Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1056, 146. löggjafarþing 376. mál: hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda).
Lög nr. 66 14. júní 2017.

Lög um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda).


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr. laganna:
 1. Við bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Jafnframt er markmið laganna að koma í veg fyrir eða að draga úr losun út í andrúmsloft, vatn og jarðveg og koma í veg fyrir myndun úrgangs í því skyni að vernda umhverfið.
 2. Greinin fær fyrirsögn, svohljóðandi: Markmið.


2. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. laganna:
 1. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
 2.      Lögin gilda ekki um rannsóknarstarfsemi, þróunarstarf eða prófanir á nýjum vörum og vinnsluferlum sem falla undir viðauka I.
 3. Greinin fær fyrirsögn, svohljóðandi: Gildissvið.


3. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. laganna:
 1. Á undan 1. mgr. kemur ein ný málsgrein, sem verður 1. mgr., svohljóðandi:
 2.       Eftirlitsaðili er annaðhvort heilbrigðisnefnd sveitarfélaga eða Umhverfisstofnun.
 3. 6. mgr. orðast svo:
 4.       Besta aðgengilega tækni er áhrifaríkasta og þróaðasta stigið í framþróun starfsemi og tengdra rekstraraðferða sem gefur til kynna að nota megi tiltekna tækni sem hagkvæman grunn fyrir viðmiðunarmörk fyrir losun og önnur skilyrði fyrir starfsleyfi til að koma í veg fyrir eða, þar sem því verður ekki við komið, draga úr losun og áhrifum á umhverfið í heild:
  1. „tækni“: sú tækni og þær aðferðir sem eru notaðar við hönnun, smíði, viðhald, rekstur og lokun stöðvar,
  2. „aðgengileg tækni“: tækni sem hefur verið þróuð í þeim mæli að hægt sé að nota hana á hlutaðeigandi sviði iðnaðar, við skilyrði sem eru efnahagslega og tæknilega hagkvæm, að teknu tilliti til kostnaðar og ávinnings, óháð því hvort þessi tækni er notuð eða þróuð í hlutaðeigandi aðildarríki, að því tilskildu að rekstraraðilinn eigi tök á að nýta sér hana með góðu móti,
  3. „besta tækni“: sú tækni sem er árangursríkust við að ná víðtækri almennri vernd umhverfisins í heild.

 5. Á eftir 6. mgr. kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
 6.       BAT-niðurstöður er tilvísun til reglugerðar sem ráðherra setur, sbr. 5. gr., þar sem settar eru fram niðurstöður um bestu aðgengilegu tækni, lýsing á henni, upplýsingar til að meta notkunarsvið hennar, losunargildin sem tengjast þessari bestu aðgengilegu tækni, tengd vöktun, tengd notkunargildi og, eftir því sem við á, viðeigandi ráðstafanir til úrbóta á staðnum.
 7. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
 8.       Stöð er staðbundin tæknieining þar sem fram fer ein eða fleiri tegundir starfsemi sem getur haft í för með sér mengun, sbr. viðauka I–IV, og öll önnur starfsemi á sama stað sem gæti haft áhrif á losun og mengun og tengist með beinum og tæknilegum hætti þeirri starfsemi sem tilgreind er í framangreindum viðaukum.
 9. Greinin fær fyrirsögn, svohljóðandi: Orðskýringar.


4. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. laganna:
 1. Við 1. tölul. bætist: sbr. 7. gr., og skráningarskyldu, sbr. 8. gr.
 2. Greinin fær fyrirsögn, svohljóðandi: Hollustuvernd.


5. gr.

     4. gr. a laganna fellur brott.

6. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr. laganna:
 1. Á eftir orðinu „starfsleyfi“ í 1. tölul. kemur: sbr. 7. gr., og skráningarskyldu, sbr. 8. gr.
 2. Í stað orðsins „fáanlegrar“ í 1. tölul. kemur: aðgengilegrar.
 3. Í stað orðanna „sbr. 6. gr. c“ í 6. tölul. kemur: sbr. 35. gr.
 4. Í stað orðanna „sbr. 6. gr. e“ í 18. tölul. kemur: sbr. 62. gr.
 5. Á eftir 18. tölul. koma 15 nýir töluliðir sem verða 19.–33. tölul., svohljóðandi, og breytist röð liða samkvæmt því:
  1. útgáfu starfsleyfis, upplýsingar sem fram skulu koma í umsóknum um starfsleyfi og upplýsingar sem útgefandi starfsleyfis skal hafa aðgengilegar á vefsvæði sínu, sbr. 7. gr.,
  2. skráningarskyldu, kröfur sem eiga að gilda um skráningarskyldan atvinnurekstur og umfang hans, skráningu atvinnurekstrar og staðfestingu Umhverfisstofnunar, sbr. 8. gr.,
  3. starfsleyfisskilyrði, sbr. 9. gr.,
  4. viðmiðunarmörk, setningu viðmiðunarmarka og undanþágur frá viðmiðunarmörkum, sbr. 10. gr.,
  5. vöktun, sbr. 11. gr.,
  6. endurskoðun starfsleyfisskilyrða, sbr. 15. gr.,
  7. lokun svæðis, skýrslu um grunnástand og upplýsingar sem þar eiga að koma fram, sbr. 16. gr.,
  8. upplýsingagjöf þegar um er að ræða áhrif yfir landamæri, sbr. 17. gr.,
  9. að tiltekin starfsemi falli ekki undir lögin, sbr. 19. og 26. gr.,
  10. samlegðarreglur vegna aðskilinna brennsluvera, sbr. 20. gr.,
  11. viðmiðunarmörk fyrir brennsluver, bilanir brennsluvera og vöktun losunar, sbr. 21., 23., 24. og 25. gr.,
  12. útskipti hættulegra efna og efnablandna, stjórnun og vöktun losunar, viðmiðunarmörk, skýrslugjöf og umtalsverðar breytingar á stöðvum í rekstri sem nota lífræna leysa, sbr. 27.–30. gr.,
  13. stjórnun og vöktun losunar frá stöðvum sem framleiða títandíoxíð, sbr. 32. gr.,
  14. eftirlit, eftirlitsáætlanir, framkvæmd eftirlits og frávik, sbr. 54. og 55. gr.,
  15. viðmið um bestu aðgengilegu tækni, sbr. 13. gr.
 6. Greinin fær fyrirsögn, svohljóðandi: Mengunarvarnir.


7. gr.

     Í stað 5. gr. a og 6. gr. laganna koma fjórir nýir kaflar, II. kafli, Starfsleyfi, með þrettán nýjum greinum, 6.–18. gr., III. kafli, Sérákvæði fyrir brennsluver, með sjö nýjum greinum, 19.–25. gr., IV. kafli, Sérákvæði fyrir starfsemi sem notast við lífræna leysa, með fimm nýjum greinum, 26.–30. gr., og V. kafli, Sérákvæði um stöðvar sem framleiða títandíoxíð, með tveimur nýjum greinum, 31. og 32. gr., ásamt fyrirsögnum, svohljóðandi:
     
     a. (6. gr.)
Starfsleyfi.
     Allur atvinnurekstur, sbr. viðauka I–V, skal hafa gilt starfsleyfi sem Umhverfisstofnun eða heilbrigðisnefndir gefa út, sbr. þó 8. gr. Óheimilt er að hefja atvinnurekstur hafi starfsleyfi ekki verið gefið út eða hann ekki verið skráður hjá Umhverfisstofnun. Ráðherra er heimilt, ef ríkar ástæður mæla með því og að fenginni umsögn Umhverfisstofnunar og eftir atvikum heilbrigðisnefndar, að veita tímabundna undanþágu frá kröfu um starfsleyfi. Starfsleyfi skal veitt starfsemi uppfylli hún þær kröfur sem til hennar eru gerðar samkvæmt lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim að teknu tilliti til annarrar löggjafar.
     Gefa skal út starfsleyfi til tiltekins tíma. Útgefanda starfsleyfis er heimilt að endurskoða og breyta starfsleyfi áður en gildistími þess er liðinn vegna breyttra forsendna, svo sem ef mengun af völdum atvinnurekstrar er meiri en búist var við þegar leyfið var gefið út, ef breytingar verða á rekstrinum sem varðað geta ákvæði starfsleyfis, vegna tækniþróunar eða breytinga á reglum um mengunarvarnir, eða ef breyting verður á aðalskipulagi viðkomandi sveitarfélags, sbr. einnig 14. og 15. gr.
     Ef endurskoðun eða breyting á starfsleyfi leiðir til breytinga á starfsleyfisskilyrðum skal stofnunin auglýsa drög að slíkri breytingu að lágmarki í fjórar vikur.
     
     b. (7. gr.)
Útgáfa starfsleyfis.
     Umhverfisstofnun gefur út starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sbr. viðauka I–III, sbr. þó 8. gr. Heilbrigðisnefndir gefa út starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sbr. viðauka IV og V, sbr. þó 8. gr.
     Rekstraraðilar skulu tryggja að nauðsynlegar upplýsingar um starfsemina komi fram í umsókn um starfsleyfi.
     Útgefandi starfsleyfis skal vinna tillögur að starfsleyfi skv. 1. mgr. og auglýsa opinberlega hvers efnis þær eru og hvar megi nálgast þær. Heimilt er að gera skriflegar athugasemdir við tillögur útgefanda starfsleyfis innan fjögurra vikna frá auglýsingu.
     Útgefandi starfsleyfis skal innan fjögurra vikna frá því að frestur til að gera athugasemdir við tillögur að starfsleyfi rann út taka ákvörðun um útgáfu starfsleyfis. Skal umsækjanda um starfsleyfi og þeim sem hafa gert athugasemdir tilkynnt um afgreiðsluna.
     Útgefandi starfsleyfis skal auglýsa á vefsvæði sínu útgáfu og gildistöku starfsleyfa. Birting á vefsíðu útgefanda starfsleyfis telst vera opinber birting.
     Útgefandi starfsleyfis skal hafa upplýsingar um umsóknir um starfsleyfi skv. 1. mgr., umsóknir um breytingu á starfsleyfi, starfsleyfi í endurskoðun, útgáfu starfsleyfa, ákvarðanir um þörf á endurskoðun, endurskoðuð starfsleyfi, breytt starfsleyfi, kæruheimildir, skráningar, sbr. 8. gr., og aðrar viðeigandi upplýsingar á vefsvæði sínu.
     
     c. (8. gr.)
Skráningarskylda.
     Ráðherra er heimilt að kveða á um í reglugerð að atvinnurekstur, sbr. viðauka III–V, sé háður skráningarskyldu í stað útgáfu starfsleyfis, sbr. 4. og 5. gr.
     Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð almennar kröfur fyrir starfsemi, sbr. viðauka I–V, sbr. 4. og 5. gr. Hvað varðar starfsemi í viðauka I skal miða við að þessar almennu kröfur tryggi samþættar mengunarvarnir og hátt umhverfisverndarstig sem jafngildir því sem hægt er að ná með sérstökum starfsleyfisskilyrðum fyrir hverja starfsemi og að þær byggist á bestu aðgengilegu tækni.
     Rekstraraðili atvinnurekstrar, sem er skráningarskyldur skv. 1. mgr., skal skrá starfsemi sína hjá Umhverfisstofnun áður en hún hefst. Umhverfisstofnun skal staðfesta skráningu rekstraraðila og leiðbeina honum um hvaða reglur gilda um starfsemi hans. Umhverfisstofnun skal upplýsa heilbrigðisnefndir um skráningar rekstraraðila.
     
     d. (9. gr.)
Starfsleyfisskilyrði.
     Umhverfisstofnun skal tryggja að í starfsleyfi, sbr. viðauka I og II, séu öll skilyrði sem nauðsynleg eru til að tryggja að farið verði að kröfum 12. og 38. gr., sbr. þó 8. gr. Starfsleyfisskilyrði skulu að lágmarki fela í sér ákvæði um:
 1. viðmiðunarmörk fyrir losun mengandi efna,
 2. viðeigandi kröfur sem tryggja vernd jarðvegs og grunnvatns og ráðstafanir varðandi vöktun og stjórnun úrgangs sem myndaður er í stöðinni,
 3. viðeigandi kröfur um vöktun losunar,
 4. upplýsingagjöf til útgefanda starfsleyfis,
 5. viðeigandi kröfur um reglulegt viðhald og eftirlit,
 6. ráðstafanir varðandi önnur skilyrði en venjuleg rekstrarskilyrði,
 7. lágmörkun víðfeðmrar mengunar eða mengunar sem fer yfir landamæri, og
 8. skilyrði fyrir mati á samræmi við viðmiðunarmörk fyrir losun.

