Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1265, 151. löggjafarþing 535. mál: loftslagsmál (leiðrétting o.fl.).
Lög nr. 35 29. apríl 2021.

Lög um breytingu á lögum um loftslagsmál, nr. 70/2012 (leiðrétting o.fl.).


1. gr.

     Á eftir orðunum „kveðið á um“ í 3. mgr. 6. gr. laganna kemur: losunarbókhald og framkvæmd þess skv. 1. mgr. og.

2. gr.

     2. mgr. 6. gr. b laganna orðast svo:
     Ráðherra skal í reglugerð setja nánari ákvæði m.a. um viðmiðanir, bókhald og sveigjanleikareglur sem varða skuldbindingar skv. 1. mgr.

3. gr.

     6. mgr. 8. gr. laganna orðast svo:
     Ráðherra skal í reglugerð setja nánari ákvæði um útgáfu losunarleyfis. Í reglugerðinni skal m.a. kveðið á um skilyrði fyrir útgáfu leyfis, efni þess, gildistíma og endurskoðun.

4. gr.

     Í stað „sbr. VI. kafla“ í 1. málsl. 3. mgr. 38. gr. laganna kemur: sbr. VI. kafla A.

5. gr.

     Við 47. gr. laganna bætast tveir nýir töluliðir, svohljóðandi:
  1. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/410 frá 14. mars 2018 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB til að efla kostnaðarhagkvæmar losunarskerðingar og fjárfestingar sem fela í sér litla losun kolefna og á ákvörðun (ESB) 2015/1814, sem vísað er til í tölulið 21al í XX. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2020 frá 14. júlí 2020 og ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 230/2020 frá 11. desember 2020.
  2. Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1071 frá 18. maí 2020 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar að útiloka flug sem kemur frá Sviss frá viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir.


6. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á II. viðauka við lögin:
  1. 2. málsl. j-liðar 2. mgr. orðast svo: Flugferðir sem um getur í l-lið eða eru eingöngu til flutninga í opinberri sendiför ríkjandi þjóðhöfðingja konungsríkis og nánustu vandamanna hans, þjóðhöfðingja, ríkisstjórnarleiðtoga og ráðherra aðildarríkis má ekki undanskilja að því er varðar þennan lið.
  2. Við 2. mgr. bætast tveir nýir stafliðir, svohljóðandi:
    1. frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2030: Flugferðir sem mundu, ef ekki væri fyrir tilstilli þessa liðar, falla undir þessa starfsemi á vegum umráðenda loftfara, sem eru ekki með rekstur í atvinnuskyni, sem annast flugferðir þar sem heildarlosun á ári er minni en 1.000 tonn, þ.m.t. losun frá flugferðum sem um getur í l-lið,
    2. flugferðir frá flugvöllum í Sviss til flugvalla á Evrópska efnahagssvæðinu.


7. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 20. apríl 2021.