Ferill 296. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 353  —  296. mál.
Tillaga til þingsályktunarum staðfestingu samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 1999.

(Lögð fyrir Alþingi á 123. löggjafarþingi 1998–99.)

    Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að staðfesta fyrir Íslands hönd eftirtalda samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 1999 sem gerðir voru í Reykjavík 7. október 1998:
     1.      sameiginlega bókun um niðurstöður fiskveiðiviðræðna um stjórnun veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum í Norðaustur-Atlantshafi á árinu 1999;
     2.      bókun um sérstakar verndunarráðstafanir með tilliti til stjórnunar veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 1999;
     3.      samning milli Íslands og Færeyja um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 1999;
     4.      samkomulag milli Íslands og Noregs um veiðiheimildir innan efnahagslögsögu Íslands, efnahagslögsögu Noregs og fiskveiðilögsögu Jan Mayen á árinu 1999; og
     5.      samkomulag milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins um veiðiheimildir innan efnahagslögsögu Íslands á árinu 1999.


Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.


    Með þingsályktunartillögu þessari er leitað heimildar Alþingis til staðfestingar á eftirtöld­um samningum um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 1999 sem gerðir voru í Reykjavík 7. október 1998: 1. sameiginlegri bókun milli Evrópubandalagsins, Færeyja, Ís­lands, Noregs og Rússneska sambandsríkisins um niðurstöður fiskveiðiviðræðna um stjórnun veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum í Norðaustur-Atlantshafi á árinu 1999; 2. bókun milli Færeyja, Íslands, Noregs og Rússneska sambandsríkisins um sérstakar verndunarráð­stafanir með tilliti til stjórnunar veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 1999; 3. samningi milli Íslands og Færeyja um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 1999; 4. samkomulagi milli Íslands og Noregs um veiðiheimildir innan efnahagslögsögu Ís­lands, efnahagslögsögu Noregs og fiskveiðilögsögu Jan Mayen á árinu 1999; og 5. sam­komulagi milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins um veiðiheimildir innan efnahagslög­sögu Íslands á árinu 1999. Sameiginlega bókunin er prentuð sem fylgiskjal I með þingsálykt­unartillögu þessari, bókunin um sérstakar verndunarráðstafanir sem fylgiskjal II, samningur­inn við Færeyjar sem fylgiskjal III, samkomulagið við Noreg sem fylgiskjal IV og samkomu­lagið við Rússneska sambandsríkið sem fylgiskjal V.
    Hinn 6. maí 1996 var undirrituð í Ósló bókun um verndun, skynsamlega nýtingu og stjórn­un veiða á norsk-íslenska síldarstofninum í Norðaustur-Atlantshafi. Aðilar eru strandríkin fjögur: Ísland, Færeyjar, Noregur og Rússland. Þau skuldbinda sig í bókuninni til að starfa saman að verndun síldarstofnsins, skynsamlegri nýtingu hans og stjórn veiða úr honum í því skyni að tryggja sjálfbæra nýtingu stofnsins til langs tíma. Önnur langtímamarkmið koma fram í bókuninni. Samkvæmt lið 6.2. skulu aðilar í viðræðum sínum um skiptingu aflaheim­ilda á komandi árum taka mið af breytingum sem verða á dreifingu stofnsins. Á grundvelli þessa ákvæðis var komið á fót vinnuhópi vísindamanna til að fylgjast með og meta þróun og dreifingu stofnsins í þessu skyni. Kveðið var á um skiptingu heildarafla samningsaðila fyrir árið 1996. Hins vegar náðist ekki samkomulag við Evrópubandalagið um takmarkanir á veið­um þess á árinu 1996 og ákvarðaði það sér einhliða 150 þúsund lesta kvóta.