     Umhverfisstofnun skal taka mið af BAT-niðurstöðum við útfærslu starfsleyfisskilyrða.
     Umhverfisstofnun er heimilt að setja strangari starfsleyfisskilyrði en BAT-niðurstöður ef kveðið er á um það í reglugerð sem ráðherra setur, sbr. 5. gr., og að uppfylltum skilyrðum sem þar koma fram. Umhverfisstofnun er jafnframt heimilt að setja starfsleyfisskilyrði á grundvelli bestu aðgengilegu tækni sem ekki er lýst í BAT-niðurstöðum ef kveðið er á um það í reglugerð sem ráðherra setur, sbr. 5. gr., og að uppfylltum skilyrðum sem þar koma fram.
     Útgefandi starfsleyfis skal tilgreina í starfsleyfi, sbr. viðauka III og IV, rekstraraðila og staðsetningu starfsemi, tegund hennar og stærð og skilyrði, auk ákvæða um viðmiðunarmörk, orkunýtingu, meðferð úrgangs, mengunarvarnir, tilkynningarskyldu vegna óhappa eða slysa, innra eftirlit, vöktun, eftirlitsmælingar og rannsóknir, svo og rekstur og viðhald mengunarvarnabúnaðar, eftir því sem við á hverju sinni. Ákvæði um mengunarvarnir skulu taka mið af BAT-niðurstöðum þegar þær liggja fyrir.
     Heilbrigðisnefndir skulu tilgreina í starfsleyfi, sbr. viðauka V, rekstraraðila og staðsetningu starfsemi, tegund hennar og skilyrði auk ákvæða um eftirlit, umgengni, hreinlæti, öryggisráðstafanir, sóttvarnir, gæðastjórnun og innra eftirlit eftir því sem við á hverju sinni.
     
     e. (10. gr.)
Viðmiðunarmörk fyrir losun.
     Viðmiðunarmörk fyrir losun mengandi efna skulu gilda á losunarstað efnanna við stöðina. Þegar viðmiðunarmörk eru ákvörðuð skal ekki taka tillit til þynningar sem á sér stað áður en að losunarstað er komið.
     Umhverfisstofnun skal ákvarða viðmiðunarmörk fyrir losun í starfsleyfi í samræmi við ákvæði reglugerðar, sbr. 5. gr. Þó er Umhverfisstofnun heimilt í sérstökum tilvikum að ákvarða vægari viðmiðunarmörk fyrir losun að uppfylltum skilyrðum í reglugerð, sbr. 5. gr.
     Umhverfisstofnun er heimilt í starfsleyfi að veita tímabundnar undanþágur frá viðmiðunarmörkum um losun og frá a- og b-lið 38. gr. vegna prófana og notkunar á tækninýjungum fyrir tímabil sem ekki má vera lengra en níu mánuðir samfleytt, að því tilskildu að eftir tilgreint tímabil sé notkun tækninnar hætt eða starfsemin nái a.m.k. losunargildum sem tengjast bestu aðgengilegu tækni.
     
     f. (11. gr.)
Vöktun.
     Umhverfisstofnun skal byggja kröfur um vöktun eftir atvikum á BAT-niðurstöðum.
     Umhverfisstofnun skal ákvarða tíðni reglubundins viðhalds og eftirlits í starfsleyfi.
     
     g. (12. gr.)
Umhverfisgæðakröfur.
     Ef kveðið er á um strangari skilyrði um umhverfisgæði í reglugerð en hægt er að uppfylla með BAT-niðurstöðum skal Umhverfisstofnun taka tillit til þess við útgáfu starfsleyfis.
     
     h. (13. gr.)
Þróun á bestu aðgengilegu tækni.
     Umhverfisstofnun skal hafa aðgengilegar á vefsvæði sínu upplýsingar um útgáfu nýrra eða uppfærðra BAT-niðurstaðna.
     
     i. (14. gr.)
Breytingar á starfsemi.
     Rekstraraðili skal upplýsa útgefanda starfsleyfis um allar fyrirhugaðar breytingar á eðli, virkni eða umfangi starfseminnar sem geta haft afleiðingar fyrir umhverfið. Útgefandi starfsleyfis skal endurskoða starfsleyfi, sbr. 6. gr., eftir því sem við á.
     Ef fyrirhuguð breyting sem rekstraraðili áformar, sbr. 1. mgr., er umtalsverð skal útgefandi starfsleyfis endurskoða starfsleyfið, sbr. 6. gr.
     Sérhver breyting á eðli, virkni eða umfangi starfseminnar skal teljast umtalsverð ef hún nær þeim viðmiðunargildum fyrir afkastagetu sem sett eru fram í viðauka I.
     
     j. (15. gr.)
Endurskoðun á starfsleyfisskilyrðum.
     Útgefandi starfsleyfis skal endurskoða starfsleyfi reglulega, a.m.k. á 16 ára fresti.
     Rekstraraðili skal, sé þess óskað af útgefanda starfsleyfis, leggja fram allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að endurskoða starfsleyfisskilyrðin.
     
     k. (16. gr.)
Lokun svæðis.
     Umhverfisstofnun skal setja ákvæði í starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sbr. viðauka I og II, um lokun iðnaðarsvæðis þegar starfsemi er stöðvuð endanlega.
     Þegar starfsemi felur í sér notkun, framleiðslu eða losun tiltekinna hættulegra efna skal rekstraraðili, með hliðsjón af mögulegri jarðvegs- og grunnvatnsmengun á iðnaðarsvæði starfseminnar, taka saman og leggja fyrir Umhverfisstofnun skýrslu um grunnástand svæðisins áður en starfsemin hefst eða áður en starfsleyfi starfseminnar er uppfært.
     Skýrsla um grunnástand skal innihalda upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að ákvarða stöðu jarðvegs- og grunnvatnsmengunar eftir því sem kveðið er á um í reglugerð, sbr. 5. gr. Umhverfisstofnun skal senda skýrslu um grunnástand til viðkomandi sveitarstjórnar.
     Við endanlega stöðvun starfseminnar skal rekstraraðili meta stöðu jarðvegs- og grunnvatnsmengunar vegna hættulegra efna sem stöðin notar, framleiðir eða losar. Ef starfsemin hefur valdið umtalsverðri mengun í jarðvegi eða grunnvatni með hættulegum efnum samanborið við stöðuna sem staðfest er í skýrslu um grunnástand skal rekstraraðili grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að taka á þeirri mengun í þeim tilgangi að koma iðnaðarsvæðinu aftur í fyrra ástand. Í þeim tilgangi er heimilt að taka tillit til þess hvort slíkar ráðstafanir eru tæknilega framkvæmanlegar.
     Við endanlega stöðvun starfseminnar og þegar heilsufari manna eða umhverfi stafar umtalsverð hætta af mengun jarðvegs og grunnvatns á iðnaðarsvæðinu, sem er afleiðing af leyfðri starfsemi rekstraraðilans áður en starfsleyfið er uppfært, skal rekstraraðili grípa til nauðsynlegra ráðstafana með tilliti til ástands iðnaðarsvæðisins. Þær skulu miða að því að fjarlægja, verjast, afmarka eða draga úr hættulegum efnum þannig að af iðnaðarsvæðinu stafi ekki lengur slík hætta með tilliti til núverandi nota eða samþykktra nota í framtíðinni.
     Þar sem þess er ekki krafist að rekstraraðili taki saman skýrslu um grunnástand skal rekstraraðili við endanlega stöðvun starfseminnar grípa til nauðsynlegra ráðstafana sem miða að því að fjarlægja, verjast, afmarka eða draga úr hættulegum efnum þannig að af iðnaðarsvæðinu, með tilliti til núverandi nota eða samþykktra nota í framtíðinni, stafi ekki lengur umtalsverð hætta fyrir heilsufar manna eða umhverfið vegna mengunar jarðvegs og grunnvatns sem leitt hefur af starfseminni og með tilliti til ástands iðnaðarsvæðisins.
     
     l. (17. gr.)
Áhrif yfir landamæri.
     Umhverfisstofnun skal, ef starfsemi er líkleg til að hafa umtalsverð neikvæð áhrif á umhverfi annars ríkis á Evrópska efnahagssvæðinu, senda upplýsingar um starfsemina til ríkisins á sama tíma og almenningi er veittur aðgangur að þeim.
     Umhverfisstofnun skal tryggja að almenningur í ríki, sem líklegt má telja að verði fyrir umtalsverðum áhrifum, sbr. 1. mgr., hafi einnig aðgang að umsóknum um starfsleyfi þannig að hann öðlist rétt til að koma á framfæri athugasemdum um þær áður en Umhverfisstofnun tekur ákvörðun.
     Umhverfisstofnun skal upplýsa ríki, sbr. 1. mgr., um þá ákvörðun sem tekin var varðandi umsóknina og skal framsenda því viðeigandi upplýsingar.
     
     m. (18. gr.)
Tækninýjungar.
     Stuðlað skal, eftir því sem við á, að þróun og notkun tækninýjunga, einkum að því er varðar þær tækninýjungar sem tilgreindar eru í tilvísunarskjölum um bestu aðgengilegu tækni.
     
     n. (19. gr.)
Gildissvið.
     Þessi kafli gildir um brennsluver með heildarnafnvarmaafl sem er jafnt og eða meira en 50 MW, óháð þeirri eldsneytistegund sem notuð er, sbr. reglugerð skv. 5. gr.
     
     o. (20. gr.)
Samlegðarreglur.
     Ef úrgangsloft tveggja eða fleiri brennsluvera er losað um sameiginlegan reykháf skal líta á þau sem eitt brennsluver og leggja afkastagetu þeirra saman við útreikning á heildarnafnvarmaafli.
     
