Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 850, 132. löggjafarþing 378. mál: heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó.
Lög nr. 10 13. mars 2006.

Lög um breytingu á lögum um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972, nr. 7/1975, með síðari breytingum.


1. gr.

     2. mgr. 1. gr. laganna orðast svo:
     Ríkisstjórninni er enn fremur heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á alþjóðareglunum sem gerðar voru í Lundúnum 19. nóvember 1981, 19. nóvember 1987, 19. október 1989, 4. nóvember 1993 og 29. nóvember 2001.

2. gr.

     2. gr. laganna orðast svo:
     Alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó hafa lagagildi á Íslandi. Samgönguráðherra er heimilt að setja nánari ákvæði í reglugerð skv. 1. reglu alþjóðareglnanna.

3. gr.

     4. gr. laganna orðast svo:
     Brot gegn alþjóðareglunum og viðaukum, sem reglunum fylgja, varða sektum ef ekki liggur þyngri refsing við eftir öðrum lögum.

4. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.


Fylgiskjal.

ALÞJÓÐASAMNINGUR
UM ALÞJÓÐAREGLUR TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR ÁREKSTRA Á SJÓ, 1972, MEÐ BREYTINGUM
     
     AÐILAR AÐ ÞESSARI SAMÞYKKT,
     SEM ÓSKA að tryggja víðtækt öryggi á sjó,
     SEM GERA SÉR LJÓSA nauðsyn þess að endurskoða og færa í nútímahorf alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó sem fylgdu lokagerð alþjóðaráðstefnunnar um öryggi mannslífa á hafinu, 1960,
     SEM HAFA ATHUGAÐ þessar siglingareglur í ljósi þróunarinnar síðan þær voru samþykktar,
     HAFA ORÐIÐ ÁSÁTTIR um eftirfarandi:
     
I. gr.
Almennar skyldur.
     Aðilar að þessari samþykkt skuldbinda sig til að koma reglunum í framkvæmd og öðrum viðaukum sem mynda meðfylgjandi alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972 (hér eftir nefndar „siglingareglurnar“).
     
II. gr.
Undirritun, fullgilding, staðfesting, samþykkt og aðild.
     1. Þessi samþykkt skal liggja frammi til undirritunar til 1. júní 1973 og eftir það til aðildar.
     2. Ríki, sem eru aðilar að Sameinuðu þjóðunum eða að einhverri sérstofnun þeirra eða að Alþjóðakjarnorkumálastofnuninni eða eiga aðild að samþykktum Alþjóðadómstólsins mega gerast aðilar að þessari samþykkt með:
 1. undirritun án fyrirvara um fullgildingu, staðfestingu eða samþykki;
 2. undirritun með fyrirvara um fullgildingu, staðfestingu eða samþykki og síðari fullgildingu, staðfestingu eða samþykki, eða
 3. aðild.

     3. Fullgilding, staðfesting, samþykkt eða aðild skal fara fram með þeim hætti að skjal þar að lútandi er afhent Alþjóðasiglingamálastofnuninni ATHUGIÐ: Nafni stofnunarinnar var breytt í „INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION“ vegna breytinga á samþykkt stofnunarinnar sem gengu í gildi 22. maí 1982. Heiti stofnunarinnar á íslensku hefur verið óbreytt síðan Ísland varð aðili að Alþjóðasiglingamálastofnuninni (IMO) 8. nóvember 1960. (hér eftir nefnd „stofnunin“), sem tilkynni ríkisstjórnum, sem hafa undirritað eða gerst aðilar að þessari samþykkt, um afhendingu sérhvers slíks skjals og hvenær það hafi verið afhent.
     
III. gr.
Gildi samþykktarinnar gagnvart lendum sem ekki ráða sér sjálfar.
     1. Í þeim tilvikum er Sameinuðu þjóðirnar hafa forræði lendna, eða einhver samningsaðila annast samskipti lendna á alþjóðlegum vettvangi, geta þessir aðilar hvenær sem er látið þessa samþykkt ná til slíkra lendna með því að tilkynna það skriflega framkvæmdastjóra stofnunarinnar (hér eftir nefndur „framkvæmdastjórinn“).
     2. Þessi samþykkt skal frá móttökudegi tilkynningarinnar að telja eða degi, sem þar er tilgreindur, ná til lendunnar sem þar er nefnd.
     3. Sérhverja tilkynningu sem gefin er skv. 1. p. þessarar greinar má afturkalla að því er varðar hverja þá lendu sem getið er um í tilkynningunni og fellur gildi þessarar samþykktar fyrir lenduna niður að ári liðnu frá afturkölluninni eða síðar, sé slíkt fram tekið, þegar afturköllunin á sér stað.
     4. Framkvæmdastjórinn skal kunngera öllum samningsaðilum um tilkynningar sem honum berast um útfærslur á gildissvæði í sambandi við ákvæði þessarar greinar eða afturkallanir.
     
IV. gr.
Gildistaka.

      1. a.    Þessi samþykkt skal öðlast gildi að tólf mánuðum liðnum frá þeim degi sem að minnsta kosti 15 ríki hafa gerst aðilar, enda eigi þau ekki minna en 65% af kaupskipum heims 100 brúttótonna og stærri, annaðhvort miðað við fjölda eða brúttótonnatölu, eftir því hvoru markinu verður fyrr náð.
 1. Þrátt fyrir ákvæði a-liðar þessarar málsgreinar skal þessi samþykkt ekki taka gildi fyrr en 1. janúar 1976.
     2. Fyrir þau ríki sem í samræmi við II. gr. fullgilda, staðfesta, samþykkja eða gerast aðilar að samþykktinni eftir að ákvæðum í a-lið 1. p. hefur verið fullnægt, og áður en hún tekur gildi, öðlast samþykktin gildi á gildistökudegi hennar.
     3. Fyrir þau ríki sem fullgilda, staðfesta, samþykkja eða gerast aðilar að samþykktinni eftir gildistökudag hennar öðlast hún gildi þann dag sem skjal skv. II. gr. er afhent.
     4. Eftir gildistökudag breytinga á samþykktinni skv. 4. p. VI. gr. skal hver fullgilding, staðfesting, samþykkt eða aðild ná til samþykktarinnar í hinu breytta formi.
     5. Á gildistökudegi samþykktarinnar koma siglingareglurnar í staðinn fyrir og fella úr gildi Alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1960.
     6. Framkvæmdastjórinn skal tilkynna ríkisstjórnum sem hafa undirritað eða gerst aðilar að þessari samþykkt um gildistökudag.
     
V. gr.
Ráðstefna um endurskoðun.
     1. Stofnuninni er heimilt að kalla til ráðstefnu um endurskoðun á samþykktinni eða siglingareglunum eða hvoru tveggja.
     2. Stofnuninni er skylt að kalla til ráðstefnu samningsaðila í þeim tilgangi að endurskoða þessa samþykkt eða siglingareglurnar, eða hvort tveggja, ef eigi færri en þriðjungur samningsaðila óskar þess.
     
VI. gr.
Breytingar á siglingareglunum.
     1. Sérhver breyting sem samningsaðili leggur til að gerð verði á siglingareglunum skal athuguð hjá stofnuninni fari hann þess á leit.
     2. Hljóti breytingartillagan stuðning 2/ 3 af aðilum siglingaöryggisnefndar stofnunarinnar, sem eru viðstaddir og greiða atkvæði, skal hún kunngerð öllum samningsaðilum og aðilum að stofnuninni að minnsta kosti sex mánuðum áður en hún verður lögð fyrir þing stofnunarinnar. Hver sá samningsaðili sem er ekki aðili að stofnuninni hefur rétt til að taka þátt í afgreiðslu breytingartillögunnar.
     3. Hljóti breytingartillagan samþykki 2/ 3 viðstaddra þingfulltrúa sem greiða atkvæði skal framkvæmdastjórinn leggja hana fyrir samningsaðila til staðfestingar.
     4. Slík breyting skal taka gildi á degi sem þingið ákveður við samþykkt hennar nema því aðeins að meira en þriðjungur samningsaðila hafi þá fyrir dag sem tiltekinn er af sama þingi tilkynnt stofnuninni að þeir séu mótfallnir breytingunni. Ákvarðanir þingsins um dagsetningarnar sem um ræðir í þessari málsgrein skulu krefjast stuðnings 2/ 3 viðstaddra þingfulltrúa sem greiða atkvæði.
     5. Við gildistöku skal sérhver breyting koma í staðinn fyrir og ógilda öll fyrri ákvæði sem breytingin tekur til að því er varðar alla samningsaðila sem hafa ekki mótmælt henni.
     6. Framkvæmdastjórinn skal kunngera öllum samningsaðilum og aðilum stofnunarinnar sérhverja beiðni eða tilkynningu samkvæmt þessari grein, svo og gildistökudag hverrar breytingar.
     
VII. gr.
Uppsögn.
     1. Þessi samþykkt er uppsegjanleg af hálfu samningsaðila að liðnum fimm árum frá þeim degi sem samþykktin öðlaðist gildi fyrir þann aðila.
     2. Uppsögn skal fara fram með þeim hætti að skjal þar að lútandi sé afhent stofnuninni til vörslu. Framkvæmdastjórinn skal tilkynna öllum öðrum samningsaðilum um móttöku uppsagnarskjalsins og afhendingardag þess.
     3. Uppsögn tekur gildi einu ári eftir að uppsagnarskjalið hefur borist stofnuninni eða síðar ef það er tilgreint í skjalinu.
     
VIII. gr.
Varsla og skráning.
     1. Þessi samþykkt og siglingareglurnar skulu vera í vörslu stofnunarinnar og framkvæmdastjórinn skal senda staðfest afrit til allra ríkisstjórna sem hafa undirritað samþykktina eða gerst aðilar að henni.
     2. Þegar þessi samþykkt öðlast gildi skal framkvæmdastjórinn senda texta hennar til skrifstofu Sameinuðu þjóðanna til skráningar og birtingar skv. 102. gr. Sáttmála Sameinuðu þjóðanna.
     
IX. gr.
Tungumál.
     Þessi samþykkt, ásamt siglingareglunum, er gerð í einu eintaki á ensku og frönsku og eru báðir textarnir jafngildir. Löggiltar þýðingar á rússnesku og spænsku skulu gerðar og varðveittar með hinum undirritaða frumtexta.
     ÞESSU TIL STAÐFESTINGAR hafa undirritaðir Undirritunum sleppt., sem til þess hafa fullt umboð ríkisstjórna sinna, undirritað þessa samþykkt.
     GJÖRT Í LUNDÚNUM tuttugasta dag októbermánaðar 1972.
     
ALÞJÓÐAREGLUR TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR ÁREKSTRA Á SJÓ, 1972, MEÐ BREYTINGUM
     
KAFLI A – ALMENN ÁKVÆÐI
1. regla.
Gildissvið.
     a. Reglur þessar gilda um öll skip á úthafinu og á öllum leiðum sem eru tengdar því og færar eru hafskipum til siglinga.
     b. Í þessum reglum skal ekkert vera því til fyrirstöðu að fylgt verði sérreglum sem hlutaðeigandi yfirvöld setja um skipalægi, hafnir, fljót, vötn eða vatnavegu innan lands sem tengdir eru úthafi og færir eru hafskipum til siglinga. Þannig sérreglur skulu fylgja reglum þessum eins náið og auðið er.
     c. Í þessum reglum skal ekkert vera því til fyrirstöðu að fylgt verði hverjum þeim sérstöku reglum sem einstakar ríkisstjórnir setja um frekari notkun legu- eða merkjaljósa, dag- eða hljóðmerkja á herskipum og skipum sem sigla í skipalest eða við frekari notkun legu- eða merkjaljósa eða dagmerkja á fiskiskipum sem veiða í flota. Þessi legu- eða merkjaljós, dag- eða hljóðmerki til viðbótar, gefin með skipsflautu, sem eru ákveðin með sérreglum skulu, svo framarlega sem unnt er, vera þannig gerð að þau verði ekki tekin fyrir nokkurt þeirra ljósa, dag- eða hljóðmerkja sem heimiluð eru annars staðar í þessum siglingareglum.
     d. Við beitingu þessara reglna getur Alþjóðasiglingamálastofnunin International Maritime Organization (IMO). samþykkt ákvæði um aðskildar siglingaleiðir.
     e. Ef skip af sérstakri gerð, eða skip sem ætlað er sérstakt hlutverk, getur ekki að áliti ríkisstjórnar að öllu leyti fylgt ákvæðum einhverra þessara reglna um fjölda og staðsetningu ljósa eða dagmerkja, langdrægi eða ljósgeira eða lögun dagmerkja, sem og ákvæðum um fyrirkomulag og einkenni hljóðmerkjatækja, þá skal skipið fara eftir öðrum ákvæðum um fjölda og staðsetningu ljósa eða dagmerkja, langdrægi eða ljósgeira eða lögun dagmerkja, sem og ákvæðum um fyrirkomulag og einkenni hljóðmerkjatækja sem að áliti hlutaðeigandi ríkisstjórnar fylgir þessum siglingareglum eins náið og kostur er hvað varðar þetta skip.
     
