Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1175, 123. löggjafarþing 223. mál: Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (vöruþróunar- og markaðsdeild).
Lög nr. 32 19. mars 1999.

Lög um breytingar á lögum um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, nr. 61/1997, með síðari breytingum.


1. gr.

     Við 7. gr. laganna bætist ný málsgrein sem orðast svo:
     Eigið fé vöruþróunar- og markaðsdeildar Nýsköpunarsjóðs skal varðveitt í sérstakri deild sem haldið skal aðgreindri í bókhaldi og reikningum sjóðsins. Deildin skal veita framlög til þróunar- og markaðsverkefna samkvæmt reglum sem stjórn sjóðsins setur og staðfestar eru af ráðherra. Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 9. gr. er árlega heimilt að verja hluta höfuðstólsins til sömu verkefna.

2. gr.

     Við 1. mgr. 14. gr. laganna bætist nýr málsliður sem orðast svo: Ársreikningi skal fylgja skrá yfir hlutafjárkaup, lánveitingar og óafturkræf framlög Nýsköpunarsjóðs.

3. gr.

     5. mgr. ákvæðis til bráðabirgða með lögunum fellur brott.

4. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 10. mars 1999.