    Brýnt var talið að ná samkomulagi allra aðila sem stunda veiðar úr stofninum. Eftir tvær samningalotur tókust í Ósló hinn 14. desember 1996 samningar strandríkjanna fjögurra og Evrópubandalagsins um veiðar á árinu 1997. Samkvæmt samningunum var heildarafli aðil­anna á árinu 1997 1.498 þúsund lestir en samkvæmt sérstakri bókun var Rússland skuld­bundið til þess að veiða ekki 12 þúsund lestir af þeim kvóta sem í þess hlut kom. Aflinn skiptist þannig að í hlut Íslands og Færeyja komu 315 þúsund lestir (þar af fékk Ísland 233 þúsund lestir), í hlut Evrópubandalagsins 125 þúsund lestir, í hlut Noregs 854 þúsund lestir og í hlut Rússlands 192 þúsund lestir.
    Samkomulag náðist milli sömu aðila vegna veiða á árinu 1998 eftir viðræður í Ósló hinn 28. október 1997. Niðurstaða viðræðnanna var í megindráttum sú sama og í samningunum fyrir árið 1997, að því undanskildu að heildaraflamarkið árið 1998 var ákveðið 1.300 þús­und lestir í stað 1.498 þúsund lesta árið 1997. Skipting afla var hlutfallslega sú sama og það ár.
    Á fundi sömu aðila í Reykjavík 6. og 7. október 1998 náðist samkomulag um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 1999. Er það óbreytt frá samkomulaginu fyrir árið 1998. Heildaraflamarkið árið 1999 verður því 1.300 þúsund lestir, sbr. sameiginlega bókun aðila, fylgiskjal I. Samkvæmt sérstakri bókun er Rússland skuldbundið til þess að veiða ekki 10.400 lestir af þeim kvóta sem í þess hlut kemur, sbr. fylgiskjal II. Aflaskiptingin er óbreytt og koma í hlut Íslands og Færeyja 273 þúsund lestir, í hlut Evrópubandalagsins 109 þúsund lestir, í hlut Noregs 741 þúsund lestir og í hlut Rússlands 177 þúsund lestir.
    Eins og fyrr er í sameiginlegu bókuninni gert ráð fyrir að aðilar komi sér í sérstökum tví­hliða samningum saman um frekara fyrirkomulag veiða, meðal annars um heimildir til veiða í lögsögu hvers annars. Samkvæmt samningi milli Íslands og Færeyja er framangreindum kvóta þeirra áfram skipt þannig að í hlut Íslands koma 202 þúsund lestir en 71 þúsund lestir í hlut Færeyja. Samningurinn kveður á um að skipum hvors aðila verði heimilt að veiða í lög­sögu hins með sama hætti og á undanförnum árum, sbr. fylgiskjal III.
    Enn fremur var gengið frá tvíhliða samningi milli Íslands og Noregs og er hann einnig óbreyttur. Samkvæmt honum fá íslensk skip ótakmarkaðan aðgang að lögsögunni við Jan Mayen og mega veiða 9 þúsund lestir af kvóta Íslands í efnahagslögsögu við meginland Nor­egs. Norsk skip fá heimild til að veiða allt að 144 þúsund lestir í íslenskri lögsögu á árinu 1999, sbr. fylgiskjal IV. Jafnframt var gerður samningur milli Íslands og Rússlands þar sem rússneskum skipum er áfram veitt heimild til að veiða allt að 5.600 lestir á takmörkuðu svæði í austurhluta efnahagslögsögu Íslands, sbr. fylgiskjal V.
    Aðilar voru sammála um að halda áfram vinnu að þróun framtíðarnýtingarstefnu til að tryggja skynsamlega nýtingu norsk-íslenska síldarstofnsins. Vinnuhópur aðila vinnur að til­lögugerð að höfðu nánu samráði við sérfræðinga Alþjóðahafrannsóknaráðsins.
    Sameiginlegu bókuninni og öðrum samningum skal beitt til bráðabirgða frá og með 1. janúar 1999. Bókunin og samningarnir öðlast gildi þegar allir aðilar hafa tilkynnt hver öðr­um um að nauðsynlegri innlendri málsmeðferð sé lokið.
Fylgiskjal I.SAMEIGINLEG BÓKUN
um niðurstöður fiskveiðiviðræðna um stjórnun veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum í Norðaustur-Atlantshafi á árinu 1999.    1. Sendinefnd Evrópubandalagsins undir forystu Ole Tougaard, sendinefnd Færeyja undir forystu Kaj P. Mortensen, sendinefnd Íslands undir forystu Eiðs Guðnasonar, sendinefnd Noregs undir forystu Dag Erling Stai og sendinefnd Rússneska sambandsríkis­ins undir forystu Vladimir V. Sokolov hittust í Reykjavík 6. og 7. október 1998 til að eiga viðræður um stjórnun veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 1999.

