Ferill 340. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


151. löggjafarþing 2020–2021.
Þingskjal 411  —  340. mál.
Frumvarp til laga


um breytingu á umferðarlögum, nr. 77/2019 (lækkun hámarkshraða).

Flm.: Andrés Ingi Jónsson, Rósa Björk Brynjólfsdóttir.


1. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 37. gr. laganna:
     a.      Í stað tölunnar „50“ í 2. mgr. kemur: 30.
     b.      4. mgr. fellur brott.
     c.      Í stað tölunnar „15“ í 6. mgr. kemur: 10.
     d.      Orðin „að undanteknum hámarksökuhraðanum 15 km á klst.“ í 7. mgr. falla brott.

2. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 84. gr. laganna:
     a.      2. mgr. orðast svo:
             Á þjóðvegum ákveður Vegagerðin hraðamörk skv. 2.–3. mgr. 37. gr., sbr. þó 3. mgr.
     b.      1. málsl. 3. mgr. orðast svo: Hraðamörk á þjóðvegum í þéttbýli skulu ákveðin af viðkomandi sveitarstjórn að fengnu samþykki lögreglu og Vegagerðarinnar.

3. gr.

    Orðin „eða meiri“ í 2. málsl. 2. mgr. 95. gr. laganna falla brott.

4. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

    Megintillaga þessa frumvarps er að hámarksökuhraði í þéttbýli verði 30 km á klst. Ef sérstakar ástæður mæla með því verði sveitarstjórn þó heimilt að ákveða hærri hraðamörk. Auk þess er lagt til að fella brott heimild til að leyfa hærri hámarksökuhraða utan þéttbýlis en 90 km á klst. Þá er lagt til að lækka hámarksökuhraða á bílastæðum til samræmis við hraðamörk í sambærilegu umferðarrými.

Lægri umferðarhraði í þágu öruggara umhverfis fyrir fólk.
    Hraði bílaumferðar í þéttbýli hefur veruleg áhrif á mótun byggðar. Eftir því sem hönnun umferðarmannvirkja miðar við hærri hraða, því meira rými þarf að taka undir þau og því torveldara verður fyrir gangandi vegfarendur að komast leiðar sinnar. Með þeirri breytingu sem lögð er til í frumvarpi þessu er ákvörðun um hámarkshraða færð í hendur skipulagsyfirvalda á hverjum stað. Sveitarfélagið hefur hagsmuni af því að skipuleggja umferð á hverju svæði þannig að auk þess að tryggðar séu greiðar samgöngur sé sköpuð aukin öryggistilfinning sem aftur eykur líkur á að fleiri fari ferða sinna gangandi og hjólandi. Fyrir utan beina öryggisþætti hefur umferðarhraði einnig áhrif á ýmsa mengun sem dregur úr lífsgæðum íbúa – hvort sem um er að ræða hávaða, svifryk, örplast úr dekkjum eða loftmengun. Auk þess leyfir lægri hraði að minna rými sé lagt undir göturnar sjálfar og meira undir aðra þætti mannlífsins. Frekar en að sveitarfélög þurfi sérstaklega að rökstyðja lægri hámarkshraða í því skyni, líkt og er samkvæmt gildandi lögum, er hér lagt til að miðað sé við að hámarksökuhraði í þéttbýli sé að jafnaði 30 km á klst., en ef sveitarfélag telur ríka hagsmuni mæla með hærri hraða skulu hraðamörk ákveðin í samræmi við 37. gr., sbr. 3. mgr. 84. gr. umferðarlaga.
    Lægri hámarkshraði í þéttbýli er einn helsti áhrifaþáttur í auknu umferðaröryggi, ekki síst þegar kemur að árekstrum á milli ökutækja og óvarinna vegfarenda. Helgast það af því að annars vegar hefur hraði áhrif á líkur þess að lenda í slysi og þar með fjölda slysa, og hins vegar fer alvarleiki áreksturs eftir aksturshraða. Á meðan það er erfitt að fyrirbyggja öll slys er mikilvægt að stýra hraða þannig að sem flestir sem lenda í slysum eigi möguleika á að ganga heilir frá þeim. Þar sem líkur eru á árekstri milli ökutækis og gangandi eða hjólandi vegfarenda er því gjarnan miðað við að æskilegur hraði sé 30 km á klst., en á eftirfarandi mynd, sem finna má í umferðaröryggisáætlun Reykjavíkur 2019–2023, má sjá að líkur á alvarlegum meiðslum eða dauðsfalli stóraukast þegar árekstrarhraði hækkar úr 30 í 50 km á klst.