     p. (21. gr.)
Viðmiðunarmörk fyrir losun.
     Stjórna skal losun úrgangslofts frá brennsluverum með reykháfum með einni eða fleiri loftrásum. Við ákvörðun um hæð slíkra reykháfa skal markmiðið vera að vernda heilsufar manna og umhverfið.
     Öll starfsleyfi fyrir brennsluver skulu bundin skilyrðum sem tryggja að losun frá þeim út í andrúmsloftið fari ekki yfir viðmiðunarmörk fyrir losun sem sett eru fram í reglugerð, sbr. 5. gr.
     Umhverfisstofnun getur veitt rekstraraðila brennsluvers, sem að öllu jöfnu notar eldsneyti með litlu magni af brennisteini, undanþágu í allt að sex mánuði frá kröfu um viðmiðunarmörk losunar á brennisteinsdíoxíði þegar rekstraraðilinn getur ekki uppfyllt viðmiðunarmörk vegna þess að aðföng á brennisteinslitlu eldsneyti hafa brugðist sökum alvarlegs skorts á því.
     Umhverfisstofnun getur veitt undanþágu frá kröfu um viðmiðunarmörk fyrir losun þegar rekstraraðili brennsluvers sem notar aðeins loftkennt eldsneyti verður í sérstöku undantekningartilviki að grípa til notkunar annars eldsneytis vegna skyndilegs rofs á framboði á gasi og brennsluverið þyrfti af þeim sökum að vera búið hreinsibúnaði fyrir úrgangsloft. Slík undanþága skal ekki veitt í lengra tímabil en tíu daga nema brýn þörf sé á áframhaldandi orkuöflun. Rekstraraðilinn skal tafarlaust upplýsa eftirlitsaðila um hvert einstakt tilvik sem um getur í 1. málsl.
     Þegar brennsluver er stækkað skulu viðmiðunarmörk fyrir losun gilda fyrir stækkaðan hluta versins sem breytingin hefur áhrif á og skal setja viðmiðunarmörkin með tilliti til heildarnafnvarmaafls alls brennsluversins. Ef um er að ræða breytingu á brennsluveri, sem getur haft afleiðingar fyrir umhverfið og hefur áhrif á hluta versins með 50 MW nafnvarmaafl eða meira, skulu viðmiðunarmörk fyrir losun gilda fyrir þann hluta versins sem hefur breyst með tilliti til heildarnafnvarmaafls alls brennsluversins.
     
     q. (22. gr.)
Geymsla koldíoxíðs í jarðlögum.
     Rekstraraðili brennsluvers, með rafmagnsaflgetu að nafngildi 300 MW eða meira, skal meta hvort eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:
 1. hæfileg geymslusvæði séu tiltæk,
 2. flutningsaðstæður séu tæknilega og efnahagslega hagkvæmar,
 3. ísetning endurbótahluta til föngunar á koldíoxíði sé tæknilega og efnahagslega hagkvæm.

     Ef skilyrði skv. 1. mgr. eru uppfyllt skal Umhverfisstofnun sjá til þess að hæfilegt svæði á stöðinni sé tekið frá fyrir nauðsynlegan búnað til föngunar og þjöppunar á koldíoxíði. Umhverfisstofnun skal ákvarða hvort skilyrði hafi verið uppfyllt, á grundvelli matsins skv. 1. mgr. og annarra fyrirliggjandi upplýsinga, sérstaklega varðandi verndun umhverfisins og heilsufars manna.
     
     r. (23. gr.)
Gangtruflun eða bilun í hreinsibúnaði.
     Umhverfisstofnun skal tryggja að ákvæði séu í starfsleyfum fyrir brennsluver um verklagsreglur varðandi truflun eða bilun í hreinsibúnaði.
     Rekstraraðili skal tilkynna Umhverfisstofnun um gangtruflun eða bilun í hreinsibúnaði.
     
     s. (24. gr.)
Vöktun losunar út í andrúmsloft.
     Vöktun loftmengandi efna skal fara fram í samræmi við ákvæði reglugerðar sem ráðherra setur, sbr. 2. mgr. Uppsetning og rekstur á sjálfvirkum vöktunarbúnaði skal vera háður eftirliti og árlegum eftirlitsprófunum. Umhverfisstofnun ákvarðar staðsetningu sýnatöku- eða mælipunkta sem nota skal fyrir vöktun losunar.
     Viðmiðunarmörkum fyrir losun í andrúmsloftið er náð ef uppfyllt eru skilyrði sem sett eru fram í reglugerð, sbr. 5. gr.
     
     t. (25. gr.)
Brennsluver sem brenna margs konar eldsneytistegundum.
     Ef brennsluver brennir margs konar eldsneytistegundum og notar samtímis tvær eða fleiri eldsneytistegundir skal Umhverfisstofnun setja viðmiðunarmörk fyrir losun í samræmi við ákvæði reglugerðar, sbr. 5. gr.
     
     u. (26. gr.)
Gildissvið.
     Þessi kafli gildir um starfsemi sem tilgreind er í viðauka III og, eftir atvikum, nær þeim viðmiðunargildum fyrir notkun sem sett eru fram í reglugerð, sbr. 5. gr.
     
     v. (27. gr.)
Útskipti hættulegra efna.
     Efnum eða efnablöndum, sem vegna innihalds þeirra af rokgjörnum, lífrænum efnasamböndum flokkast sem krabbameinsvaldar, stökkbreytivaldar eða efni eða blöndur með eiturhrif á æxlun, skal skipta út hið fyrsta eftir því sem mögulegt er með skaðminni efnum eða efnablöndum.
     
     x. (28. gr.)
Stjórnun og vöktun losunar.
     Rekstraraðili skal tryggja að losun rokgjarnra, lífrænna efnasambanda sé í samræmi við ákvæði reglugerðar, sbr. 5. gr. Að uppfylltum skilyrðum sem fram koma í reglugerð ráðherra getur Umhverfisstofnun heimilað að losun fari yfir viðmiðunarmörk fyrir losun að því tilskildu að ekki sé búist við umtalsverðri áhættu fyrir heilsufar manna eða umhverfið og rekstraraðilinn sýni fram á að besta aðgengilega tækni sé notuð. Á sama hátt getur Umhverfisstofnun heimilað að losun frá húðunarstarfsemi, sem ekki er möguleg við stýrðar aðstæður, uppfylli ekki kröfur í reglugerð sem ráðherra setur, sbr. 5. gr., ef rekstraraðilinn hefur sýnt fram á að slíkt sé hvorki tæknilega né fjárhagslega framkvæmanlegt þrátt fyrir að besta aðgengilega tækni sé notuð.
     Rekstraraðili skal sjá til þess að mælingar á losun séu framkvæmdar í samræmi við reglugerð sem ráðherra setur, sbr. 5. gr.
     Viðmiðunarmörkum fyrir losun í úrgangslofti er náð ef uppfyllt eru skilyrði sem sett eru fram í reglugerð sem ráðherra setur, sbr. 5. gr.
     
     y. (29. gr.)
Skýrslugjöf.
     Rekstraraðili skal, sé þess óskað, láta Umhverfisstofnun í té nauðsynlegar upplýsingar til að sýna fram á að hann uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til starfseminnar, eftir því sem nánar er kveðið á um í reglugerð sem ráðherra setur, sbr. 5. gr.
     
     z. (30. gr.)
Umtalsverð breyting á stöðvum í rekstri.
     Breyting á stöð í rekstri telst umtalsverð ef uppfyllt eru skilyrði sem ráðherra setur í reglugerð, sbr. 5. gr.
     
     þ. (31. gr.)
Gildissvið.
     Þessi kafli gildir um stöðvar sem framleiða títandíoxíð.
     
     æ. (32. gr.)
Stjórnun og vöktun losunar.
     Losun frá stöðvum í vatn skal ekki fara yfir viðmiðunarmörk fyrir losun sem sett eru fram í reglugerð sem ráðherra setur, sbr. 5. gr.
     Hindra skal losun sýrudropa frá stöðvum.
     Losun frá stöðvum í andrúmsloft skal ekki fara yfir viðmiðunarmörk fyrir losun sem sett eru fram í reglugerð sem ráðherra setur, sbr. 5. gr.
     Rekstraraðili skal tryggja vöktun losunar í vatn og í andrúmsloft eftir því sem nánar er kveðið á um í reglugerð sem ráðherra setur, sbr. 5. gr.

8. gr.

     Á eftir 6. gr. laganna kemur nýr kafli, VI. kafli, Sérákvæði fyrir atvinnurekstur vegna rannsókna og vinnslu kolvetnis, með einni grein, 6. gr. a laganna, sem verður 33. gr. og fær fyrirsögn, svohljóðandi: Rannsóknir og vinnsla kolvetnis.

9. gr.

     Á eftir 6. gr. a laganna kemur nýr kafli, VII. kafli, Grænt bókhald, með einni grein, 6. gr. b laganna, sem verður 34. gr. og orðast svo, ásamt fyrirsögn:
Grænt bókhald.
     Færa skal grænt bókhald fyrir atvinnurekstur, sbr. viðauka I–IV, eins og nánar greinir í reglugerð, sbr. 5. gr.
     Í grænu bókhaldi skulu koma fram upplýsingar um hvernig umhverfismálum er háttað í viðkomandi starfsemi, þ.m.t. tölulegar upplýsingar um meginnotkun hráefnis, orku og vatns til starfseminnar, sem og helstu tegundir og magn mengandi efna sem losuð eru í loft, láð eða lög, koma fram í framleiðsluvöru eða falla til sem úrgangur. Ekki er þó skylt að setja í skýrslu um grænt bókhald upplýsingar sem starfsleyfishafi telur vera framleiðsluleyndarmál, enda séu slík atriði tilgreind og ekki gerðar athugasemdir við það af hálfu útgefanda starfsleyfis.
     Starfsleyfishafi ber ábyrgð á þeim upplýsingum sem fram koma í skýrslu um grænt bókhald. Skýrsla um grænt bókhald skal endurskoðuð á sambærilegan hátt og fjárhagsbókhald fyrirtækja.
     Senda skal útgefanda starfsleyfis árlega skýrslu um grænt bókhald. Útgefandi starfsleyfis skal kanna hvort skýrsla um grænt bókhald fullnægi þeim formkröfum sem gerðar eru til skýrslna um grænt bókhald. Sé heilbrigðisnefnd útgefandi starfsleyfis skal hún því næst senda skýrsluna áfram til Umhverfisstofnunar.
     Umhverfisstofnun annast birtingu skýrslna um grænt bókhald og gerð leiðbeininga um grænt bókhald. Birting skýrslu um grænt bókhald felur ekki í sér viðurkenningu Umhverfisstofnunar á þeim upplýsingum sem þar koma fram.

10. gr.

     Á eftir 6. gr. b laganna kemur nýr kafli, VIII. kafli, Umhverfismerki, með einni grein, 6. gr. c laganna, sem verður 35. gr. og fær fyrirsögn, svohljóðandi: Umhverfismerki.

11. gr.

     Á eftir 6. gr. c laganna kemur nýr kafli, IX. kafli, Loftgæði, með einni grein, 6. gr. d laganna, sem verður 36. gr. og breytist svo:
 1. Í stað orðanna „sem háður er starfsleyfi skv. 5. gr. a og“ í 1. mgr. kemur: sbr. viðauka I–IV, sem.
 2. Í stað orðanna „sem háður er starfsleyfi skv. 5. gr. a“ í 2. mgr. kemur: sbr. viðauka I–IV.
 3. Í stað tilvísananna „18. gr.“ og „13. gr.“ í 1. málsl. 3. mgr. kemur: 51. gr.; og: 47. gr.
 4. Greinin fær fyrirsögn, svohljóðandi: Loftgæði.


12. gr.