    2. Formenn sendinefndanna komu sér saman um að leggja til, hver við sín yfirvöld, að því fyrirkomulagi um stjórnun veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 1999, sem greinir í viðauka við bókun þessa, verði komið á.
    3. Bókun þessari, ásamt tvíhliða samningum sem tengjast framkvæmd hennar, skal beitt til bráðabirgða frá og með 1. janúar 1999 og öðlast bókunin og samningarnir gildi þegar allir aðilar hafa tilkynnt hver öðrum um að nauðsynlegri málsmeðferð sé lok­ið.

    Gjört í Reykjavík 7. október 1998 í fimm frum­eintökum á ensku. Aðilar skulu koma sér saman um opinbera texta bókunar þessarar á ensku, færeysku, íslensku, norsku og rússnesku.

Ole Tougaard
Fyrir sendinefnd Evrópubandalagsins

Kaj P. Mortensen
Fyrir sendinefnd Færeyja

Eiður Guðnason
Fyrir sendinefnd Íslands

Dag Erling Stai
Fyrir sendinefnd Noregs

Vladimir V. Sokolov
Fyrir sendinefnd Rússneska sambandsríkisins

VIÐAUKI


    1. Aðilar voru sammála um að leggja til grundvall­ar að leyfilegur heildarafli úr norsk-íslenska síldar­stofninum sé 1.302.000 lestir á árinu 1999.

    2. Samkvæmt framantöldu voru aðilar sammála um að takmarka veiðar sínar úr norsk-íslenska síldar­stofninum á árinu 1999 við 1.300.000 lestir á grund­velli eftirfarandi kvóta:
    Evrópubandalagið     109.000 lestir*
    Færeyjar og Ísland    273.000 lestir*
    Noregur                 741.000 lestir
    Rússneska sambandsríkið    177.000 lestir
    3. Aðilar koma sér tvíhliða saman um aðrar ráð­stafanir, m.a. um heimildir til veiða í fiskveiðilög­sögu hvers annars og önnur skilyrði fyrir veiðum þar.

    4. Aðilar komu sér saman um að senda eftirfarandi beiðni til ICES:
    Þess er óskað að ICES leggi mat á afla árið 2000 og byggi á fiskveiðidánarstuðlum sem samsvara F=0,100, F=0,125, F=0,150 og F=0,175.
    Miðað við þær forsendur að nýtingin sé stöðug samkvæmt framangreindum fiskveiðidánarstuðlum og að sett verði þak á afla á bilinu 1,0 til 1,5 milljón lestir er þess óskað að ICES meti afleiðingar til meðaltíma að því er varðar afrakstur, jafnvægi í af­rakstri frá ári til árs og hættu á að hrygningarstofn falli niður fyrir B pa sem er 5,0 milljón lestir og B lim sem er 2,5 milljón lestir. Slíkt mat verði gert fyrir 5 og 10 ára tímabil.
    Þess er óskað að ICES láti þessar upplýsingar í té á fundi sínum í maí 1999.
    5. Aðilar komu sér saman um að vinnunefnd um könnun á viðeigandi nýtingarstefnum til meðal- og langtímaveiðistjórnunar á stofninum ætti að koma saman að nýju og taka með í reikninginn, eftir því sem við á, efnahagslega þætti og önnur atriði sem hafa þýðingu fyrir niðurstöður ICES vegna beiðninn­ar sem að framan greinir.
    Skýrsla vinnunefndarinnar skal liggja fyrir eigi síð­ar en 15. september 1999. Taka skal mið af svari ICES við beiðninni skv. 4. tölul. við val á meðal- og langtímanýtingarstefnu í viðræðum um stjórn veiða úr stofninum.

