Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1504, 151. löggjafarþing 456. mál: aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð).
Lög nr. 62 4. júní 2021.

Lög um breytingu á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980 (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð).


1. gr.

     Bráðabirgðaákvæði 9 í lögunum orðast svo:
     Með samkomulagi samtaka aðila vinnumarkaðarins er heimilt að víkja frá ákvæðum 53. og 56. gr. um hvíldartíma og næturvinnutíma þeirra starfsmanna sem veita einstaklingum þjónustu á grundvelli 11. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018. Sé með slíku samkomulagi vikið frá ákvæði 53. gr. þannig að hvíldartíminn verði styttri hjá viðkomandi starfsmönnum en ákvæðið gerir ráð fyrir skal við það miðað að starfsmennirnir fái eins fljótt og við verður komið samsvarandi hvíldartíma að lágmarki og kveðið er á um í fyrrnefndu ákvæði. Vinnueftirlit ríkisins skal veita umsögn um slíkt samkomulag samtaka aðila vinnumarkaðarins.
     Ákvæði þetta gildir til 1. apríl 2022 og tekur til samninga sem gerðir eru á tímabilinu frá 1. janúar 2021 til 1. apríl 2022.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 25. maí 2021.