Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 563. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Nr. 20/128.

Þskj. 1327  —  563. mál.


Þingsályktun

um fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2003–2006.


    Alþingi ályktar, sbr. lög um samgönguáætlun, nr. 71/2002, að á árunum 2003–2006 skuli unnið að samgöngumálum í samræmi við eftirfarandi áætlun:

1. ALMENN SAMGÖNGUVERKEFNI
    Unnið skal að rannsóknar-, úttektar- og stefnumótunarverkefnum í samgöngumálum í samræmi við stefnumótun í samgönguáætlun fyrir árin 2003–2014 (tólf ára áætlun). Á árunum 2003–2006 verði unnið að verkefnum sem falla undir öll fjögur meginmarkmið samgönguáætlunar, m.a. eftirfarandi:

1.1    Markmið um greiðari samgöngur.
Verkefni:
     a.      Farið yfir tilhögun og fjármögnun almenningssamgangna í þéttbýli í samráði við sveitarfélög og fjármálaráðuneyti.
     b.      Endurbætt stýring umferðarflæðis á höfuðborgarsvæðinu í samráði við sveitarfélögin.
     c.      Unnið verði að rannsóknum og þróun á viðmiðum og líkönum til þess að meta samgöngukerfið og árangur af samgönguáætlun.
     d.      Tryggt verði að Ísland hafi fullan aðgang að gervihnattakerfum sem komið verður upp til staðsetningar á sjó, landi og í lofti, svo sem GPS, EGNOS og Galileo.

1.2    Markmið um hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri samgangna.
Verkefni:
     a.      Endurskoðuð tilhögun rekstrar hjá samgöngustofnunum með aukna hagræðingu og skilvirkni að leiðarljósi.
     b.      Unnin úttekt og settar fram tillögur um hvernig megi nýta markaðsöflin við fjármögnun, uppbyggingu og rekstur samgangna frekar en nú er gert.
     c.      Skoðuð gjaldtaka af samgöngum með tilliti til jafnræðis samgöngugreina og notenda samgangna.
     d.      Unnið verði að því að taka upp eignastjórnunarkerfi og nýta kosti þess þar sem hagkvæmt þykir.

1.3    Markmið um umhverfislega sjálfbærar samgöngur.
Verkefni:
     a.      Efldar verði hvers konar rannsóknir sem stuðla að umhverfisvænni samgöngum.
     b.      Farið yfir skattlagningu á eignarhaldi og notkun flugvéla, skipa og bifreiða með tilliti til umhverfisáhrifa þeirra í samráði við fjármálaráðuneytið.
     c.      Skilgreind verði líffræðilega mikilvæg hafsvæði og settar reglur um siglingar þar í samráði við umhverfisráðuneytið.
     d.      Leitað verði leiða til þess að farga skipum sem komin eru úr notkun.

1.4    Markmið um öryggi í samgöngum.
Verkefni:
     a.      Efldar verði hvers konar rannsóknir sem stuðlað geta að auknu öryggi í samgöngum.
     b.      Stuðlað að ábyrgri hegðun í umferð á vegum og götum með aukinni fræðslu, áróðri og eftirliti.
     c.      Unnið verði að rannsóknum sem stuðla að minni hættu á að skipum hvolfi og þær tengdar upplýsingum um veður og sjólag.
     d.      Eflt verði upplýsingastreymi um hvers konar atvik og atburði í almennum flugsamgöngum til að stuðla að auknu flugöryggi.

2. FLUGMÁLAÁÆTLUN
2.1     Fjármál.
Árið 2003 á verðlagi þess árs en árin 2004–2006 á áætluðu meðalverðlagi 2004. 2003
millj. kr.
2004
millj. kr.
2005
millj. kr.
2006
millj. kr.
Samtals
millj. kr.
Tekjur og framlög
Markaðar tekjur
    Flugvallagjald 607 ,0 619,1 651,8 683,4 2.561,3
    Afgreiðslugjald 16 ,6 16,9 16,9 16,9 67,3
Framlög úr ríkissjóði 1.127,7 910,5 914,4 918,4 3.871,0
Ríkistekjur 151,2 154,2 154,2 154,2 613,8
Sértekjur
    Tekjur vegna alþjóðaflugþjónustu 1.377 ,6 1.474,0 1.530,0 1.585,1 5.966,7
    Aðrar sértekjur 457 ,5 466,7 466,7 466,7 1.857,6
Tekjur og framlög alls 3.737,6 3.641,4 3.734,0 3.824,7 14.937,7
Viðskiptahreyfingar
    Lántökur 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Afborganir lána 0 ,0 -64,3 -166,3 -115,3 -345,9
Viðskiptahreyfingar alls 0,0 -64,3 -166,3 -115,3 -345,9
Til ráðstöfunar alls 3.737,6 3.577,1 3.567,7 3.709,4 14.591,8
Gjöld
Rekstur og þjónusta
    Yfirstjórn 266 ,6 271,9 271,9 271,9 1.082,3
    Flugvalla- og leiðsöguþjónusta 886 ,4 873,5 873,5 873,5 3.506,9
    Flugumferðarþjónusta innan lands 248 ,5 253,5 253,5 253,5 1.009,0
    Framlag Íslands vegna samnings um alþjóðaflugþjónustu
97,5

104,3

108,3

112,2

422,3
    Alþjóðaflugþjónusta 1.377 ,6 1.474,0 1.530,0 1.585,1 5.966,7
    Eftirlit og öryggismál 156 ,0 147,9 147,9 147,9 599,7
    Rannsóknir 12 ,0 5,1 18,4 18,4 53,9
    Minjar og saga 5 ,0 5,1 5,1 5,1 20,3
Rekstrargjöld alls 3.049,6 3.135,3 3.208,6 3.267,6 12.661,1
Viðhald og styrkir
    Viðhaldssjóðir 127 ,0 155,1 126,4 129,6 538,1
Viðhald og styrkir alls 127,0 155,1 126,4 129,6 538,1
Stofnkostnaður
    Flugvellir í grunnneti 397 ,0 264,3 321,4 336,7 1.319,4
    Áður framkvæmt/afborganir 0 ,0 -64,3 -166,3 -115,3 -345,9
    Áætlunarflugvellir utan grunnnets 0 ,0 0,0 5,1 0,0 5,1
    Aðrir flugvellir utan grunnnets 14 ,0 9,2 0,0 0,0 23,2
    Önnur mannvirki, búnaður og verkefni 150 ,0 77,5 72,5 90,8 390,8
Stofnkostnaður alls 561,0 286,7 232,7 312,2 1.392,6
Gjöld alls 3.737,6 3.577,1 3.567,7 3.709,4 14.591,8

2.2    Sundurliðun einstakra gjaldaliða.
2.2.1    Viðhald.
2003 2004 2005 2006
millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Yfirborð brauta og hlaða 36,0 59,2 51,0 41,8
Byggingar og búnaður 9,0 9,2 7,1 8,2
Ýmis verk vegna flugleiðsögu og tæknibúnaðar 7,0 7,1 7,1 8,2
Tækjasjóður 75,0 79,6 61,2 71,4
127,0 155,1 126,4 129,6

2.2.2    Stofnkostnaður.
2.2.2.1    Grunnnet.

2003 2004 2005 2006
Flokkur Staður – verkefnaflokkur millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
I Reykjavíkurflugvöllur
1. Flugbrautir og hlöð 89,5 0,0 0,0 0,0
2. Byggingar 131,0 0,0 5,1 0,0
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 22,0 36,7 13,3 19,4
Samtals 242,5 36,7 18,4 19,4
I Akureyrarflugvöllur
1. Flugbrautir og hlöð 0,0 0,0 8,2 16,3
2. Byggingar 46,0 25,5 0,0 0,0
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 9,0 8,2 46,9 8,2
Samtals
55,0 33,7 55,1 24,5
I Egilsstaðaflugvöllur
1. Flugbrautir og hlöð 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Byggingar 8,5 2,6 0,0 0,0
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 0,0 0,0 0,0 20,4
Samtals
8,5 2,6 0,0 20,4
II Vestmannaeyjaflugvöllur/Bakki
1. Flugbrautir og hlöð 0,0 0,0 8,2 12,2
2. Byggingar 0,0 20,9 5,1 0,0
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 20,0 0,0 0,0 30,6
Samtals
20,0 20,9 13,3 42,8
II Ísafjarðarflugvöllur/Þingeyri
1. Flugbrautir og hlöð 12,5 64,3 53,0 58,2
2. Byggingar 14,5 0,0 0,0 0,0
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 0,0 0,0 15,3 30,6
Samtals
27,0 64,3 68,3 88,8
II Hornafjarðarflugvöllur
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 0,0 0,0 0,0 5,1
Samtals
0,0 0,0 0,0 5,1
II Bíldudalur
1. Flugbrautir og hlöð 3,0 0,0 0,0 0,0
2. Byggingar 0,0 0,0 0,0 20,4
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 0,0 0,0 0,0 0,0
Samtals
3,0 0,0 0,0 20,4
III Grímsey
1. Flugbrautir og hlöð 41,0 41,8 0,0 0,0
2. Byggingar 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 0,0 0,0 0,0 0,0
Samtals
41,0 41,8 0,0 0,0
Samtals vellir í grunnneti
397,0 200,0 155,1 221,4

2.2.2.2    Áætlunarvellir utan grunnnets.
2003 2004 2005 2006
Flokkur Staður – verkefnaflokkur millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
III Gjögurflugvöllur
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 0,0 0,0 5,1 0,0
Samtals 0,0 0,0 5,1 0,0
Samtals áætlunarvellir utan grunnnets 0,0 0,0 5,1 0,0

2.2.2.3    Aðrir flugvellir.
2003 2004 2005 2006
Flokkur Staður – verkefnaflokkur millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
IV, V
og VI
1. Flugbrautir og hlöð 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Byggingar 0,0 3,1 0,0 0,0
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 0,0 0,0 0,0 0,0
Æfingaflugvöllur 14,0 6,1 0,0 0,0
Samtals aðrir flugvellir 14,0 9,2 0,0 0,0

2.2.2.4    Ýmis stofnkostnaður, búnaður og verkefni.
2003 2004 2005 2006
millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Flugstjórnarmiðstöð 10,0 5,1 15,3 15,3
Leiðarflug 8,0 0,0 0,0 0,0
GPS/AIS/upplýsingaþjónusta 15,0 15,3 12,2 12,2
Flugprófunarbúnaður 0,0 0,0 0,0 17,3
Veðurupplýsingakerfi 10,0 7,1 3,1 3,1
Flugvernd og öryggismál 44,0 11,2 3,1 4,1
Til leiðréttinga og brýnna verkefna 8,0 20,4 20,4 20,4
Önnur verkefni 37,0 0,0 0,0 0,0
Stjórnunarkostnaður 18,0 18,4 18,4 18,4
150,0 77,5 72,5 90,8

2.3    Flokkun flugvalla.
2.3.1    Flugvellir í grunnneti.
    Eftirfarandi áætlunarflugvellir eru í grunnneti: Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar-, Egilsstaða-, Vestmannaeyja/Bakka-, Ísafjarðar/Þingeyrar-, Hornafjarðar-, Sauðárkróks-, Grímseyjar-, Bíldudals- og Þórshafnarflugvöllur.

