Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 634, 123. löggjafarþing 334. mál: meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (innflutningur lifandi sjávardýra).
Lög nr. 134 23. desember 1998.

Lög um breytingu á lögum nr. 55/1998, um meðferð, vinnslu og dreifingu sjávarafurða.


1. gr.

     Lokamálsliður skilgreiningar hugtaksins „Vinnsluskip“ í 2. mgr. 2. gr. laganna orðast svo: Fiskiskip þar sem aðeins fer fram frysting um borð á heilum eða hausskornum fiski, heilfrysting rækju eða suða á rækju og skelfiski teljast ekki vinnsluskip í skilningi laga þessara.

2. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 22., 26. og 28. gr. laganna:
  1. Á undan orðunum „afla fiskiskipa“ í 1. mgr. 22. gr. kemur: ferskum.
  2. Í stað orðanna „verksmiðjuskipum og frystiskipum“ í 3. mgr. 22. gr. kemur: og vinnsluskipum.
  3. Í stað orðanna „vinnsluskipi eða frystiskipi“ í 1. mgr. 26. gr. kemur: eða vinnsluskipi.
  4. Í stað orðanna „verksmiðjuskipum og frystiskipum“ í 1. mgr. 28. gr. kemur: og vinnsluskipum.


3. gr.

     Í stað orðanna „Þar til IV. og V. kafli laga þessara taka gildi“ í ákvæði til bráðabirgða með lögunum kemur: Til og með 31. desember 1999.

4. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði a-liðar 2. gr. öðlast þó ekki gildi fyrr en 1. apríl 1999.

Samþykkt á Alþingi 20. desember 1998.