2. regla.
Ábyrgð.
     a. Ekkert í þessum reglum getur leyst nokkurt skip eða eiganda þess, skipstjóra eða áhöfn undan ábyrgð ef reglunum er ekki fylgt eða vanrækt er að gæta þeirrar varúðar sem almenn sjómennska krefst eða sérstakar aðstæður kunna að útheimta.
     b. Þegar fara skal eftir þessum reglum og túlka þær ber að taka fullt tillit til hvers konar hættu við siglingar, árekstrarhættu og allra sérstakra kringumstæðna, einkum þó takmarkaðrar hæfni hlutaðeigandi skipa til stjórntaka, sem kann að valda því að ekki verður komist hjá að sniðganga þessar reglur til að forðast yfirvofandi hættu.
     
3. regla.
Almennar skilgreiningar.
     Í þessum reglum gilda eftirfarandi skilgreiningar á orðum og hugtökum nema annað komi fram af samhengi textans:
     a. „Skip“ merkir sérhvert fljótandi far, þar á meðal farkosti án særýmis, svifför og sjóflugvélar sem eru notaðar eða nota má til flutninga á sjó og vötnum.
     b. „Vélskip“ merkir sérhvert skip sem knúið er vélarafli.
     c. „Seglskip“ merkir sérhvert skip undir seglum, svo framarlega sem aflvél, sé skipið búið henni, er ekki í notkun.
     d. „Skip að fiskveiðum“ merkir sérhvert skip að veiðum með netum, línu, togvörpu eða öðrum veiðarfærum sem draga úr stjórnhæfni skips en á ekki við skip að veiðum með toglínum eða veiðarfærum sem draga ekki úr stjórnhæfni.
     e. „Sjóflugvél“ merkir hvert það loftfar sem er þannig búið að því má stjórna á sjó og vötnum.
     f. „Stjórnvana skip“ merkir skip sem vegna óvenjulegra aðstæðna verður ekki stjórnað eða snúið eins og krafist er í þessum reglum og getur því ekki vikið fyrir öðru skipi.
     g. „Skip með takmarkaða stjórnhæfni“ merkir skip sem hefur takmarkaða hæfni til stjórntaka eins og kveðið er á um í þessum reglum vegna þeirra sérstöku starfa sem skipið er bundið og getur því ekki vikið úr leið fyrir öðru skipi. Hugtakið „skip með takmarkaða stjórnhæfni“ nær til en takmarkast þó ekki við:
 1. skip við lögn, viðgerð eða upptöku siglingamerkis, neðansjávarstrengs eða leiðslu;
 2. skip við dýpkun, sjómælingar eða neðansjávarvinnu;
 3. skip við móttöku eða losun eldsneytis, vista og farms skipa á milli eða við flutning fólks, vista eða farms meðan skipið er laust;
 4. skip við flugtak eða lendingu flugvéla um borð;
 5. skip sem starfar að hreinsun tundurduflasvæða;
 6. skip sem dregur eitthvað við þær aðstæður að mjög erfitt er fyrir dráttarskipið og það sem er dregið að víkja frá stefnu sinni.

     h. „Skip sem er bagað vegna djúpristu“ merkir vélskip sem á mjög erfitt með að víkja frá stefnu sinni vegna mikillar djúpristu miðað við dýpi og breidd á þeirri leið sem skipið siglir eftir.
     i. „Laust“ er skip sem liggur hvorki við akkeri né landfestar né stendur á grunni.
     j. „Lengd“ og „breidd“ skips merkir mestu lengd og mestu breidd þess.
     k. Skip eru því aðeins talin „í sjónmáli“ að þau sjáist með berum augum hvert frá öðru.
     l. „Takmarkað skyggni“ merkir hverjar þær aðstæður þegar dregur úr skyggni vegna þoku, dimmviðris, snjókomu, steypiskúra, sandstorma eða af öðrum svipuðum orsökum.
     m. „Sviffar“ (WIG) Wing-In-Ground Craft. merkir fjölnota far sem nýtir loftpúðaáhrif sem farið myndar í förum þegar það svífur rétt ofan við yfirborðið.
KAFLI B – REGLUR UM STJÓRN OG SIGLINGU
I. hluti – Stjórn og sigling skipa í hvers konar skyggni.
4. regla.
Gildissvið.
     Reglur í þessum hluta eiga við í hvaða skyggni sem er.
     
5. regla.
Útvörður.
     Á hverju skipi skal ávallt halda dyggilegan vörð, jafnt með auga og eyra sem og með öllum tiltækum ráðum sem eiga við aðstæður og ástand hverju sinni svo að unnt sé að leggja fullkomið mat á aðstæður og hver hætta sé á árekstri.
     
6. regla.
Örugg ferð.
     Hverju skipi skal ávallt sigla með öruggri ferð svo að beita megi réttum og fullnægjandi stjórntökum til að komast hjá árekstri og unnt sé að stöðva skipið á hæfilegri vegalengd sem aðstæður og ástand marka hverju sinni.
     Þegar ákveða skal hvað sé örugg ferð skal m.a. taka tillit til eftirtalinna atriða:
     a. Öll skip skulu taka tillit til:
 1. skyggnis;
 2. fjölda skipa á siglingaleið, þar með þéttra flota fiskiskipa eða hvers konar annarra skipa;
 3. stjórnhæfni skipsins, sérstaklega með tilliti til stöðvunarvegalengdar og hæfni til að snúa skipinu við aðstæður hverju sinni;
 4. villuljósa að nóttu frá ljósum í landi eða vegna endurspeglunar ljósa á eigin skipi;
 5. vindhraða, sjólags og strauma og nálægðar á hættum fyrir siglingar skipa;
 6. djúpristu skipsins miðað við dýpi siglingaleiðar.

     b. Skip sem nota ratsjá skulu auk þess taka tillit til:
 1. sérstakra eiginleika ratsjárinnar við mismunandi aðstæður, myndgæða og takmarkana við notkun tækisins;
 2. allra takmarkana vegna þeirrar fjarlægðarstillingar sem notuð er;
 3. áhrifa sjólags, veðurs og annarra truflanavalda á ratsjármynd;
 4. líkinda þess að lítil skip, ís og reköld komi ekki fram á ratsjánni í nægilegri fjarlægð;
 5. fjölda, legu og hreyfinga skipa sem vart verður á ratsjánni;
 6. nákvæmara mats á skyggni sem má fá þegar ratsjá er notuð til að ákveða fjarlægð til skipa eða annarra hluta í nánd.

     
7. regla.
Hætta á árekstri.
     a. Á sérhverju skipi skal beita öllum tiltækum ráðum sem eiga við aðstæður og ástand hverju sinni til að ganga úr skugga um hvort hætta sé á árekstri. Ef nokkur vafi er skal líta svo á að hætta sé á árekstri.
     b. Ef skip er búið ratsjá skal nota hana af árvekni, þar með er talin stilling á lengri vegalengdir til þess að fá viðvörun um árekstrarhættu í tæka tíð og útsetning ratsjármyndar eða jafngild kerfisbundin athugun á endurvörpum sem sjást á ratsjánni.
     c. Ekki skal draga ályktanir af ónógum upplýsingum, einkum þó ófullnægjandi upplýsingum frá ratsjá.
     d. Þegar ákvarða skal hvort hætta sé á árekstri skal m.a. taka eftirfarandi til athugunar:
 1. ef kompásmiðun af skipi sem nálgast breytist ekki svo að greint verði skal gera ráð fyrir að slík hætta sé fyrir hendi;
 2. jafnvel þó að miðun breytist greinilega getur stundum verið hætta á árekstri, einkum þegar nálgast er mjög stórt skip, eða eitthvað sem er dregið, eða skip sem er mjög skammt undan.

     
8. regla.
Stjórntök til að forðast árekstur.
     a. Sérhver stjórntök til að forðast árekstur skulu framkvæmd í samræmi við reglur í þessum kafla og skulu, þegar aðstæður leyfa, framkvæmd hiklaust og í tæka tíð og um leið skal taka fullt tillit til þess sem góð sjómennska krefst.
     b. Stefnubreyting og/eða hraðabreyting til að forðast árekstur skal, ef aðstæður leyfa, vera svo mikil að á skipi þar sem fylgst er með siglingu með berum augum eða í ratsjá verði breytingarinnar vart þegar í stað. Forðast skal tíðar og litlar breytingar á stefnu og/eða hraða.
     c. Ef nægilegt svigrúm er getur stefnubreyting ein saman verið árangursríkast stjórntak til að komast hjá að nálgast annað skip um of, svo framarlega sem það er gert í tæka tíð, breytt er um stefnu svo um munar og stefnubreyting leiðir ekki til þess að siglt verði of nærri enn öðru skipi.
     d. Þegar afstýra skal árekstri við annað skip skal það gert þannig að skipin fari hvort fram hjá öðru í öruggri fjarlægð. Fylgst skal vandlega með að stjórntak til að víkja beri tilætlaðan árangur uns komið er alveg fram hjá skipinu og á frían sjó.
     e. Ef nauðsynlegt er til að forðast árekstur, eða ef þörf er frekari tíma til mats á aðstæðum, skal draga úr ferð skips eða stöðva það alveg með því að stöðva það sem knýr skipið áfram eða láta það ganga aftur á bak.

      f. i.    Sé einhvers staðar í reglum þessum mælt svo fyrir að skip hvorki trufli siglingu né hindri örugga siglingaleið annars skips skal það, þegar aðstæður krefjast, beita stjórntökum í tæka tíð þannig að nægilegt svigrúm verði fyrir örugga siglingu hins skipsins.
 1. Skip, sem ber hvorki að trufla siglingu né hindra örugga siglingaleið annars skips, er ekki leyst undan þeirri skyldu sinni þó að það nálgist skipið þannig að hætta geti orðið á árekstri og skal við stjórntök taka fullt tillit til stjórntaka sem kann að verða gripið til í samræmi við reglur þessa kafla.
 2. Skipi, sem má halda óhindrað áfram, ber full skylda til að fylgja reglum þessa kafla þegar skipin tvö nálgast hvort annað þannig að hætta er á árekstri.
     
9. regla.
Þröngar siglingaleiðir.
     a. Skip sem siglir eftir þröngri siglingaleið eða ál skal halda eins nærri ytri mörkum siglingaleiðarinnar eða álsins sem veit að stjórnborða og unnt er án áhættu.
     b. Skip styttra en 20 m eða seglskip má ekki trufla siglingu skips sem aðeins getur siglt af fullu öryggi með því að þræða þrönga siglingaleið eða ál.
     c. Skip að fiskveiðum má ekki trufla siglingu nokkurs skips sem fer eftir þröngri siglingaleið eða ál.
     d. Skip má ekki sigla þvert yfir þrönga siglingaleið eða ál ef það truflar með því siglingu skips sem öryggis vegna verður að þræða siglingaleiðina eða álinn. Á síðarnefnda skipinu má nota hljóðmerki sem kveðið er á um í d-lið 34. reglu ef vafi leikur á um fyrirætlaða siglingu þess skips sem ætlar að sigla þvert yfir.

      e. i.    Sé því aðeins unnt að sigla fram úr skipi á þröngri siglingaleið eða í ál að skipið hliðri til og beiti sérstökum stjórntökum svo sigla megi fram hjá því með fullu öryggi skal skipið, sem ætlar að sigla fram úr, láta þá fyrirætlun í ljós með viðeigandi hljóðmerki eins og mælt er fyrir um í i. lið c-liðar 34. reglu. Ef skipið sem sigla á fram úr fellst á framúrsiglingu skal það gefa viðeigandi hljóðmerki eins og mælt er fyrir um í ii. lið c-liðar 34. reglu og gera viðhlítandi ráðstafanir til að sigla megi fram hjá því með fullu öryggi. Ef nokkur vafi er getur skipið gefið hljóðmerki eins og mælt er fyrir um í d-lið 34. reglu.
 1. Regla þessi leysir ekki skipið, sem siglir fram úr, undan skyldum samkvæmt ákvæðum 13. reglu.
     f. Skip sem nálgast bugðu eða svæði á þröngri siglingaleið eða í ál þar sem önnur skip geta verið í hvarfi skal sigla með sérstakri árvekni og varúð og gefa viðeigandi hljóðmerki eins og mælt er fyrir í e-lið 34. reglu.
     g. Sérhvert skip skal, svo framarlega sem aðstæður leyfa, forðast að varpa akkeri á þröngri siglingaleið.
     