2.3.2    Áætlunarflugvellir utan grunnnets.
    Eftirfarandi eru áætlunarflugvellir utan grunnnets: Vopnafjarðar- og Gjögurflugvöllur.

2.3.3    Aðrir flugvellir utan grunnnets.
    Eftirfarandi eru aðrir flugvellir utan grunnnets: Húsavíkur-, Kópaskers-, Norðfjarðar-, Patreksfjarðar-, Raufarhafnar-, Reykjahlíðar-, Rifs-, Siglufjarðar-, Blönduóss-, Flúða-, Hellu-, Húsafells-, Sandskeiðs-, Selfoss-, Stóra-Kropps- og Stykkishólmsflugvöllur.
    Aðrir lendingarstaðir eru: Arngerðareyri, Álftaver, Breiðdalsvík, Borgarnes, Dagverðará, Fagurhólsmýri, Fáskrúðsfjörður, Geysir, Grímsstaðir, Borgarfjörður eystri, Búðardalur, Djúpivogur, Grundarfjörður, Gunnarsholt, Herðubreiðarlindir, Hólmavík, Króksstaðamelar, Hveravellir, Ingjaldssandur, Kaldármelar, Kerlingarfjöll, Kirkjubæjarklaustur, Melgerðismelar, Nýidalur, Reykhólar, Reykjanes, Skálavatn, Skógasandur, Sprengisandur, Vík og Þórsmörk.

3.    SIGLINGAMÁLAÁÆTLUN
3.1    Fjármál.
Árið 2003 á verðlagi þess árs en árin 2004–2006 á áætluðu meðalverðlagi 2004. 2003
millj. kr.
2004
millj. kr.
2005
millj. kr.
2006
millj. kr.
Samtals
millj. kr.
Tekjur og framlög  
Markaðar tekjur          
    Skipagjald 63 ,9 65,2 65,2 65,2 260
    Vitagjald 103 ,5 107,2 108,8 110,4 430
    Sérstakt vörugjald til Hafnabótasjóðs 213 ,2 220,7 224,0 227,4 885
Markaðar tekjur alls 380,6 393,1 398,0 403,0 1.575
Framlög úr ríkissjóði 1.598,9 1.790,6 1.804,6 1.540,0 6.733
Aðrar ríkistekjur          
    Vottorð 1 ,3 1,3 1,3 1,3 5
Aðrar ríkistekjur alls 1,3 1,3 1,3 1,3 5
         
Sértekjur 124,5 127,0 127,0 127,0 506
Tekjur og framlög alls 2.105,3 2.312,0 2.330,9 2.071,3 8.819
         
Viðskiptahreyfingar          
    Skuldbinding ríkissjóðs við hafnarsjóði -120 ,1 -67,2 0,0 0,0 -187
    Lántökur 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0
Viðskiptahreyfingar alls -120,1 -67,2 0,0 0,0 -187
Til ráðstöfunar alls 1.985,2 2.244,8 2.330,9 2.071,3 8.632
 
Gjöld  
Rekstur og þjónusta          
    Yfirstjórn 186 ,1 199,1 202,4 205,7 793
    Vitar og leiðsögukerfi 105 ,0 108,7 110,3 112,0 436
    Skipaskoðun 115 ,0 117,3 117,3 117,3 467
    Vaktstöð siglinga 158 ,1 185,8 185,8 185,8 716
    Langtímaáætlun um öryggi sjófarenda 15 ,0 20,4 20,4 20,4 76
    Þjónustusamningur um öryggismál 133 ,4 111,5 111,5 111,5 468
    Hafnir, líkantilraunir og grunnkort 17 ,5 20,4 20,4 20,4 79
    Rannsóknir og þróun 40 ,0 51,0 51,0 51,0 193
    Minjavernd og saga 5 ,0 15,3 20,4 20,4 61
Rekstrargjöld alls 775,1 829,5 839,5 844,5 3.289
         
Stofnkostnaður          
    Tæki og búnaður 20 ,7 21,1 25,5 25,5 93
    Vitar og leiðsögukerfi 11 ,5 11,7 20,4 20,4 64
    Hafnir í grunnneti, ríkisstyrktar 1.116 ,1 1.306,8 1.197,6 930,0 4.551
    Áður framkvæmt/afborganir -120 ,1 -67,2 0,0 0,0 -187
    Hafnir utan grunnnets, ríkisstyrktar 52 ,5 40,8 101,0 95,7 290
    Lendingarbætur 3 ,8 3,9 5,1 5,1 18
    Ferjubryggjur 6 ,5 6,6 8,2 8,2 30
    Sjóvarnargarðar 102 ,5 74,7 103,0 111,3 392
    Hafnabótasjóður, framlag 16 ,6 16,9 30,6 30,6 95
Stofnkostnaður alls 1.210,1 1.415,3 1.491,4 1.226,8 5.346
         
Gjöld alls 1.985,2 2.244,8 2.330,9 2.071,3 8.635

3.2    Sundurliðun einstakra gjaldaliða.
3.2.1    Rekstrargjöld.
Tafla 3-1. Útgjöld til langtímaáætlunar um öryggismál sjófarenda.
Verkefni 2003 2004 2005 2006
millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Menntun og þjálfun sjómanna verði efld með ýmsum hætti 1,5 3,1 3,1 3,1
Átak í öryggismálum farþegaskipa og farþegabáta 1,0 2,6 3,1 3,6
Átaksverkefni í fræðslu og áróðri 3,0 4,1 4,1 4,1
Gerð fræðsluefnis og leiðbeininga 4,5 3,1 3,1 3,1
Söfnun og miðlun upplýsinga milli sjómanna og aðila í landi 1,0 0,5 0,5 0,5
Úrbætur í stöðugleikamálum skipa og báta 1,0 1,0 1,0 1,0
Verkefni tengd innleiðingu öryggis- og gæðastjórnunarkerfa 0,7 0,5 0,5 0,5
Kynning á lögum og reglum um öryggisatriði og aukið eftirlit 0,5 0,5 0,5 0,5
Rannsóknir, úttektir á sviði öryggismála og öryggismál almennt 1,8 5,0 4,5 4,0
Samtals 15,0 20,4 20,4 20,4

3.2.2    Stofnkostnaður.
3.2.2.1    Hafnir í grunnneti, ríkisstyrktar.
Tafla 3-2. Fjárveitingar til hafna í grunnneti, nýframkvæmdir.
Kjördæmi 2003 2004 2005 2006 Samtals
    Hafnir/hafnasamlög millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
 
Norðvesturkjördæmi  
    Akranes 68 ,1 37,0 3,2 24,1 132,4
    Snæfellsbær (Rif, Ólafsvík) 53 ,1 32,8 27,0 37,6 150,5
    Grundarfjörður 7 ,2 6,1   4,5 17,8
    Stykkishólmur 9 ,9 10,7   1,7 22,3
    Vesturbyggð (Patreksfjörður)   43,9 26,3 75,9 146,1
    Ísafjarðarbær (Ísafjörður) 51 ,4 30,7 49,1 74,7 205,9
    Bolungarvík 15 ,4 27,8 35,6 20,3 99,1
    Skagaströnd     14,3 6,1 20,4
    Skagafjörður 0 ,1     15,9 16,0
205,2 189,0 155,5 260,8 810,5
Norðausturkjördæmi  
    Siglufjörður 20 ,5 5,1 44,0 25,7 95,3
    Hafnasamlag Eyjafjarðar (Dalvík, Ólafsfjörður) 40 ,5 8,5 31,3 4,8 85,1
    Hafnasamlag Norðurlands (Akureyri) 30 ,4 50,1 41,3 30,6 152,4
    Húsavík 97 ,0 50,0 42,9 20,3 210,2
    Raufarhöfn     4,1 6,1 10,2
    Þórshöfn 116 ,4 70,8 28,2   215,4
    Vopnafjörður 102 ,4 32,0 28,1   162,5
    Seyðisfjörður 98 ,0       98,0
    Fjarðabyggð (Neskaupstaður, Eskifjörður, Reyðarfjörður) 7 ,8 302,7 392,3 159,2 862,0
    Fáskrúðsfjörður 18 ,7     5,5 24,2
    Djúpivogur 2 ,0 29,3 3,1   34,4
533,7 548,5 615,3 252,2 1.949,7
Suðurkjördæmi  
    Hornafjörður 16 ,4 105,0 73,6 105,1 300,1
    Vestmannaeyjar 122 ,6 151,4 65,5 62,7 402,2
    Þorlákshöfn 64 ,9 58,1 145,4 55,7 324,1
    Grindavík   148,1 118,1 181,1 447,3
    Sandgerði   15,4 10,5 2,2 28,1
    Reykjanesbær 50 ,2 15,3     65,5
254,1 493,3 413,1 406,8 1.567,3
Óskipt til slysavarna o.fl. 3,0 8,8 13,7 10,2 37,0

Tafla 3-3. Hafnir í grunnneti, áður framkvæmt/afborganir.
2003 2004 2005 2006 Samtals
Hafnir millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Vestmannaeyjar 15,1 15,1
Þorlákshöfn 12,0 12,0
Grindavík 93,0 67,2 160,2
Hafnir í grunnneti, afborganir alls 120,1 67,2 187,3
Fjárveitingar til hafna í grunnneti alls 1.116,1 1.306,8 1.197,6 930,0 4.551,8

