149. löggjafarþing — 47. fundur,  11. des. 2018.

breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019.

3. mál
[22:33]
Horfa

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Óli Björn Kárason) (S):

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir komandi ár, á þskj. 634, frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar.

Í 1. mgr. 57. gr. b laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, eru sett tímamörk á heimildir lögaðila til að draga frá skattskyldum tekjum vaxtagjöld og afföll vegna lánaviðskipta við tengda aðila. Þetta er undanþáguákvæði sem fellur úr gildi 1. janúar nk. samkvæmt 3. gr. laga nr. 59/2017. Brottfall undanþágunnar getur aftrað fyrirtækjasamstæðum frá sameiginlegri lántöku sem gæti hækkað fjármögnunarkostnað þeirra. Í nefndaráliti meiri hluta við 2. umr. um fyrirliggjandi frumvarp kom fram að á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins væri unnið að gerð frumvarps þar sem m.a. væri tekið á fyrrgreindu atriði. Frumvarpið hefur þegar verið lagt fram, það er 433. mál, en í ljósi þess að afgreiðsla frumvarpsins mun ekki takast fyrir áramót leggur meiri hlutinn til nýtt orðalag í b-lið 3. mgr. 57. gr. b laga um tekjuskatt, í stað þess sem fellur á brott um komandi áramót.

Fyrr á þessu ári afgreiddi nefndin frumvarp til laga um breytingu á lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., nr. 29/1993, og fleiri lögum, 162. mál, með nokkrum breytingum. Á meðal þeirra breytinga sem nefndin lagði til var tilgreining á gjalddaga vörugjalds og álags sem skyldi vera 10 dögum eftir dagsetningu úrskurðar um álagningu. Ábending hefur borist um að betur færi að gjalddagi viðkomandi gjalds væri 15. dagur næsta mánaðar á eftir álagningu gjaldsins. Tryggði það betur samræmi gjalddaga og einfaldaði álagningu. Þá væri sú framkvæmd í samræmi við stefnu stjórnvalda um fækkun opinberra gjalddaga. Meiri hlutinn fellst á ábendinguna og leggur til viðeigandi breytingu á 3. gr. laga nr. 117/2008.

Af tæknilegum ástæðum leggur meiri hlutinn jafnframt til breytingu á ákvæði til bráðabirgða í lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, sem gerð var grein fyrir í nefndaráliti meiri hlutans við 2. umr. Breytingartillögurnar fylgja með þessu nefndaráliti.

Undir nefndarálitið rita auk þess sem hér stendur hv. þingmenn Bryndís Haraldsdóttir, Brynjar Níelsson, Ólafur Þór Gunnarsson og Ásgerður K. Gylfadóttir.