10. regla.
Aðskildar siglingaleiðir.
     a. Regla þessi gildir um aðskildar siglingaleiðir sem Alþjóðasiglingamálastofnunin (IMO) hefur samþykkt og leysir ekkert skip undan skyldum þess samkvæmt sérhverri annarri reglu.
     b. Skip sem siglir á aðskilinni siglingaleið skal:
 1. sigla innan þeirrar einstefnuleiðar sem við á og í þá meginátt sem allri umferð skipa er stefnt í innan þessarar leiðar;
 2. eftir því sem framast er unnt halda sig frá leiðarmörkunum og svæðum sem skilja að einstefnuleiðir;
 3. að jafnaði sigla inn á eða út úr einstefnuleið þar sem hún endar og þegar siglt er frá annarri hvorri hlið inn á eða út úr einstefnuleið skal það gert undir eins litlu horni, miðað við meginstefnu skipaumferðarinnar, og framkvæmanlegt er með góðu móti.

     c. Skip skal eftir því sem framast er unnt forðast að sigla yfir einstefnuleiðir, en ef það er óhjákvæmilegt skal fara yfir leiðina á stýrðri stefnu sem myndar sem næst rétt horn við meginstefnu skipaumferðarinnar.

      d. i.    Skip má ekki sigla eftir strandleið þegar það getur með öryggi siglt eftir einstefnuleið sem við á í aðliggjandi, aðskilinni siglingaleið. Þó mega skip styttri en 20 m, seglskip og skip að fiskveiðum sigla og athafna sig á strandleiðinni.
 1. Þrátt fyrir i. lið d-liðar má skip sigla um strandleið þegar það er á leið til eða frá höfn, mannvirki eða byggingu á hafi úti, stöð hafnsögumanns eða öðrum þeim stað sem er innan strandleiðar eða til að forðast yfirvofandi hættu.
     e. Skip má venjulega ekki sigla inn á svæði sem skilur að einstefnuleiðir eða sigla yfir markalínu nema það ætli að sigla þvert yfir aðskildu siglingaleiðina, inn á eða út úr einstefnuleið og:
 1. í neyðartilvikum til að forðast bráða hættu;
 2. við fiskveiðar á svæði sem skilur að einstefnuleiðir.

     f. Skip sem siglir nálægt endamörkum aðskilinna siglingaleiða skal gæta sérstakrar varúðar.
     g. Eftir því sem framast er unnt á ekki að varpa akkeri á aðskilinni siglingaleið eða á svæðum nálægt endamörkum leiðarinnar.
     h. Skip sem siglir ekki eftir aðskilinni siglingaleið skal halda sig eins fjarri leiðinni og unnt er.
     i. Skip að fiskveiðum má ekki trufla siglingu nokkurs skips sem siglir eftir einstefnuleið.
     j. Skip styttra en 20 m eða seglskip má ekki trufla örugga siglingu vélskips sem siglir eftir einstefnuleið.
     k. Skip með takmarkaða stjórnhæfni vegna starfa til að viðhalda öryggi við siglingar á aðskilinni siglingaleið er undanþegið ákvæðum þessarar reglu að því marki sem nauðsynlegt er til að skipið megi sinna störfum sínum.
     l. Skip með takmarkaða stjórnhæfni vegna starfa við lagningu, viðhald eða upptöku neðansjávarstrengs innan aðskilinnar siglingaleiðar er undanþegið ákvæðum þessarar reglu að því marki sem nauðsynlegt er til að skipið geti sinnt störfum sínum.
II. hluti – Stjórn og sigling skipa í sjónmáli.
11. regla.
Gildissvið.
     Reglur í þessum hluta eiga við skip í sjónmáli.
     
12. regla.
Seglskip.
     a. Þegar tvö seglskip nálgast hvort annað þannig að hætta er á árekstri skal annað þeirra víkja fyrir hinu samkvæmt þeim reglum sem hér segir:
 1. þegar þau hafa vind á gagnstæð borð skal skipið sem hefur vindinn á bakborða víkja fyrir hinu;
 2. þegar bæði hafa vind á sama borð skal skipið sem er á kulborða víkja fyrir hinu sem er á hléborða;
 3. ef skip með vind á bakborða sér skip á kulborða og getur ekki með vissu ákvarðað hvort hitt skipið hefur vindinn á bakborðs- eða stjórnborðshlið þá skal víkja fyrir því skipi.

     b. Með kulborða í þessari reglu er átt við borðið sem er gagnstætt því sem stórseglið er haft í eða, ef um er að ræða rásiglt skip, gagnstætt því borði sem stærsta stagseglið eða gaffalseglið er haft í.
     
13. regla.
Siglt fram úr skipi.
     a. Sérhvert skip sem siglir fram úr öðru skipi skal víkja fyrir því án tillits til þess sem segir í I. og II. hluta kafla B í þessum reglum.
     b. Skip telst sigla fram úr öðru skipi ef það nálgast það úr átt sem er meira en 22,5° aftan við þverskipsstefnu þess, þ.e. í þeirri stöðu, miðað við skipið sem siglt er fram úr, mundi að nóttu til aðeins sjást skutljós skipsins en hvorugt hliðarljósa þess.
     c. Þegar ekki er unnt að ákvarða með vissu hvort eigið skip teljist sigla fram úr öðru skipi þá skal álíta að svo sé og haga siglingu í samræmi við það.
     d. Ekki skal nein breyting er síðar verður á innbyrðis afstöðu þessara tveggja skipa valda því að skipið sem siglir fram úr falli undir ákvæði þessara reglna um skip þegar leiðir skerast, né leysa það undan þeirri skyldu að halda sig frá skipinu sem siglt er fram úr, uns komið er alveg fram hjá því og á frían sjó.
     
14. regla.
Vélskip á gagnstæðum stefnum.
     a. Þegar tvö vélskip mætast á gagnstæðum stefnum eða næstum því gagnstæðum stefnum svo að hætta er á árekstri skulu bæði víkja til stjórnborða þannig að þau komist hvort fram hjá öðru á bakborða.
     b. Þetta á við þegar skip sést beint fram undan eða næstum því beint fram undan og að nóttu mundu þá sigluljós skipsins sjást bera saman eða því sem næst og/eða bæði hliðarljósin mundu sjást en að degi til væri afstaða til hins skipsins samsvarandi.
     c. Ef einhver vafi er á því hvort hitt skipið sé í þeirri afstöðu sem að framan greinir skal álíta að svo sé og haga siglingu í samræmi við það.
     
15. regla.
Þegar leiðir skipa skerast.
     Þegar tvö vélskip stefna þannig að leiðir þeirra skerast, og hætta er á árekstri, skal skipið sem hefur hitt á stjórnborða víkja og skal, ef aðstæður leyfa, forðast að sigla fyrir framan hitt skipið.
     
16. regla.
Stjórntök skips sem á að víkja.
     Sérhvert skip sem skylt er að víkja fyrir öðru skipi skal, eftir því sem framast er unnt og í tæka tíð, beita stjórntökum sem um munar og duga til að víkja og veita nóg rúm.
     
17. regla.
Stjórntök skips sem á að halda stefnu og ferð óbreyttri.

      a. i.    Þegar annað tveggja skipa á að víkja skal hitt halda stefnu sinni og ferð óbreyttri.
 1. Skip sem á að halda stefnu og ferð óbreyttri má þó grípa til stjórntaka til þess að afstýra árekstri um leið og ljóst er að skipið sem átti að víkja gerir ekki viðhlítandi ráðstafanir samkvæmt þessum reglum.
     b. Þegar skipið sem á að halda stefnu og ferð óbreyttri er af einhverjum ástæðum komið svo nærri að ekki verður komist hjá árekstri með þeim einum stjórntökum sem skipið sem á að víkja grípur til skal skipið sem á að halda stefnu og ferð óbreyttri gera hverjar þær ráðstafanir sem best geta afstýrt árekstri.
     c. Vélskip, sem grípur til stjórntaka í samræmi við ii. lið í a-lið þessarar reglu til þess að afstýra árekstri við annað vélskip þegar leiðir þeirra skerast, skal, ef aðstæður leyfa, ekki breyta stefnu til bakborða fyrir skipi sem það hefur á bakborðshlið.
     d. Regla þessi leysir ekki skipið sem á að víkja undan þeirri skyldu sinni að víkja.
     
18. regla.
Gagnkvæmar skyldur skipa.
     Komi ekki annað fram í 9., 10. og 13. reglu gilda eftirfarandi ákvæði:
     a. Vélskip sem er laust skal víkja fyrir:
 1. stjórnvana skipi;
 2. skipi með takmarkaða stjórnhæfni;
 3. skipi að fiskveiðum;
 4. seglskipi.

     b. Seglskip sem er laust skal víkja fyrir:
 1. stjórnvana skipi;
 2. skipi með takmarkaða stjórnhæfni;
 3. skipi að fiskveiðum.

     c. Skip að fiskveiðum sem er laust skal eftir því sem framast er unnt víkja fyrir:
 1. stjórnvana skipi;
 2. skipi með takmarkaða stjórnhæfni.


      d. i.    Sérhvert skip, annað en stjórnvana skip eða skip með takmarkaða stjórnhæfni, skal, eftir því sem aðstæður leyfa, forðast að trufla örugga siglingu skips sem er bagað vegna djúpristu og sýnir ljós- eða dagmerkið sem um getur í 28. reglu.
 1. Skip sem er bagað vegna djúpristu skal sigla með sérstakri varúð og taka fullt tillit til sérstaks ástands skipsins.
     e. Sjóflugvél á sjó og vötnum skal að jafnaði halda sig fjarri öllum skipum og forðast að trufla siglingu þeirra. Við aðstæður þar sem hætta er á árekstri skal sjóflugvél þó fylgja reglum þessa kafla.

      f. i.    Sviffar (WIG) skal þegar það lyftir sér til flugs, lendir og svífur nærri yfirborði halda sig fjarri og vel frítt af öðrum skipum og forðast að trufla siglingu þeirra;
 1. Sviffar (WIG) í förum á yfirborði sjávar og vatna skal fylgja reglum þessa kafla eins og um vélskip væri að ræða.
III. hluti – Stjórn og sigling skipa í takmörkuðu skyggni.
19. regla.
Stjórn og sigling skipa í takmörkuðu skyggni.
     a. Regla þessi á við um skip sem eru ekki í sjónmáli þegar siglt er á eða nærri svæði þar sem skyggni er takmarkað.
     b. Sérhvert skip skal sigla með öruggri ferð sem miðast við aðstæður og ástand hverju sinni vegna takmarkaðs skyggnis. Vélskip skal hafa vélar sínar viðbúnar tafarlausri gangskiptingu.
     c. Þegar fara skal eftir reglum I. hluta þessa kafla skulu öll skip taka fullt tillit til aðstæðna og ástands hverju sinni vegna takmarkaðs skyggnis.
     d. Þegar skip verður aðeins vart við nærveru annars skips í ratsjá skal ganga úr skugga um hvort skipin muni nálgast hvort annað um of og/eða hvort hætta sé á árekstri. Ef svo er skal í tæka tíð gera ráðstafanir til að auka fjarlægð milli skipanna og afstýra árekstri og ef breytt er um stefnu við þau stjórntök skal eftir því sem framast er unnt forðast:
 1. að breyta stefnu til bakborða fyrir skipi sem er framan við þvert nema breytt sé stefnu fyrir skipi sem siglt er fram úr;
 2. að breyta stefnu í átt að skipi sem er þvert eða aftan við þvert.

     e. Sérhvert skip skal, nema engin hætta sé á árekstri, draga úr hraða og setja á minnstu stjórnferð þegar það heyrir þokumerki frá öðru skipi sem virðist vera framan við þvert eða það, svo að ekki verður við ráðið, nálgast um of annað skip framan við þvert. Ef nauðsyn krefur skal stöðva skipið alveg og í öllum tilvikum skal sigla með ýtrustu varkárni þar til hætta á árekstri er liðin hjá.
KAFLI C – LJÓS OG DAGMERKI
20. regla.
Gildissvið.
     a. Fylgja skal reglum þessa kafla hvernig sem viðrar.
     b. Reglunum um siglingaljós skal fylgja frá sólarlagi til sólaruppkomu og má á þessum tíma engin önnur ljós hafa sem unnt er að rugla saman við hin lögboðnu siglingaljós og gera erfiðara að sjá ljósin, eða sem draga úr sérstökum einkennum þeirra, eða torvelda að halda dyggilegan útvörð á skipinu.
     c. Á skipum, sem eru búin þeim ljósum sem mælt er fyrir um í þessum reglum, skal einnig hafa þau kveikt frá sólaruppkomu til sólarlags í takmörkuðu skyggni og þau má hafa uppi við allar aðrar aðstæður þegar það er álitið nauðsynlegt.
     d. Reglum um dagmerki skal fylgja að deginum.
     e. Siglingaljós og dagmerki sem tilgreind eru í reglunum skulu vera í samræmi við ákvæði í I. viðauka við þessar reglur.
     