Tafla 3-4. Sundurliðun framkvæmda í einstökum höfnum í grunnneti.
Skýringar við töflu: Frumáætlun Siglingastofnunar um heildarkostnað við framkvæmdir. Í aftasta dálki er þátttökuhlutfall ríkissjóðs. Verðlag er áætlað meðalverðlag ársins 2003 samkvæmt forsendum fjárlagafrumvarps.
Höfn 2003 2004 2005 2006 Hlutur
    Verkefni millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. ríkissj.
NORÐVESTURKJÖRDÆMI
Akranes
    Dýpkun við aðalhafnargarð, lokið samningsverki frá 2002 (um 28.000 m³, 3.000 m² sprengt) 38 ,0 75%
    Stálþil, aðalhafnargarði (160 m, dýpi 8–10 m), lagnir og þekja (3.500 m²) 117 ,0 57,1 60%
    Endurnýjun skipalyftu, hliðarfærslusleði, lyftupallur, færslusleðar, nemabúnaður og raflagnir 21 ,0 21,2 25,4 12,5%
    Klæðning á austurhlið Ferjubryggju, 60 m asobe- þybbuklæðning og uppsetning á þybbum 6,7 60%
    Endurröðun og styrking á grjótvörn, aðalhafnargarði (150 m, u.þ.b. 8.000 m³) 26,8 75%
Snæfellsbær
    Rifshöfn:
    Stálþilsbryggja við Norðurgarð (60 m, dýpi 4 m), lagnir og þekja (1.230 m²) 45 ,2 12,6 60%
    Dýpkun við stálþilsbryggju, Norðurgarði (4.800 m³), og styrkt grjótvörn (um 35 m kafli) 12 ,6 75%
    Lokið endurbyggingu trébryggju (5x18 m) og rif á eldri bryggju 26,8 60%
    Tengibrautir að hafnarvog frá Staurakistu og stálþili (800+1.630 m²), slitlag og lýsing 7,5 60%
    Lýsing við núverandi flotbryggju (ljósamasturshús 2x2, mastur og rafl.) 3,9 60%
    Stigar á flotbryggjur (3 stk., sjá Ólafsvík) 60%
    Dýpkun, viðhaldsdýpkun í innsiglingu og innan hafnar (sjá Ólafsvík) 75%
    Ólafsvík:
    Dýpkun í 5 m milli Norðurtanga og trébryggju (7.300 m², grafið, að hluta sprengt) 48 ,5 75%
    Endurbygging trébryggju, skipt um þybbuklæðningu og bætt í staurum, stigar, vatnslögn 41,0 60%
    Stigar á flotbryggjur (Ólafsvík 19 stk., Rif 3 stk.) 1,0 60%
    Viðhaldsdýpkun í innsiglingum og höfnum í Ólafsvík og Rifi (24.000 m³ dæling) 14,5 75%
    Suður- og Norðurgarður, styrking grjótvarna (endurraða og bæta í um 7.000 m³) 41,0 75%
Grundarfjörður
    Smábátaaðstaða, uppsátur (5x30 m), flotbryggja (10 m), frágangur, lýsing, vatns- og raflögn 5 ,6 5,4 60%
    Öryggismál, stigar á flotbryggju, laga og setja ljós í stiga á Stórubryggju og Suðurgarði 2 ,0 60%
    Öldudempandi flái milli Stórubryggju og Litlubryggju 5 ,1 75%
    Smábátaaðstaða, dýpkun (u.þ.b. 3.000 m³) 3,8 75%
    Dýpkun á hafnarsvæði, viðhaldsdýpkun (u.þ.b. 10.000 m³ dæling) 6,0 75%
Stykkishólmur
    Stálþil næst brúarbási Súgandisey, lagnir og þekja (450 m²) 9 ,9 60%
    Dýpkun í höfn við þil Súgandisey og víðar (um 5.000 m³) 7 ,7 75%
    Dráttarbraut Skipavík, styrkja braut, nýr sleði, 16 hliðarf.vagnar, rif á görðum og st. plan (3.000 m²) 7 ,0 85,5 12,5%
    Skipavík, ljósamasturs- og vatnshús 2,8 60%
Vesturbyggð
    Patreksfjörður:
    Innsigling lagfærð, dýpkun (um 4.000 m³) og grjótvörn (500 m³) á enda Oddans 16 ,0 75%
    Endurbygging stálþils, 1. áfangi (140 m, dýpi 6–8 m, þekja 2.800 m²) 6 ,8 73,2 43,8 60%
    Endurbygging stálþils, seinni áfangi (140 m þil, dýpi 6 m, þekja 2.800 m²) 126,5 60%
Ísafjarðarbær
    Ísafjörður
    Sundahöfn, lagnir, lýsing og þekja (2.100 m²) við stálþilsbakka 28 ,0 60%
    Ásgeirsbakki, endurbyggt þil frá 1947 (115 m, dýpi 8 m, þekja 2.800 m²) 68 ,6 44,2 60%
    Endurbyggja flotbryggju í Sundahöfn, lokið verki frá 2002 4 ,0 60%
    Innsiglingarrenna, endurnýjun á innsiglingarbaujum (4 stk.) og viðhaldsdýpkun (20.000 m³) 5 ,0 11,5 75%
    Dráttarbraut, endurbygging á braut, vagni og spili miðað við 400 þungatonna skip 33,6 12,5%
    Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x20 m) 2,4 60%
    Ný flotbryggja Sundahöfn (40 m) 8,8 60%
    Ásgeirsbakki, endurbygging þils frá 1955 (95 m, dýpi 8 m, þekja 1.900 m²) 56,4 38,1 60%
    Bátahöfn við Olíumúla, lokið endurbyggingu 28,6 60%
    Dýpkun við Olíumúla og Viðgerðarbryggju (u.þ.b. 23.000 m³ – gröftur) 46,1 75%
Bolungarvík
    Dýpkun hafnar og innsiglingar (55.000 m³) 59 ,0 75%
    Grundargarður; breikkun og grjótvörn á u.þ.b. 300 m kafla (24.000 m³) 28,7 75%
    Öldudempandi flái næst Brjót (100 m, um 3.000 m³) 8,4 75%
    Endurbygging stálþils efst við Brjótinn (100 m, dýpi 7 m), lagnir og þekja (2.000 m²) 59,4 33,8 60%
Skagaströnd
    Lenging viðlegukants við hafnarvog, staurabryggja (40 m, dýpi 4 m) 15,7 10,2 60%
    Dýpka við staurabryggju í 3–4 m (3.000 m³ gröftur) 7,1 75%
Skagafjörður
    Sauðárkrókur
    Þekja við stálþil Norðurgarði (malbik 700 m²) 2 ,4 60%
    Dýpkun við Norðurgarð og í innsiglingu (26.000 m³ – frestað 2002) 13 ,0 75%
    Sandfangari, lenging um 30 m 16,3 75%
    Tengibraut Hafnargarður–Sandeyri (800 m²) 6,1 60%
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI
Siglufjörður
    Smábátahöfn, viðlegubryggja við vesturkant (40 m) 13 ,8 60%
    Dýpkun í smábátahöfn, gröbbun frá landi (um 800 m³) 1 ,6 75%
    Roaldsbryggja við Síldarminjasafn (göngubryggja 75x3 m) 16 ,4 60%
    Styrking á grjótvörn norðan við Brjót (um 120 m kafli) 6,8 75%
    Bæjarbryggja, endurbygging, 1. áfangi, austurkantur (100 m, dýpi 10 m) 73,4 42,9 60%
Hafnasamlag Eyjafjarðar
    Ólafsfjörður:
    Togarabryggja, bryggjurif, nýtt stálþil (40 m, dýpi 7 m), lagnir og þekja (800 m³) 30 ,9 14,1 60%
    Loðnulöndunarkantur, endurnýja staura (84 m, . hluti) 29,8 60%
    Innsigling í Vesturhöfn, frágangur garðsenda 22,3 60%
    Upptökubraut (5x20 m) 2,9 60%
    Dalvík:
    Styrking grjótvarnar á Suðurgarði og grjótflái við verbúð (8.000 m³) 19 ,0 60%
    Viðhaldsdýpkun utan við hafnarmynni (4.000 m³) 2 ,5 75%
    Timburbryggja á Suðurgarði, endurbygging (65 m bryggja) 42 ,2 60%
    Stækkun smábátaaðstöðu, flotbryggja (20 m) 5,1 60%
Hafnasamlag Norðurlands
    Akureyri:
    Fiskihöfn, Vesturbakki, lagnir og þekja (1.300 m²) við 40 m stálþil 16 ,5 60%
    Stálþil við Krossanes, 2. áfangi (80 m, dýpi 9 m), lagnir og þekja (2.400 m²) 69 ,4 33,6 60%
    Ísbryggja ÚA, stálþil (80 m, dýpi 9 m), lagnir og þekja (1.600 m²) 49,8 41,8 60%
    Sverrisbryggja rifin, ný bryggja fyrir fóðurskip (40 m) 20,4 60%
    Dýpkað við Sverrisbryggju (um 4.000 m³) 3,1 75%
    Upptökubraut (5x20 m) 2,9 60%
    Togarabryggja við ÚA, endurbygging, 1. áfangi (alls u.þ.b. 150 m, dýpi 8 m) 51,0 60%
Húsavík
    Bökugarður, stálþil (150 m, dýpi 10 m), lagnir og þekja (4.500 m²) 169 ,7 52,6 60%
    Dýpkun við stálþil við Bökugarð (u.þ.b. 7.000 m³ gröftur, 1.200 m² sprengt) 24,5 75%
    Endurbygging bryggju, Suðurgarði, 1. áfangi (100 m stálþil, dýpi 6,5 m) 71,5 33,8 60%
Raufarhöfn
    Dýpkun innsiglingar, lokið verki frá 2002 og siglingamerki, 2 staurar við rennu 45 ,3 75%
    Frágangur vegna niðurrifs á bryggjum, grjóthleðsla við Hótel Norðurljós (120 m) 5 ,9 60%
    Slitlag á smábátagarð (u.þ.b. 1500 m² klæðning) 3 ,0 60%
    Breikkun þekju (10x55 m steypt) og tengibraut að löndunarbryggju (800 m² klæðning) 6,9 60%
    Hafskipabryggja, endurbygging (120 m), undirbúningsframkvæmd 10,2 60%
Þórshöfn
    Dýpkuð innsigling og innan hafnar, lokið verki frá 2002, og uppsetning garðsenda- og leiðarljósa 87 ,0 75%
    Bryggjurif, fjarlægja Olíubryggju (verksamningur við Sæþór ehf.) 1 ,4 60%
    Stálþil (95 m, dýpi 9 m, 40 m, dýpi 6 m), lagnir og þekja (3.050 m²) 109 ,5 43,9 60%
    Grjótflái við tengibraut að Hafskipabryggju 8 ,4 60%
    Trébryggja í framhaldi af nýju stálþili (40 m, dýpi 4 m) 29 ,0 60%
    Smábátaaðstaða, færa núverandi flotbryggju og ný eining (20 m), lagnir og lýsing 7,8 60%
    Endurbygging löndunarbryggju, stálþil (70 m, dýpi 8,6 m) og trébryggja (20 m, dýpi 6 m) 66,3 47,0 60%
Vopnafjörður
    Brimvarnargarður, milli Miðhólma og Skiphólma (130.000 m³) 144 ,0 21,4 75%
    Dýpkun við vesturenda Löndunarbryggju, sprengt og grafið (2.000 m³) 15,3 75%
    Bryggjurif, rífa Lýsisbryggju 1,5 60%
    Tengibraut, Miðbryggja–Lýsisbryggja (u.þ.b. 1.800 m² klæðning og lýsing) 5,9 60%
    Miðbryggja endurbyggð (grjótvarin fylling 13.000 m³, þekja 1.800 m², lagnir o.fl.) 46,9 60%
Seyðisfjörður
    Ferjulægi, sérbúnaður (þjónustuhús, bílabrú, landgangur o.fl.) – um 2/5 af framkvæmd 151 ,3 75%
    Ferjulægi, bryggja (lagnir, lýsing, þekja steypt 4.100 m², malbik 2.500 m²) 70 ,0 60%
Fjarðabyggð
    Neskaupstaður:
    Skjólgarður norðan hafnar, byggður í áföngum (alls um 157.000 m³) 20 ,0 20,4 93,8 75%
    Stálþil við bræðslu lengt (52 m, dýpi 9 m), lagnir og þekja (1.560 m²) 40,8 23,5 60%
    Stálþil við Togarabryggju lengt (90 m, dýpi 9 m) 71,5 60%
    Eskifjörður:
    Stálþil við bræðslu 80 m, dýpi 9 m, lagnir og þekja (2.400 m²) 67 ,0 30,1 60%
    Dýpkað að stálþili við bræðslu (u.þ.b. 15.000 m³ dæling) 9,2 75%
    Reyðarfjörður:
    Stóriðjuhöfn Hrauni, stálþilsbakki 380 m, dýpi 14,3 m, lagnir og steypt þekja (11.400 m²) 20 ,0 397,8 429,4 170,3 60%
    Stóriðjuhöfnin, dýpkað við stálþil í 14,3 m (dæling, 118.000 m³) og siglingamerki 40,8 43,9 75%
Fáskrúðsfjörður
    Endurbygging Bæjarbryggju, 1. áfangi, trébryggja (30 m, dýpi 7 m) 25 ,0 60%
    Endurbygging Bæjarbryggju, 2. áfangi, undirbúningsframkvæmdir 9,2 60%
Djúpivogur
    Dýpkað við þil, Gleðivík í 7 m (um 1.800 m², 2.000 m³) 3 ,0 75%
    Lengja viðlegukant, stálþil, inn í voginn (25 m, dýpi 6 m) og rífa trébryggju 30,7 5,1 60%
    Flotbryggja, öldubrjótur (40 m) og færsla á gömlum flotbryggjum 13,5 60%
SUÐURKJÖRDÆMI
Hornafjörður
    Viðhalds- og stofndýpkun í höfn (25.000 m³ á ári fyrstu fjögur árin, síðan 15 þús.) 11 ,4 11,6 11,6 11,6 75%
    Grynnslin, stofndýpkun/viðhaldsdýpkun (2003/30.000, 2004/110.000, 2005–2006/90.000 m³) 15 ,0 54,1 44,8 44,8 75%
    Endurbygging Krosseyjarbakka (150 m, dýpi 8 m), lagnir og þekja (3.000 m²) 92,8 45,9 60%
    Raflögn í Hvanneyjarvita 5,1 75%
    Stálþilsbryggja, 100 m, dýpi 8 m, lagnir og þekja (3.000 m²) 81,6 60%
    Faxeyrarhöfn, skjólgarður og dýpkun, undirbúningsframkvæmdir 10,2 75%
    Álaugareyjarbryggja, endurbygging (114 m), undirbúningur 10,2 60%
Vestmannaeyjar
    Friðarhöfn, Ískantur/suðurkantur, endurbyggt þil, lagnir og þekja (3.600 m² steypt) 40 ,0 60%
    Friðarhöfn, norður-/austurkantur, endurbyggt þil (150 m, dýpi 9 m), lagnir, þekja (3.800 m² steypt) 51 ,3 50,0 60%
    Dýpkun, Pyttur og snúningssvæði 210 m í 8 m, innsigling í 8,5 m (sprengt/grafið/dælt 135.000 m³) 129 ,0 55,1 75%
    Friðarhöfn, vesturkantur, endurbyggt þil (195 m, dýpi 9 m), lagnir, þekja (5.600 m² steypt) 112,7 71,8 60%
    Þurrkví, framkvæmd dreifist á árin 2003–2005 (frestað 2002) 98 ,0 100,0 101,0 101,0 12,5%
    Básaskersbryggja endurbyggð (stálþil 210 m, dýpi 4–8 m), undirbúningsframkvæmdir 16,3 73,4 60%
    Nausthamarsbryggja við flotbryggju, endurbyggt stálþil, 60 m, dýpi 5 m, undirbúningur 10,2 60%
Þorlákshöfn
    Svartaskersgarður, nýr skjólgarður norðan við (154.000 m³) 137 ,5 42,3 75%
    Dýpkun norðan Svartaskersgarðs í 6 m (66.000 m³ dæling) 35,2 75%
    Þil norðan Svartaskers (100 m, dýpi 8 m) 92,8 60%
    Byggjurif, rífa Norðurvararbryggju 102,0 60%
    Svartaskersgarður, þvergarður inn í höfn (25.000 m³) 38,0 75%
    Stálþil (50 m, dýpi 10 m), lagnir og þekja (2.000 m²) 48,2 60%
    Dýpkun hafnar við nýtt stálþil og viðhaldsdýpkun (sprengt, grafið um 30.000 m³) 35,7 75%
Grindavík
    Svíragarður, endurbygging (160 m þil + 30 m endi, dýpi 7–9 m) 144,8 64,3 60%
    Dýpkun hafnar við Svíragarð (6.200 m²), Miðgarð og víðar (áætlað 100.000 m³) 81,6 106,0 81,6 75%
    Miðgarður, endurbygging (250 m stálþil, dýpi 7 m) 199,9 60%
Sandgerði
    Stálþil Norðurgarði, lagnir, lýsing og þekja (1.500 m²) 6 ,5 13,9 60%
    Suðurgarður, styrking og endurröðun á grjótvörn (u.þ.b. 300 m – 9.000 m³) 9,4 14,0 75%
    Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x30 m) 3,6 60%
Reykjanesbær
    Grjótgarður í Njarðvík styrktur og lengdur um 60 m (57.000 m³) 60 ,0 20,4 75%
HAFNIR GRUNNNETS, ÓSKIPT
    Óskipt til slysavarna o.fl. (styrkhæfni ýmist 60% eða 75%, meðaltal áætlað 67%) 19 ,1 15,0 20,5 15,2 67%
Hafnir grunnnets sem njóta ríkisstyrks, heildarkostnaður hvers árs alls 2.262,0 2.131,4 1.994,1 1.548,0