     Á eftir 6. gr. d laganna kemur nýr kafli, X. kafli, Losun gróðurhúsalofttegunda, með einni grein, 6. gr. e laganna, sem verður 37. gr. og orðast svo, ásamt fyrirsögn:
Losun gróðurhúsalofttegunda.
     Þegar um er að ræða losun gróðurhúsalofttegundar frá starfsemi sem tilgreind er í lögum um loftslagsmál skal starfsleyfi fyrir viðkomandi starfsemi ekki fela í sér viðmiðunarmörk fyrir losun að því er varðar beina losun á þeirri lofttegund, nema það sé nauðsynlegt til að tryggja að engin veruleg staðbundin mengun eigi sér stað.
     Við starfsemi sem tilgreind er í lögum um loftslagsmál er það undir Umhverfisstofnun komið hvort hún gerir kröfur um orkunýtni brennslueininga eða annarra eininga sem losa koldíoxíð á staðnum.
     Ef nauðsyn krefur skal Umhverfisstofnun gera breytingar á starfsleyfi eftir því sem við á, sbr. 1. og 2. mgr. sem og 14. gr.
     Framangreindar málsgreinar eiga ekki við um starfsemi sem tímabundið fellur ekki undir kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda, sbr. lög um loftslagsmál.

13. gr.

     Á eftir 6. gr. e laganna kemur nýr kafli, XI. kafli, Skyldur rekstraraðila, með þremur nýjum greinum, 38.–40. gr., ásamt fyrirsögnum, svohljóðandi:
     
     a. (38. gr.)
Meginreglur um grundvallarskyldur rekstraraðila.
     Rekstraraðilar atvinnurekstrar, sbr. viðauka I–II, skulu tryggja að starfsemi þeirra sé rekin í samræmi við eftirfarandi meginreglur:
 1. að gerðar séu allar viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir mengun,
 2. að notuð sé besta aðgengilega tækni,
 3. að starfsemin leiði ekki til umtalsverðrar mengunar,
 4. að komið sé í veg fyrir myndun úrgangs í samræmi við lög um meðhöndlun úrgangs,
 5. að úrgangur sem verður til sé útbúinn fyrir endurnotkun, endurunninn, endurheimtur eða, þar sem það er tæknilega eða fjárhagslega ómögulegt, honum fargað um leið og forðast er eða dregið úr öllum áhrifum á umhverfið,
 6. að orka sé vel nýtt,
 7. að nauðsynlegar ráðstafanir séu gerðar til að koma í veg fyrir slys eða takmarka afleiðingar þeirra slysa sem geta orðið,
 8. að nauðsynlegar ráðstafanir séu gerðar þegar starfsemi er stöðvuð endanlega til að komast hjá allri hættu á mengun og koma staðnum, þar sem starfsemin fer fram, aftur í viðunandi horf eins og skilgreint er í 16. gr.

     
     b. (39. gr.)
Óhöpp og slys.
     Við óhöpp eða slys sem hafa umtalsverð áhrif á umhverfið skal hlutaðeigandi rekstraraðili, sbr. viðauka I–IV, í samræmi við ákvæði laga um umhverfisábyrgð:
 1. upplýsa Umhverfisstofnun tafarlaust um óhappið eða slysið, og
 2. grípa tafarlaust til ráðstafana til að takmarka afleiðingarnar fyrir umhverfið og til að fyrirbyggja frekari möguleg óhöpp eða slys.

     Umhverfisstofnun skal krefjast þess að rekstraraðilinn grípi til viðeigandi viðbótarráðstafana sem stofnunin telur nauðsynlegar til að takmarka afleiðingar fyrir umhverfið og til að fyrirbyggja frekari möguleg óhöpp eða slys.
     
     c. (40. gr.)
Skyldur rekstraraðila.
     Rekstraraðilar, sbr. viðauka I–V, skulu tryggja að starfsemi þeirra sé í samræmi við ákvæði laga þessara, reglugerða settra samkvæmt þeim, starfsleyfisskilyrði og almennar kröfur, sbr. 8. gr.
     Ef frávik verða skal rekstraraðili upplýsa eftirlitsaðila tafarlaust um það og grípa tafarlaust til nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja að öllum kröfum vegna starfseminnar sé framfylgt eins fljótt og auðið er.

14. gr.

     7. gr. laganna, sem verður 41. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Undanþága ráðherra.

15. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. a laganna, sem verður 41. gr. a:
 1. Í stað „6. gr. b“ kemur: 34. gr.
 2. Greinin fær fyrirsögn, svohljóðandi: Undanþága ráðherra varðandi grænt bókhald.


16. gr.

     8. gr. laganna, sem verður 42. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Álit heilbrigðisnefnda.

17. gr.

     9. gr. laganna, sem verður 43. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Stjórn mála.

18. gr.

     10. gr. laganna, sem verður 44. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Heilbrigðiseftirlit.

19. gr.

     11. gr. laganna, sem verður 45. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Eftirlitssvæði.

20. gr.

     12. gr. laganna, sem verður 46. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Fjárhagsáætlanir og gjaldskrár.

21. gr.

     13. gr. laganna, sem verður 47. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Hlutverk heilbrigðisnefnda.

22. gr.

     14. gr. laganna, sem verður 48. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Verkaskipting.

23. gr.

     15. gr. laganna, sem verður 49. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Heilbrigðisfulltrúar.

24. gr.

     16. og 17. gr. laganna verða ein grein, 50. gr., sem fær fyrirsögn, svohljóðandi: Þagnarskylda og upplýsingar.

25. gr.

     II. kafli laganna verður XII. kafli.

26. gr.

     18. gr. laganna, sem verður 51. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Eftirlit.

27. gr.

     19. og 20. gr. laganna verða ein grein, 52. gr., sem fær fyrirsögn, svohljóðandi: Samræming heilbrigðiseftirlits.

28. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 21. gr. laganna, sem verður 53. gr.:
 1. Í stað „sbr. 18. gr.“ í 1. málsl. kemur: sbr. 51. gr.
 2. Greinin fær fyrirsögn, svohljóðandi: Gjaldskrá Umhverfisstofnunar.


29. gr.

     III. kafli laganna verður XIII. kafli.

30. gr.

     Á eftir 21. gr. laganna kemur nýr kafli, XIV. kafli, Eftirlit með atvinnurekstri, með tveimur nýjum greinum, 54. og 55. gr., ásamt fyrirsögnum, svohljóðandi:
     
     a. (54. gr.)
Eftirlit.
     Eftirlit skal vera með atvinnurekstri, sbr. viðauka I–V, sem tekur til athugunar á öllum þáttum umhverfisáhrifa viðkomandi starfsemi sem máli skipta sem og hollustuhátta.
     Rekstraraðili skal aðstoða eftirlitsaðila eins og nauðsyn krefur til að gera eftirlitsaðilanum kleift að framkvæma hvers kyns eftirlit með starfseminni, taka sýni og afla allra upplýsinga sem eru þeim nauðsynlegar við framkvæmd eftirlitsins.
     Umhverfisstofnun skal gera eftirlitsáætlun sem taki til atvinnurekstrar, sbr. viðauka I–V, og skal áætlunin endurskoðuð reglulega og uppfærð eftir því sem við á.
     Á grundvelli eftirlitsáætlana gerir eftirlitsaðili reglulega áætlanir um reglubundið eftirlit með atvinnurekstri samkvæmt viðaukum I–V, þ.m.t. um tíðni vettvangsheimsókna fyrir mismunandi starfsemi. Tímabilið milli tveggja vettvangsheimsókna skal byggjast á kerfisbundnu mati á umhverfisáhættu viðkomandi starfsemi og skal, fyrir starfsemi samkvæmt viðaukum I og II, ekki vera lengra en eitt ár fyrir starfsemi sem veldur mestri áhættu en þrjú ár fyrir starfsemi sem veldur minnstri áhættu.
     Eftir hverja vettvangsheimsókn skal eftirlitsaðili taka saman skýrslu með lýsingu á því sem fram kom og skiptir máli varðandi það hvort starfsemin sé í samræmi við starfsleyfisskilyrðin og niðurstöðum um hvort frekari aðgerðir eru nauðsynlegar. Skýrslan skal gerð aðgengileg á vefsvæði eftirlitsaðila eftir að rekstraraðili hefur fengið tækifæri til að koma að athugasemdum og brugðist hefur verið við þeim. Athugasemdirnar skulu eftir atvikum birtar með skýrslunni.
     
     b. (55. gr.)
Frávik.
     Eftirlitsaðili skal hafa eftirlit með atvinnurekstri, sbr. viðauka I–V, til að tryggja að farið sé að skilyrðum fyrir viðkomandi starfsemi.
     Ef frávik verða skal eftirlitsaðili krefja rekstraraðila um að gera hverjar þær viðeigandi viðbótarráðstafanir sem eftirlitsaðilinn telur nauðsynlegar til að koma reglufylgni á aftur.

31. gr.

     22. gr. laganna, sem verður 56. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Faggilding.

32. gr.

     23. gr. laganna, sem verður 57. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Innra eftirlit.

33. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 24. gr. laganna, sem verður 58. gr.:
 1. Í stað orðanna „VI. kafla“ í 3. málsl. 1. mgr. kemur: XVII. kafla.
 2. Greinin fær fyrirsögn, svohljóðandi: Framsal eftirlits.


34. gr.

     IV. kafli laganna verður XV. kafli og breytast númer kafla samkvæmt því.

35. gr.

     25. gr. laganna, sem verður 59. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Samþykktir.

36. gr.

     26. gr. laganna, sem verður 60. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Þvingunarúrræði.

37. gr.

     27. gr. laganna, sem verður 61. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Dagsektir og verk á kostnað aðila.

38. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 28. gr. laganna, sem verður 62. gr.:
 1. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
 2.      Heilbrigðisnefnd sveitarfélaga er heimilt að beita úrræðum þessa kafla þegar um er að ræða færanlega starfsemi sem er stunduð á svæði nefndarinnar og er með starfsleyfi gefið út á öðru heilbrigðiseftirlitssvæði.
 3. Greinin fær fyrirsögn, svohljóðandi: Heimildir eftirlitsaðila.


39. gr.

     29. gr. laganna, sem verður 63. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Stöðvun til bráðabirgða.

40. gr.

     30. gr. laganna, sem verður 64. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Málsmeðferð.

41. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 31. gr. laganna, sem verður 65. gr.:
 1. Í stað „32. gr.“ í 2. málsl. 1. mgr. kemur: 66. gr.
 2. Greinin fær fyrirsögn, svohljóðandi: Kærur.


42. gr.

     32. gr. laganna, sem verður 66. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Kæruheimild til ráðherra.

43. gr.

     33. gr. laganna, sem verður 67. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Sektir eða fangelsi.

44. gr.

     34. gr. laganna, sem verður 68. gr., fær fyrirsögn, svohljóðandi: Sektir lögaðila.

45. gr.

     Í stað fylgiskjala I–III með lögunum koma fimm nýir viðaukar, viðaukar I–V, svohljóðandi:

     
VIÐAUKI I.
Starfsemi A.
     Viðmiðunargildin, sem eru tilgreind hér á eftir, vísa almennt til framleiðslugetu eða afkasta. Ef margar tegundir starfsemi, sem fellur undir sömu starfsemislýsingu sem inniheldur viðmiðunargildi, eru reknar í sömu stöðinni er afkastageta þessara tegunda starfsemi lögð saman. Fyrir starfsemi við meðhöndlun úrgangs skal þessi útreikningur gilda fyrir starfsemi í lið 5.1 og a- og b-lið liðar 5.3.
 1. Orkuiðnaður.

