Ferill 275. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


151. löggjafarþing 2020–2021.
2. uppprentun.

Þingskjal 1119  —  275. mál.
Leiðréttur texti.

2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum, nr. 123/2010 (uppbygging innviða og íbúðarhúsnæðis).

Frá meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar (BergÓ, KÓP, ATG, GBr, HKF, JónG, LínS, VilÁ).


     1.      Við 1. gr.
                  a.      Á undan orðinu „svohljóðandi“ í a-lið komi: í réttri stafrófsröð.
                  b.      Í stað orðsins „staðfestri“ í a-lið komi: samþykktri.
     2.      Í stað orðsins „staðfestri“ í 2. gr. komi: samþykktri.
     3.      Við 4. gr. bætist nýr liður, svohljóðandi: Í stað tilvísunarinnar „9. mgr. 45. gr.“ í 8. mgr. 7. gr. laganna kemur: 10. mgr. 45. gr.
     4.      Við 7. gr.
                  a.      Í stað orðanna „staðfestri“ í 1. mgr. a-liðar og „staðfesta“ í 3. mgr. a-liðar komi: samþykktri.
                  b.      Orðin „sem skipuð er af ráðherra skv. 9. gr. a“ í 1. mgr. b-liðar falli brott.
                  c.      Í stað orðanna „umsóknar um framkvæmdaleyfi, þ.m.t.“ í 1. málsl. 1. mgr. d-liðar komi: þess.
                  d.      1. málsl. 5. mgr. d-liðar orðist svo: Ráðherra hafnar raflínuskipulagi eða staðfestir það skv. 3. og 4. mgr.
                  e.      3. málsl. 5. mgr. d-liðar orðist svo: Ef ráðherra telur að á tillögunni sé form- eða efnisgalli skal hann gefa raflínunefnd færi á að koma að athugasemdum áður en hann tekur ákvörðun um afgreiðslu tillögunnar.
     5.      Orðin „í þeim tilvikum sem fengin hefur verið heimild skv. 9. gr. a“ í a-lið 11. gr. falli brott.
     6.      Orðin „sem skipuð er skv. 9. gr. a“ í a-lið 12. gr. falli brott.
     7.      Í stað orðanna „er heimilt að innheimta“ í c-lið 14. gr. komi: innheimtir.
     8.      Á eftir orðinu „og“ í a-lið 15. gr. komi: skal tillagan.
     9.      Í stað „4. mgr.“ í a-lið 22. gr. komi: 3. mgr.
     10.      Í stað orðsins „og“ í d-lið 23. gr. komi: eða.
     11.      Í stað „17. tölul.“ í 3. tölul. 25. gr. komi: 18. tölul.