21. regla.
Skilgreiningar.
     a. „Sigluljós“ er hvítt ljós yfir miðlangskurðarfleti skips og varpar samfelldri birtu á 225° boga af sjóndeildarhringnum og skal þannig komið fyrir að það lýsi beint fram og til hliðar 22,5° aftur fyrir þvert á hvorri hlið skipsins.
     b. „Hliðarljós“ er grænt ljós á stjórnborðshlið og rautt ljós á bakborðshlið og varpar hvort ljós samfelldri birtu á 112,5° boga af sjóndeildarhringnum og skal þannig komið fyrir að ljósið lýsi beint fram og til hliðar 22,5° aftur fyrir þvert á hvorri hlið, eftir því sem við á um hvort ljós. Á skipi styttra en 20 m má hafa hliðarljósin í einu samsettu ljóskeri í miðlangskurðarfleti skipsins.
     c. „Skutljós“ er hvítt ljós, komið fyrir eins nærri skut skipsins og við verður komið, og varpar samfelldri birtu yfir 135° boga af sjóndeildarhringnum þannig að ljósið lýsi beint aftur og 67,5° á hvora hlið skipsins.
     d. „Dráttarljós“ er gult ljós sem lýsir eins og skutljósið sem skilgreint er í c-lið þessarar reglu.
     e. „Hringljós“ er ljós sem varpar samfelldri birtu á 360° boga sjóndeildarhringsins.
     f. „Leifturljós“ er ljós sem leiftrar með reglulegu millibili og með tíðni sem er 120 leiftur eða fleiri á hverri mínútu.
     
22. regla.
Langdrægi ljósa.
     Ljós sem mælt er fyrir um að hafa uppi í þessum reglum skulu hafa þann ljósstyrk sem tilgreindur er í 8. hluta I. viðauka við þessar siglingareglur og skulu ljósin sjást þá lágmarksvegalengd sem hér segir:
     a. Á skipum 50 m að lengd eða lengri:

      –    sigluljós, 6 sjómílur;

      –    hliðarljós, 3 sjómílur;

      –    skutljós, 3 sjómílur;

      –    dráttarljós, 3 sjómílur;

      –    hvítt, rautt, grænt eða gult hringljós, 3 sjómílur.

     b. Á skipum 12 m að lengd eða lengri en styttri en 50 m:

      –    sigluljós, 5 sjómílur; nema á skipum styttri en 20 m, 3 sjómílur;

      –    hliðarljós, 2 sjómílur;

      –    skutljós, 2 sjómílur;

      –    dráttarljós, 2 sjómílur;

      –    hvítt, rautt, grænt eða gult hringljós, 2 sjómílur.

     c. Á skipum styttri en 12 m:

      –    sigluljós, 2 sjómílur;

      –    hliðarljós, 1 sjómílu;

      –    skutljós, 2 sjómílur;

      –    dráttarljós, 2 sjómílur;

      –    hvítt, rautt, grænt eða gult hringljós, 2 sjómílur.

     d. Á lítt áberandi skipum að nokkru í kafi eða hlutum í drætti:

      –    hvítt hringljós, 3 sjómílur.

     
23. regla.
Vélskip sem eru laus.
     a. Vélskip sem er laust skal hafa uppi:
 1. sigluljós frammá;
 2. annað sigluljós aftar og ofar en sigluljósið frammá, nema á skipi styttra en 50 m er ekki skylt að hafa uppi þetta ljós en má hafa það;
 3. hliðarljósin;
 4. skutljósið.

     b. Loftpúðaskip í förum án særýmis skal, auk þeirra siglingaljósa sem kveðið er á um í a-lið þessarar reglu, hafa uppi gult hringleifturljós.
     c. Sviffar (WIG) skal aðeins þegar það lyftir sér til flugs, lendir og svífur nærri yfirborðinu hafa uppi mjög skært, rautt hringleifturljós, auk þeirra ljósa sem mælt er fyrir um í a-lið þessarar reglu.

      d. i.    Vélskip styttra en 12 m má í stað ljósanna sem mælt er fyrir um í a-lið þessarar reglu hafa uppi hvítt hringljós og hliðarljósin.
 1. Vélskip sem er styttra en 7 m og nær mest 7 sjómílna hámarkshraða á klukkustund má í stað þeirra ljósa sem mælt er fyrir um í a-lið þessarar reglu hafa uppi hvítt hringljós og skal einnig hafa uppi hliðarljósin ef það er unnt með góðu móti.
 2. Sigluljósinu eða hringljósinu á vélskipi sem er styttra en 12 m má, ef óframkvæmanlegt er með góðu móti að hafa ljósið í miðlangskurðarfletinum, koma fyrir utan við miðlangskurðarflöt skipsins, þó að því tilskildu að hliðarljósin séu í einu samsettu ljóskeri sem skal haft í miðlangskurðarfleti skipsins eða eins nærri og unnt er í sama langskurðarfleti og sigluljósið eða hvíta hringljósið.
     
24. regla.
Skip sem draga eða ýta.
     a. Vélskip skal þegar það dregur hafa uppi:
 1. tvö sigluljós, og sé annað lóðrétt upp af hinu, í stað ljóssins sem mælt er fyrir um í i. eða ii. lið a-liðar í 23. reglu. Þegar lengd þess sem dregið er, mæld frá skut skipsins sem dregur til afturenda þess sem er dregið, verður yfir 200 m á að hafa þrjú sigluljós lóðrétt hvert upp af öðru;
 2. hliðarljósin;
 3. skutljósið;
 4. dráttarljósið, lóðrétt ofan við skutljósið;
 5. tígullaga dagmerki þar sem best verður séð þegar lengd þess sem er dregið er yfir 200 m.

     b. Þegar skip sem ýtir og skip sem ýtt er áfram eru fasttengd í eina samsetta heild skal líta á þau sem eitt vélskip og skal hafa uppi ljósin sem mælt er fyrir um í 23. reglu.
     c. Þegar vélskip ýtir einhverju áfram eða dregur sér við hlið, nema þegar um eina samsetta heild er að ræða, skal skipið hafa uppi þessi ljós:
 1. tvö sigluljós, og sé annað lóðrétt upp af hinu, í stað ljóssins sem mælt er fyrir um í i. eða ii. lið a-liðar í 23. reglu;
 2. hliðarljósin;
 3. skutljósið.

     d. Þegar a- eða c-liður þessarar reglu á við vélskip skal það einnig fara eftir ákvæðum í ii. lið a-liðar í 23. reglu.
     e. Skip eða hlutur sem er dreginn og fellur ekki undir g-lið þessarar reglu skal hafa uppi:
 1. hliðarljósin;
 2. skutljósið;
 3. tígullaga dagmerki þar sem það sést best þegar lengd þess sem er dregið er yfir 200 m.

     f. Þegar eitt eða fleiri skip eru dregin við hlið dráttarskips eða ýtt í hóp skal hafa uppi ljós eins og um eitt skip væri að ræða:
 1. skip sem ýtt er áfram, og er ekki hluti samsettrar heildar, skal hafa hliðarljósin frammá skipinu;
 2. skip sem er dregið við hlið dráttarskips skal hafa uppi skutljósið og frammá skipinu hliðarljósin.

     g. Skip eða hlutur sem er lítt áberandi og að hluta til í kafi eða samsafn slíkra skipa eða hluta í drætti skal hafa uppi:
 1. eitt hvítt hringljós á eða við framendann og annað hvítt hringljós á eða við afturendann ef breidd þess sem er dregið er undir 25 m, farmslöngur (dracones) þurfa þó ekki að hafa ljós á eða við framendann;
 2. tvö hvít hringljós til viðbótar komið fyrir á eða rétt við þá staði þar sem breiddin er mest ef breidd þess sem er dregið er 25 m eða meiri;
 3. hvít hringljós til viðbótar á milli ljósanna sem mælt er fyrir um í i. og ii. lið og þannig fyrir komið að fjarlægðin milli ljósanna sé ekki meiri en 100 m ef lengd þess sem er dregið fer yfir 100 m;
 4. tígullaga dagmerki á eða við afturenda aftasta skipsins eða hlutarins sem er dreginn og ef lengd þess sem er dregið er meiri en 200 m skal hafa uppi annað tígullaga dagmerki þar sem það sést best og eins langt frammá og við verður komið.

     h. Sé af gildri ástæðu óframkvæmanlegt með góðu móti á skipi eða hlut sem dreginn er að hafa uppi þau ljós eða merki sem mælt er fyrir um í e- eða g-lið þessarar reglu skal gera allar hugsanlegar ráðstafanir til að lýsa upp skipið eða hlutinn sem dreginn er eða að minnsta kosti gefa til kynna að slíkt skip eða hlutur sé nærri.
     i. Sé af gildri ástæðu óframkvæmanlegt með góðu móti á skipi sem að jafnaði er ekki notað sem dráttarskip að hafa uppi ljósin sem mælt er fyrir um í a- eða c-lið þessarar reglu skal því ekki skylt að sýna þau ljós þegar það dregur annað skip sem er í nauðum statt eða þarf á annan hátt aðstoðar við. Allar tiltækar ráðstafanir skulu gerðar til að beina athygli að því hvernig samband og dráttartaug eru á milli skipsins sem dregur og þess sem er dregið eins og 36. regla heimilar og þá sérstaklega með því að lýsa upp dráttartaugina.
     
25. regla.
Seglskip sem eru laus og skip undir árum.
     a. Seglskip sem er laust skal hafa uppi:
 1. hliðarljósin;
 2. skutljósið.

     b. Seglskip styttra en 20 m má hafa ljósin sem mælt er fyrir um í a-lið þessarar reglu í einu samsettu ljóskeri á eða nærri siglutoppi þar sem það sést best.
     c. Seglskip sem er laust má auk ljósanna sem mælt er fyrir um í a-lið þessarar reglu hafa uppi á eða nærri siglutoppi, þar sem þau sjást best, tvö hringljós, annað lóðrétt upp af hinu, og skal efra ljósið vera rautt og neðra ljósið grænt, en þessi hringljós má ekki hafa uppi ásamt samsetta ljóskerinu sem heimilað er í b-lið þessarar reglu.

      d. i.    Seglskip styttra en 7 m skal, ef unnt er, hafa uppi ljósin sem mælt er fyrir um í a- eða b-lið þessarar reglu, en ef seglskipið hefur ekki uppi þessi ljós skal raflugt eða tendrað ljósker sem sýnir hvítt ljós vera tiltækt og skal því brugðið tímanlega upp til þess að koma í veg fyrir árekstur.
 1. Skip undir árum má hafa uppi ljósin sem mælt er fyrir um í þessari reglu að seglskip hafi uppi, en ef þau ljós eru ekki höfð uppi skal raflugt eða tendrað ljósker sem sýnir hvítt ljós vera tiltækt og skal því brugðið tímanlega upp til þess að koma í veg fyrir árekstur.
     e. Á skipi undir seglum og á ferð, sem einnig er knúið áfram með vél, skal frammá skipinu hafa uppi keilu þar sem hún sést best og vísi oddur keilunnar niður.
     
26. regla.
Fiskiskip.
     a. Skip að fiskveiðum, hvort sem það er laust eða við akkeri, skal aðeins hafa uppi þau ljós og dagmerki sem mælt er fyrir um í þessari reglu.
     b. Skip að togveiðum, en með því er átt við skip sem dregur vörpu eða annað tæki til fiskveiða í gegnum sjóinn, skal hafa uppi:
 1. tvö hringljós, annað lóðrétt upp af hinu, og skal efra ljósið vera grænt og neðra ljósið hvítt, eða dagmerki sem er tvær keilur, önnur lóðrétt upp af hinni og snúi topparnir saman;
 2. sigluljós, aftar og ofar en græna hringljósið; á skipi styttra en 50 m er ekki skylt að hafa uppi þetta ljós en það má hafa;
 3. þegar skipið er á ferð skal það hafa uppi hliðarljós og skutljós auk þeirra ljósa sem mælt er fyrir um í þessum lið.

     c. Skip að fiskveiðum, annað en skip að togveiðum, skal hafa uppi:
 1. tvö hringljós, annað lóðrétt upp af hinu, og skal efra ljósið vera rautt og neðra ljósið hvítt, eða dagmerki sem er tvær keilur, önnur lóðrétt upp af hinni og snúi topparnir saman;
 2. þegar veiðarfæri í sjó nær lengra en 150 m í lárétta stefnu frá skipinu, hvítt hringljós eða keilu í þá átt sem veiðarfærið liggur og snúi toppur keilunnar upp;
 3. þegar skipið er á ferð skal það hafa uppi hliðarljós og skutljós auk þeirra ljósa sem mælt er fyrir um í þessum lið.

     d. Viðbótarmerki sem lýst er í II. viðauka við þessar siglingareglur eiga við skip að fiskveiðum mjög nærri öðrum skipum að fiskveiðum.
     e. Þegar skip er ekki að fiskveiðum má það ekki hafa uppi ljósin eða dagmerkin sem mælt er fyrir um að sýna í þessari reglu heldur aðeins ljósin og dagmerkin sem mælt er fyrir um að jafnlöng skip hafi uppi.
     
