Ferill 210. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


152. löggjafarþing 2021–2022.
Þingskjal 329  —  210. mál.
2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til laga um breytingu á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, lögum um tryggingagjald og lögum um viðspyrnustyrki (frestun gjalddaga og framlenging umsóknarfrests).

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (GHaf, ÁBG, ÁLÞ, DME, GE, HHH, JPJ, SÞÁ).


     1.      Á undan 1. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
                  Á eftir 6. mgr. ákvæðis til bráðabirgða VII í lögunum kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
                  Launagreiðanda sem frestað hefur greiðslum til eindaga 15. janúar 2022 skv. 3. málsl. 1. mgr. er heimilt að sækja um að fresta þeim greiðslum þannig að þær greiðslur skiptist á sex gjalddaga og skulu gjalddagar og eindagar þeirra vera 15. september, 17. október, 15. nóvember og 15. desember 2022 og 16. janúar og 15. febrúar 2023. Umsókn um aukinn frest skal beina til Skattsins á því formi sem hann ákveður eigi síðar en 31. janúar 2022. Ef arði er úthlutað eða eigin hlutir keyptir á árinu 2022 eða úttekt eigenda innan ársins 2022 fer umfram reiknað endurgjald þeirra verður ekki fallist á frestun greiðslna samkvæmt þessu ákvæði. Önnur skilyrði fyrir frestun samkvæmt þessu ákvæði eru þau að launagreiðandi sé ekki í vanskilum með opinber gjöld, skatta og skattsektir sem komnar voru á eindaga 1. ágúst 2021 og að álagðir skattar og gjöld byggist ekki á áætlunum vegna vanskila á skattframtölum og skýrslum, þ.m.t. staðgreiðsluskilagreinum og virðisaukaskattsskýrslum til Skattsins, sl. þrjú ár eða síðan hann hóf starfsemi. Bú aðila skal ekki hafa verið tekið til gjaldþrotaskipta. Jafnframt skal launagreiðandi ekki hafa verið tekinn til slita, nema ef slitin eru liður í samruna eða skiptingu rekstraraðilans og fyrirhugað er að halda rekstri veitingastaðar eða -staða sem umsókn varðar áfram í lögaðila sem við tekur.
     2.      Við 1. gr.
                  a.      Á eftir orðinu „meginstarfsemi“ í 1. málsl. 1. efnismgr. komi: í flokki IV skv. 3. gr. eða.
                  b.      2. málsl. 1. efnismgr. orðist svo: Þeim greiðslum sem frestað er skal skipta á sex gjalddaga og skulu gjalddagar og eindagar þeirra, að uppfylltum skilyrðum þessa ákvæðis, vera 15. september, 17. október, 15. nóvember og 15. desember 2022 og 16. janúar og 15. febrúar 2023.
                  c.      Á eftir orðinu „launagreiðandi“ í 1. málsl. 3. efnismgr. komi: starfræki veitingastað sem hafi fengið rekstrarleyfi samkvæmt lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, nr. 85/2007, fyrir 1. desember 2021.
     3.      Á undan 2. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
             Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða XI í lögunum:
                  a.      Á eftir 2. mgr. kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
                     Launagreiðanda sem frestað hefur greiðslum til eindaga 15. janúar 2022 skv. 3. málsl. 1. mgr. er heimilt að sækja um að fresta þeim greiðslum þannig að þær greiðslur skiptist á sex gjalddaga og skulu gjalddagar og eindagar þeirra vera 15. september, 17. október, 15. nóvember og 15. desember 2022 og 16. janúar og 15. febrúar 2023.
                  b.      Í stað „1. og 2. mgr.“ í 3. mgr. kemur: 1.–3. mgr.
     4.      Á eftir orðinu „meginstarfsemi“ í 1. málsl. 1. efnismgr. 2. gr. komi: í flokki IV skv. 3. gr. eða.