141. löggjafarþing — 111. fundur,  26. mars 2013.

tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda.

629. mál
[21:43]
Horfa

Frsm. efh.- og viðskn. (Árni Þór Sigurðsson) (Vg):

Frú forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda. Um er að ræða skattlagningu á lágskattasvæðum og starfsmannaleigur. Það er efnahags- og viðskiptanefnd sem hefur fjallað um málið.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um tekjuskatt annars vegar og lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda hins vegar. Það kemur fram í athugasemdum við frumvarpið að breytingartillögurnar séu til komnar vegna athugasemda frá Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, er varða annars vegar skattlagningu vegna eignarhalds á lágskattasvæðum eða hinar svokölluðu CFC-reglur, en ESA hefur lýst þeirri skoðun að þær reglur standist ekki skoðun í ljósi dómaframkvæmdar Evrópudómstólsins og séu andstæðar staðfesturéttinum samkvæmt 31. gr. EES-samningsins og að í gildandi lögum sé ekki að finna skilgreiningu á hugtakinu „raunveruleg atvinnustarfsemi“ og skilgreining þess hugtaks í frumvarpi sem varð að lögum nr. 46/2009 sé of þröng.

Hins vegar snúa athugasemdir Eftirlitsstofnunar EFTA að skyldum starfsmannaleigu. Þar er álit ESA að íslenskar reglur sem kveða á um að notendafyrirtæki beri ábyrgð sem launagreiðandi, hafi starfsmannaleiga ekki staðið réttilega skil á staðgreiðslu, brjóti í bága við EES-samninginn samkvæmt formlegri tilkynningu stofnunarinnar frá 8. febrúar 2012. ESA telur að í íslensku reglunni felist mismunun þar sem ekki er kveðið á um í ákvæðinu að það taki jafnt til innlendra sem erlendra starfsmannaleigna með staðfestu í öðru ríki innan EES, öðru EFTA-ríki eða Færeyjum.

Eftirlitsstofnun EFTA hefur verið upplýst um að ekki hafi reynt á ákvæðið í framkvæmd en hafi þó frá samþykkt þess verið túlkað á þá leið að það taki jafnt til innlendra sem erlendra starfsmannaleigna með staðfestu í öðru ríki innan EES, öðru EFTA-ríki eða Færeyjum enda hafi það verið ætlunin frá upphafi. Þess vegna er vakin athygli á því að í frumvarpinu er tekinn af vafi í því efni með því að kveða á um að hvort tveggja sé um innlendar og erlendar starfsmannaleigur að ræða í því tilviki er notendafyrirtæki ber ábyrgð sem launagreiðandi hafi starfsmannaleiga ekki staðið réttilega skil á staðgreiðslu. Það er mat efnahags- og viðskiptanefndar að þær breytingar séu til þess fallnar að koma að öllu leyti til móts við þær athugasemdir sem borist hafa frá ESA og eru raktar nánar í greinargerð með frumvarpinu á þskj. 1093 og einnig í því nefndaráliti sem ég er að mæla fyrir.

Það er tillaga efnahags- og viðskiptanefndar að þetta frumvarp verði samþykkt óbreytt.

Undir nefndarálitið rita hv. þm. Helgi Hjörvar, Magnús Orri Schram, Árni Þór Sigurðsson, Skúli Helgason, Pétur H. Blöndal og Lilja Mósesdóttir.