    6. Í tengslum við ákvörðun um leyfilegan heildar­afla fyrir árið 1999 komu aðilar sér saman um að grípa til viðeigandi ráðstafana á komandi árum ef mat á afla til meðaltíma litið er talið verulega lægra en núverandi leyfilegur heildarafli.

* Færeyjar og Evrópubandalagið munu í tvíhliða samningi skiptast á 4.000 lestum.


AGREED RECORD
of Conclusions of Fisheries Consultations on
the Management of the Norwegian Spring
Spawning Herring (Atlanto-Scandian Herring)
Stock in the Northeast Atlantic for 1999


    1. A Delegation of the European Community head­ed by Mr. Ole Tougaard, a Delegation of the Faroe Is­lands headed by Mr. Kaj P. Mortensen, a Delegation of Iceland headed by Mr. Eiður Guðnason, a Delega­tion of Norway headed by Mr. Dag Erling Stai and a Delegation of the Russian Federation headed by Mr. Vladimir V. Sokolov met in Reykjavík 6–7 October 1998 to consult on the management of the Norwegian Spring Spawning Herring (Atlanto-Scandian Herring) stock for 1999.
    2. The Heads of Delegations agreed to recommend to their respective authorities the arrangements for the regulation of the Norwegian Spring Spawning Herring (Atlanto-Scandian Herring) stock in 1999 set out in the Annex to this Agreed Record.
    3. This Agreed Record, including the bilateral ar­rangements related to the implementation of this Agreed Record, shall be applied provisionally from 1 January 1999 and enter into force when all Parties have notified each other of the completion of their necessary procedures.

    Done at Reykjavík on 7 October 1998 in five originals in English. The Parties shall agree on of­ficial texts of this Agreed Record in English, Faroese, Icelandic, Norwegian and Russian.

Ole Tougaard
For the Community Delegation

Kaj P. Mortensen
For the Delegation of the Faroe Islands

Eiður Guðnason
For the Delegation of Iceland

Dag Erling Stai
For the Delegation of Norway

Vladimir V. Sokolov
For the Delegation of the Russian Federation


ANNEX


    1. The Parties agreed to take as a basis a TAC (total allowable catch) for the Norwegian Spring Spawning Herring (Atlanto-Scandian Herring) stock, hereinaft­er referred to as herring, of 1,302,000 tonnes in 1999.
    2. In keeping with the above, the Parties agreed to restrict their fishing on the herring stock in 1999 to a maximum limit of 1,300,000 tonnes on the basis of the following quotas:
    The European Community    109,000 tonnes*
    The Faroe Islands and Iceland     273,000 tonnes*
    Norway     741,000 tonnes
    The Russian Federation     177,000 tonnes
    3. Further arrangements, including arrangements for access and other conditions for fishing in the re­spective zones of fisheries jurisdiction of the Parties, are regulated by bilateral arrangements.
    4. The Parties agreed to submit the following re­quest to ICES:
    ICES is requested to provide catch options for the year 2000 based on fishing mortality in the range of F 0.1, F 0.125, F 0.15, and F 0.175.
    Keeping these exploitation rates constant and intro­ducing catch ceilings in the range of 1.0–1.5 m.t., ICES is requested to provide medium term conse­quences in terms of yield, year-to-year stability in yield and the risk that SSB should fall below a B pa of 5.0 m.t. and B lim of 2.5 m.t. Such consequences should be evaluated in a 5 and 10 year period.


