148. löggjafarþing — 78. fundur,  12. júní 2018.

óháð, fagleg staðarvalsgreining fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús.

88. mál
[21:35]
Horfa

Frsm. meiri hluta velfn. (Ólafur Þór Gunnarsson) (Vg):

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar um óháða, faglega staðarvalsgreiningu fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús.

Hv. velferðarnefnd hefur tekið málið fyrir og fjallað um það á fundi sínum og fengið gesti á sinn fund, eins og kemur fram í nefndarálitinu. Einnig hafa borist þó nokkrar umsagnir frá embætti landlæknis, Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga, Háskóla Íslands, Hilmari Þór Björnssyni, Landspítalanum, Landssambandi slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna, landssamtökunum Spítalinn okkar, Nýjum Landspítala ohf., Reykjavíkurborg, Samtökum um betri spítala og Verkfræðingafélagi Íslands.

Það er skemmst frá því að segja að flestir umsagnaraðilar sem um málið fjalla leggjast hart gegn tillögunni, eins og rökstutt er í umsögnum. Í nokkrum umsögnum er reyndar velt upp þeim möguleika að hefja nú þegar skoðun á hvar „næsta kynslóð“ spítala eigi að vera. Meiri hlutinn getur í sjálfu sér tekið undir þær vangaveltur en tekur skýrt fram að þær mega ekki verða til þess að tefja framgang Hringbrautarverkefnisins. Meiri hlutinn bendir á að það verkefni er þegar komið vel af stað. Byggingarframkvæmdir eru hafnar og mér er kunnugt um að hönnun og jarðvegsvinna er ýmist í útboðsferli eða útboðum þegar verið skilað þannig að verkefnið er komið vel áleiðis og eins og hv. þingmönnum er kunnugt um þá er sá hluti sem á að hýsa sjúkrahótelið nánast tilbúinn.

Það er líka gleðilegt að segja frá því að á fjármálaáætlun, sem samþykkt var í gær, er verkefnið fjármagnað, sem er mjög mikilvægt.

Umsagnir frá faghópum sem sendu inn umsagnir eru á þann veg að það þoli enga bið að bæta bæði aðstöðu sjúklinga og starfsfólks á spítalanum. Fyrir nefndinni kom fram nokkuð mismunandi skilningur á efni tillögunnar og virtist gestum og umsagnaraðilum ekki vera ljóst hvort samþykki tillögunnar myndi fela í sér töf eða stöðvun á núverandi framkvæmdum við Landspítalann, hvort tillögunni væri einungis ætlað að eiga við um næstu kynslóð spítala eða hvort verkefni við spítalann mundu halda áfram á óbreyttum grunni þrátt fyrir að vinna við staðarval stæði yfir. Tillagan er því að mati meiri hluta nefndarinnar óljós og ekki hægt að fullyrða um afleiðingar þess yrði hún samþykkt. Mikilvægt er að Alþingi álykti aðeins með skýrum og afdráttarlausum hætti.

Meiri hlutinn leggst eindregið gegn því að vinna við Hringbrautarverkefnið verði tafin og leggur til að tillagan verði felld.

Ásmundur Friðriksson var fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifar undir álitið í samræmi við 4. mgr. 18. gr. starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis.

Undir nefndarálitið rita Ólafur Þór Gunnarsson framsögumaður, Andrés Ingi Jónsson, með fyrirvara, Ásmundur Friðriksson, Guðjón S. Brjánsson, Halla Signý Kristjánsdóttir og Vilhjálmur Árnason.

Virðulegi forseti. Eins og ég kom inn á áðan þolir þetta mál enga bið. Ég tel að það sé ábyrgðarlaust að tala um að málið muni aðeins taka fáeina mánuði, eins og fram kemur í texta þingsályktunartillögunnar. Við vitum hvað það hefur tekið langan tíma að komast þó á þann stað sem við erum á núna og ég held að frekari tafir yrðu ekki til neins annars en að tefja enn frekar fyrir málinu.

Það er fagnaðarefni að þingheimur fái enn eitt tækifæri til að segja hvað honum finnst um Hringbrautarverkefnið og vonandi dugir ákvörðun þingsins nú úrtölumönnum til að sætta sig við vilja meiri hlutans.