3.2.2.2    Hafnir utan grunnnets, ríkisstyrktar.
Tafla 3-5. Fjárveitingar til hafna utan grunnnets, nýframkvæmdir.
Kjördæmi 2003 2004 2005 2006 Samtals
    Hafnir/hafnasamlög millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
   
Norðvesturkjördæmi  
    Borgarnes 3 ,5       3,5
    Snæfellsbær   7,3 1,1 1,1 9,5
    Dalabyggð 0 ,6       0,6
    Reykhólar       7,0 7,0
    Vesturbyggð   1,8     1,8
    Tálknafjörður     50,7 30,0 80,7
    Ísafjarðarbær   3,0 3,8 17,6 24,4
    Súðavík 1 ,8   24,1 5,4 31,3
    Norðurfjörður 3 ,1     2,0 5,1
    Drangsnes 5 ,0       5,0
    Hólmavík   0,7   18,4 19,1
    Blönduós       4,3 4,3
    Skagafjörður   5,7 2,2 0,3 8,2
14,0 18,5 81,9 86,1 200,5
Norðausturkjördæmi  
    Hafnasamlag Eyjafjarðar   1,7     1,7
    Hafnasamlag Norðurlands     1,7   1,7
    Grímsey 9 ,9 16,2 13,9   40,0
    Kópasker   0,3     0,3
    Bakkafjörður 2 ,0     3,5 5,5
    Borgarfjörður eystri       2,0 2,0
    Stöðvarfjörður 17 ,3   1,2   18,5
    Breiðdalsvík 6 ,4       6,4
35,6 18,2 16,8 5,5 76,1
Óskipt til slysavarna o.fl. 2,9 4,1 2,3 4,1 13,4 
Hafnir utan grunnnets, fjárveitingar til nýframkvæmda alls 52,5 40,8 101,0 95,7 290,0

Tafla 3-6. Sundurliðun framkvæmda í einstökum höfnum utan grunnnets.
Höfn 2003 2004 2005 2006 Hlutur
    Verkefni millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. ríkissj.
         
