Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1584, 144. löggjafarþing 703. mál: þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (nýting landsréttinda, óbyggðanefnd o.fl.).
Lög nr. 86 13. júlí 2015.

Lög um breytingu á lögum um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, með síðari breytingum (nýting landsréttinda, óbyggðanefnd o.fl.).


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. laganna:
  1. 1. málsl. 2. mgr. orðast svo: Leyfi ráðherra þarf til að nýta vatns- og jarðhitaréttindi, vindorku, námur og önnur jarðefni innan þjóðlendu nema mælt sé fyrir um annað í lögum.
  2. Í stað orðanna „þeirrar þjóðlendu sem leyfið tekur til“ í 4. málsl. 4. mgr. kemur: þjóðlendna samkvæmt nánari ákvörðun sveitarstjórnar.


2. gr.

     Við 2. mgr. 6. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Heimilt er þó að víkja frá 70 ára aldurshámarki.

3. gr.

     Í stað ártalsins „2014“ í lokamálslið 8. gr. laganna kemur: 2015.

4. gr.

     1. málsl. 3. mgr. 18. gr. laganna orðast svo: Ráðherra skal hafa frumkvæði að því að þinglýsa eignarheimildum sem varða þjóðlendur.

5. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 1. júlí 2015.