Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 902, 153. löggjafarþing 429. mál: menningarminjar (aldursfriðun húsa og mannvirkja).
Lög nr. 126 28. desember 2022.

Lög um breytingu á lögum um menningarminjar, nr. 80/2012 (aldursfriðun húsa og mannvirkja).


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 29. gr. laganna:
  1. Í stað orðanna „eru 100 ára eða eldri“ í 1. mgr. kemur: byggð voru árið 1923 eða fyrr.
  2. Við 2. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Stofnuninni er heimilt að setja skilyrði um slíkar framkvæmdir eða gera tillögu um friðlýsingu umrædds húss eða mannvirkis.


2. gr.

     Í stað ártalsins „1925“ í 1. málsl. 1. mgr. 30. gr. laganna kemur: 1940.

3. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2023.

Samþykkt á Alþingi 16. desember 2022.