 2.     1.1    Brennsla eldsneytis í stöðvum með heildarnafnvarmaafl 50 MW eða meira.

      1.2    Hreinsun á jarðolíu og gasi.

      1.3    Koksframleiðsla.

      1.4    Gösun eða þétting á:

       a)    kolum,

       b)    öðru eldsneyti í stöðvum með heildarnafnvarmaafl 20 MW eða meira.
 3. Framleiðsla og vinnsla málma.

 4.     2.1    Brennsla eða glæðing málmgrýtis (þ.m.t. brennisteinsgrýtis).

      2.2    Framleiðsla á hrájárni eða stáli (fyrsta eða önnur bræðsla), þ.m.t. samfelld málmsteypa, þar sem afkastagetan er meiri en 2,5 tonn á klukkustund.

      2.3    Vinnsla járnríkra málma:

       a)    starfræksla heitvölsunarvéla með vinnslugetu yfir 20 tonnum af hrástáli á klukkustund,

       b)    starfræksla smiðja með hamra þar sem slagkraftur hvers hamars er meiri en 50 kílójúl og þar sem notuð varmaorka er yfir 20 MW,

       c)    með því að nota hlífðarlag úr bræddum málmi þar sem ílagið er meira en 2 tonn af hrástáli á klukkustund.

      2.4    Starfræksla málmsteypa fyrir járnríka málma með framleiðslugetu yfir 20 tonnum á dag.

      2.5    Vinnsla járnlausra málma:

       a)    framleiðsla járnlausra hrámálma úr málmgrýti, hreinsuðu málmgrýti eða afleiddu hráefni með málmvinnsluaðferðum, efnafræðilegum aðferðum eða rafgreiningaraðferðum,

       b)    bræðsla, þ.m.t. sambræðsla járnlausra málma, þ.m.t. endurnýttra vara, og starfræksla málmsteypa fyrir járnlausa málma með bræðslugetu yfir 4 tonnum af blýi og kadmíumi á dag eða 20 tonnum af öllum öðrum tegundum málma á dag.

      2.6    Yfirborðsmeðferð málma eða plastefna með rafgreiningaraðferðum eða efnafræðilegum aðferðum þar sem rúmmál meðhöndlunartanka er meira en 30 m 3.
 5. Jarðefnaiðnaður.

 6.     3.1    Framleiðsla á sementi, kalki og magnesíumoxíði:

       a)    framleiðsla á sementsgjalli í hverfiofnum með afkastagetu sem er yfir 500 tonnum á dag eða í annars konar ofnum þar sem framleiðsluafköstin eru yfir 50 tonnum á dag,

       b)    framleiðsla á kalki í ofnum með framleiðslugetu yfir 50 tonnum á dag,

       c)    framleiðsla á magnesíumoxíði í ofnum með framleiðslugetu yfir 50 tonnum á dag.

      3.2    Framleiðsla á asbesti eða framleiðsla vara sem eru að stofni til úr asbesti.

      3.3    Framleiðsla glers, einnig glertrefja, þar sem bræðsluafköstin eru meiri en 20 tonn á dag.

      3.4    Bræðsla jarðefna, þ.m.t. framleiðsla steinefnatrefja með bræðslugetu yfir 20 tonnum á dag.

      3.5    Framleiðsla leirvara með brennslu, einkum þakflísa, múrsteina, eldfastra múrsteina, flísa, leirmuna eða postulíns með framleiðslugetu yfir 75 tonnum á dag og/eða rúmtak ofns yfir 4 m 3 og setþéttleika hvers ofns yfir 300 kg/m 3.
 7. Efnaiðnaður.
 8.      Að því er varðar þennan þátt merkir framleiðsla, í skilningi starfsemisflokkanna í þessum þætti, framleiðslu á iðnaðarmælikvarða með efnafræðilegri eða líffræðilegri vinnslu efna eða efnahópa sem eru taldir upp í þessum þætti.

      4.1    Framleiðsla lífrænna efna, svo sem:

       a)    einföld vetniskolefni (línuleg eða hringlaga, mettuð eða ómettuð, alifatísk eða arómatísk),

       b)    vetniskolefni sem innihalda súrefni, svo sem alkóhól, aldehýð, ketón, karboxýlsýrur, estrar og blöndur af estrum, asetötum, eterum, peroxíðum og epoxýresínum,

       c)    vetniskolefni sem innihalda brennistein,

       d)    vetniskolefni sem innihalda köfnunarefni, svo sem amín, amíð, nitursambönd, nítrósambönd eða nítratsambönd, nítríl, sýanöt og ísósýanöt,

       e)    vetniskolefni sem innihalda fosfór,

       f)    vetniskolefni sem innihalda halógen,

       g)    lífræn málmsambönd,

       h)    plastefni (fjölliður, gervitrefjar og trefjar að stofni úr beðmi),

       i)    gervigúmmí,

       j)    leysilitir og fastlitarefni,

       k)    yfirborðsvirk efni.

      4.2    Framleiðsla ólífrænna efna, svo sem:

       a)    lofttegundir, svo sem ammoníak, klór eða vetnisklóríð, flúor eða vetnisflúoríð, koloxíð, brennisteinssambönd, köfnunarefnisoxíð, vetni, brennisteinsdíoxíð, karbónýlklóríð,

       b)    sýrur, svo sem krómsýra, flússýra, fosfórsýra, saltpéturssýra, saltsýra, brennisteinssýra, rjúkandi brennisteinssýra, brennisteinssýrlingur,

       c)    basi, svo sem ammóníumhýdroxíð, kalíumhýdroxíð, natríumhýdroxíð,

       d)    sölt, svo sem ammóníumklóríð, kalíumklórat, kalíumkarbónat, natríumkarbónat, perbórat, silfurnítrat,

       e)    málmleysingjar, málmoxíð eða önnur ólífræn efnasambönd, svo sem kalsíumkarbíð, kísill, kísilkarbíð.

      4.3    Framleiðsla á áburði sem inniheldur fosfór, köfnunarefni eða kalíum (eingildum eða fjölgildum áburði).

      4.4    Framleiðsla á plöntuvarnarvörum eða sæfivörum.

      4.5    Framleiðsla á lyfjum, þ.m.t. milliefnum.

      4.6    Framleiðsla á sprengiefnum.
 9. Meðhöndlun úrgangs.

 10.     5.1    Förgun eða endurnýting á hættulegum úrgangi með afköstum yfir 10 tonnum á dag sem felur í sér eina eða fleiri eftirfarandi starfsemi:

       a)    líffræðilega meðhöndlun,

       b)    eðlis- og efnafræðilega meðhöndlun,

       c)    blöndun áður en einhver tegund starfsemi, sem tilgreind er í liðum 5.1 og 5.2, tekur við,

       d)    endurpökkun áður en einhver af þeim tegundum af starfsemi, sem taldar eru upp í liðum 5.1 og 5.2, fer fram,

       e)    endurheimt eða endurmyndun leysa,

       f)    endurvinnsla/endurheimt ólífrænna efna annarra en málma eða málmsambanda,

       g)    endurmyndun sýru eða basa,

       h)    endurnýting efnisþátta sem eru notaðir til að draga úr mengun,

       i)    endurnýting efnisþátta úr hvötum,

       j)    endurhreinsun olíu eða önnur endurnotkun olíu,

       k)    losun í yfirborðsvatn.

      5.2    Förgun eða endurnýting á úrgangi í sorpbrennslustöðvum eða í sorpsambrennslustöðvum:

       a)    fyrir hættulausan úrgang í stöðvum með afkastagetu yfir 3 tonnum á klukkustund,

       b)    fyrir hættulegan úrgang í stöðvum með afkastagetu yfir 10 tonnum á dag.

      5.3    a) Förgun á hættulausum úrgangi í stöðvum með afkastagetu yfir 50 tonnum á dag sem felur í sér eina eða fleiri eftirfarandi starfsemi og að undanskilinni starfsemi sem fellur undir reglugerð um fráveitur og skólp:
  1. líffræðilega meðhöndlun,
  2. eðlis- og efnafræðilega meðhöndlun,
  3. formeðhöndlun úrgangs fyrir brennslu eða sambrennslu,
  4. meðferð á gjalli og ösku,
  5. meðferð málmúrgangs í tæturum, þ.m.t. á raf- og rafeindatækjaúrgangi og úr sér gengnum ökutækjum og íhlutum þeirra.

  6.     b)    Endurheimt eða blanda af endurheimt og förgun á hættulausum úrgangi í stöðvum með afkastagetu yfir 75 tonnum á dag sem felur í sér eina eða fleiri eftirfarandi starfsemi og að undanskilinni starfsemi sem fellur undir reglugerð um fráveitur og skólp:
   1. líffræðilega meðhöndlun,
   2. formeðhöndlun úrgangs fyrir brennslu eða sambrennslu,
   3. meðferð á gjalli og ösku,
   4. meðferð málmúrgangs í tæturum, þ.m.t. á raf- og rafeindatækjaúrgangi og úr sér gengnum ökutækjum og íhlutum þeirra.
       Ef starfsemi skv. 1. mgr. felur einungis í sér meðhöndlun úrgangs þar sem fram fer loftfirrð rotnun skulu viðmiðunargildin fyrir starfsemina vera 100 tonn á dag.

      5.4    Urðun, eins og hún er skilgreind í lögum um meðhöndlun úrgangs, sem tekur á móti meira en 10 tonnum af úrgangi á dag eða með heildarafkastagetu yfir 25.000 tonnum, að undanskilinni urðun á óvirkum úrgangi.

      5.5    Bráðabirgðageymsla hættulegs úrgangs, sem ekki fellur undir lið 5.4, sem bíður einhverra þeirra tegunda af starfsemi sem taldar eru upp í liðum 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6, þar sem heildarrúmtak er yfir 50 tonnum, að undanskilinni tímabundinni geymslu meðan söfnunar er beðið á þeim stað þar sem úrgangurinn verður til.

      5.6    Neðanjarðargeymsla á hættulegum úrgangi með heildarrúmtak yfir 50 tonnum.
 11. Önnur starfsemi.

 12.     6.1    Framleiðsla í iðjuverum á:

       a)    deigi úr viði eða öðrum trefjaefnum,

       b)    pappír eða pappa í verum með framleiðslugetu yfir 20 tonnum á dag,

       c)    einni eða fleiri gerðum platna sem eru að stofni til úr viði: aspenítplötum, spónaplötum eða trefjaplötum í verum með framleiðslugetu yfir 600 m 3 á dag.

      6.2    Formeðferð (aðgerðir eins og þvottur, bleiking, mersivinnsla) eða litun textíltrefja eða textílefna þar sem vinnslugetan er yfir 10 tonnum á dag.

