Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 534, 139. löggjafarþing 218. mál: verðbréfaviðskipti (tilboðsskylda).
Lög nr. 141 22. desember 2010.

Lög um breyting á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað 7. mgr. 100. gr. laganna koma tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
     Nú fer aðili og þeir sem hann er í samstarfi við með yfirráð í félagi þegar verðbréf þess eru tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði og verður hann þá ekki tilboðsskyldur samkvæmt þessari grein. Þetta gildir þó ekki ef viðkomandi aðili missir yfirráðin en nær þeim að nýju.
     Nú átti eigandi hlutafjár meira en 30% atkvæðisréttar í félagi sem hefur fjármálagerninga tekna til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði fyrir 1. apríl 2009 og er hann þá ekki tilboðsskyldur samkvæmt þessari grein, enda auki hann ekki við hlut sinn. Sami tímafrestur gildir hafi aðili farið með yfirráð í félagi á grundvelli samstarfs samkvæmt þessari grein.

2. gr.

     Í stað orðanna „8. mgr. 100. gr.“ í 27. tölul. 1. mgr. 141. gr. og 9. tölul. 145. gr. laganna kemur: 6. mgr. 100. gr.

3. gr.

     Ákvæði til bráðabirgða II, III, IV, V og VI í lögunum falla brott.

4. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 15. desember 2010.