Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 293, 152. löggjafarþing 154. mál: loftferðir (framlenging gildistíma).
Lög nr. 135 30. desember 2021.

Lög um breytingu á lögum um loftferðir, nr. 60/1998 (framlenging gildistíma).


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða V í lögunum:
  1. B-liður 1. mgr. orðast svo: Skyldu flugrekanda/umráðanda loftfars til að tilkynna löggæsluyfirvöldum hér á landi, innan tilgreinds tíma, um nafn farþega, vegabréfsnúmer og flugnúmer, enda hafi farþegi ekki forskráð sig eða framvísað tilskildu vottorði eða staðfestingu skv. a-lið.
  2. Við 1. mgr. bætist nýr stafliður, svohljóðandi: Skyldu flugrekanda/umráðanda loftfars til að upplýsa farþega um afleiðingar þess ef farþegi hefur ekki forskráð sig eða framvísað vottorði eða staðfestingu skv. a-lið.
  3. 2. mgr. fellur brott.
  4. Í stað orðanna „einstakling eða lögaðila fyrir brot“ í 1. málsl. 4. mgr. kemur: flugrekanda/umráðanda loftfars ef hann brýtur.
  5. 9. mgr. orðast svo:
  6.      Ákvæði þetta fellur úr gildi 1. júlí 2022.


2. gr.

     Lög þessi taka þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 28. desember 2021.