Ferill 314. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


151. löggjafarþing 2020–2021.
Þingskjal 573  —  314. mál.
2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (tryggingagjald o.fl.).

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (ÓBK, BN, BHar, ÓGunn, WÞÞ).


     1.      Á eftir 6. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
             Eftirfarandi breytingar verða á 4. mgr. A-liðar 68. gr. laganna:
              a.      Í stað „7.800.000 kr.“ og „3.900.000 kr.“ í 1. tölul. kemur: 8.424.000 kr.; og: 4.212.000 kr.
              b.      Í stað „7.800.000 kr.“ og „3.900.000 kr.“ í lokamálslið kemur: 8.424.000 kr.; og: 4.212.000 kr.
     2.      Á eftir 7. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
             Í stað orðanna „á árinu 2020“ í 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða LXVIII í lögunum kemur: frá 1. janúar 2020 til 1. maí 2021.
     3.      8. og 9. gr. falli brott.
     4.      Á eftir 9. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
             Í stað orðanna „á árinu 2020“ í 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XXXVIII í lögunum kemur: frá 1. janúar 2020 til 1. maí 2021.
     5.      Á eftir 13. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
             Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
             Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 3. gr. skal á árunum 2021 og 2022 lækka skráða losun koltvísýrings ökutækja sem undir ákvæðið falla um 30% áður en til álagningar vörugjalds kemur vegna ökutækja sem ætluð eru til útleigu hjá ökutækjaleigum. Lækkunin getur þó aldrei numið hærri fjárhæð en 400.000 kr. á hvert ökutæki og er háð því skilyrði að næstu 15 mánuði eftir kaup ökutækis verði nýtingu þess og starfsemi ökutækjaleigu hagað sem hér segir:
              1.      Ökutækin séu skráð á ökutækjaleigu sem hefur leyfi frá Samgöngustofu til reksturs ökutækjaleigu.
              2.      Ökutækjaleiga hagi starfsemi sinni að öllu leyti í samræmi við ákvæði laga um leigu skráningarskyldra ökutækja.
              3.      Ökutækjaleigan gangist undir skuldbindingu þess efnis að hún muni kaupa inn ökutæki sem falla undir gildissvið 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XXIV í lögum um virðisaukaskatt á árunum 2021–2022 sem nemi eftirfarandi hluta heildarinnkaupa ökutækja hvert framangreint ár:
                          a.      15% árið 2021,
                          b.      25% árið 2022.
              4.      Ökutækin skulu eingöngu nýtt til útleigu hjá ökutækjaleigu sem er skráð fyrir þeim. Við mat á því skal miðað við að unnt sé að gera grein fyrir a.m.k. 90% af akstri ökutækjanna með framlagningu leigusamninga eða með öðrum hætti sem tollyfirvöld meta fullnægjandi.
             Sé ökutæki notað til annars en útleigu hjá ökutækjaleigu sem er skráð fyrir því, sbr. 4. tölul. 1. mgr., er tollyfirvöldum heimilt að innheimta fullt vörugjald samkvæmt aðalflokki 3. gr. með 50% álagi.
             Þeim sem hlotið hefur lækkun skv. 1. mgr. er heimilt að selja bifreið eða taka hana til annarrar notkunar en til útleigu hjá ökutækjaleigu innan fimmtán mánaða tímabils, sbr. 1. mgr., enda greiði hann hluta eftirgefins vörugjalds, í réttu hlutfalli við þann tíma sem eftir er af tímabilinu.
             Ökutæki sem falla undir gildissvið 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XXIV í lögum um virðisaukaskatt þurfa að uppfylla skilyrði 1. mgr. um nýtingu og skráningu í 15 mánuði frá kaupum ökutækis.
             Eigi síðar en 15. janúar næsta almanaksár skv. a- og b-lið 3. tölul. 1. mgr. skal ökutækjaleiga afhenda tollyfirvöldum skýrslu á því formi sem þau ákveða þar sem gerð er grein fyrir því hvernig hafi verið staðið við skuldbindingu skv. 3. tölul. 1. mgr. Hafi ökutækjaleiga ekki staðið við skuldbindinguna skal hún greiða mismun skv. 1. mgr. af öllum ökutækjum sem hafa tekið lækkun skv. 1. mgr. á innkaupsári í ríkissjóð að viðbættu 10% álagi eigi síðar en fyrsta virka dag febrúarmánaðar næsta almanaksárs eftir innkaupsár. Um dráttarvexti af kröfunni fer skv. 125. gr. tollalaga, nr. 88/2005. Kröfunni fylgir lögveð ríkissjóðs í hlutaðeigandi ökutæki í þrjú ár frá gjalddaga og nær það einnig til dráttarvaxta og innheimtukostnaðar. Um fullnustu kröfunnar fer skv. 128. og 129. gr. tollalaga, nr. 88/2005.
             Nýti ökutækjaleiga ívilnun samkvæmt heimild ákvæðis til bráðabirgða XVIII til að lækka skráða losun húsbíla getur hún ekki nýtt ívilnun samkvæmt ákvæði þessu vegna sama ökutækis.
             Ráðherra getur í reglugerð sett nánari reglur og skilyrði um þær bifreiðar sem njóta undanþágu skv. 1. mgr., svo sem um notkun og búnað ökutækis, svo og ákvæði um endurgreiðslu á mismun vörugjalds skv. 3. gr. annars vegar og 1. mgr. hins vegar ef skilyrðunum er ekki fylgt.
             Ákvæði þetta kemur til framkvæmdar eigi síðar en 1. febrúar 2021.
     6.      Við bætist tveir nýir kaflar, VIII. kafli, Breyting á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987, með einni nýrri grein, 19. gr., og IX. kafli, Breyting á lögum um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, nr. 38/2020, með einni nýrri grein, 20. gr., svohljóðandi:
              a.      (19. gr.)
                     Í stað orðanna „á árinu 2020“ í 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða VIII í lögunum kemur: frá 1. janúar 2020 til 1. maí 2021.
              b.      (20. gr.)
                     Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 10. gr. laganna:
                      a.      Í stað orðanna „árs 2020“ í 1. málsl. kemur: maí 2021.
                      b.      Í stað orðanna „til 30. september 2020 voru, eða fyrirséð er að þau verði“ í 1. málsl. 1. tölul. kemur: 2020 voru.
                      c.      Á eftir orðunum „samfelldu tímabili“ í 2. málsl. 1. tölul. kemur: frá 1. mars.
     7.      Við 17. gr.
                  a.      1. mgr. orðist svo:
                     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2021.
                  b.      Orðin „og 12. gr. öðlist gildi 1. janúar 2021“ í 2. mgr. falli brott.