27. regla.
Stjórnvana skip og skip með takmarkaða stjórnhæfni.
     a. Stjórnvana skip skal hafa uppi:
 1. tvö rauð hringljós, annað lóðrétt upp af hinu, þar sem þau sjást best;
 2. tvær kúlur eða áþekk dagmerki, annað lóðrétt upp af hinu, þar sem þau sjást best;
 3. hliðarljósin og skutljósið þegar skipið er á ferð auk ljósanna sem mælt er fyrir um í þessum lið.

     b. Skip með takmarkaða stjórnhæfni, nema skip sem starfar að hreinsun tundurduflasvæða, skal hafa uppi:
 1. þrjú hringljós, lóðrétt hvert upp af öðru þar sem þau sjást best; efsta og neðsta ljósið skal vera rautt en miðljósið hvítt;
 2. sem dagmerki, þrjú merki lóðrétt hvert upp af öðru þar sem þau sjást best; efsta og neðsta merkið á að vera kúla en miðmerkið tígullaga;
 3. sigluljósið eða -ljósin, hliðarljósin og skutljósið þegar skipið er á ferð, auk ljósanna sem mælt er fyrir um í i. lið;
 4. ljósið, ljósin eða dagmerkið sem mælt er fyrir um í 30. reglu þegar legið er við akkeri, auk ljósa eða dagmerkja sem mælt er fyrir um í i. og ii. lið.

     c. Vélskip sem dregur, þannig að geta skipsins eða þess sem er dregið til að víkja frá stefnu sinni er verulega takmörkuð, skal auk ljósanna og dagmerkjanna sem mælt er fyrir um í a-lið 24. reglu hafa uppi ljósin eða dagmerkin sem mælt er fyrir um í i. og ii. lið b-liðar þessarar reglu.
     d. Skip við dýpkun eða neðansjávarvinnu skal, þegar það er með takmarkaða stjórnhæfni, hafa uppi ljósin og dagmerkin sem mælt er fyrir um í i., ii. og iii. lið b-liðar þessarar reglu og þegar skipið mætir hindrun skal það auk þess hafa uppi:
 1. tvö rauð hringljós, annað lóðrétt upp af hinu, eða tvær kúlur, önnur lóðrétt upp af hinni, sem sýna á hvora hlið hindrunin er;
 2. tvö græn hringljós, annað lóðrétt upp af hinu, eða tvö tígullaga merki, annað lóðrétt upp af hinu, sem sýna á hvora hlið önnur skip geta siglt fram hjá;
 3. þegar legið er við akkeri, ljósin eða dagmerkin sem mælt er fyrir um í þessum lið í stað ljósanna eða dagmerkisins sem mælt er fyrir um í 30. reglu.

     e. Þegar stærð skips að köfunarstörfum veldur því að óframkvæmanlegt er með góðu móti að hafa uppi öll þau ljós og dagmerki sem kveðið er á um í d-lið þessarar reglu skal það hafa uppi:
 1. þrjú hringljós, lóðrétt hvert upp af öðru þar sem þau sjást best; efsta og neðsta ljósið skal vera rautt en miðljósið hvítt;
 2. stíft spjald með nákvæmri mynd af alþjóðamerkjafánanum „A“ sem skal ekki vera lægra en 1 m á hæð; þess skal gætt að það sjáist úr öllum áttum.

     f. Skip sem starfar að hreinsun tundurduflasvæða skal, auk ljósanna sem mælt er fyrir um í 23. reglu að vélskip hafi uppi, eða ljósanna eða dagmerkisins sem mælt er fyrir um í 30. reglu að skip sem liggja við akkeri hafi uppi, eftir því sem við á, hafa uppi þrjú græn hringljós eða þrjár kúlur. Eitt þessara ljósa eða dagmerkja skal vera á eða nálægt húni framsiglu og eitt á hvorum enda framrár. Ljósin eða dagmerkin merkja að hættulegt sé fyrir önnur skip að fara nær skipinu sem hreinsar tundurduflasvæði en 1.000 m.
     g. Skipum styttri en 12 m, öðrum en þeim sem eru að köfunarstörfum, er ekki skylt að hafa uppi ljósin eða dagmerkin sem mælt er fyrir um í þessari reglu.
     h. Ljósin og dagmerkin sem mælt er fyrir um í þessari reglu eru ekki merki skipa í sjávarháska sem þarfnast aðstoðar. Neyðarmerkjum er lýst í IV. viðauka við þessar siglingareglur.
     
28. regla.
Skip böguð vegna djúpristu.
     Skip sem er bagað vegna djúpristu má, auk ljósanna sem mælt er fyrir um í 23. reglu fyrir vélskip, hafa uppi, þar sem þau sjást best, þrjú rauð hringljós, lóðrétt hvert upp af öðru, eða sívalning.
     
29. regla.
Hafnsöguskip.
     a. Skip sem gegnir hafnsöguerindum skal hafa uppi:
 1. tvö hringljós á eða nærri siglutoppi, annað lóðrétt upp af hinu, og skal efra ljósið vera hvítt og neðra ljósið rautt;
 2. auk þess hliðarljósin og skutljósið þegar það er laust;
 3. ljósið, ljósin eða dagmerkið sem mælt er fyrir um í 30. reglu um skip sem liggja við akkeri, auk ljósanna sem mælt er fyrir um í i. lið þegar legið er við akkeri.

     b. Hafnsöguskip sem gegnir ekki hafnsöguerindum skal hafa uppi ljósin eða dagmerkin sem mælt er fyrir um að sams konar skip jafnlöng eigi að hafa uppi.
     
30. regla.
Skip sem liggja við akkeri og skip sem standa á grunni.
     a. Skip sem liggur við akkeri skal þar sem það sést best hafa uppi:
 1. hvítt hringljós eða kúlu framan til á skipinu;
 2. hvítt hringljós á eða nærri skut og lægra en ljósið sem mælt er fyrir um í i. lið.

     b. Skip styttra en 50 m má í stað ljósanna sem mælt er fyrir um í a-lið þessarar reglu hafa uppi hvítt hringljós þar sem það sést best.
     c. Skip 100 m að lengd og lengra sem liggur við akkeri skal einnig nota tiltæk vinnuljós eða jafngild ljós til að lýsa upp þilför skipsins. Önnur skip sem liggja við akkeri má lýsa upp á sama hátt.
     d. Skip sem stendur á grunni skal hafa uppi þau ljós sem mælt er fyrir um að höfð séu uppi í a- og b-lið þessarar reglu og auk þess þar sem það sést best:
 1. tvö rauð hringljós, annað lóðrétt upp af hinu;
 2. þrjár kúlur, hver lóðrétt upp af annarri.

     e. Á skipi styttra en 7 m er ekki skylt að hafa uppi ljósin eða dagmerkið sem mælt er fyrir um í a- og b-lið þessarar reglu þegar það liggur við akkeri annars staðar en í eða nálægt þröngri siglingaleið eða ál eða á akkerislegu eða þar sem önnur skip sigla venjulega um.
     f. Á skipi styttra en 12 m er ekki skylt að hafa uppi ljósin eða dagmerkin sem mælt er fyrir um í i. og ii. lið d-liðar þessarar reglu þegar það stendur á grunni.
     
31. regla.
Sjóflugvélar.
     Þegar óframkvæmanlegt er með góðu móti að hafa uppi ljósin og dagmerkin á sjóflugvél eða sviffari (WIG) með þeim einkennum eða þeirri staðsetningu sem lýst er í reglum þessa kafla skal farið hafa uppi ljós og dagmerki sem eru sem líkust hinum réttu einkennum og komið fyrir eins nærri réttri staðsetningu og við verður komið.
Kafli D – HLJÓÐ- OG LJÓSMERKI
32. regla.
Skilgreiningar.
     a. „Flauta“ er sérhver hljóðgjafi sem getur gefið frá sér þau hljóð sem mælt er fyrir um að gefa og í samræmi við tækniforskriftirnar í III. viðauka við þessar siglingareglur.
     b. „Stutt hljóð“ merkir hljóð sem varir í um það bil eina sekúndu.
     c. „Langt hljóð“ merkir hljóð sem varir í fjórar til sex sekúndur.
     
33. regla.
Tæki til hljóðmerkjagjafa.
     a. Skip 12 m að lengd eða lengra skal búið flautu, skip 20 m að lengd eða lengra skal auk flautunnar búið skipsklukku og skip 100 m að lengd eða lengra skal auk þess búið málmtrumbu enda sé tryggt að hljómur hennar og hljóð verði ekki tekið fyrir hringingu skipsklukkunnar. Skipsflautan, klukkan og málmtrumban eiga að vera í samræmi við tækniforskriftirnar í III. viðauka við þessar siglingareglur. Í stað klukkunnar eða málmtrumbunnar, eða í stað hvorutveggja, má nota annað tæki sem gefur frá sér hljóð með sömu einkennum og þau hvort um sig að því tilskildu að ávallt sé unnt að gefa hin fyrirskipuðu hljóðmerki með handafli.
     b. Ekki er skylt að búa skip styttra en 12 m þeim hljóðgjöfum sem mælt er fyrir um í a-lið þessarar reglu en ef skipið er ekki búið þessum tækjum skal það hafa einhvern annan útbúnað sem gefur frá sér fullnægjandi hljóðmerki.
     
34. regla.
Merki um stjórntök og til viðvörunar.
     a. Þegar skip eru í sjónmáli skal vélskip sem er laust og þegar beitt er stjórntökum sem eru heimiluð eða krafist er í þessum reglum gefa þau til kynna með eftirfarandi hljóðmerkjum með flautunni:

      –    Eitt stutt hljóð merkir: „Ég breyti stefnu minni til stjórnborða.“

      –    Tvö stutt hljóð merkja: „Ég breyti stefnu minni til bakborða.“

      –    Þrjú stutt hljóð merkja: „Ég læt vélina ganga aftur á bak.“

     b. Á hverju skipi má, auk hljóðmerkja sem mælt er fyrir um í a-lið þessarar reglu, gefa ljósmerki sem eftir því sem við á eru endurtekin á meðan stjórntök fara fram:
 1. Ljósmerki þessi skulu hafa svohljóðandi merkingu:

  1.     –    Einn blossi merkir: „Ég breyti stefnu minni til stjórnborða.“

       –    Tveir blossar merkja: „Ég breyti stefnu minni til bakborða.“

       –    Þrír blossar merkja: „Ég læt vélina ganga aftur á bak.“
 2. Lengd hvers blossa skal vera um ein sekúnda; bilið milli blossanna skal einnig vera um ein sekúnda og bil milli ljósmerkja, sem eru send hvert á eftir öðru, skal ekki vera styttra en tíu sekúndur.
 3. Ef skipið er búið sérstöku ljóskeri til þessara merkjagjafa skal það vera hvítt hringljós, sem sést að minnsta kosti í 5 sjómílna fjarlægð, og skal það uppfylla ákvæðin í I. viðauka við þessar siglingareglur.

     c. Þegar skip eru í sjónmáli á þröngri siglingaleið eða ál gilda þessar reglur:
 1. Skip sem ætlar að sigla fram úr öðru skipi skal í samræmi við i. lið e-liðar í 9. reglu gefa fyrirhugaða framúrsiglingu til kynna með eftirfarandi hljóðmerkjum, gefnum með flautunni:

  1.     –    Tvö löng hljóð með eftirfarandi stuttu hljóði merkja: „Ég ætla að sigla fram úr þér á stjórnborða.“

       –    Tvö löng hljóð með eftirfarandi tveimur stuttum hljóðum merkja: „Ég ætla að sigla fram úr þér á bakborða.“
 2. Skip sem sigla á fram úr skal í samræmi við i. lið e-liðar í 9. reglu gefa til kynna að fallist sé á framúrsiglingu með eftirfarandi hljóðmerkjum með flautunni:

  1.     –    eitt langt hljóð, eitt stutt, eitt langt og eitt stutt hljóð og skal gefa hljóðmerkin í þessari röð.

     d. Þegar skip eru í sjónmáli og nálgast hvort annað en fyrirætlanir eða stjórntök annars hvors skipsins eru af einhverjum ástæðum óskiljanlegar stjórnendum hins, eða efast er um að hitt skipið geri fullnægjandi ráðstafanir til að forðast árekstur, skal skipið sem er í óvissu láta slíkar efasemdir í ljós þegar í stað með því að gefa hratt að minnsta kosti fimm stutt hljóð með flautunni. Auk hljóðmerkisins má sýna ljósmerki sem eru a.m.k. fimm stuttir blossar sem lýsa hratt hver á eftir öðrum.
     e. Skip sem nálgast bugðu eða svæði á þröngri siglingaleið eða ál þar sem önnur skip geta verið í hvarfi vegna tálma sem ber á milli skal gefa eitt langt hljóð. Öll skip sem nálgast bugðuna hinum megin frá, eða eru bak við hvarfið sem ber á milli þaðan sem hljóðmerkið heyrist, skulu svara því með öðru löngu hljóði.
     f. Ef skip er búið flautum sem eru í meira en 100 m fjarlægð hvor frá annarri skal aðeins nota eina flautu til að gefa hljóðmerki vegna stjórntaka og til viðvörunar.
     