NORÐVESTURKJÖRDÆMI          
Borgarnes          
    Bryggjurif, fylling (u.þ.b. 3.200 m³) við gömlu bryggjuna og frágangur við þá nýju 6 ,0       60%
Snæfellsbær          
    Arnarstapi:          
    Breikkun þekju (100 m²), skjólveggur og frágangur við niðurkeyrslu að höfn 6 ,5       60%
    Ljósamasturs- og vatnshús (hús 2,5x5 m)   5,8     60%
    Uppsátur fyrir smábáta, endurbyggt   4,5     60%
    Dýpkun, viðhaldsdýpkun (800–1.000 m³/ár) 1 ,1 1,5 1,5 1,5 75%
Dalabyggð          
    Gamla bryggjan Búðardal, endurbyggja kanttré, þybbur, stiga og þekju (70 m²) 2 ,7       60%
Reykhólar          
    Dýpkun, haft í innsiglingu (dæling 18.000 m³)       9,3 75%
Vesturbyggð          
    Brjánslækur:          
    Færa flotbryggju og endurbyggja legufæri   3,0     60%
    Bíldudalur:          
    Flotbryggja, lenging (20 m) 3 ,7       60%
Tálknafjörður          
    Lagfæra stiga á stálþil og setja í þá lýsingu     2,0   60%
    Endurbyggja gömlu bryggju (bryggjuhlutar 2, 3, 4 og endi, alls u.þ.b. 145 m), stálþil og þekja     77,6 42,8 60%
    Endurnýjun á flotbryggjum (27 m og 37 m)     5,1 7,1 60%
Ísafjarðarbær          
    Þingeyri:          
    Rífa gömlu trébryggjuna við ytri hafnargarð og ganga frá kanti   5,0     60%
    Dýpkun í smábátahöfn (um 3.000 m³)     5,1   75%
    Endurbygging á innri hafnargarði, undirbúningsframkvæmd (stálþil 150 m)       10,2 60%
    Suðureyri:          
    Stækkun smábátahafnar, dýpkun (4.000 m³) 6 ,2       75%
    Stækkun smábátahafnar, flotbryggja (30 m) 6 ,8       60%
    Dýpkun innsiglingarrennu í 5 m (10.000 m³, dæling)       7,2 75%
    Endurbygging Norðurgarðs og Vesturkants, undirbúningsframkvæmd (180 m stálþil)       10,2 60%
Súðavík          
    Harðviðarbryggja við Frosta, lenging til norðurs (35 m, dýpi 6 m)     40,1   60%
    Viðhaldsdýpkun við enda Norðurgarðs (u.þ.b. 10.000 m³, dæling)       7,2 75%
Norðurfjörður          
    Endurbyggja þekju á gömlu bryggjunni, 35 m kafli efst (250 m²) 2 ,4       60%
    Dýpka upp með gömlu bryggju að norðan í 2 m (5x8 m svæði) 2 ,2       75%
    Flotbryggja, 10x2,5 m       3,4 60%
Drangsnes          
    Kokkálsvík, flotbryggja (20 m) 5 ,2       60%
Hólmavík          
    Bæta aðstöðu smábáta, flotbryggja   5,1     60%
    Stálþilsbryggja endurbyggð, undirbúningsframkvæmd       30,6 60%
Blönduós          
    Endurbyggja steypta þekju efst á bryggju (950 m²)       8,7 60%
Skagafjörður          
    Hofsós:          
    Norðurgarður, styrking á grjótvörn   7,2     75%
    Flotbryggja út frá Árgarði, 12 m     3,7   60%
    Haganesvík:          
    Viðhaldsdýpkun   0,4   0,4 75%
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI          
Hafnasamlag Eyjafjarðar          
    Árskógssandur/Hauganes:          
    Upptökubraut Árskógssandi (5x20 m)   2,9     60%
Hafnasamlag Norðurlands          
    Hjalteyri:          
    Viðhaldsdýpkun 1 ,0       75%
    Grenivík:          
    Upptökubraut (5x20 m)     2,9   60%
Grímsey          
    Endurbygging fremsta hluta hafnargarðs, þekja (300 m²) og skvettmúr (50 m) – frestað 2002 13 ,6       60%
    Endurbygging á kervegg við fremri hluta aðalhafnargarðs (25 m)   11,7     60%
    Styrking grjótvarnar á hafnargarði, grjót úr landi (300 steinar 6–10 t)   12,2     75%
    Lenging harðviðarbryggju (20 m, dýpi 3 m)     16,1   60%
    Dýpkað við lengingu harðviðarbryggju í 2 m (15x20 m svæði)     5,6   75%
Kópasker          
    Viðlegubryggja smábáta (15 m flotbryggja)   4,2     60%
Bakkafjörður          
    Lenging steyptrar skábrautar (u.þ.b. 5x5 m), hliðarveggir og grjóthleðsla       2,2 60%
    Landrafmagn á flotbryggju, Sjafnarbryggju og við uppsátur       3,6 60%
Borgarfjörður eystri          
    Flotbryggja fyrir smábáta (10 m)       3,3 60%
Stöðvarfjörður          
    Grjótvörn utan á gömlu bryggju styrkt (30 m kafli) og lengd (11.000 m³) 23 ,1       75%
    Klæðning gömlu bryggju við löndunarstað smábáta (30 m kafli)     2,0   60%
Breiðdalsvík          
    Gengið frá lögnum og lokið við þekju (1.080 m²) 11 ,0       60%
HAFNIR UTAN GRUNNNETS, ÓSKIPT          
    Óskipt til slysavarna o.fl. (styrkhæfni ýmist 60% eða 75%, meðaltal áætlað 67%) 4 ,4 6,1 3,5 6,1 67%
         
Hafnir utan grunnnets sem njóta ríkisstyrks, heildarkostnaður hvers árs alls 95,9 69,6 165,2 153,8  

