Bráðabirgðaútgáfa.

151. löggjafarþing — 96. fundur,  17. maí 2021.

aðgerðir gegn markaðssvikum.

584. mál
[16:02]
Horfa

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Brynjar Níelsson) (S):

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar um frumvarp til laga um aðgerðir gegn markaðssvikum.

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund fulltrúa frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu og barst að auki minnisblað um tiltekna þætti málsins frá ráðuneytinu.

Með frumvarpinu er lagt til að lögfest verði ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik.

Í 7. kafla greinargerðar með frumvarpinu eru raktar athugasemdir sem ráðuneytinu bárust við frumvarpið eins og það var birt í samráðsgátt stjórnvalda sem og afstaða ráðuneytisins til þeirra. Nefndinni bárust hins vegar engar umsagnir um málið.

Breytingartillögur af hálfu meiri hlutans snúa m.a. að 3. gr. frumvarpsins. Samkvæmt 22. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins um markaðssvik ber aðildarríkjum að skilgreina lögbært yfirvald sem tryggi framkvæmd ákvæða hennar í viðkomandi lögsögu. Í 3. gr. frumvarpsins kemur fram að Fjármálaeftirlitið sé lögbært yfirvald samkvæmt lögunum og hafi eftirlit með að farið sé að þeim.

Sambærileg ákvæði er að finna í öðrum frumvörpum sem nefndin hefur til umfjöllunar. Benda má á frumvarp til laga um lykilupplýsingaskjöl vegna tiltekinna fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta. Í umsögn Seðlabanka Íslands og minnisblaði fjármála- og efnahagsráðuneytisins til nefndarinnar um það mál er fjallað um hvort rétt sé að tilgreina Seðlabanka Íslands eða Fjármálaeftirlitið sem hið lögbæra yfirvald eftir sameiningu stofnananna en eins og flestum er kunnugt um er Fjármálaeftirlitið í dag orðið hluti af Seðlabankanum. Nefndin telur því rétt að Seðlabankinn sé þetta lögbæra yfirvald, sem og í öðrum frumvörpum sem þar reynir á.

Það eru nokkrar aðrar breytingar. Í minnisblaði fjármála- og efnahagsráðuneytisins til nefndarinnar frá 25. apríl 2021 eru lagðar til nokkrar breytingar á frumvarpinu sem meiri hlutinn hefur yfirfarið og gerir að sínum. Breytingarnar eru einkum tæknilegs eðlis, til leiðréttingar og til að auka skýrleika. Til þess m.a. að auka skýrleika er bætt við 2. gr. frumvarpsins tilvísunum til ákvæða landsréttar þar sem tiltekin ákvæði tilskipana sem málið varða hafa verið innleidd. Að öðru leyti vísar meiri hlutinn til minnisblaðs ráðuneytisins um útskýringar á breytingum.

Meiri hlutinn leggur einnig til að gildistaka frumvarpsins verði 1. september 2021. Allar aðrar breytingar sem meiri hlutinn leggur til eru tæknilegs eðlis og ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif. Með hliðsjón af framansögðu leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð er tillaga um á sérstöku þingskjali.

Undir þetta álit rita auk mín sem framsögumanns hv. þingmenn Óli Björn Kárason, formaður efnahags viðskiptanefndar, Bryndís Haraldsdóttir, Hjálmar Bogi Hafliðason, Jón Steindór Valdimarsson, Ólafur Þór Gunnarsson og Smári McCarthy.