      6.3    Sútun á húðum og skinnum þar sem vinnslugetan er yfir 12 tonnum af fullunninni vöru á dag.

      6.4    a) Sláturhús í rekstri með framleiðslugetu yfir 50 tonnum af skrokkum á dag.

       b)     Meðferð og vinnsla, önnur en eingöngu pökkun, á eftirfarandi hráefnum, hvort sem er áður unnum eða óunnum, sem ætluð eru fyrir matvæla- eða fóðurframleiðslu úr:
   1. hráefnum af dýrum eingöngu (öðrum en eingöngu mjólk) þar sem framleiðslugeta er yfir 75 tonnum af fullunninni vöru á dag,
   2. jurtahráefni eingöngu þar sem framleiðslugeta er yfir 300 tonnum á dag eða 600 tonnum á dag þar sem stöðin er ekki starfrækt lengur en í 90 daga í röð á neinu ári,
   3. hráefnum úr dýrum og jurtum, bæði í samsettum og aðskildum afurðum, þar sem framleiðslugeta á fullunninni vöru í tonnum er meiri á dag en:
   4. – 75 ef A er jafnt og 10 eða meira eða,
    – [300 – (22,5 × A)] í öllum öðrum tilvikum,
    þar sem „A“ er hluti efnis úr dýrum (sem hundraðshluti af þyngd) af framleiðslugetu á fullunninni vöru.
   Umbúðir skulu ekki taldar með í endanlegri þyngd vörunnar.
   Þessi stafliður skal ekki gilda þar sem hráefnið er eingöngu mjólk.

       c)    Meðferð og vinnsla mjólkur eingöngu, þar sem tekið er á móti meira en 200 tonnum af mjólk á dag (meðaltal á ársgrundvelli).

      6.5    Förgun eða endurvinnsla dýraskrokka eða dýraúrgangs þar sem afkastageta er yfir 10 tonnum á dag.

      6.6    Eldi alifugla eða svína:

       a)    með fleiri en 40.000 stæði fyrir alifugla,

       b)    með fleiri en 2.000 stæði fyrir alisvín (yfir 30 kg), eða

       c)    með fleiri en 750 stæði fyrir gyltur.

      6.7    Yfirborðsmeðferð efna, hluta eða afurða með lífrænum leysum, einkum fyrir pressun, prentun, húðun, fituhreinsun, vatnsþéttingu, þyngingu, málun, hreinsun eða gegndreypingu, þar sem notuð eru meira en 150 kg af lífrænum leysum á klukkustund eða meira en 200 tonn á ári.

      6.8    Framleiðsla kolefnis (fullbrenndra kola) eða skautgrafíts (e. electrographite) með brennslu eða umbreytingu í grafít.

      6.9    Föngun CO 2-strauma frá stöðvum sem falla undir lög þessi til geymslu í jörðu samkvæmt lögum um loftslagsmál.

      6.10    Timbur og timburafurðir eru varin með efnum, þar sem framleiðslugeta er yfir 75 m 3 á dag, að undanskilinni meðhöndlun eingöngu gegn grágeit (e. sapstain).

      6.11    Einkarekin meðhöndlun á skólpi sem er losað af stöð sem fellur undir þennan viðauka.

     
VIÐAUKI II.
Starfsemi B.
 1. Fiskimjölsverksmiðjur.
 2. Eldi sjávar- og ferskvatnslífvera.
 3. Olíumalar- og malbikunarstöðvar.
 4. Olíubirgðastöðvar.
 5. Framleiðsla títandíoxíðs.
 6. Glerullar- og steinullarframleiðsla, önnur en í viðauka I.
 7. Sútunarverksmiðjur, aðrar en í viðauka I.
 8. Meðferð úrgangs – förgunarstaðir úrgangs:

  1.     a)    urðunarstaðir, sorpbrennslustöðvar og söfnunar- og móttökustöðvar ef þær eru reknar í nánum landfræðilegum tengslum við förgunarstaði þar sem tekið er á móti meira en 5.000 tonnum af úrgangi á ári,

       b)    urðunarstaðir, sorpbrennslustöðvar og söfnunar- og móttökustöðvar ef þær eru reknar í nánum landfræðilegum tengslum við förgunarstaði þar sem tekið er á móti 500–5.000 tonnum af úrgangi á ári,

       c)    urðunarstaðir, sorpbrennslustöðvar og söfnunar- og móttökustöðvar ef þær eru reknar í nánum landfræðilegum tengslum við förgunarstaði þar sem tekið er á móti 50–499 tonnum af úrgangi á ári eða urðunarstaðir þar sem eingöngu er tekið á móti 20.000 tonnum af óvirkum úrgangi á ári eða meira,

       d)    urðunarstaðir þar sem eingöngu er tekið á móti minna en 20.000 tonnum af óvirkum úrgangi á ári.
 9. Meðhöndlun og förgun spilliefna:

  1.     a)    námuúrgangsstaðir þar sem heimild er til meðhöndlunar á meira en 2.500 tonnum af spilliefnum á ári,

       b)    námuúrgangsstaðir þar sem heimild er til meðhöndlunar á 500–2.500 tonnum af spilliefnum á ári eða til að endurmynda og nýta á staðnum 10.000 tonn af úrgangsolíu á ári eða meira,

       c)    námuúrgangsstaðir þar sem heimild er til meðhöndlunar á 50–499 tonnum af spilliefnum á ári eða til að endurmynda og nýta á staðnum minna en 10.000 tonn af úrgangsolíu á ári,

       d)    námuúrgangsstaðir þar sem heimild er til meðhöndlunar á minna en 50 tonnum af spilliefnum á ári eða þar sem einvörðungu eru meðhöndlaðir rafgeymar.
 10. Framleiðsla á pappír eða pappa í iðjuverum með framleiðslugetu, önnur en í viðauka I.
 11. Rannsóknir og vinnsla kolvetnis.

     
VIÐAUKI III.
Starfsemi C.
 1. Í hverjum eftirfarandi liða er innifalin í starfseminni hreinsun á búnaði en ekki hreinsun á vörum nema það sé sérstaklega tekið fram.
 2. Límburður.
 3.      Öll starfsemi þar sem lím er borið á yfirborð, að undanskildum límburði og plasthúðun í tengslum við prentstarfsemi.
 4. Húðunarstarfsemi.
 5.      Öll starfsemi þar sem sett er eitt eða fleiri samfelld lög af yfirborðsmeðferðarefni á:

       a)    eitthvert eftirfarandi farartækja:
   1. nýjar bifreiðar skilgreindar sem ökutæki í flokki M1 í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki og í flokki N1 þegar þær eru húðaðar í sömu stöð og M1 ökutæki,
   2. hús á vörubifreiðum, skilgreind sem rými ökumanns, og öll sambyggð rými fyrir tæknibúnað á ökutækjum í flokkum N2 og N3 í tilskipun 2007/46/EB,
   3. sendibifreiðar og vörubifreiðar, skilgreindar sem ökutæki í flokkum N1, N2 og N3 í tilskipun 2007/46/EB, en hús á vörubifreiðum eru þar ekki meðtalin,
   4. almenningsvagna sem eru skilgreindir sem ökutæki í flokkum M2 og M3 í tilskipun 2007/46/EB,
   5. eftirvagna sem eru skilgreindir í flokka O1, O2, O3 og O4 í tilskipun 2007/46/EB,

       b)    málm- og plastyfirborð, þ.m.t. yfirborð á flugvélum, skipum, lestum o.s.frv.,

       c)    viðaryfirborð,

       d)    textíl-, vefnaðar-, filmu- og pappírsyfirborð,

       e)    leður.

       Húðunarstarfsemi nær ekki yfir yfirborðsmeðferð þar sem flötur er málmhúðaður með rafdrætti eða hann er húðaður með efnasprautun. Ef húðunarstarfsemin felur í sér þrep þar sem prentað er á sama hlutinn, sama hvaða tækni er notuð, telst prentunarþrepið hluti af húðunarstarfseminni. Hins vegar er prentstarfsemi sem er rekin sem aðskilin starfsemi ekki meðtalin en getur fallið undir lög þessi ef prentstarfsemin fellur undir gildissvið þeirra.
 6. Rúlluhúðun.
 7.      Hvers kyns starfsemi þar sem stálþynnur, ryðfrítt stál, húðað stál, koparblendi eða álræmur eru húðaðar með himnumyndandi efni eða plasthúðaðar í samfelldu vinnsluferli.
 8. Þurrhreinsun.
 9.      Hvers kyns iðnaðar- eða viðskiptastarfsemi þar sem rokgjörn, lífræn efnasambönd eru notuð í stöð til að hreinsa fatnað, áklæði og álíka neytendavörur, að undanskilinni handhreinsun bletta í textíl- og fataiðnaði.
 10. Framleiðsla á skófatnaði.
 11.      Hvers kyns starfsemi sem felst í framleiðslu á fullgerðum skófatnaði eða hlutum hans.
 12. Framleiðsla á yfirborðsefnablöndum, lökkum, farva og lími.
 13.      Framleiðsla á ofangreindum fullgerðum vörum og millistigsvörum þegar hún fer fram á sama stað, með blöndun á fastlitarefnum, resíni og límefnum við lífræna leysa eða önnur burðarefni, þ.m.t. framleiðsla á þeytum og forþeyttum blöndum, stillingu á seigju og litblæ og áfyllingu fullgerðrar vöru í ílát.
 14. Framleiðsla á lyfjum.
 15.      Efnasmíði, gerjun, útdráttur, lögun og yfirborðsmeðhöndlun lyfja og, þegar hún fer fram á sama stað, framleiðsla millistigsvara.
 16. Prentun.
 17.      Hvers kyns eftirtaka texta og/eða mynda þar sem farvi er yfirfærður á hvers kyns yfirborðsgerðir með notkun myndbera. Meðtalin er tengd tækni við lökkun, húðun og plasthúðun. Hins vegar falla einungis eftirfarandi undirferlar undir lög þessi:

       a)    flexóprentun – prentun þar sem myndberinn er úr gúmmíi eða fjaðrandi ljósfjölliðum og þar sem prentflöturinn er upphækkaður og notaðir eru fljótandi prentlitir sem þorna við uppgufun,

       b)    heitþornandi offsetprentun af streng – prentun af streng þar sem notaður er myndberi þar sem bæði prentflötur og óprentaðir fletir eru í sömu hæð, þar sem prentun af streng merkir að efnið, sem prentað er á, er matað í vélina af kefli en ekki sem stakar arkir. Óprentaða svæðið er meðhöndlað til að draga að vatn og hrindir því farva frá sér. Prentflöturinn er meðhöndlaður til að taka við og flytja farva til yfirborðsins sem prenta skal. Uppgufun á sér stað í ofni þar sem heitt loft er notað til að hita prentverkið,

       c)    plasthúðun sem tengist prentun – samlíming tveggja eða fleiri sveigjanlegra efna til að gera lagskipta afurð,

       d)    djúpprentun á gæðapappír – djúpprentun á pappír fyrir tímarit, bæklinga, verðlista eða annað áþekkt, þar sem notaður er farvi sem inniheldur tólúen,

       e)    djúpprentun – prentun þar sem myndberinn er sívalur, prentflöturinn er neðar en óprentaðir fletir og notaður er fljótandi farvi sem þornar við uppgufun. Hólfin eru fyllt með farva og umframfarvi er þurrkaður af óprentuðu flötunum áður en sá flötur, sem prenta skal á, snertir valsann og lyftir farvanum upp úr hólfunum,

       f)    valsasáldprentun – prentun af streng þar sem farvinn er færður á þann flöt sem prenta skal á með því að þrýsta honum í gegnum gropinn myndbera, þar sem prentflöturinn er opinn og aðrir fletir eru lokaðir, og notaður er fljótandi farvi sem þornar eingöngu við uppgufun. Prentun af streng merkir að efnið sem prenta skal á er matað í vélina af kefli en ekki sem stakar arkir,

       g)    lökkun – starfsemi þar sem lakk eða límlag er borið á þjált efni, ætlað í umbúðir, í því skyni að loka síðar umbúðunum.