    ICES is requested to provide this information at its meeting in May 1999.
    5. The Parties agreed that the Working Group to study appropriate harvest strategies for medium and long-term management of the stock should reconvene in order to incorporate, as appropriate, economic and other relevant considerations to the results of the ICES request stipulated above.

    The report of the Working Group shall be submit­ted before September 15 th 1999. The ICES response to the request under point 4 shall be taken into ac­count for the purpose of applying medium and long term strategies in the consultations on the manage­ment of the stock.
    6. In conjunction with the TAC fixed for 1999 the Parties agreed to take appropriate action in future years if projected catch levels in the medium term are presumed to be considerably lower than the current TAC.

* Within the bilateral arrangements, the Faroe Is­lands and the European Community will exchange 4,000 tonnes.

Fylgiskjal II.

BÓKUN
um sérstakar verndunarráðstafanir með tilliti
til stjórnunar veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 1999.    Með vísan til liðar 2.1 í bókun um verndun, skyn­samlega nýtingu og stjórnun veiða á norsk-íslenska síldarstofninum í Norðaustur-Atlantshafi og sam­eiginlegrar bókunar um niðurstöður fiskveiðivið­ræðna um stjórnun veiða úr norsk-íslenska síldar­stofninum í Norðaustur-Atlantshafi á árinu 1999 sem undirrituð var í dag.


    Rússneska sambandsríkið skal láta 10.400 lestir af kvóta sínum á árinu 1999 í efnahagslögsögu sinni í Barentshafi óveiddar í verndunarskyni.

    Gjört í Reykjavík 7. október 1998 í fjórum frum­eintökum á ensku.

Kaj P. Mortensen
Fyrir sendinefnd Færeyja
Eiður Guðnason
Fyrir sendinefnd Íslands
Dag Erling Stai
Fyrir sendinefnd Noregs
Vladimir V. Sokolov
Fyrir sendinefnd Rússneska sambandsríkisins


UNDERSTANDING
on Special Conservation Measures with Respect to Management of the Norwegian Spring Spawning Herring (Atlanto-Scandian
Herring) Stock in 1999


    With reference to Article 2.1 of the Protocol on the Conservation, Rational Utilisation and Management of Norwegian Spring Spawning Herring (Atlanto-Scandian Herring) in the Northeast Atlantic and with reference to the Agreed Record of Conclusions of Fisheries Consultations on the Management of the Norwegian Spring Spawning Herring (Atlanto-Scan­dian Herring) stock in the North-East Atlantic for 1999 signed today.
    The Russian Federation shall reserve for conserva­tion purposes 10,400 tonnes of its quota for 1999 in its Exclusive Economic Zone in the Barents Sea.

    Done at Reykjavík on 7 October 1998 in four origi­nals in English.

Kaj P. Mortensen
For the Delegation of the Faroe Islands
Eiður Guðnason
For the Delegation of Iceland
Dag Erling Stai
For the Delegation of Norway
Vladimir V. Sokolov
For the Delegation of the Russian Federation

Fylgiskjal III.


SAMNINGUR
milli Íslands og Færeyja um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 1999.


    Ísland og Færeyjar
    vísa til niðurstöðu samningaviðræðna um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 1999 milli Evrópubandalagsins, Færeyja, Íslands, Noregs og Rússlands í Reykjavík 7. október 1998
    og hafa komið sér saman um eftirfarandi:

1. gr.


    Aflahlutdeild Íslands í norsk-íslenska síldarstofn­inum á árinu 1999 skal vera 202.000 lestir og afla­hlutdeild Færeyja 71.000 lestir.

2. gr.


    Ísland heimilar færeyskum veiðiskipum veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum innan efnahagslög­sögu Íslands samkvæmt þeim reglum sem gilda um veiðar þar.
    Færeyjar heimila íslenskum veiðiskipum veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum innan fiskveiðilög­sögu Færeyja samkvæmt þeim reglum sem gilda um veiðar þar.

3. gr.