3.2.2.3 Sjóvarnargarðar.
Tafla 3-7. Fjárveitingar til sjóvarna.
Kjördæmi 2003 2004 2005 2006 Samtals
    Sveitarfélag millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
NORÐVESTURKJÖRDÆMI  
    Akraneskaupstaður 11,0 8,8 19,8
    Innri-Akraneshreppur 0 ,9 1,6 2,5
    Snæfellsbær 0 ,6 7,1 5,8 3,4 16,9
    Eyrarsveit 6,9 6,9
    Dalabyggð 2 ,0 2,0
    Reykhólahreppur 0 ,9 0,9
    Vesturbyggð 5 ,7 10,6 16,3
    Ísafjarðarbær 0 ,9 5,5 5,2 13,4 25,0
    Súðavíkurhreppur 0,4 0,4
    Árneshreppur 2 ,1 2,1
    Kaldrananeshreppur 1,6 1,6
    Hólmavíkurhreppur 1,7 1,7
    Broddaneshreppur 2,6 2,6
    Bæjarhreppur 6,0 6,0
    Húnaþing vestra 2,0 5,1 7,1
    Blönduósbær 6 ,0 10,9 10,9 27,8
    Höfðahreppur 3 ,0 3,0
    Skagahreppur 5 ,5 5,5
    Skagafjörður 7,1 7,1
27,6 49,0 21,9 56,7 155,2
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI  
    Siglufjarðarkaupstaður 7,4 1,9 9,3
    Ólafsfjarðarkaupstaður 5,1 5,1
    Dalvíkurbyggð 4 ,7 7,4 12,1
    Hríseyjarhreppur 4,0 4,0
    Arnarneshreppur 2,5 2,5
    Svalbarðsstrandarhreppur 1,4 1,4
    Grýtubakkahreppur 0 ,6 0,9 1,5
    Húsavíkurkaupstaður 4 ,9 4,9
    Vopnafjarðarhreppur 0 ,2 0,2
    Fjarðabyggð 0 ,5 0,5
10,9 8,3 13,9 8,4 41,5
SUÐURKJÖRDÆMI  
    Mýrdalshreppur 2,7 2,7
    Vestmannaeyjabær 4 ,5 4,5
    Árborg 11 ,3 18,7 30,0
    Ölfus 5 ,5 0,9 4,6 11,0
    Grindavíkurkaupstaður 0 ,5 0,5
    Sandgerðisbær 0 ,2 6,3 3,7 4,6 14,8
    Gerðahreppur 2 ,6 3,2 6,0 11,8
    Reykjanesbær 20 ,8 20,8
    Vatnsleysustrandarhreppur 9 ,3 7,7 4,6 21,6
54,7 9,5 31,0 22,5 117,7
SUÐVESTURKJÖRDÆMI  
    Bessastaðahreppur 4 ,1 2,9 16,0 2,0 25,0
    Seltjarnarnesbær 5 ,1 11,6 16,7
9,2 2,9 27,6 2,0 41,7
ÓSKIPT 0,1 5,0 8,6 21,7 35,4
Sjóvarnir samtals 102,5 74,7 103,0 111,3 391,5
Tafla 3-8. Sundurliðun framkvæmda við sjóvarnir.
Sveitarfélag 2003 2004 2005 2006 Hlutur
    Verkefni millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. ríkissj.
NORÐVESTURKJÖRDÆMI
Akraneskaupstaður
    Veggurinn yst á Breið, SA-hluti (110 m – 1.650 m³)   3,7     7/8
    Krókalón, nyrst (170 m – 2.700 m³)   6,0     7/8
    Presthúsavör (80 m – 1.500 m³)   3,4     7/8
    Langisandur austan Merkjaklappar (50 m – 150 m³)       0,3 7/8
    Veggurinn yst á Breið, NV-hluti + skarð við olíutanka (100 m – 1.000 m³)       2,2 7/8
    Lambhúsasund frá Haferninum að Bakkatúni (150 m – 3.000 m³) + námufrágangur       7,5 7/8
Innri-Akraneshreppur
    Ytri-Hólmur 2, frágangur móts við bæjarhúsin (500 m³) 1 ,0       7/8
    Þaravellir eða Akrakot (100–150 m – 800 m³)       1,8 7/8
Snæfellsbær
    Hellissandur, Bátahöllin við Keflavíkurgötu (70 m – 1.000 m³) + námufrágangur   2,2     7/8
    Ólafsvík, verbúðir við Snoppuveg (150 m – 2.400 m³)   5,9     7/8
    Ólafsvík, við fiskverkun Snoppu (70 m – 2.450 m³)     6,6   7/8
    Ólafsvík, við fiskverkun Klumbu (160 m – 1600 m³)       3,9 7/8
Eyrarsveit
    Grundarfjörður, Framnes–Torfabót (185 m – 2.000 m³) + námufrágangur   6,2     7/8
    Grundarfjörður við Grundargötu (100 m – 800 m³)   1,8     7/8
Dalabyggð
    Búðardalur, suður frá bryggju meðfram sláturhúsi, styrking/endurröðun (150 m – 500 m³) 2 ,0       7/8
Reykhólahreppur
    Flatey, viðbót við áður áætlaða 700 m³ við gamla frystihúsið og við bryggjuna (300 m³) 1 ,7       7/8
Vesturbyggð
    Patreksfjörður, kverkin ofan við Oddann (40 m – 900 m³) 2 ,8       7/8
    Patreksfjörður, að Björgum (80 m – 1.200 m³) 3 ,7       7/8
    Patreksfjörður, við vélsmiðjuna á Eyrinni (100 m – 1.500 m³) + námufrágangur   5,3     7/8
    Bíldudalur, norðan hafnar að saltfiskverkun (120 m – 2.000 m³) + námufrágangur   6,8     7/8
Ísafjarðarbær
    Flateyri, Ytri-Bót (100 m – 2.000 m³)   6,3     7/8
    Hnífsdalur, sunnan rækjuverksmiðju (100 m – 2.000 m³) + námufrágangur     5,9   7/8
    Ísafjörður, innan við skipasmíðastöð (100 m – 1.000 m³)       2,4 7/8
    Þingeyri, utan við höfnina (gamla vélsmiðjan) (230 m – 3.900 m³) + námufrágangur       12,9 7/8
Súðavíkurhreppur
    Vigur, styrking á hlöðnum garði frá um 1800       0,5 7/8
Árneshreppur
    Við Gjögur, við lóðir 3 og 4 austan við Gjögurbryggju (70 m – 500 m³) 2 ,4       7/8
Kaldrananeshreppur
    Drangsnes, við Grundargötu (um 130 m – 680 m³)   1,9     7/8
Hólmavíkurhreppur
    Hólmavík, við Hlein (100 m – 800 m³)   2,1     7/8
Broddaneshreppur
    Óspakseyri, suðurbakkinn við kaupfélagið (50 m – 300 m³)   0,9     7/8
    Óspakseyri, norðurbakkinn við sláturhúsið (100 m – 600 m³)   2,0     7/8
Bæjarhreppur
    Borðeyri, norðurbakkinn (150 m – 1.800 m³ + 100 m – 800 m³)       6,8 7/8
Húnaþing vestra
    Reykir við Hrútafjörð, við íþróttahúsið, styrking (200 m³)   0,8     7/8
    Reykir við Hrútafjörð, við byggðasafnið (80 m – 300 m³) + námufrágangur   1,5     7/8
    Hamarsrétt á Vatnsnesi (120 m – 1.800 m³) + námufrágangur       5,8 7/8
Blönduósbær
    Norðan Blöndu (120 m – 2.400 m³) 7 ,2       7/8
    Sunnan Blöndu frá nýlegri sjóvörn næst Blöndu að Háubrekku (150 m – 2.000 m³)     6,1   7/8
    Sunnan Blöndu suður frá horninu á Háubrekku (200+ m – 4.000 m³) + námufrágangur     6,4 6,4 7/8
    Upp með Blöndu að sunnan (330 m – 2.000 m³)       6,1 7/8
Höfðahreppur
    Sunnan við Hólanes, styrking (200 m – 900 m³ + 300 m³ endurraðað) 3 ,5       7/8
Skagabyggð
    Víkur (100 m – 1.100 m³) + námufrágangur 3 ,4       7/8
    Kálfshamarsvík, eiðið fremst (70 m – 900 m³) + námufrágangur 2 ,8       7/8
Skagafjörður
    Haganesvík frá bryggju suður fyrir syðsta húsið á grandanum (300 m – 2.500 m³)       8,1 7/8
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI
Siglufjarðarkaupstaður
    Milli norður- og suðurhafnarsvæðis frá slippnum að Óskarsbryggju (370 m – 3.000 m³)     8,5   7/8
    Siglunes. Við fiskverkun Stefáns Einarssonar (50 m – 300 m³)       2,2 7/8
Ólafsfjarðarkaupstaður
    Hækkun flóðvarnar við Námuveg (250 m) og lenging um 50 m (300 m – 2.250 m³)     5,8   7/8
Dalvíkurbyggð
    Dalvík, við Árhól, hækka vörn um 2–2,5 m (50 m – 400 m³ grjót) 1 ,2       7/8
    Dalvík, sunnan Dalvíkurhafnar (150 m – 1.000 m³ + endurröðun) 2 ,8       7/8
    Árskógssandur, við Brimnes (40 m – 650 m³) + námufrágangur 1 ,9       7/8
    Dalvík, sunnan við Dalvíkurhöfn (300 m – 3.000 m³) + námufrágangur   8,5     7/8
Hríseyjarhreppur
    Styrking sjóvarna austast (160 m) og lenging við Varir (50 m) (210 m – 1.400 m³)       4,6 7/8
Arnarneshreppur
    Hjalteyri, norðan vitans og með fram Hjalteyrartjörn (150 m – 900 m³)       2,8 7/8
Svalbarðsstrandarhreppur
    Svalbarðseyri, styrking fjörukambs við tjörnina (100 m – 400 m³)     1,6   7/8
Grýtubakkahreppur
    Frágangur á grjótnámum   1,0     7/8
Húsavíkurkaupstaður
    Húsavíkurbakkar syðst, suður að Haukamýrarlæk (150 m – 2.100 m³) 5 ,8       7/8
Vopnafjarðarhreppur
    Innan við Kaupfélagsbryggju (140 m – 2.400 m³) 5 ,7       7/8
SUÐURKJÖRDÆMI
Mýrdalshreppur
    Vík. Rannsóknir og undirbúningur (vegna hugsanlegrar grjótvarnar utan á flóðvarnargarðinum)       3,1 7/8
Vestmannaeyjabær
    Þrælaeiði. Endurröðun og styrking sjóvarnar á Eiðinu (120–150 m – 1.000 m³) 5 ,4       7/8
Árborg
    Stokkseyri, Kaðlastaðir–Hraunsá (1.050 m – 24.100 m³ og 150 m – 2.500 m³) 25 ,5   2,0   7/8
    Stokkseyri, Íragerði 14 – Hásteinsvegur 18, styrking og endurröðun (130 m – 1.600 m³) 3 ,5       7/8
    Eyrarbakki, styrking milli samkomuhúss og gömlu bryggju (30 m – 500 m³) 1 ,2       7/8
    Stokkseyri, framan við Skipar (400 m – 4.000 m³)     6,9   7/8
    Stokkseyri, framan við Grund (250 m – 3.000 m³)     5,2   7/8
    Stokkseyri, frá Lóni að stað rúmlega 100 m vestan Markavörðu, (400 m – 3.600 m³) + námufrágangur     7,2   7/8
Ölfus
    Þorlákshöfn. Þrengja op milli sjóvarnar við Malir og flóðvarnargarðs (50 m – 2.000 m³) + námufrágangur 5 ,2       7/8
    Strandarkirkja – styrking (vélavinna og röðun)     1,0   7/8
    Herdísarvík, leið c, sjóvörn ofan við tjarnarbakkann (1.200 m³) + námufrágangur       5,2 7/8
Sandgerðisbær
    Garðskagi–Lambarif, næst bæjarmörkum (120 m – 480 m³) 0 ,9       7/8
    Þóroddsstaðir (160 m – 1.200 m³)   2,3     7/8
    Kirkjuból, við golfvöll (250 m – 1.800 m³)   3,5     7/8
    Við Norðurkot, styrking á sjóvörn, bætt í skörð (100–120 m – 750 m³)   1,4     7/8
    Garðvegur, Sandgerði. Norðan við Norðurgarð, loka skarði (150 m³)     0,3   7/8
    Flankastaðir (250 m – 2.000 m³)     3,9   7/8
    Garðskagi–Lambarif, viðgerð suðurhluta kaflans (680 m – 2.700 m³)       5,2 7/8
Gerðahreppur
    Garðskagi–Lambarif, frá Garðskaga að bæjarmörkum (400 m – 1.620 m³) 3 ,1       7/8
    Garðskagi – gamli vitinn, styrking á grjótvörn við stoðvegg (50 m³) 0 ,3       7/8
    Hólmsvöllur í Leiru (170 m – 2.000 m³) 3 ,1       7/8
    Lambastaðir (Von hf.) – Útskálarif, styrking (250 af 800 m – 2.000 m³)   3,7     7/8
    Byggða- og sjóminjasafn – Helgarétt (150 m – 1.200 m³)       2,2 7/8
    Helgarétt–Neðra-Hof, styrking á hluta (200 m – 500 m³)       1,0 7/8
    Neðra-Hof–Lambastaðir (120 m – 2.000 m³)       3,7 7/8
Reykjanesbær
    Njarðvík, við Bakkastíg (330 m – 6.600 m³) 4 ,8       7/8
    Njarðvík við skipaafgreiðslu Suðurnesja (60 m – 1.500 m³) 1 ,8      
    Innri Njarðvík, Seylubakki (200 m – 3.000 m³) 3 ,0      
    Innri Njarðvík, Kópa við Stapakot (140 m – 4.000 m³) 2 ,3      
    Keflavík, við Ægisgötu (530 m – 19.000 m³) 11 ,9       7/8
Vatnsleysustrandarhreppur
    Brunnastaðahverfi, Skjaldarkot (270 + 50 m – 4.000 m³) 7 ,6       7/8
    Auðnar (80 + 60 m – 800 m³) 2 ,9       7/8
    Minna-Knarrarnes (250 m – 2.400 m³)     4,7   7/8
    Stóra-Knarrarnes (155 + 20 m – 2.100 m³)     4,1   7/8
    Minni-Vogar, í átt að Grænuborg (50 m – 400 m³)       0,9 7/8
    Brunnastaðahverfi, Halakot, Naustakot, N-Brunnastaðir (styrking – 2.000 m³)       4,3 7/8
SUÐVESTURKJÖRDÆMI
Hafnarfjörður
    Hvaleyri, undirbúningur/mat á umhverfisáhrifum 0 ,6       7/8
Bessastaðahreppur
    Gesthús (225 m – 4.000 m³) 4 ,7 4,6     7/8
    Kasttangi (285 m – 3.000 m³)     7,0   7/8
    Kasttangi–Grund (300 m – 4.800 m³)     11,2   7/8
    Við Hlið (70 m – 660 m³ + 40 m – 240 m³ = 900 m³)       2,3 7/8
Seltjarnarnesbær
    Kotagrandi, styrking við Bakkatjörn og sunnan hennar (150 af 270 m – 2.300 m³) 5 ,8       7/8
    Golfvallarvegur–Svartibakki–Búðatjörn (830 m – 2.100 m³)     5,4   7/8
    Lambastaðagrandi – botn víkurinnar (80 m – 800 m³ – fyrirhuguð skólpdælustöð)     2,0   7/8
    Frá Melshúsabryggju austur fyrir Lambastaðavör (150 m + styrking 70 m – 1.800 m³)     4,6   7/8
    Lambastaðagrandi – bæjarmörk, hækkun á krónu (140 m – 400 m³)     1,2   7/8
ÓSKIPT
    Óskipt til sjóvarna 0 ,1 5,7 9,8 24,8 7/8
Áætlaður heildarkostnaður við sjóvarnir samtals 141,6 87,5 117,4 127,0
Alls 2003–2006 473,5


3.3    Flokkun hafna.
3.3.1    Hafnir í grunnneti.
    Eftirfarandi hafnir eru í grunnneti: Grundartangi, Akranes, Snæfellsbær (Rif og Ólafsvík), Grundarfjörður, Stykkishólmur, Vesturbyggð (Patreksfjörður), Bolungarvík, Ísafjarðarbær (Ísafjörður), Skagaströnd, Skagafjörður (Sauðárkrókur), Siglufjörður, Ólafsfjörður, Dalvíkurbyggð (Dalvík), Akureyri, Húsavík, Raufarhöfn, Þórshöfn, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Fjarðabyggð (Neskaupstaður, Eskifjörður, Reyðarfjörður), Fáskrúðsfjörður, Djúpivogur, Hornafjörður, Vestmannaeyjar, Þorlákshöfn, Grindavík, Sandgerði, Reykjanesbær (Keflavík/Njarðvík), Hafnarfjörður og Reykjavíkurhöfn.

