Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1274, 145. löggjafarþing 639. mál: raforkulög (tenging minni virkjana við dreifikerfi raforku).
Lög nr. 39 24. maí 2016.

Lög um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, með síðari breytingum (tenging minni virkjana við dreifikerfi raforku).


1. gr.

     Á eftir 2. málsl. 1. mgr. 4. gr. laganna kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Vegna raforkuvera með uppsettu afli 100 kW eða minna þarf þó ekki virkjunarleyfi.

2. gr.

     Við 17. gr. a laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
     Afhendi virkjun með uppsett afl 100 kW eða minna raforku á lágspennu inn á dreifikerfi skal dreifiveita veita afslátt af úttektargjaldi til eigenda hennar ef notkunarstaður tengist virkjun um lágspennu. Afsláttur skal að lágmarki nema 50% en allt að 100% af gjaldinu og skal hann nánar útfærður í gjaldskrá vegna þeirrar notkunar sem samsvarar vinnslu virkjunar á hverjum tíma. Afsláttur af úttektargjaldi á eingöngu við þegar eignarhlutur hvers eiganda er að lágmarki 33% í viðkomandi virkjun og/eða hinni virkjuðu auðlind.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 12. maí 2016.