    Hvor aðili um sig skal tilkynna lista með þeim veiðiskipum sem hyggjast stunda veiðar úr norsk-ís­lenska síldarstofninum innan lögsögu hins aðilans. Veiðiskip sem eru á listum þessum hafa ein rétt til veiða innan lögsögu þess aðila.
    Áður en veiðar hefjast skal tilkynna viðkomandi yfirvöldum um nafn skips og veita aðrar upplýsingar er máli skipta.
    Skip skal tilkynna um komu inn í lögsögu og staðarákvörðun og gefa upplýsingar um afla sem veiddur hefur verið fyrir komu inn í lögsöguna og síð­an daglega tilkynna um staðarákvörðun og afla. Þegar farið er úr lögsögu skal tilkynna um áætlað aflamagn.

4. gr.


    Til að tryggja skipulegar veiðar getur landsstjórn Færeyja takmarkað fjölda íslenskra skipa sem stunda samtímis veiðar innan fiskveiðilögsögu Færeyja við 25 skip og íslensk stjórnvöld takmarkað fjölda fær­eyskra skipa sem stunda veiðar samtímis innan efna­hagslögsögu Íslands við 8 skip.

5. gr.


    Samningur þessi hefur ekki fordæmisgildi gagnvart samningum milli aðila í framtíðinni.

    Gjört í Reykjavík 7. október 1998 í tveimur eintök­um, öðru á íslensku og hinu á færeysku.
Fyrir hönd íslensku    Fyrir hönd færeysku
sendinefndarinnar:        sendinefndarinnar:
Eiður Guðnason         Kaj P. Mortensen


SEMJA
millum Ísland og Føroyar um fyrisiting av várgýtandi norðurhavssildini í 1999


    Ísland og Føroyar,
    vísa til niðurstøðu í samráðingunum, sum hava ver­ið um fyrisiting av várgýtandi norðurhavssildini millum Europeiska Felagsskapin, Føroyar, Ísland, Noreg og Russland í Reykjavík 7. oktober 1998,
    hava gjørt semju um fylgjandi:

l. gr.


    Íslendska veiðinøgdin av várgýtandi norðurhavssild í 1999 skal verða 202.000 tons og føroyska veiði­nøgdin 71.000 tons.

2. gr.


    Ísland loyvir føroyskum fiskiførum at veiða várgýt­andi norðurhavssild á íslendska búskaparliga økinum undir teimum reglum, sum galda fyri fiskiskapi á hesum øki.
    Føroyar loyva íslendskum fiskiførum at veiða vár­gýtandi norðurhavssild á føroyskum fiskiøki undir teimum reglum, sum galda fyri fiskiskapi á hesum øki.

3. gr.


    Partarnir skulu fráboða ein lista yvir tey fiskifør, sum ætla at veiða norðurhavssild á økjunum hjá hvørjum øðrum. Bert tey fiskifør, sum eru á hesum lista, hava loyvi at veiða á økjunum.

    Áðrenn fiskiskapurin byrjar skulu avvarðandi myndugleikar hava boð um navn á skipi saman við øðrum upplýsingum av týdningi.
    Skipið skal boða frá, tá tað kemur á veiðiøki, upp­geva knøttstøðu og veiðinøgd, sum er veidd áðrenn komu á økið og síðani uppgeva knøttstøðu og veiðu hvønn dag. Tá skip fer av veiðiøkinum skal mett veiða verða givin upp.

4. gr.


    Til tess at tryggja skipaða veiðu kunnu føroyskir myndugleikar avmarka talið av íslendskum skipum sum veiða í senn í føroyskum sjógvi til 25 skip og ís­lendskir myndugleikar avmarka talið av føroyskum skipum sum veiða í senn á íslendska búskapar­økinum til 8 skip.

5. gr.


    Henda avtala hevur ikki fordømisgildi fyri semjur partanna millum í framtíðini.

