar (HVH, ÓÞG, ÁF, AKÁ, GIK, HSK, LRM, VÁ).


     1.      Á eftir orðinu „framleiðslu“ í 1. mgr. 3. gr. komi: innflutnings.
     2.      Fyrirsögn 6. gr. verði: Hlutverk Lyfjastofnunar.
     3.      Orðið „ekki“ í 2. tölul. 11. gr. falli brott.
     4.      Við 17. gr.
                  a.      Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                      Ráðherra er heimilt að kveða á um það í reglugerð hvernig viðhaldi og endurnýtingu lækningatækja skuli háttað.
                  b.      Fyrirsögn greinarinnar verði: Viðhald og endurnýting lækningatækja.
     5.      Á eftir orðunum „Áður en tæki er sett“ í 2. mgr. 26. gr. komi: á markað.
     6.      Í stað tilvísunarinnar „IV. kafla“ í 6. mgr. 35. gr. komi: VII. kafla.
     7.      Í stað orðanna „á hvern þann stað“ í 1. mgr. 37. gr. komi: á þá staði.
     8.      Í stað orðsins „endadegi“ í 3. mgr. 40. gr. komi: efndadegi.
     9.      Í stað orðanna „ákæruvaldið“ og „það“ í 6. mgr. 46. gr. komi: ákærandi; og: hann.
     10.      Við 48. gr.
                  a.      Á eftir 4. tölul. 1. mgr. komi nýr töluliður, svohljóðandi: Viðhald og endurnýtingu lækningatækja, sbr. 2. mgr. 17. gr.
                  b.      Í stað orðsins „tengdum“ í 7. tölul. 1. mgr. komi: sem tengjast.
                  c.      Í stað orðsins „viðfangsefni“ í 2. mgr. komi: verkefni.
     11.      Fyrirsögn VIII. kafla verði: Reglugerðir, gildistaka, o.fl.