35. regla.
Hljóðmerki í takmörkuðu skyggni.
     Á eða nærri svæði þar sem skyggni er takmarkað skal, hvort sem er að nóttu eða degi, gefa hljóðmerki þau sem mælt er fyrir um í þessari reglu sem hér greinir:
     a. Vélskip á ferð skal með tveggja mínútna millibili í mesta lagi gefa eitt langt hljóð.
     b. Vélskip sem er laust en hefur stöðvast og er ferðlaust skal með tveggja mínútna millibili í mesta lagi gefa tvö löng hljóð, hvert á eftir öðru, með um það bil tveggja sekúndna þögn á milli þeirra.
     c. Stjórnvana skip, skip með takmarkaða stjórnhæfni, skip bagað vegna djúpristu, seglskip, skip að fiskveiðum og skip sem dregur annað skip eða ýtir því skulu í stað þeirra hljóðmerkja sem mælt er fyrir um í a- eða b-lið þessarar reglu gefa með tveggja mínútna millibili í mesta lagi þrjú hljóð hvert á eftir öðru, þ.e. eitt langt hljóð og á eftir því tvö stutt hljóð.
     d. Skip að fiskveiðum sem liggur við akkeri og skip með takmarkaða stjórnhæfni sem liggur við akkeri þegar það er að störfum skulu í stað hljóðmerkjanna sem mælt er fyrir um í g-lið þessarar reglu gefa hljóðmerkið sem mælt er fyrir um í c-lið þessarar reglu.
     e. Skip sem er dregið skal með tveggja mínútna millibili í mesta lagi gefa fjögur hljóð hvert á eftir öðru, þ.e. eitt langt hljóð og á eftir því þrjú stutt, eða ef fleiri en eitt skip eru dregin þá skal aftasta skipið í lestinni ef það er mannað gefa sams konar hljóðmerki. Þegar því verður við komið skal gefa hljóðmerkið strax á eftir hljóðmerki dráttarskipsins.
     f.Þegar skip sem ýtir og annað sem ýtt er áfram eru fasttengd í eina samsetta heild skal líta á þau sem vélskip og gefa skal hljóðmerkin sem mælt er fyrir um í a- eða b-lið þessarar reglu.
     g. Skip sem liggur við akkeri skal með einnar mínútu millibili í mesta lagi hringja skipsklukkunni ótt og títt í um það bil fimm sekúndur. Skip 100 m að lengd eða lengra skal hringja klukkunni frammá skipinu og strax á eftir klukkuhringingunni skal berja málmtrumbuna afturá skipinu ótt og títt í um það bil fimm sekúndur. Skip sem liggur við akkeri má auk þess gefa þrjú hljóð hvert á eftir öðru, þ.e. eitt stutt, eitt langt og eitt stutt hljóð, til þess að vara skip sem nálgast við legu skipsins og hver hætta kunni að vera á árekstri.
     h. Skip sem stendur á grunni skal hringja klukkunni ótt og títt í um það bil fimm sekúndur og, ef þess er krafist, berja málmtrumbuna eins og mælt er fyrir um í g-lið þessarar reglu og auk þess skal slá þrjú aðgreind og greinileg högg á skipsklukkuna strax á undan og eftir hverri hringingu með klukkunni sem slegin er ótt og títt. Skip sem stendur á grunni má auk þess gefa önnur viðeigandi hljóðmerki með flautunni.
     i. Skipi 12 m að lengd eða lengra en styttra en 20 m er ekki skylt að hringja skipsklukkunni eins og mælt er fyrir um í g- og h-lið þessarar reglu. Ef þessi hljóðmerki eru ekki gefin skal samt sem áður með tveggja mínútna millibili í mesta lagi gefa eitthvert annað greinilegt hljóðmerki.
     j. Skipi styttra en 12 m er ekki skylt að gefa framangreind hljóðmerki en ef það gefur ekki þessi hljóðmerki skal með tveggja mínútna millibili í mesta lagi gefa eitthvert annað greinilegt hljóðmerki.
     k. Hafnsöguskip í hafnsöguerindum má auk hljóðmerkjanna sem mælt er fyrir um í a-, b- eða g-lið þessarar reglu gefa hljóðmerki til auðkenningar sem eru fjögur stutt hljóð.
     
36. regla.
Merki til að vekja á sér athygli.
     Ef nauðsynlegt er að vekja athygli annars skips má sérhvert skip sýna ljós eða gefa hljóðmerki sem verður ekki ruglað saman við neitt af þeim merkjum sem heimilað er að nota annars staðar í þessum reglum, eða það má beina geisla ljóskastara skipsins í átt að hættunni þannig að það trufli ekki önnur skip. Hvert eitt ljós, sem notað er til þess að vekja athygli annars skips, skal vera þannig að það verði ekki tekið fyrir neitt ljós sem notað er til aðstoðar við leiðsögu og siglingu skipa. Við beitingu þessarar reglu skal forðast að nota skær blikk- eða hverfiljós svo sem glampaljós (e. strobe lights, da. blitzlys).
     
37. regla.
Neyðarmerki.
     Þegar skip er í sjávarháska og þarfnast aðstoðar skal nota eða sýna þau merki sem lýst er í IV. viðauka við þessar siglingareglur.
KAFLI E – UNDANÞÁGUR
38. regla.
Undanþágur.
     Sérhvert skip (eða flokkur skipa) sem lagður er kjölur að eða er á samsvarandi smíðastigi áður en þessar reglur taka gildi má, svo framarlega sem skipið uppfyllir kröfur í alþjóðareglum til að koma í veg fyrir árekstra á sjó frá 1960, vera undanþegið þessum siglingareglum sem hér greinir:
     a. Uppsetning ljósa með langdrægi sem krafist er í 22. reglu í allt að fjögur ár frá þeim degi að þessar siglingareglur taka gildi.
     b. Uppsetning ljósa með þeim sérstöku litareinkennum sem krafist er í 7. hluta í I. viðauka við þessar siglingareglur í allt að fjögur ár frá þeim degi að þessar siglingareglur taka gildi.
     c. Tilfærsla ljósa vegna breytinga frá breskum mælieiningum í metrakerfi og notkun lengdarmála upp á heilan og hálfan metra um alla framtíð.

      d. i.    Tilfærsla á sigluljósi skipa styttri en 150 m vegna fyrirmæla í a-lið 3. hluta í I. viðauka við þessar siglingareglur um alla framtíð.
 1. Tilfærsla sigluljósa skipa 150 m að lengd eða lengri vegna fyrirmæla í a-lið 3. hluta í I. viðauka við þessar siglingareglur í allt að níu ár frá þeim degi að þessar siglingareglur taka gildi.
     e. Tilfærsla sigluljósa vegna fyrirmæla í b-lið 2. hluta í I. viðauka við þessar siglingareglur í allt að níu ár frá þeim degi að þessar siglingareglur taka gildi.
     f. Tilfærsla hliðarljósa vegna fyrirmæla í g-lið 2. hluta og b-lið 3. hluta í I. viðauka við þessar siglingareglur í allt að níu ár frá þeim degi að þessar siglingareglur taka gildi.
     g. Fyrirmæli um hljóðmerkjatæki sem mælt er fyrir um í III. viðauka við þessar siglingareglur í allt að níu ár frá þeim degi að þessar siglingareglur taka gildi.
     h. Tilfærsla hringljósa vegna fyrirmæla í b-lið 9. hluta í I. viðauka við þessar siglingareglur um alla framtíð.
     
I. VIÐAUKI
Staðsetning og nákvæm tæknileg lýsing ljósa og dagmerkja.
     
1. Skilgreiningar.
     „Hæð upp frá bol skipsins“ merkir hæð upp frá efsta þilfari sem nær stafna á milli. Hæðin skal mæld frá punkti sem er lóðrétt undir ljósinu.
     
2. Lóðrétt staðsetning og fjarlægð á milli ljósa.
     a. Á vélskipi 20 m að lengd eða lengra skal sigluljósum komið fyrir sem hér segir:
 1. fremra sigluljósið, eða ef einungis er haft uppi eitt sigluljós, þá það ljós, skal vera í að minnsta kosti 6 m hæð upp frá bol skipsins og ef skipið er breiðara en 6 m þá að minnsta kosti jafnmarga metra upp frá bol skipsins og breidd skipsins nemur, ljósið þarf þó ekki að setja hærra en 12 m upp frá bol skipsins;
 2. þegar tvö sigluljós eru höfð uppi skal aftara ljósið vera að minnsta kosti 4,5 m hærra en fremra ljósið, mælt í lóðlínu.

     b. Lóðrétt fjarlægð milli sigluljósa vélskipa skal vera svo mikil að við eðlilegan stafnhalla sjáist frá sjávarfleti í 1.000 m fjarlægð frá stafni skipsins aftara sigluljósið ofan við fremra sigluljósið og aðgreint frá því.
     c. Sigluljósi vélskips 12 m að lengd eða lengra, en styttra en 20 m, skal komið fyrir í minnst 2,5 m hæð ofan við borðstokk skipsins.
     d. Á vélskipi styttra en 12 m má efsta ljósið vera lægra en 2,5 m ofan við borðstokkinn. Þegar sigluljós er samt sem áður haft uppi auk hliðarljósanna og skutljóssins eða haft er uppi hringljós eins og mælt er fyrir um í i. lið d-liðar 23. reglu skal þetta sigluljós eða hringljósið vera að minnsta kosti 1 m ofan við hliðarljósin.
     e. Öðru tveggja eða einu þriggja sigluljósa sem mælt er fyrir um að vélskip skuli hafa uppi þegar þau draga annað skip eða ýta því skal komið fyrir annaðhvort á sama stað og fremra eða aftara sigluljósið að því tilskildu að ef ljósin eru höfð á aftursiglu skal lægsta aftara sigluljósið vera a.m.k. 4,5 m hærra en fremra sigluljósið mælt í lóðlínu.

      f. i.    Sigluljósinu eða ljósunum sem kveðið er á um í a-lið 23. reglu skal ætíð komið fyrir ofan við og laust við önnur ljós og hindranir nema eins og lýst er í ii. lið.
 1. Sé óframkvæmanlegt með góðu móti að hafa hringljósin, sem mælt er fyrir um í i. lið b-liðar 27. reglu eða 28. reglu, neðan við sigluljósin má setja þau ofan við aftara sigluljósið(in) eða lóðrétt milli fremra(i) og aftara(i) sigluljóss (sigluljósa), enda sé í síðara tilvikinu fylgt ákvæðum c-liðar 3. hluta þessa viðauka.
     g. Á vélskipi má ekki setja hliðarljós hærra yfir bol skipsins en sem nemur þremur fjórðu ( 3/ 4) af hæð fremra sigluljóssins. Hliðarljósin má ekki setja svo lágt að þeim verði ruglað saman við þilfarsljós.
     h. Ef hliðarljósin eru í samsettu ljóskeri á vélskipi sem er styttra en 20 m skal þeim komið fyrir minnst 1 m neðan við sigluljósið.
     i. Þegar mælt er fyrir í reglunum að hafa uppi tvö eða þrjú ljós lóðrétt hvert upp af öðru skal fjarlægð milli ljósanna vera sem hér segir:
 1. Á skipi 20 m að lengd eða lengra skulu vera minnst 2 m á milli ljósanna og skal neðra eða neðsta ljósinu komið fyrir í minnst 4 m hæð upp frá bol skipsins, nema hafa skuli uppi dráttarljós.
 2. Á skipi styttra en 20 m skal minnst vera 1 m á milli ljósanna og skal neðsta ljósinu komið fyrir í minnst 2 m hæð ofan við borðstokk skipsins, nema hafa skuli uppi dráttarljós.
 3. Þegar þrjú ljós eru höfð uppi skal vera jafnt bil á milli þeirra.

     j. Lægra ljósið af hringljósunum tveimur sem mælt er fyrir um að skip að fiskveiðum hafi uppi skal vera minnst tvöföld sú fjarlægð sem er á milli lóðréttu hringljósanna ofan við hliðarljósin.
     k. Fremra akkerisljósið sem mælt er fyrir um í i. lið a-liðar 30. reglu skal, þegar höfð eru uppi tvö akkerisljós, vera minnst 4,5 m ofar en aftara ljósið. Á skipi 50 m að lengd eða lengra skal fremra akkerisljósinu komið fyrir í minnst 6 m hæð upp frá bol skipsins.
     