    Gjørd í Reykjavík 7. oktober 1998 í tveimum ein­tøkum, onnur á íslendskum og hin á føroyskum.
Vegna íslendsku    Vegna føroysku
sendinevndina:     sendinevndina:
Eiður Guðnason    Kaj P. Mortensen

Fylgiskjal IV.


SAMKOMULAG
milli Íslands og Noregs um veiðiheimildir innan efnahagslögsögu Íslands, efnahagslögsögu
Noregs og fiskveiðilögsögu Jan Mayen
á árinu 1999.


    Í samræmi við 3. tölul. viðauka við sameiginlega bókun frá 7. október 1998 um niðurstöður fiskveiði­viðræðna milli Evrópubandalagsins, Færeyja, Ís­lands, Noregs og Rússneska sambandsríkisins um stjórnun veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum í Norðaustur-Atlantshafi á árinu 1999 hafa verið gerðir sérstakir tvíhliða samningar um veiðar aðila í fisk­veiðilögsögu hvers annars.


    Að því er varðar Ísland og Noreg verður fyrirkomu­lagið sem hér segir:
    Íslenskum fiskiskipum er á árinu 1999 heimilt að veiða allt að 202 þúsund lestir af síld í fiskveiðilög­sögu Jan Mayen og í efnahagslögsögu Noregs norðan 62°N, þar af að hámarki 9 þúsund lestir í efnahags­lögsögu Noregs norðan 62°N.

    Norskum fiskiskipum er heimilt að veiða allt að 144 þúsund lestir af síld í efnahagslögsögu Íslands á árinu 1999.
    Aðilar munu semja um nánari skilyrði varðandi veiðarnar.

Gjört í Reykjavík 7. október 1998Fyrir hönd norsku         Fyrir hönd íslensku
sendinefndarinnar:         sendinefndarinnar:
Dag Erling Stai         Eiður Guðnason


ARRANGEMENT
between Iceland and Norway on Access to the Icelandic Economic Zone and the Norwegian Economic Zone and the Fishery Zone around Jan Mayen in 1999


    In accordance with paragraph 3 of the Annex to Agreed Record dated 7 October 1998 of conclusions of fisheries consultations between the European Community, the Faroe Islands, Iceland, Norway and the Russian Federation on the management of the Norwegian Spring Spawning Herring (Atlanto-Scan­dian Herring) stock in the Northeast Atlantic for 1999, separate bilateral arrangements on access to the respective zones of fisheries jurisdiction of the Parties have been concluded.
    The following arrangement between Iceland and Norway shall apply:
    Icelandic fishing vessels are granted access in 1999 to fish 202,000 tonnes of herring in the Fishery Zone around Jan Mayen or in the Norwegian Economic Zone north of 62° N of which a maximum of 9,000 tonnes of herring may be fished in the Norwegian Economic Zone north of 62° N.
    Norwegian fishing vessels are granted access in 1999 to fish 144,000 tonnes of herring in the Icelan­dic Economic Zone.
    The Parties will agree upon further provisions on the conditions of the fisheries.

Done at Reykjavík, 7 October 1998For the Norwegian    For the Icelandic
delegation:     delegation:
Dag Erling Stai     Eiður Guðnason


Fylgiskjal V.


SAMKOMULAG
milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins
um veiðiheimildir innan efnahagslögsögu
Íslands á árinu 1999.


    1. Með vísan til sameiginlegrar bókunar um niður­stöður viðræðna um stjórnun veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum í Norðaustur-Atlantshafi á árinu 1999, sem undirrituð var í dag af Íslandi, Færeyjum, Noregi, Rússneska sambandsríkinu og Evrópubanda­laginu, hafa sendinefndir Íslands og Rússneska sam­bandsríkisins komið sér saman um að rússneskum fiskiskipum verði veitt heimild til að veiða á árinu 1999 allt að 5.600 lestir af síld innan efnahagslög­sögu Íslands utan línu sem er dregin milli eftirtalinna punkta:
    A. 64°00'N–09°00'V
    B. 67°00'N–09°00'V
    C. 69°25'N–13°00'V
    2. Rússnesk yfirvöld skulu tilkynna Fiskistofu Ís­lands fyrir fram um hvaða fiskiskip hyggjast stunda fiskveiðar innan efnahagslögsögu Íslands og hvaða gerð veiðarfæra verði notuð. Fjöldi þeirra fiskiskipa, sem tilkynnt eru, skal ekki vera meiri en 20. Þeim er ekki heimilað að hefja fiskveiðar fyrr en Fiskistofa Íslands hefur veitt samþykki sitt fyrir veiðum þeirra.