 18. Vinnsla gúmmís.
 19.      Hvers kyns starfsemi sem felst í blöndun, mölun, pressun í sléttipressu, útpressun og súlfun á náttúru- eða gervigúmmíi og hvers kyns aðrar aðgerðir sem eru notaðar til að breyta náttúru- eða gervigúmmíi í fullunna vöru.
 20. Hreinsun yfirborðs.
 21.      Hvers kyns starfsemi, nema þurrhreinsun, þar sem lífrænir leysar eru notaðir til þess að fjarlægja óhreinindi af yfirborði efna, þar á meðal fituhreinsun. Starfsemi við hreinsun sem samanstendur af fleiri en einu þrepi fyrir eða eftir einhverja aðra starfsemi skal líta á sem eina starfsemi við yfirborðshreinsun. Þessi starfsemi vísar ekki til hreinsunar á búnaði heldur til hreinsunar á yfirborði vara.
 22. Starfsemi við útdrátt jurtaolíu og dýrafitu og hreinsun jurtaolíu.
 23.      Hvers kyns starfsemi sem felst í útdrætti jurtaolíu úr fræjum og öðru plöntuefni, vinnsla þurra leifa til framleiðslu á fóðri, hreinsun á fitu og jurtaolíum úr fræjum, plöntuefni og/eða dýraefni.
 24. Lakkviðgerðir ökutækja.
 25.      Hvers kyns iðnaðar- eða viðskiptastarfsemi sem felst í húðunarstarfsemi og tilheyrandi fituhreinsun þar sem framkvæmd er annaðhvort:

       a)    upphafleg yfirborðsmeðferð ökutækja, eins og skilgreint er í tilskipun 2007/46/EB, eða hluta þeirra með efnum til lakkviðgerða, að því tilskildu að starfsemin fari fram utan upphaflegu framleiðslulínunnar, eða

       b)    yfirborðsmeðferð eftirvagna (þ.m.t. festivagna) (O-flokkur í tilskipun 2007/46/EB).

 26. Húðun vafvíra.
 27.      Hvers kyns yfirborðsmeðferð málmleiðara sem notaðir eru til að vefja rafspólur í spennubreytum, vélum o.s.frv.
 28. Viðarfúavörn.
 29.      Hvers kyns starfsemi sem felst í meðhöndlun viðar með fúavarnarefni.
 30. Viðar- og plastsamlíming.
 31.      Hvers kyns starfsemi sem felst í að líma saman við og/eða plast til framleiðslu á samlímdum vörum.

     
VIÐAUKI IV.
Starfsemi D.
 1. Vinnsla úr járni og öðrum málmum.

 2.     1.1    Málmsteypur, aðrar en í viðauka I.

      1.2    Stálsmíði og stálskipagerð.

      1.3    Völsunar-, víra- og stangaverksmiðjur.

      1.4    Nagla- og skrúfuframleiðsla.

      1.5    Vélaframleiðsla.

      1.6    Vinnsla á málmum í raftækniiðnaði, t.d. rafgeymaverksmiðjur og verkstæði.

      1.7    Meðferð og húðun málma.

      1.8    Vinnsla á hrájárni og stáli, önnur en í viðauka I.

      1.9    Bræðsla og málmblanda sem ekki er járn- eða stálvinnsla, önnur en í viðauka I.

      1.10    Yfirborðsmeðhöndlun með rafgreiningar eða efnafræðilegar aðferðir, önnur en í viðauka I.

      1.11    Annar sambærilegur atvinnurekstur í málmiðnaði, rafiðnaði og tækjagerð.
 3. Vinnsla og úrvinnsla á kalki, leir, steinum og sambærilegum jarðefnum.

 4.     2.1    Steinmölun og framleiðsla á ofaníburði og fyllingarefnum.

      2.2    Steinsmíði.

      2.3    Steypustöðvar og steypueiningaverksmiðjur.

      2.4    Leirmunaverkstæði, afkastageta önnur en tilgreind í viðauka I.

      2.5    Steypueiningaverksmiðjur.

      2.6    Vinnsla jarðefna, þ.m.t. malar-, vikur- og grjótnám.

      2.7    Önnur sambærileg starfsemi með jarðefni.
 5. Efnaiðnaður.

 6.     3.1    Fyrirtæki sem geyma klórgas.

      3.2    Lakksprautun.

      3.3    Prentiðnaðarfyrirtæki.

      3.4    Efnalaugar.

      3.5    Snyrtivöruframleiðsla.

      3.6    Framköllun t.d. á ljós-, röntgen- og kvikmyndum.

      3.7    Átöppun og pökkun ýmissa efnasambanda.

      3.8    Framleiðsla á aukefnum og hjálparefnum fyrir matvælaiðnað.

      3.9    Hreinlætisvöruverksmiðjur.

      3.10    Plastiðnaður.

      3.11    Vinnsla með plast- og frauðefni.

      3.12    Kælitæki, viðgerðir og nýsmíði.

      3.13    Gleriðnaður og speglagerð.

      3.14    Fúavörn á viði, önnur en í viðauka III, þar sem framleiðslugeta er yfir 75 m 3 á dag, að undanskilinni meðhöndlun eingöngu gegn grágeit (e. sapstain).

      3.15    Tannlæknastofur.

      3.16    Rannsóknarstofur þar sem notuð eru eða geymd hættuleg efni eða meðhöndluð sóttmenguð sýni.

      3.17    Önnur starfsemi með sambærileg efni.
 7. Vinnsla og úrvinnsla á efnum úr jurta- og dýraríkinu.

 8.     4.1    Fóðurstöðvar.

      4.2    Fóðurblöndur.

      4.3    Gúmmívinnsla.

      4.4    Trésmíðaverkstæði.

      4.5    Sögunarmyllur.

      4.6    Framleiðsla á spónaplötum, límtré og þess háttar.

      4.7    Pappírsvöru- og pappakassaframleiðsla.

      4.8    Leðurvinnsla.

      4.9    Vefnaðar- og spunaverksmiðjur.

      4.10    Litun og bleiking, önnur en í viðauka I og III.

      4.11    Ullarþvottastöðvar.

      4.12    Framleiðsla á mjöli og feiti úr sláturúrgangi, önnur en í viðauka I.

      4.13    Fitu- og lýsisvinnsla.

      4.14    Fituhersla.

      4.15    Önnur sambærileg starfsemi með vinnslu og úrvinnslu á efnum úr jurta- og dýraríkinu.
 9. Matvælavinnsla.

 10.     5.1    Sláturhús, önnur en í viðauka I.

      5.2    Kjötvinnsla, önnur en í viðauka I.

      5.3    Niðursuðuverksmiðjur.

      5.4    Reykhús og reykofnar.

      5.5    Vinnsla fisks og annarra sjávarafurða, önnur en í viðauka I.

      5.6    Framleiðsla tilbúinna rétta, önnur en í viðauka I.

      5.7    Heitloftsþurrkun fiskafurða.

      5.8    Mjólkurstöðvar, aðrar en í viðauka I.

      5.9    Framleiðsla mjólkurdufts.

      5.10    Öl-, gos- og svaladrykkjagerðir.

      5.11    Kaffibrennsla.

      5.12    Smjörlíkisgerðir.

      5.13    Kartöfluvinnsla, önnur en í viðauka I.

      5.14    Framleiðsla á kartöflumjöli og sterkju.

      5.15    Lauksteikingarverksmiðjur.

      5.16    Mörbræðsla og tólgarframleiðsla.

      5.17    Meðhöndlun, blöndun og mölun á korni, önnur en í viðauka I.

      5.18    Kæli- og frystigeymslur.

      5.19    Önnur sambærileg matvælavinnsla.
 11. Búfjár- og dýrahald.

 12.     6.1    Loðdýrarækt.

      6.2    Eldi alifugla, annað en í viðauka I.

      6.3    Eldi svína, annað en í viðauka I.

      6.4    Kanínurækt.

      6.5    Hestahald.

      6.6    Dýraspítalar.

      6.7    Hunda- og kattageymslur.

      6.8    Gæludýraverslanir.

      6.9    Önnur sambærileg starfsemi með búfjár- og dýrahald.
 13. Starfsemi er snertir vélknúin farartæki.

 14.     7.1    Kappaksturs-, æfinga- og kennslubrautir.

      7.2    Alþjóðaflugvellir og flugvellir með eldsneytisafgreiðslu.

      7.3    Flugvellir án eldsneytisafgreiðslu.

      7.4    Bifreiða- og vélaverkstæði.

      7.5    Bifreiðasprautun.

      7.6    Ryðvarnarverkstæði.

      7.7    Smurstöðvar.

      7.8    Bensínstöðvar.

      7.9    Vöruflutningamiðstöðvar.

      7.10    Biðstöðvar leigubifreiða.

      7.11    Bið- og endastöðvar strætisvagna.

      7.12    Bón- og bílaþvottastöðvar.

      7.13    Niðurrif bifreiða og bílapartasölur.

      7.14    Sorpflutningar og sorphirða.

      7.15    Verktakar með þungavinnuvélar, verkstæðisaðstaða.

      7.16    Verkstæðisaðstaða hjá fyrirtækjum með ólíka starfsemi.

      7.17    Önnur sambærileg starfsemi fyrir vélknúin farartæki.
 15. Meðferð skólps og úrgangs.

 16.     8.1    Skólphreinsistöðvar, útrásadælustöðvar og fráveitur:
  1. fyrir meira en 150.000 pe,
  2. fyrir meira en 10.000 pe og afrennsli til strandsjávar eða fyrir meira en 2.000 pe og afrennsli til ármynnis,
  3. aðrar en í a- og b-lið.

      8.2    Gámastöðvar.

      8.3    Gámaflutningsaðilar og aðilar sem flytja spilliefni.

      8.4    Aðilar sem sérhæfa sig í flutningi og hreinsun á seyru.

      8.5    Endurnýting úrgangs.

      8.6    Móttökustöðvar aðrar en þær sem eru í viðauka I og II og meðhöndla meira en 5.000 tonn af úrgangi á ári.

      8.7    Móttökustöðvar aðrar en þær sem eru í viðauka I og II og meðhöndla 500–5.000 tonn af úrgangi á ári.

      8.8    Móttökustöðvar aðrar en þær sem eru í viðauka I og II og meðhöndla allt að 500 tonn af úrgangi á ári.

      8.9    Önnur sambærileg starfsemi.
 17. Ýmislegt.

 18.     9.1    Virkjanir og orkuveitur:
  1. 2–10 MW,
  2. 10–50 MW,
  3. yfir 50 MW, sem ekki eru brennslustöðvar,
  4. jarðvarmavirkjanir á háhitasvæðum yfir 50 MW.

      9.2    Stórar spennistöðvar.

      9.3    Stórar vörugeymslur.

      9.4    Líkbrennslur.

      9.5    Skotvellir.

      9.6    Skemmtigarðar, tívolí, fjölleikahús og þess háttar.

      9.7    Æfingasvæði slökkviliðs.

      9.8    Þvottahús.

      9.9    Saltvinnsla.

      9.10    Gasbirgðastöðvar.

      9.11    Atvinnurekstur sem meðhöndlar asbest.

      9.12    Viðhald og niðurrif skipa.

      9.13    Rekstur aðstöðu í atvinnuskyni, þ.m.t. útleiga rýmis, fyrir hávaðasama starfsemi sem veldur truflun eða óþægindum.

      9.14    Önnur sambærileg starfsemi.
 19. Tímabundinn atvinnurekstur.