3. Lárétt staðsetning og fjarlægð á milli ljósa.
     a. Lárétt fjarlægð milli sigluljósa á vélskipi sem mælt er fyrir um að hafi uppi tvö sigluljós skal vera minnst hálf skipslengdin en þarf þó ekki að vera lengri en 100 m. Fremra sigluljósinu skal ekki komið fyrir fjær stafni en sem nemur fjórðungi af lengd skipsins.
     b. Á vélskipi 20 m að lengd eða lengra skal ekki setja hliðarljósin framan við fremri sigluljósin. Hliðarljósunum skal komið fyrir á eða nærri hliðum skipsins.
     c. Þegar hringljósunum, sem kveðið er á um í i. lið b-liðar 27. reglu eða 28. reglu, er komið fyrir lóðrétt á milli fremra(i) og aftara(i) sigluljóss(a) skulu hringljósin ekki vera nær miðlangskurðarfleti skipsins en 2 m mælt lárétt í þverskipsstefnu.
     d. Þegar mælt er fyrir um að vélskip hafi aðeins eitt sigluljós uppi skal ljósið vera framan við miðju skipsins nema á skipi styttra en 20 m þarf þó ekki að hafa ljósið framan við miðju skipsins, en það skal haft eins framarlega á skipinu og við verður komið með góðu móti.
     
4. Nánari ákvæði um staðsetningu bendiljósa á fiskiskipum, dýpkunarskipum og skipum við neðansjávarvinnu.
     a. Ljósið sem mælt er fyrir um í ii. lið c-liðar 26. reglu og bendir í hvaða átt veiðarfæri skips að fiskveiðum liggja skal vera minnst í 2 m en mest í 6 m láréttri fjarlægð frá rauða og hvíta hringljósinu. Þetta ljós skal ekki vera hærra en hvíta hringljósið sem mælt er fyrir um í i. lið c-liðar 26. reglu og ekki lægra en hliðarljósin.
     b. Ljósin og dagmerkin á skipi sem vinnur við dýpkun eða neðansjávarvinnu til að sýna á hvora hlið er hindrun og/eða á hvora hlið er öruggt að sigla fram hjá, eins og mælt er fyrir um í i. og ii. lið d-liðar 27. reglu, skal komið fyrir í eins mikilli láréttri fjarlægð og unnt er en í engum tilvikum styttra en 2 m frá þeim ljósum eða dagmerkjum sem mælt er fyrir um í i. og ii. lið b-liðar 27. reglu. Hærra ljósið eða dagmerkið má ekki undir neinum kringumstæðum vera hærra en ljósið eða dagmerkið sem lægst er þeirra þriggja ljósa og dagmerkja sem mælt er fyrir um í i. og ii. lið b-liðar 27. reglu.
     
5. Hlífar fyrir hliðarljós.
     Hliðarljósin á skipum 20 m að lengd eða lengri skulu búin svartmáluðum, möttum hlífum á þeirri hlið sem veit inn að skipinu og skulu fullnægja þeim kröfum sem eru gerðar í 9. hluta þessa viðauka. Á skipum styttri en 20 m skulu hliðarljósin vera búin svörtum, möttum hlífum á þeirri hlið sem veit inn að skipinu ef nauðsyn krefur til að þau fullnægi kröfum í 9. hluta þessa viðauka. Þegar um er að ræða samsett ljósker með einum lóðréttum glóðarþræði og örþunnu skilrúmi á milli græna og rauða ljósgeirans þarf ekki að búa hliðarljósin hlífum að utanverðu.
     
6. Dagmerki.
     a. Dagmerki skulu vera svört og af eftirfarandi stærðum:
 1. þvermál kúlu skal ekki vera minna en 0,6 m;
 2. þvermál grunnflatar keilu skal ekki vera minna en 0,6 m og skal hæð keilunnar vera jöfn þvermáli grunnflatar;
 3. þvermál sívalnings skal vera a.m.k. 0,6 m og skal hæð sívalningsins vera tvisvar sinnum þvermál hans;
 4. tígullaga merki skal vera tvær keilur sem hafa sameiginlegan grunnflöt og séu keilurnar af sömu gerð og lýst er í ii. lið hér að framan.

     b. Lóðrétt fjarlægð á milli dagmerkja skal vera a.m.k. 1,5 m.
     c. Á skipi styttra en 20 m má hafa uppi minni dagmerki en þau skulu samt svara til stærðar skipsins og fjarlægð milli merkjanna má stytta samsvarandi.
     
7. Skilgreining lita á ljósum.
     Litur allra siglingaljósa skal vera í samræmi við eftirfarandi staðla sem eru innan marka sem tilgreind eru um hvern lit í litatöflu sem Alþjóðaljóstækninefndin (CIE) hefur gert.
     Mörkin fyrir hvern lit gefin með hornhnitum eru þessi:
     
 1. Hvítt
x 0,525 0,525 0,452 0,310 0,310 0,443
y 0,382 0,440 0,440 0,348 0,283 0,382
 1. Grænt
x 0,028 0,009 0,300 0,203
y 0,385 0,723 0,511 0,356
 1. Rautt
x 0,680 0,660 0,735 0,721
y 0,320 0,320 0,265 0,259
 1. Gult
x 0,612 0,618 0,575 0,575
y 0,382 0,382 0,425 0,406

     
8. Ljósstyrkur.
     a. Minnsta ljósstyrk skal reikna út með því að nota jöfnuna:
I = 3,43 x 106 x T x D2 x K-D
     
þar sem I er ljósstyrkur í kandelumKandela (enska: candela) er mælieining á ljósstyrk (ljóma) táknað með cd; 1 cd er ljósstyrkurinn hornrétt frá fleti sem er 1/60 cm2 og skín eins og fullkominn ljósgjafi. Íslensk orðabók, þriðja útgáfa. Edda, Reykjavík 2002. þegar ljósið er komið á sinn stað og í notkun.
T er raftregðustuðull 2 x 10-7 lúxLúx er mælieining um styrkleika birtu (tákn lx) þar sem 1 lx jafngildir lýsingu flatar sem fær á hvern fermetra ljósflæðið 1 lm (lúmen) sem samsvarar ljósi frá kerti í 1 m fjarlægð. Íslensk orðabók, þriðja útgáfa. Edda, Reykjavík 2002.,
D er langdrægi ljóssins (sjónarlengd) í sjómílum,
K er ljósleiðni andrúmsloftsins, þ.e. hversu auðveldlega ljósið berst í andrúmsloftinu.
Fyrir ljós sem mælt er fyrir um í reglunum skal K-gildið vera 0,8 sem svarar til að skyggni með berum augum sé um það bil 13 sjómílur.

     
     b. Valin gildi fundin með jöfnunni eru tilgreind í eftirfarandi töflu:
      {2-3}; {2-3}; {2-3}; {2-3}; {2-3}; {2-3}; {2-3}; {2-3};
Langdrægi Ljósmagn
ljóssins í sjómílum í kandelum
(sjónarlengd) fyrir K = 0,8
D I
1 0,9
2 4,3
3 12
4 27
5 52
6 94

     
     
ATHUGIÐ: Hámarksljósstyrk siglingaljósa ætti að miða við að komist verði hjá óæskilegri blindun af ofbirtu. Þessu má ekki ná fram með stillanlegum ljósrofa.
     
9. Láréttir ljósgeirar.

      a. i.    Hliðarljósin skulu, þar sem þeim er komið fyrir um borð, sýna lágmarksljósstyrk sem krafist er í stefnu fram á við. Ljósstyrkur skal minnka og verða í reynd ómælanlegur á milli 1° og 3° utan þeirra geira sem mælt er fyrir um að ljósin skuli lýsa.
 1. Lágmarksljósstyrk sem krafist er fyrir skutljós, sigluljós og hliðarljós, 22,5° aftan við þverskipsstefnu, skal haldið á þeim boga sjóndeildarhringsins sem mælt er fyrir um í 21. reglu að 5° innan marka ljósgeiranna. Frá 5° innan ljósgeiranna sem mælt er fyrir um má ljósstyrkurinn minnka um 50% að mörkunum sem mælt er fyrir um; síðan skal stöðugt draga úr ljósstyrknum þar til hann er í raun enginn og í síðasta lagi 5° utan ljósgeiranna sem mælt er fyrir um að ljósin lýsi.

 2.     b. i.    Hringljósum skal þannig komið fyrir að ekki beri fyrir þau stærri hluti mastra, siglutoppa eða yfirbygginga en sem nemi 6° nema akkerisljósin sem mælt er fyrir um í 30. reglu, en þau þarf ekki að setja ofar bol skipsins en framkvæmanlegt er með góðu móti.
 3. Ef óframkvæmanlegt er með góðu móti að fara eftir i. lið b-liðar í þessum hluta og hafa uppi aðeins eitt hringljós skal hafa uppi tvö hringljós sem skulu eftir því sem frekast er unnt þannig sett upp og búin hlífum að þau sjáist sem eitt ljós í einnar sjómílu fjarlægð.
     
10. Lóðréttir ljósgeirar.
     a. Lóðréttir ljósgeirar rafljósa, nema um sé að ræða ljós á seglskipum sem eru laus, skulu þar sem ljósum er komið fyrir tryggja:
 1. að ljósstyrk, sem er a.m.k. sá lágmarksljósstyrkur sem krafist er, verði viðhaldið við öll horn frá 5° yfir láréttum fleti að 5° undir láréttum fleti;
 2. að ljósstyrk, sem er a.m.k. 60% lágmarksljósstyrks sem krafist er, verði viðhaldið frá 7,5° yfir láréttum fleti að 7,5° undir láréttum fleti.

     b. Ef um er að ræða seglskip sem eru laus skulu lóðréttir ljósgeirar rafljósa þar sem þeim er komið fyrir tryggja:
 1. að ljósstyrk, sem er a.m.k. sá lágmarksljósstyrkur sem krafist er, verði viðhaldið við öll horn frá 5° yfir láréttum fleti að 5° undir láréttum fleti;
 2. að ljósstyrk, sem er a.m.k. 50% lágmarksljósstyrks sem krafist er, verði viðhaldið frá 25° yfir láréttum fleti að 25° undir láréttum fleti.

     c. Þegar um önnur ljós en rafljós er að ræða skal fylgja þessum tækniforskriftum um lýsingu eins náið og kostur er.
     
11. Ljósstyrkur annarra ljósa en rafljósa.
     Önnur ljós en rafljós skulu eftir því sem framkvæmanlegt er með góðu móti uppfylla kröfur um lágmarksljósstyrk eins og skilgreint er í töflu í 8. hluta þessa viðauka.
     
12. Stefnuljós.
     Þrátt fyrir ákvæðin í f-lið 2. hluta þessa viðauka skal stefnuljósi sem lýst er í b-lið 34. reglu komið fyrir í sama lóðrétta langskurðarfleti og sigluljósinu eða sigluljósunum og þar sem því verður við komið a.m.k. 2 m lóðrétt ofan við fremra sigluljósið þó að því tilskildu að ljósið sé minnst 2 m lóðrétt fyrir ofan eða neðan aftara sigluljósið. Á skipi með aðeins eitt sigluljós skal, ef skipið er búið sérstöku stefnuljósi, hafa ljósið þar sem það sést best en aðskilið minnst 2 m lóðrétt frá sigluljósinu.
     
13. HáhraðaförVísað er til Alþjóðakóða um öryggi háhraðafara frá 1994 og 2000 (International Code of Safety for High-Speed Craft, 1994 and the International Code of Safety for High-Speed Craft, 2000)..
     a. Sigluljósið á háhraðafari má miðað við breidd skipsins hafa lægra en mælt er fyrir um í i. lið a-liðar 2. hluta þessa viðauka að því tilskildu að hornið við grunnlínu jafnarma þríhyrnings sem hliðarljósin og sigluljósið mynda þegar horft er á ljósin framan frá sé ekki minna en 27°.
     b. Á háhraðafari 50 m að lengd eða lengra má laga 4,5 m lóðrétta fjarlægð á milli fremra og aftara sigluljóss sem krafist er í ii. lið a-liðar 2. hluta þessa viðauka að aðstæðum að því tilskildu að fjarlægðin sé ekki minni en það gildi sem ákvarðast með eftirfarandi formúlu:
     
(a + 17 Ψ) C
Y = ——————— + 2
1000

     
þar sem: Y er hæðin á aftara sigluljósi í metrum yfir fremra sigluljósi;
a er hæð fremra sigluljóss í metrum yfir yfirborði sjávar og vatna þegar skipið er í venjulegum rekstri;
Ψ er stafnhalli skipsins í gráðum í venjulegum rekstri;
C er lárétt fjarlægð í metrum á milli sigluljósa.

