Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1061, 146. löggjafarþing 523. mál: áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (kröfur til mönnunar o.fl.).
Lög nr. 42 14. júní 2017.

Lög um breytingu á lögum nr. 30/2007, um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (kröfur til mönnunar o.fl.).


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 19. gr. laganna:
  1. Á eftir orðinu „björgunarskipum“ í 1. málsl. 3. mgr. kemur: og vinnuskipum sjókvíaeldisstöðva.
  2. Í stað orðsins „Björgunarskip“ í 2. málsl. 3. mgr. kemur: Skip samkvæmt þessari málsgrein.
  3. Við 3. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Ráðherra skal mæla fyrir um farsvið vinnuskipa sjókvíaeldisstöðva í reglugerðinni.


2. gr.

     Í stað orðanna „12 metrar og styttri“ í 1. málsl. 4. mgr. ákvæðis til bráðabirgða í lögunum kemur: 15 metrar og styttri.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 1. júní 2017.