3.3.2    Hafnir utan grunnnets.
    Eftirfarandi hafnir eru utan grunnnets: Snæfellsbær (Arnarstapi), Dalabyggð (Búðardalur), Reykhólar, Vesturbyggð (Brjánslækur, Bíldudalur), Tálknafjörður, Ísafjarðarbær (Þingeyri, Flateyri, Suðureyri), Súðavík, Norðurfjörður, Drangsnes, Hólmavík, Hvammstangi, Blönduós, Skagafjörður (Hofsós, Haganesvík), Dalvíkurbyggð (Árskógssandur), Hjalteyri, Hrísey, Grenivík, Grímsey, Kópasker, Borgarfjörður eystri, Bakkafjörður, Stöðvarfjörður, Breiðdalsvík, Vogar og Kópavogur.

4.    VEGÁÆTLUN
4.1    Fjármál.
Áætlun um fjáröflun.*
Fjárhæðir í millj. kr. 2003 2004 2005 2006
4.1.1 Tekjur og framlög
1.1. Markaðar tekjur
1.    Bensíngjald 5.434 5.544 5.544 5.544
2.    Þungaskattur km-gjald 2.549 2.670 2.791 2.865
3.    Þungaskattur árgjald 2.539 2.659 2.781 2.853
4.    Leyfisgjöld flutninga 10 4 4 4
5.    Leyfisgjöld leigubifreiða 6 6 6 6
10.538 10.883 11.126 11.272
1.2. Umsýslugjald til ríkissjóðs 0,5% -53 -54 -55 -56
    Markaðar tekjur alls 10.485 10.829 11.071 11.216
1.3. Ríkisframlag 1.413 1.544 1.544 1.646
1.4. Framlög til jarðganga 1.200 1.530 2.244 1.530
1.5. Eignasala 300
1.6. Viðbótarfé til eflingar atvinnutækifæra 3.000 1.600
    Framlag úr ríkissjóði alls 5.913 4.674 3.788 3.176
    Tekjur og framlög alls 16.398 15.503 14.859 14.392
4.1.2 Viðskiptahreyfingar
1.    Vegna vegtenginga Hvalfjarðarganga -40 -40 -40 -40
2.    Vegna ferja -290 -327 -327 -327
    Afborganir alls -330 -367 -367 -367
    SAMTALS 16.068 15.136 14.492 14.025
* Tölur ársins 2003 eru á verðlagi þessa árs (vísitala vegagerðar 6940), en tölur áranna 2004–2006 eru hækkaðar til áætlaðs verðlags 2004. Hækkun verðlags er áætluð 2% (vísitala vegagerðar 7080).

Skipting útgjalda.
Fjárhæðir í millj. kr. 2003 2004 2005 2006
GJÖLD
4.1.3. Rekstur og þjónusta
    1.    Yfirstjórn 300 309 316 326
    2.    Upplýsingaþjónusta 74 79 82 83
    3.    Umferðareftirlit 55 60 63 63
    4.    Þjónusta 2.504 2.770 2.632 2.637
        1.    Þjónustusvæði 330 342 348 348
        2.    Vegir og vegyfirborð 420 428 428 428
        3.    Brýr og veggöng 70 77 66 71
        4.    Vegmerkingar og vegbúnaður 430 459 464 464
        5.    Þéttbýlisvegir 294 301 306 306
        6.    Vetrarþjónusta 960 1.163 1.020 1.020
    5.    Almenningssamgöngur 949 1.007 1.016 1.008
        1.    Ferjur og flóabátar 658 710 719 711
            Þar af afborganir ferjulána til ríkissjóðs -290 -327 -327 -327
        2.    Áætlunarflug 131 134 134 134
        3.    Sérleyfi á landi 160 163 163 163
    6.    Rannsóknir 105 108 109 110
    7.    Minjar og saga 15 20
Rekstur og þjónusta alls 3.697 4.006 3.906 3.920
4.1.4. Viðhald
    1.    Endurnýjun bundinna slitlaga 920 959 969 980
    2.    Endurnýjun malarslitlaga 223 219 216 216
    3.    Styrkingar og endurbætur 600 633 734 775
    4.    Brýr, varnargarðar og veggöng 190 214 235 255
    5.    Öryggisaðgerðir 140 153 184 194
    6.    Vatnaskemmdir 140 143 147 158
    7.    Viðhald girðinga 32 36 51 61
Viðhald alls 2.245 2.357 2.536 2.639
4.1.5. Stofnkostnaður
    1.    Grunnnet 8.503 7.152 6.413 5.826
        1.    Almenn verkefni 535 546 434 434
        2.    Verkefni á höfuðborgarsvæði 1.520 1.421 1.540 1.594
        3.    Verkefni á landsbyggð 2.048 1.895 2.052 2.227
            Þar af afborganir lána vegna Hvalfjarðarganga til ríkissjóðs -40 -40 -40 -40
        4.    Orku- og iðjuvegir 200 119 102
        5.    Jarðgangaáætlun 1.200 1.530 2.244 1.530
        6.    Landsvegir í grunnneti 41 41 41
        7. Viðbótarfé til eflingar atvinnutækifæra 3.000 1.600
Samtals grunnnet 8.463 7.112 6.373 5.786
    2.    Tengivegir 525 541 541 541
    3.    Til brúargerðar 288 296 296 296
        1.    Brýr 10 m og lengri 262 269 269 269
        2.    Smábrýr 26 27 27 27
    4.    Ferðamannaleiðir 300 255 255 255
    5.    Girðingar 60 63 71 71
    6.    Landsvegir utan grunnnets 117 93 98 99
    7.    Safnvegir 278 306 306 306
    8.    Styrkvegir 55 61 61 61
    9.    Reiðvegir 40 46 49 51
Samtals utan grunnnets 1.663 1.661 1.677 1.680
Stofnkostnaður alls 10.126 8.773 8.050 7.466
GJÖLD ALLS 16.068 15.136 14.492 14.025

4.2    Sundurliðun einstakra gjaldaliða.
4.2.1    Grunnnet.
4.2.1.1    Almenn verkefni.

Vegnr.    Vegheiti 2003 2004 2005 2006
Kaflanr.    Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
    1         Hringvegur
         a3        Austan Eldvatnsbotna 15
         a6        Um Skaftá 18 6 10
         c0        Þverá 6
         c7        Landvegamót 26
    240         Stórhöfðavegur
         01        Um Strandveg 32
    30         Hrunamannavegur
         06–08    Flúðir–Biskupstungnabraut 45 37 15
    34         Eyrarbakkavegur
         01        Hringvegur–Kjarabót 2
    35         Biskupstungnabraut
         04        Um Brúará 7
         08        Um Laugaá 2
    37         Laugarvatnsvegur
         03        Um Brúará 3
    359         Bræðratunguvegur
         01        Um Hvítá 3
    427         Suðurstrandarvegur
         11–13    Sýslumörk–Þorlákshafnarvegur 36 15
    1         Hringvegur
         e1        Lagfæringar 41
    36         Þingvallavegur
         12        Veglýsing um Helgafellsmela 15
    429         Sandgerðisvegur
         01        Lagfæring við Miðnesheiðarveg 5
    45         Garðskagavegur
         04        Um Sandgerði 21
    417         Bláfjallavegur
         02        Bláfjallaleið–Krýsuvíkurvegur 41 41
    407         Bláfjallaleið
         01        Bláfjallavegur–bifreiðastæði 21 13 16
    427         Suðurstrandarvegur 41 24
    1         Hringvegur
         g7        Borgarnes 34 37 46
    50         Borgarfjarðarbraut
         02–03    Vatnshamraleið 8 75 13
    54         Snæfellsnesvegur
         10        Bjarnarfoss–Egilsskarð 3 3
         10        Fróðárheiði 29
         17        Um Gríshólsá 16
    60         Vestfjarðavegur
         07        Búðardalur–Klofningsvegur 7
    531         Borgarbraut
         01        Brákarsund 5
    574         Útnesvegur
         10        Ólafsvík, lýsing 2
    60         Vestfjarðavegur
         23        Reykhólasveit, breikkun 12
         23        Um Laxá 31
    61         Djúpvegur
         04–36    Breikkun slitlaga 26 61
                 Leiðaval til suðurs frá Hólmavík 5
         09        Kollafjörður 4
         10        Hvalsárhöfði 8
         24        Lágidalur, breikkun 19
         38–39    Súðavíkurhlíð og Kirkjubólshlíð 16
         45        Hnífsdalur–Bolungarvík 9 22
    62         Barðastrandarvegur
         03        Hlíð–Kleifaheiði, breikkun 13
    64         Flateyrarvegur
         01–02    Vegamót við Flateyri 6
    67         Hólmavíkurvegur
         01        Djúpvegur–Hólmavík 21 7
    636         Hafnarvegur Ísafirði
         01        Djúpvegur–höfn 18
    1         Hringvegur
         m0    Um Blönduós 11
         m6    Hringtorg við Varmahlíð 37
    72         Hvammstangavegur
         01        Hringtorg við Hvammstanga 16
    74         Skagastrandarvegur
         02        Við Hafursstaðaá, Hallá og Hrafná 23
    76         Siglufjarðarvegur
         13        Gránugata 30 7
    744         Þverárfjallsvegur
         01        Skagastrandarvegur–Skrapatunga 13
         01        Skrapatunga–Skúfur 25 25
         01–02    Þverá–Skagavegur 10
         04        Strandvegur, Sauðárkróki 23 58
    1         Hringvegur
         q6        Um Hrúteyjarkvísl 6
    82         Ólafsfjarðarvegur
         01        Um Hörgá 26
         06        Ólafsfjarðargöng, vatnsvörn 22
    83         Grenivíkurvegur
                 Snjóastaður 7
    85         Norðausturvegur
         03        Um Laxá 21
    87         Kísilvegur
         01–02    Slitlagsendi–Geitafellsá 11 42
    830         Svalbarðseyrarvegur
         01        Lýsing 5
    837         Hlíðarfjallsvegur
         01        Um Borgarbraut 7 15
    845         Aðaldalsvegur
         01        Hringvegur–Lindahlíð 38 39
    846         Austurhlíðarvegur
         01        Hjá Laugum 6
    859         Hafnarvegur á Húsavík 34
    85         Norðausturvegur
         31        Brekknaheiði–Geysirófa 51
         34–35    Hölkná–Miðheiðarhryggur 66 68 28
    917         Hlíðarvegur
         01        Hjá Fossvöllum 25 1
             Þéttbýlisstaðir Austurlandi
                 Lagfæringar á þjóðvegum 10 10 10 10
Samtals 535 546 434 434