     
14. Samþykki.
     Gerð ljósa og dagmerkja, svo og uppsetning ljósa um borð í skipinu, skal uppfylla þær kröfur sem eru settar af hlutaðeigandi yfirvöldum í því ríki sem heimilar skipi að sigla undir fána sínum.
     
II. VIÐAUKI
Viðbótarmerki fyrir fiskiskip að veiðum mjög nærri hvert öðru.
     
1. Almenn ákvæði.
     Ef ljós þau sem hér er um fjallað eru höfð uppi skv. d-lið 26. reglu skal þeim komið fyrir þar sem þau sjást best. Á milli þeirra skulu vera a.m.k. 0,9 m og þau skulu vera neðar en ljósin sem mælt er fyrir um í i. lið b- og c-liðar 26. reglu. Ljósin skulu sjást hvaðan sem litið er í a.m.k. einnar sjómílu fjarlægð en styttra en ljósin sem mælt er fyrir um í þessum reglum að fiskiskip hafi uppi.
     
2. Merki skipa að togveiðum.
     a. Skip að togveiðum 20 m að lengd eða lengri skulu hvort sem þau veiða með botnvörpu eða flotvörpu hafa uppi:
 1. þegar vörpunni er kastað: tvö hvít ljós, annað lóðrétt upp af hinu;
 2. þegar varpan er hífð um borð: hvítt ljós lóðrétt yfir rauðu ljósi;
 3. þegar varpan er föst í hindrun: tvö rauð ljós, annað lóðrétt upp af hinu.

     b. Skip 20 m að lengd eða lengri sem toga vörpu saman skulu hvort um sig hafa uppi:
 1. að nóttu til ljóskastara sem beint er fram á við og fyrir stafn hins skipsins sem varpan er toguð með;
 2. ljósin sem kveðið er á um í a-lið 2. hluta hér að framan þegar vörpunni er kastað, hún hífð um borð eða er föst í hindrun.

     c. Skip styttra en 20 m að togveiðum, hvort sem skipið er að veiðum með botnvörpu eða flotvörpu, eða togar vörpu með öðru skipi, má hafa uppi eftir því sem við á þau ljós sem mælt er fyrir um í a- eða b-lið þessa hluta.
     
3. Merki skipa að nótaveiðum.
     Skip að nótaveiðum mega hafa uppi tvö gul ljós, annað lóðrétt upp af hinu. Ljósin skulu blossa til skiptis hverja sekúndu og vari ljósið jafnlangan tíma og myrkrið. Ljós þessi má eingöngu sýna þegar skipið er bundið veiðarfærum sínum.
     
III. VIÐAUKI
Tæknilegur útbúnaður og gerð hljóðmerkjatækja.
     
1. Flautur.
a. Tíðnisvið og langdrægi hljóðmerkja.
     Grundvallartíðni hljóðmerkisins skal vera innan marka 70–700 riða (Hz). Langdrægi hljóðmerkis frá flautu skal ákvarða með tíðnum sem geta verið grundvallartíðnin og/eða ein eða fleiri hærri tíðnir sem liggja innan tíðnimarka 180–700 riða (Hz) ([pm]1%) fyrir skip 20 m að lengd eða lengra eða 180–2100 riða (Hz) ([pm]1%) fyrir skip styttra en 20 m og ná upp hljóðþrýstingsstigi sem tilgreint er í c-lið 1. hluta hér á eftir.
     
b. Mörk grundvallartíðna.
     Til þess að tryggja mikla fjölbreytni í einkennum hljóðmerkja frá skipsflautu skal grundvallartíðni flautu liggja á milli eftirfarandi marka:
 1. 70–200 rið (Hz) á skipi 200 m að lengd eða lengri;
 2. 130–350 rið (Hz) á skipi 75 m að lengd eða lengra en styttra en 200 m;
 3. 250–700 rið (Hz) á skipi styttra en 75 m.

     
c. Hljóðstyrkur og langdrægi hljóðmerkis.
     Skipsflauta um borð skal í þá átt sem hljóðstyrkur flautunnar er mestur og í 1 m fjarlægð frá flautunni ná hljóðþrýstingsstigi sem er a.m.k. 1/ 3 úr áttund og innan tíðnimarka 180–700 riða (Hz) ([pm]1%) fyrir skip 20 m að lengd eða lengra eða 180–2.100 riða (Hz) ([pm]1%) fyrir skip styttra en 20 m og hljóðþrýstingsstigi sem er ekki undir þeim gildum sem við eiga og eru í eftirfarandi töflu:
      {2-2}; {2-2};
Lengd skips í metrum Hljóðþrýstingsstig Langdrægi heyranlegra
1/3 úr áttund hljóðmerkja
í 1 m fjarlægð í sjómílum
í dB talið og vísar til
2 x 10-5 N/m2
200 eða yfir 143 2
75 en undir 200 138 1,5
20 en undir 75 130 1
Undir 20 120* 0,5
115[dagger]
111[ddagger]

     
     
* Þegar mæld tíðni er innan marka 180–450 Hz.
[dagger] Þegar mæld tíðni er innan marka 450–800 Hz.
[ddagger] Þegar mæld tíðni er innan marka 800–2100 Hz.

     
     Tölur um langdrægi hljóðmerkja í töflunni hér að framan eru til upplýsingar og í kyrru veðri um borð í skipi með venjulegan hávaða (talin vera 68 dB í þeirri áttund sem hefur miðju á 250 riðum (Hz) og 63 dB í áttund sem hefur miðju á 500 riðum (Hz)) í bakgrunni á þeim stöðum sem er hlustað, eru 90% líkur til að tölurnar gefi nokkurn veginn það langdrægi sem heyra má í flautu í beinu framhaldi af langskurðarfleti (miðjuási) hennar.
     Í reynd er sú vegalengd sem hljóð flautunnar heyrist ákaflega breytileg og ræður veðurlag mestu um langdrægi hljóðsins; gildin sem eru gefin má líta á sem dæmigerð en í miklum stormi og hávaða allt um kring þar sem hlustað er getur dregið verulega úr langdrægi hljóðmerkjanna.
     
d. Stefnuákvarðandi þættir.
     Hljóðþrýstingsstig flautu sem beinir hljóðinu í tiltekna átt skal ekki fara undir 4 dB miðað við hljóðþrýstingsstigið sem mælt er fyrir um í miðjuási flautunnar í hvaða átt sem vera skal í láréttum fleti innan [pm].45° frá ásnum. Hljóðþrýstingsstigið í allar aðrar áttir í láréttum fleti má ekki vera meira en 10 dB undir hljóðþrýstingsstiginu sem mælt er fyrir um í ási flautunnar þannig að langdrægi hljóðsins í allar áttir verði a.m.k. helmingur af langdrægi í stefnu sem er í beinu framhaldi af miðjuásnum. Hljóðþrýstingsstigið skal mæla á því þriðjungsáttundarsviði ( 1/ 3 úr áttund) sem ákvarðar langdrægi hljóðmerkja.
     
e. Staðsetning skipsflauta.
     Þegar nota skal sem einu flautuna um borð flautu sem beinir hljóðinu í tiltekna átt skal koma henni þannig fyrir að hámarkshljóðstyrkur sé beint fram undan.
     Skipsflautu skal setja eins hátt um borð í skipi og við verður komið til þess að minnka líkur á því að hljóðið sem sent er út rofni eða truflist af hindrunum og einnig til að draga úr hættu á að áhöfnin verði fyrir heyrnarskaða. Hljóðþrýstingsstig hljóðmerkja frá eigin skipi skulu ekki fara yfir 110 dB (A) á þeim stöðum sem hlustað er og ættu ekki að fara yfir 100 dB (A) ef því verður við komið.
     
f. Skip útbúin fleiri flautum en einni.
     Ef flautur hafa verið settar upp í meira en 100 m fjarlægð hver frá annarri skal gengið svo frá þeim að þær gefi ekki hljóð samtímis.
     
g. Samsett flautukerfi.
     Ef líklegt er að hljóðsvið einu flautunnar um borð, eða einnar af flautunum sem getið er um í f-lið 1. hluta hér að framan, hafi mjög skertan hljóðstyrk á tilteknu svæði vegna hindrana er mælt með að setja upp samsett flautukerfi til þess að bæta úr þessari truflun. Í þessum reglum er litið á samsett flautukerfi sem einstaka flautu. Í samsettum flautukerfum mega ekki vera meira en 100 m á milli flautanna og skulu þær þannig settar upp að þær gefi samtímis hljóð. Tíðni hverrar einstakrar flautu skal víkja a.m.k. um 10 rið frá tíðnum hinna.
     
2. Skipsklukka eða málmtrumba.
a. Hljóðstyrkur.
     Skipsklukka eða málmtrumba, eða önnur tæki sem hafa svipuð hljóðeinkenni, skulu gefa frá sér hljóð sem sé a.m.k. 110 dB í 1 m fjarlægð frá þessum hljóðgjöfum.
     
b. Gerð.
     Skipsklukkur og málmtrumbur skulu smíðaðar úr ryðfríu efni og þannig gerðar að þær hafi tæran hljóm. Þvermál klukkunnar að neðan skal ekki vera minna en 300 mm á skipum 20 m að lengd eða lengri. Þar sem því verður við komið er mælt með að nota vélknúinn kólf til þess að tryggja stöðugan kraft í klukkuslögunum en klukkunni skal þó vera unnt að hringja með handafli. Efnismassi kólfsins skal ekki vera undir 3% af efnismassa klukkunnar.
     
3. Samþykki.
     Gerð hljóðgjafa, hljómburður þeirra og uppsetning um borð í skipinu skal uppfylla þær kröfur sem eru settar af hlutaðeigandi yfirvöldum í því ríki sem heimilar skipi að sigla undir fána sínum.
     
IV. VIÐAUKI
Neyðarmerki.
     1. Eftirfarandi merki, hvort sem þau eru notuð saman eða hvert fyrir sig, gefa til kynna að skip sé í sjávarháska og þarfnist aðstoðar:
 1. byssuskot eða annað hvellmerki hleypt af með um það bil einnar mínútu millibili;
 2. notkun hvers konar þokumerkjatækis í sífellu;
 3. flugeldar eða sprengjur sem varpa frá sér rauðum stjörnuljósum, skotið einum eða einni í einu með stuttu millibili;
 4. merkið . . . – – – . . . (SOS) eftir morskerfi sent með loftskeytatækjum eða hvaða öðrum aðferðum til merkjasendinga sem vera skal;
 5. orðið „Mayday“ kallað út í talstöð;
 6. neyðarmerki með alþjóðamerkjafánunum N.C.;
 7. merki sem er ferhyrndur fáni og kúla eða eitthvað sem líkist kúlu fyrir ofan eða neðan fánann;
 8. bál á skipinu (svo sem frá logandi tjörutunnu, olíutunnu o.s.frv.);
 9. fallhlífarflugeldur eða handblys sem sýnir rautt ljós;
 10. reykmerki sem gefur frá sér rauðgulan reyk;
 11. hægar og endurteknar hreyfingar upp og niður með útréttum handleggjum;
 12. loftskeyta-vekjaramerkiðEr ekki lengur notað þar sem fjarskipti með morsmerkjum hafa verið lögð niður.;
 13. talstöðvar-vekjaramerkiðEmergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB).;
 14. merki send frá neyðarradíóbauju sem gefur staðarákvörðun;
 15. viðurkennd merki send frá fjarskiptakerfum, þar með taldir ratsjársvararSearch and Rescue Transponder (SART). í björgunarförum.

     2. Framangreind merki má ekki sýna eða gefa nema í þeim tilgangi að gefa til kynna að skip sé í sjávarháska og þarfnist aðstoðar en notkun annarra merkja sem kann að vera ruglað saman við neyðarmerkin er bönnuð.
     3. Athygli er vakin á köflum um neyðarmerki í Alþjóðlegri merkjabók, Handbók kaupskipa um leit og björgun Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR). og á eftirfarandi merkjum:
     a. dúk sem er rauðgulur og annaðhvort með svörtum ferningi og hring eða öðru heppilegu tákni (til auðkenningar úr lofti);
     b. litarefni sem er sett í sjóinn.

Samþykkt á Alþingi 2. mars 2006.