Ferill 447. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 990  —  447. mál.
Nefndarálitum till. til þál. um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2000, um breytingar á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn.
                             

Frá utanríkismálanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Stefán Hauk Jóhannesson og Högna S. Kristjánsson frá utanríkisráðuneyti og Helga Jóhannesson frá samgönguráðuneyti. Þá barst nefndinni umsögn frá Sjómannafélagi Reykjavíkur.
    Með þingsályktunartillögunni er leitað heimildar Alþingis til staðfestingar á ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2000, um breytingar á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn. Með samþykkt tilskipunar 1999/95/EB, sem lagt er til að verði felld inn í viðaukann, er stefnt að því að láta lágmarksreglur um skipulag vinnutíma á farskipum, sem innleiddar verða með tilskipun 1999/63/EB, ná til skipa sem skráð eru utan ESB en taka höfn á ESB-svæðinu þrátt fyrir að vera ekki skráð á skipaskrám ríkja þess.
    Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt.

Alþingi, 28. mars 2001.Tómas Ingi Olrich,


form., frsm.


Jón Kristjánsson.


Einar K. Guðfinnsson.Árni R. Árnason.


Rannveig Guðmundsdóttir.


Jónína Bjartmarz.Þórunn Sveinbjarnardóttir.


Steingrímur J. Sigfússon,


með fyrirvara.Prentað upp.