140. löggjafarþing — 110. fundur,  31. maí 2012.

ákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn.

611. mál
[14:04]
Horfa

Frsm. utanrmn. (Árni Páll Árnason) (Sf):

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar um heimild til staðfestingar ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn.

Utanríkismálanefnd fjallaði um málið og fékk á sinn fund embættismenn úr utanríkisráðuneyti og umhverfisráðuneyti. Málið var sent til umhverfis- og samgöngunefndar og henni gefinn kostur á að gefa álit á tillögunni. Ekki bárust athugasemdir frá nefndinni um málið.

Með tillögunni er með formlegum hætti leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrirhugaða ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar er varðar breytingar á XX. viðauka við EES-samninginn og felur í sér að felld er inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/29/EB um breytingu á tilskipun 2003/87/EB til að bæta og víkka út kerfi bandalagsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda.

Tillagan er lögð fram á Alþingi áður en sameiginlega EES-nefndin samþykkir ákvörðunina vegna brýnna hagsmuna í málinu. Nefndin vill benda á að málsmeðferðin, þar sem þingsályktunartillaga er lögð fram í aðdraganda ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar, á sér þrjú fordæmi, í 480. máli á 121. löggjafarþingi, í 535. máli á 139. löggjafarþingi, og í 621. máli á 139. löggjafarþingi. Í öllum tilvikum var um að ræða brýna hagsmuni, samræmdar heilbrigðisreglur fyrir fisk og fiskafurðir, ákvörðun um að fella flugstarfsemi og stærstan hluta iðnaðar sem losar gróðurhúsalofttegundir undir viðskiptakerfi Evrópusambandsins og um sameiginlegar reglur um almenningsflug, um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu og um framsal sektarvalds til ESA vegna flugstarfsemi.

Markmið þeirrar tilskipunar sem hér um ræðir er að fella ýmsar nýjar tegundir iðnaðarstarfsemi og nýjar gróðurhúsalofttegundir undir viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda. Meðal annars á þetta við um losun koltvísýrings og flúorkolefna vegna álframleiðslu og járnblendis, og föngun, flutning og geymslu koltvísýrings í jarðlögum.

Innleiðing tilskipunarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi og hefur umhverfisráðherra þegar lagt fram frumvarp til laga um loftslagsmál á þskj. 1189, 751. mál, á þessu löggjafarþingi í því skyni. Það frumvarp er nú til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngunefnd.

Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt.

Undir nefndarálitið rita auk mín hv. þingmenn Árni Þór Sigurðsson, Bjarni Benediktsson, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Gunnar Bragi Sveinsson, Helgi Hjörvar, Mörður Árnason, Ragnheiður E. Árnadóttir og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.