 20.     10.1    Geymsla olíumalarefna og lagning utan fastra starfsstöðva.

      10.2    Notkun seyru til landgræðslu og skógræktar.

      10.3    Áburðarframleiðsla úr lífrænum efnum (t.d. þurrkaður hænsnaskítur o.fl.).

      10.4    Jarðborun.

      10.5    Flugeldasýningar, nema á tímabilinu frá 28. desember til og með 6. janúar.

      10.6    Brennur þar sem ætla má að bruni standi yfir í meira en tvo tíma (áramót – Jónsmessa – ýmsir viðburðir).

      10.7    Ýmiss konar tímabundin aðstaða, svo sem farandsalerni, farandeldhús og vinnubúðir sem tengjast tímabundnum framkvæmdum.

      10.8    Niðurrif húsa og annarra bygginga.

     
VIÐAUKI V.
Starfsemi E.
     Akstursíþróttasvæði.
     Almenningssalerni.
     Baðstofur og gufubaðstofur.
     Daggæsla í heimahúsum með sex börn eða fleiri.
     Dvalarheimili.
     Dýragarðar og umfangsmiklar dýrasýningar.
     Dýragæsla.
     Dýralæknastofur.
     Dýrasnyrtistofur.
     Dýraspítalar.
     Fangelsi og fangagæsla.
     Fjallaskálar, nema sæluhús.
     Fótaaðgerðastofur og fótsnyrtistofur.
     Frístundahúsasvæði.
     Garðaúðun.
     Gististaðir að undanskilinni heimagistingu.
     Gæludýraverslanir.
     Gæsluvellir og opin leiksvæði.
     Götuleikhús og tívolí.
     Hársnyrtistofur.
     Heilsugæslustöðvar.
     Heilsuræktarstöðvar.
     Heimili og stofnanir fyrir börn og unglinga með sex börn eða fleiri.
     Hestaleigur og reiðskólar.
     Húðflúrsstofur og stofur þar sem fram fer húðgötun, húðrof og fegrunarflúr.
     Íþróttahús.
     Íþróttamiðstöðvar.
     Íþróttavellir.
     Kírópraktorar.
     Leikskólar.
     Læknastofur.
     Meindýravarnir.
     Nálastungustofur.
     Nuddstofur.
     Sambýli þar sem veitt er þjónusta allan sólarhringinn.
     Samgöngumiðstöðvar og almenningssamgöngutæki.
     Samkomuhús.
     Sjúkrahús.
     Sjúkrastofnanir.
     Sjúkraþjálfun.
     Skólar og aðrir kennslustaðir fyrir börn eða sex eða fleiri fullorðna.
     Snyrtistofur.
     Sólbaðsstofur.
     Starfsmannabúðir.
     Starfsmannabústaðir.
     Sundstaðir.
     Tannlæknastofur.
     Tjald- og hjólhýsasvæði.
     Útihátíðir.
     Veitingastaðir.
     Verslunarmiðstöðvar.
     Vöruflutningamiðstöðvar.
     Önnur sambærileg starfsemi.

46. gr.

Innleiðing.
     Lög þessi eru sett til innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB frá 24. nóvember 2010 um losun í iðnaði.

47. gr.

Gildistaka.
     Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 2017 nema k-liður 7. gr. (ný 16. gr. laganna) sem öðlast gildi 1. júlí 2018.

48. gr.

Breyting á öðrum lögum.
     Við gildistöku laga þessara verða eftirfarandi breytingar á lögum um meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003, með síðari breytingum:
 1. Eftirfarandi breytingar verða á 14. gr. laganna:
  1. 2. málsl. 4. mgr. fellur brott.
  2. Við bætast sex nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
  3.      Ef endurskoðun eða breyting á starfsleyfi leiðir til breytinga á starfsleyfisskilyrðum skal stofnunin auglýsa drög að slíkri breytingu að lágmarki í fjórar vikur.
        Starfsleyfi skal veitt starfsemi uppfylli hún þær kröfur sem til hennar eru gerðar samkvæmt lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim að teknu tilliti til annarrar löggjafar.
        Útgefandi starfsleyfis skal vinna tillögur að starfsleyfi og auglýsa opinberlega hvers efnis þær eru og hvar megi nálgast þær. Heimilt er að gera skriflegar athugasemdir við tillögur útgefanda starfsleyfis innan fjögurra vikna frá auglýsingu.
        Útgefandi starfsleyfis skal innan fjögurra vikna frá því að frestur til að gera athugasemdir við tillögur að starfsleyfi rann út taka ákvörðun um útgáfu starfsleyfis. Skal umsækjanda um starfsleyfi og þeim sem athugasemdir hafa gert tilkynnt um afgreiðsluna.
        Útgefandi starfsleyfis skal hafa upplýsingar um umsóknir um starfsleyfi skv. 1. mgr., umsóknir um breytingu á starfsleyfi, starfsleyfi í endurskoðun, útgáfu starfsleyfa, endurskoðuð starfsleyfi, breytt starfsleyfi, kæruheimildir sem og aðrar viðeigandi upplýsingar á vefsvæði sínu.
        Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessarar greinar, sbr. 43. gr.
 2. Við 16. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
 3.      Gefa skal út starfsleyfi til tiltekins tíma. Útgefandi starfsleyfis skal endurskoða starfsleyfi reglulega, a.m.k. á 16 ára fresti.
 4. Á eftir x-lið 43. gr. laganna koma fimm nýir stafliðir, y–ö-liður, svohljóðandi, og breytist röð liða samkvæmt því:
  1. viðmiðunarmörk, mælibúnað og eftirlit með honum, sbr. 64. gr.,
  2. upplýsingar sem útgefandi starfsleyfis á að hafa aðgengilegar á vefsvæði sínu, sbr. 14. gr.,

  3.     þ.    samræmi við viðmiðunarmörk, sbr. 63. gr. b,

       æ.    hönnun, útbúnað, byggingu og starfrækslu brennslustöðva, sbr. 63. gr. c,

       ö.    afhendingu og móttöku úrgangs, sbr. 63. gr. d.
 5. 62. gr. laganna orðast svo:
 6.      Í umsókn um starfsleyfi fyrir brennslustöð skal auk þess sem fram kemur í 15. gr. gera grein fyrir ráðstöfunum sem eru fyrirhugaðar til að tryggja að:
  1. brennslustöðin sé hönnuð, búin og verði haldið við og rekin með þeim hætti að kröfurnar sem til hennar eru gerðar verði uppfylltar,
  2. varminn, sem myndast við brennslu- og sambrennsluferlið, sé endurheimtur eftir því sem við verður komið til framleiðslu varma, gufu eða orku,
  3. dregið verði úr magni og skaðsemi ösku og hún endurunnin eftir því sem við á, og
  4. förgun ösku verði í samræmi við lög þessi.

 7. Eftirfarandi breytingar verða á 63. gr. laganna:
  1. Við 1. málsl. bætist: kröfur um pH-gildi, hitastig og rennsli að því er varðar frárennsli frá brennslustöð, sýnatöku- og mælingaaðferðir og leyfilegan hámarkstíma fyrir hvers konar tæknilega óumflýjanlegar stöðvanir, raskanir eða bilanir.
  2. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
  3.      Umhverfisstofnun skal reglulega endurskoða starfsleyfi brennslustöðva og uppfæra ef nauðsyn krefur, sbr. einnig 14. gr.
 8. Á eftir 63. gr. laganna koma fimm nýjar greinar, 63. gr. a – 63. gr. e, ásamt fyrirsögnum, svohljóðandi:
  1. (63. gr. a.)
  2. Bilun.
        Ef um bilun er að ræða skal rekstraraðili brennslustöðvar draga úr eða hætta starfsemi eins fljótt og auðið er þar til brennslustöðin getur hafið eðlilega starfsemi á ný.
  3. (63. gr. b.)
  4. Samræmi við viðmiðunarmörk.
        Líta skal svo á að farið sé að viðmiðunarmörkunum fyrir losun í andrúmsloft og vatn ef skilyrðin sem ráðherra kveður á um í reglugerð, sbr. 43. gr., eru uppfyllt.
  5. (63. gr. c.)
  6. Rekstrarskilyrði.
        Brennslustöðvar skulu hannaðar, útbúnar, byggðar og starfræktar með þeim hætti að þær uppfylli kröfur laga þessara og reglugerða settra samkvæmt þeim.
        Ráðherra er heimilt í reglugerð, sbr. 43. gr., að setja nánari ákvæði um hönnun, útbúnað, byggingu og starfrækslu brennslustöðva.
  7. (63. gr. d.)
  8. Afhending og móttaka úrgangs.
        Rekstraraðili brennslustöðvar skal haga afhendingu og móttöku úrgangs eftir því sem nánar er kveðið á um í reglugerð sem ráðherra setur, sbr. 43. gr.
  9. (63. gr. e.)
  10. Umtalsverð breyting.
        Breyting á starfsemi brennslustöðvar sem meðhöndlar aðeins hættulausan úrgang í brennslustöð sem felur í sér brennslu eða sambrennslu á hættulegum úrgangi telst umtalsverð breyting.
 9. Eftirfarandi breytingar verða á 64. gr. laganna:
  1. Á undan 1. mgr. koma sjö nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
  2.      Stýra skal losun úrgangslofts frá brennslustöðvum með reykháf en hæð hans er reiknuð með það í huga að vernda heilsufar manna og umhverfið.
        Losun út í andrúmsloftið frá brennslustöðvum skal ekki fara yfir viðmiðunarmörk í reglugerð sem ráðherra setur, sbr. 13. mgr.
        Takmarka skal, eftir því sem við verður komið, losun skólps, sem fellur til við hreinsun úrgangslofts, í vatnsumhverfi og styrkur mengunarefna skal ekki fara yfir viðmiðunarmörk í reglugerð sem ráðherra setur, sbr. 13. mgr.
        Ekki má þynna skólp til að viðmiðunarmörk skv. 3. mgr. séu virt.
        Svæði brennslustöðva skulu hönnuð og starfrækt þannig að komið verði í veg fyrir óheimila losun og losun sem verður fyrir slysni á hvers kyns mengandi efnum í jarðveg, yfirborðsvatn og grunnvatn.
        Geymslurými skal vera til staðar fyrir mengað afrennsli regnvatns frá svæði brennslustöðvar eða fyrir mengað vatn sem á rætur að rekja til leka eða slökkvistarfa.
        Brennslustöð skal ekki halda áfram að brenna úrgang lengur en í fjórar klukkustundir óslitið þegar farið er yfir viðmiðunarmörk fyrir losun.
  3. Á eftir 2. mgr. koma fjórar nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
  4.      Í brennslustöðvum skal vera sjálfvirkur mælibúnaður sem er háður eftirliti í samræmi við reglugerð sem ráðherra setur, sbr. 13. mgr.
        Umhverfisstofnun ákveður staðsetningu sýnatöku- eða mælipunkta sem nota skal fyrir vöktun losunar.
        Rekstraraðili brennslustöðvar skal skrá allar niðurstöður vöktunar, vinna úr og setja fram með þeim hætti að Umhverfisstofnun geti sannreynt að farið sé að rekstrarskilyrðum og viðmiðunarmörkum fyrir losun sem eru í starfsleyfinu.
        Ráðherra er heimilt að kveða nánar í reglugerð á um framkvæmd þessarar greinar, sbr. 43. gr.


Samþykkt á Alþingi 1. júní 2017.