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


Markmið um lægri hraða.
    Undanfarin ár og áratugi hafa íslensk stjórnvöld unnið að því að fækka dauðsföllum og alvarlegum slysum í umferðinni. Allt frá árinu 1995 hefur lægri umferðarhraði verið eitt af helstu áhersluatriðum í umferðaröryggisáætlun Reykjavíkurborgar. Á grundvelli þess hefur hámarkshraði víða verið lækkaður og nú er svo komið að í flestum íbúðargötum í Reykjavík er hámarkshraði 30 km á klst. Þessa áherslu má m.a. rekja til Svíþjóðar, sem hefur innleitt svokallaða núllsýn í umferðaröryggi. Núllsýn felst í því að stefna skuli að því að engin banaslys eða alvarleg slys verði í umferðinni, en frá því að stefnan var innleidd í Svíþjóð árið 1997 hefur tekist að draga úr umferðarslysum um helming.
    Heimsþing um umferðaröryggi var haldið í Stokkhólmi í þriðja sinn í febrúar 2020. Þar var fjallað um reynslu Svía og nokkurra annarra ríkja af innleiðingu á stefnu um núllsýn í umferðaröryggi. Á heimsþinginu var samþykkt svokölluð Stokkhólmsyfirlýsing 1 þeirra ríkja sem tóku þátt. Yfirlýsingin snýst um leiðir að undirmarkmiði 3.6 í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, en það fjallar um að fjöldi dauðsfalla og alvarlega slasaðra vegna umferðarslysa lækki um helming á heimsvísu. Í því skyni einsetja aðildarríki yfirlýsingarinnar sér m.a.:
    „Að kosta kapps um að ná stjórn á hraðakstri með því að herða löggæslu og hafa leyfðan hámarkshraða 30 km á klst. á svæðum þar sem viðkvæmir vegfarendur eru innan um bifreiðar. Það á þó ekki við þar sem gild rök eru fyrir því að öruggt sé að leyfa meiri hraða. Sú viðleitni að draga almennt úr hraðakstri mun hafa jákvæð áhrif á loftgæði og loftslagsbreytingar auk þess sem hún er nauðsynleg til að fækka dauðsföllum og slysum í umferðinni.“
    Stokkhólmsyfirlýsingin var hluti af ályktun 2 sem lögð var fyrir allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna og samþykkt í ágúst 2020. Með þessu hefur Ísland skipað sér í hóp þeirra ríkja sem stefna að því að takmarka ökuhraða við 30 km á klst. þar sem ökutæki og óvarðir vegfarendur deila rými. Líkt og fram kemur í yfirlýsingunni þjónar slík breyting ekki einungis öryggissjónarmiðum, heldur hefur hún jákvæð áhrif á loftgæði og hjálpar til við baráttuna gegn loftslagsbreytingum.
    Í anda þess sem fram kemur í Stokkhólmsyfirlýsingunni hefur á undanförnum mánuðum verið samþykkt að lækka umferðarhraða í þéttbýli, m.a. í Hollandi og á Spáni. Með samþykkt frumvarps þessa myndi Ísland stíga það sama skref. Sú breyting væri í fullu samræmi við markmið umferðarlaga um að vernda líf og heilsu vegfarenda, gæta jafnræðis á milli samgöngumáta og taka tillit til umhverfissjónarmiða. Enn fremur væri slík ákvörðun í samræmi við þær yfirlýsingar sem íslensk stjórnvöld hafa staðið að á alþjóðavísu.

Um einstakar greinar frumvarpsins.

Um 1. gr.

    Í a-lið 1. gr. er lagt til að hámarksökuhraði í þéttbýli miði við 30 km á klst. Áfram verði heimilt að kveða á um hærri hraðamörk ef sérstakar ástæður mæla með því enda geti í vissum tilvikum verið réttlætanlegt að hámarkshraði sé meiri en 30 km á klst. Skal frumkvæðið að slíkum breytingum koma frá viðkomandi sveitarstjórn.
    Í b-lið er lagt til að fella brott heimild til að ákveða hærri hraðamörk en 90 km á klst. á tilteknum vegum, þó eigi meiri en 110 km á klst. Undanþáguheimildinni var bætt inn í umferðarlög án þess að fyrir lægi mat á umferðaröryggi eða loftslagsáhrifum, auk þess sem ekki er fyrirsjáanlegt að nokkur vegur á Íslandi uppfylli skilyrði fyrir 110 km á klst. hámarkshraða, líkt og fram kemur í svari samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra við fyrirspurn Andrésar Inga Jónssonar um hærri hámarkshraða (þskj. 917 á 150. löggjafarþingi).
    Í c-lið er lagt til að hámarksökuhraði á bílastæðum verði 10 km á klst., eða hinn sami og í vistgötum og göngugötum, sbr. 9. og 10. gr. laganna.
    Í d-lið er lagt til að fella brott tilvísun til hraðamarka sem ekki verða lengur fyrir hendi ef c-liður 1. gr. verður samþykkt.

Um 2. gr.

    Í a-lið 2. gr. er lagt til að fella brott tilvísun til 4. mgr. 37. gr. sem fellur brott ef b-liður 1. gr. verður samþykktur. Þá verður viðkomandi sveitarstjórn falið að ákveða hraðamörk á þjóðvegum í þéttbýli að fengnu samþykki Vegagerðarinnar og lögreglu.
    Með frumvarpinu er lagt til að sveitarstjórn verði falin ákvörðun um hámarkshraða á hverjum stað. Í b-lið 2. gr. frumvarpsins er því lagt til að viðkomandi sveitarstjórn verði falið að ákveða hraðamörk á þjóðvegum í þéttbýli að fengnu samþykki lögreglu og Vegagerðarinnar. Þá verður það áfram í höndum sveitarstjórnar að ákveða hraðamörk á öðrum vegum að fenginni umsögn lögreglu.

Um 3. gr.

    Lagt er til að fella brott tilvísun til hraðamarka sem ekki verða lengur fyrir hendi ef b-liður 1. gr. verður samþykkt.

Um 4. gr.

    Ákvæðið þarfnast ekki skýringar.

1     www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration/
2     undocs.org/en/A/RES/74/299