    3. Eftirfarandi reglur gilda um tilkynningar til Landhelgisgæslu Íslands um veru rússneskra skipa innan efnahagslögsögu Íslands og veiðar þeirra þar:

    A. Öll fiskiskip skulu tilkynna, með mest 12 klukkustunda fyrirvara en minnst 6 klukkustunda fyrirvara, um komu sína inn í efnahagslögsögu Ís­lands og láta í té upplýsingar um aflann um borð.
    B. Öll fiskiskip skulu tilkynna daglega, milli klukkan tíu fyrir hádegi og tólf á hádegi á meðan þau eru innan efnahagslögsögu Íslands, um staðsetningu sína og láta í té upplýsingar um aflann undangengnar 24 klukkustundir.
    C. Þegar skip siglir út úr efnahagslögsögu Íslands ber að tilkynna það og láta í té upplýsingar um allan afla um borð.
    4. Fara skal að með sérstakri gát ef skip eru þétt saman að veiðum á fiskveiðisvæði. Sýna ber hring­nótaskipum sérstaka tillitssemi.


Reykjavík, 7. október 1998


Fyrir hönd                 Fyrir hönd sendinefndar
sendinefndar Íslands:                Rússneska sambandsríkisins:
Eiður Guðnason         Vladimir V. Sokolov


ARRANGEMENT
between Iceland and the Russian Federation
on Access to the Icelandic Economic
Zone in 1999


    1. With reference to the Agreed Record of Conclu­sions signed today between Iceland, the Faroe Islands, Norway, the Russian Federation and the Euro­pean Community on the Management of the Norwe­gian Spring Spawning herring (Atlanto-Scandian her­ring) stock in the Northeast Atlantic for 1999, the Delegations of Iceland and the Russian Federation have agreed that Russian fishing vessels be granted access in 1999 to take up to 5,600 tonnes of herring within the Icelandic Economic Zone outside a line drawn between the following points:
    A. 64°00'N–09°00'W
    B. 67°00'N–09°00'W
    C. 69°25'N–13°00'W
    2. Russian authorities shall notify the Directorate of Fisheries in Iceland in advance as to which fishing vessels intend to engage in fisheries within the Ice­landic Economic Zone and the type of fishing gear to be used. The total number of fishing vessels notified shall not exceed 20. They are not authorised to com­mence fishing until the Directorate of Fisheries in Iceland has agreed to their fishing.
    3. Regarding notification to the Icelandic Coast Guard on the presence and fishing of Russian vessels within the Icelandic Economic Zone, the following rules shall apply:
    A. Each fishing vessel shall, at a notice of 12 hours maximum but 6 hours minimum, notify of its arrival into the Icelandic Economic Zone and provide infor­mation on the catch onboard.
    B. Each fishing vessel shall notify daily between 10 a.m. and 12 noon, while within the Icelandic Eco­nomic Zone, of the vessel's position and provide in­formation on the last 24 hours' catch.

    C. A notification shall be given when a vessel sails out of the Icelandic Economic Zone and information shall be provided on the total catch onboard.
    4. In case of high density of fishing vessels in a fishing area, the fishing operations shall be carried out with particular caution. Special consideration shall be shown towards purse seine fishing vessels.

Reykjavík, 7 October 1998For the delegation     For the delegation
of Iceland:     of the Russian Federation:
Eiður Guðnason     Vladimir V. Sokolov