4.2.1.2    Verkefni á höfuðborgarsvæði.
Vegnr.    Vegheiti 2003 2004 2005 2006
                Heiti verkefnis millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
    1         Hringvegur
                 Gatnamót við Nesbraut 140 265
                 Breikkun, Víkurvegur–Skarhólabraut 100 306 102
                 Gatnamót við Hallsveg 10
    40         Hafnarfjarðarvegur
                 Gatnamót við Nýbýlaveg 51
    41         Reykjanesbraut
                 Laugarnesvegur–Dalbraut 184
                 Gatnamót við Stekkjarbakka 545 128
                 Gatnamót við Breiðholtsbraut 95
                 Fífuhvammsvegur–Kaplakriki, breikkun 250 224 222 217
                 Kaplakriki–Lækjargata 77 127
                 Lækjargata–Kaldárselsvegur 150 51
    49         Nesbraut
                 Kringlumýrarbraut–Bjarkargata 50 166 599 204
    409         Hlíðarfótur
                 Hringbraut–Flugstöð 102
    411         Arnarnesvegur
                 Reykjanesbraut–Elliðavatnsvegur 102
    415         Álftanesvegur
                 Hafnarfjarðarvegur–Bessastaðavegur 510
    450         Sundabraut
                 Sæbraut–Geldinganes 50 51 102 306
             Göngubrýr og undirgöng 60 61 61 61
             Umferðarstýring 20 31 31 21
             Smærri verk og ófyrirséð 60 61 61 61
Samtals
1.520 1.421 1.540 1.594

4.2.1.3    Verkefni á landsbyggð (stórverkefni).
Heiti verkefnis
Vegnr.    Vegheiti 2003 2004 2005 2006
Kaflanr.    Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Djúpá
    1         Hringvegur
         a2        Um Djúpá 20
Þjórsá
    1         Hringvegur
         c8        Um Þjórsá 86
Þjórsárdalsvegur
    32         Þjórsárdalsvegur
         02        Stóranúpsvegur–Ásólfsstaðir 17
Biskupstungnabraut
    35         Biskupstungnabraut
         08–09    Laugarvatnsvegur–Gullfoss 30
Bræðratunguvegur
    359         Bræðratunguvegur
         01        Um Hvítá 82
Gjábakkavegur
    365         Gjábakkavegur
         01        Laugarvatnsvegur–Þingvallavegur 33 82
Reykjanesbraut, Hafnarfjörður–Keflavík
    41         Reykjanesbraut
         15–18    Krýsuvíkurvegur–Víknavegur 300 306 255 255
Hvalfjarðartengingar
    1         Hringvegur
                 Hvalfjarðartengingar 60 61 61 61
Hringvegur um Stafholtstungur
    1         Hringvegur
         h0–h1    Borgarfjarðarbraut–Hrauná 51 153 102
Snæfellsnesvegur um Kolgrafarfjörð
    54         Snæfellsnesvegur
         15        Kolgrafarfjörður 180 255 224 51
Vatnaleið
    56         Vatnaleið 37
Vestfjarðavegur, Brattabrekka, Svínadalur
    60         Vestfjarðavegur
         01–02    Um Bröttubrekku 83 48
         08–09    Um Svínadal 41
Hálsasveitarvegur að Húsafelli
    518         Hálsasveitarvegur
         03        Hvítársíðuvegur–Kaldadalsvegur 61 102
Gilsfjörður
    60         Vestfjarðavegur
         21        Gilsfjörður 21 15
Vestfjarðavegur, Bjarkarlundur–Flókalundur
    60         Vestfjarðavegur
         27–28    Miðhús–Melanes 181 235
        29–31    Múli–Vattarnes          200 153 44
Vestfjarðavegur um Gemlufallsheiði
    60         Vestfjarðavegur
         44        Gemlufallsheiði 53
Ísafjarðardjúp
    61         Djúpvegur
         26–29    Slitlagsendi–Hörtná 76
        31        Gilseyri–Kleifar 70
        32–33    Kleifar–Bolaskógur 112 150
         33–34    Bolaskógur–Eiði 54 250
Djúpvegur, Súðavík–Bolungarvík
    61         Djúpvegur
         38–45    Súðavík–Bolungarvík 20 31
Barðastrandarvegur, Flókalundur–Patreksfjörður
    62         Barðastrandarvegur
         04        Kleifaheiði 41
Hringvegur um Norðurárdal í Skagafirði
    1         Hringvegur
         n0–n1    Norðurárdalur 10 102 255 82
Siglufjarðarvegur
    76         Siglufjarðarvegur
         06        Um Hofsá 25
Þverárfjallsvegur
    744         Þverárfjallsvegur
         01        Skagastrandarvegur–Skúfur 51
Hringvegur á Mývatnsheiði
    1         Hringvegur
         q9        Mývatnsheiði 170 31
Lágheiði
    82         Ólafsfjarðarvegur
         09        Lágheiði 37 14
Norðausturvegur, Húsavík–Þórshöfn
    85         Norðausturvegur
        09–10    Bangastaðir–Víkingavatn 162 51
        14–22    Katastaðir–Krossavík 102 276 286
         24        Sævarland– Sandá 38
Kísilvegur
    87         Kísilvegur
         01–05    Mývatnsvegur–sæluhús 26 76
Tenging Norðurland–Austurland
    1         Hringvegur
         s1–s7    Biskupsháls–Vegaskarð 140 86
        s2        Um Vegaskarð 67 55
        s2–s4    Vegaskarð–Langidalur 57 82
Hringvegur á Austurlandi
    1         Hringvegur
        s8–s9     Hofteigur–Hrólfsstaðir 120
        t6–t7     Skriðdalur 30
        t9–u0     Ásunnarstaðir–Heydalir 60
        u9        Melrakkanes–Blábjörg 20
         v1–v5    Almannaskarð, Þvottár- og Hvalnesskriður 122 82 20
Hornafjarðarfljót
    1         Hringvegur
         v7–v9    Um Hornafjarðarfljót 204
Jökulsá á Breiðamerkursandi
    1         Hringvegur
         x3        Um Jökulsá 20 31
Norðausturvegur, Hringvegur–Vopnafjörður
    85         Norðausturvegur
         41–43    Sunnudalsvegur–Brunahvammsháls 102
Suðurfjarðavegur
    96         Suðurfjarðavegur
         11        Kambaskriður 16
Breikkun brúa á Suðurlandi
    1         Hringvegur
         b5        Um Klifanda 10 123
Breikkun brúa á Norðurlandi vestra
    1         Hringvegur
         k1        Síká (Hrútafirði) 69
         k8        Um Vatnsdalsá 69
Samgöngurannsóknir 10 10 10 10
Samtals 2.048 1.895 2.052 2.227

4.2.1.4    Orku- og iðjuvegir.
Vegnr.    Vegheiti 2003 2004 2005 2006
    Kaflanr.     Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
    506     Grundartangavegur
         01        Hringvegur–hafnarsvæði 30 21
    92         Norðfjarðarvegur
         07        Reyðarfjörður–Eskifjörður 170 98 102
Samtals 200 119 102

4.2.1.5    Jarðgangaáætlun.
Heiti verkefnis 2003 2004 2005 2006
millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Siglufjörður–Ólafsfjörður og
Reyðarfjörður–Fáskrúðsfjörður
1.200 1.530 2.244 1.530
Samtals 1.200 1.530 2.244 1.530

4.2.1.6    Landsvegir í grunnneti.
Heiti verkefnis 2003 2004 2005 2006
millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Landsvegir í grunnneti 41 41 41
Samtals 41 41 41

4.2.1.7    Viðbótarfé til eflingar atvinnutækifærum.
a)    Verkefni á höfuðborgarsvæðinu.
Vegnr.    Vegheiti 2003 2004
    Kaflanr.     Kaflaheiti millj. kr. millj. kr.
    1         Hringvegur
         f3        Víkurvegur–Skarhólabraut, breikkun 100
    41         Reykjanesbraut
         12–13    Fífuhvammsvegur–Kaplakriki, breikkun 200 200
         13–14    Kaplakriki–Lækjargata 100
    49         Nesbraut
         04        Kringlumýrarbraut–Bjarkargata 200 100
    411         Arnarnesvegur
         05        Reykjanesbraut–Elliðavatnsvegur 100
Samtals 700 300

    Fjármagn til Hringvegar skal nota til að flýta breikkun vegarins frá Víkurvegi að Skarhólabraut ásamt bráðabirgðagatnamótum á þeirri leið.
    Fé til Reykjanesbrautar skal nota til að flýta breikkun vegarins frá Fífuhvammsvegi að Kaplakrika og endurbótum í Hafnarfirði. Við þetta losna fjárveitingar samkvæmt áætluninni á árunum 2005 og 2006 og skal verja þeim til að flýta gerð mislægra gatnamóta við Arnarnesveg og síðan annarra gatnamóta á þessari leið.
    Fé til Nesbrautar skal nota til að flýta færslu Hringbrautar. Fjárveitingar samkvæmt áætluninni, sem losna við þetta á árunum 2005–2006, skal nota í gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar.
    Fé til Arnarnesvegar skal nota til að flýta gerð vegarkafla í Leirdal.

b)    Verkefni á norðaustursvæðinu.
Vegnr.    Vegheiti 2003 2004
    Kaflanr.     Kaflaheiti millj. kr. millj. kr.
    85         Norðausturvegur
         07–09    Breiðavík–Bangastaðir 270 100
         13–14    Um Núpasveit 150 50
    1         Hringvegur
         s1–s7    Biskupsháls–Skjöldólfsstaðir 200 100
    85         Norðausturvegur
         31        Sýslumörk–Finnafjarðará 80 50
Samtals 700 300

    Fé til Norðausturvegar um Tjörnes og í Núpasveit verði notað til að flýta því að unnt sé að ráðast í vegagerð á Hófaskarðsleið (Öxarfjarðarheiði).
    Fjárveitingar til Hringvegar flýta vegagerð úr Víðidal í Langadal. Við það losna fjárveitingar samkvæmt áætluninni á árunum 2005 og 2006 og skal nota þær til að flýta framkvæmdum við vegtengingu frá Hringvegi til Vopnafjarðar.
    Fjárveitingu í kafla 31 á Norðausturvegi skal nota til að flýta endurbótum vegarins um Geysirófu.

c) Suðurstrandarvegur, Hellisheiði og Gjábakkaleið.
Vegnr.    Vegheiti 2003 2004
    Kaflanr.     Kaflaheiti millj. kr. millj. kr.
    427          Suðurstrandarvegur
         02–13    Grindavík–Þorlákshafnarvegur      250 250
    1          Hringvegur
         d8–d9     Hellisheiði 150 50
    365          Gjábakkavegur
         01          Laugarvatnsvegur–Þingvallavegur 100 100
Samtals 500 400

    Fjárveitingar til Suðurstrandarvegar skal nota til að hefja uppbyggingu vegarins.
    Fjárveitingar til Hringvegar skal nota til endurbóta á veginum um Svínahraun.
    Fjárveitingar til Gjábakkavegar skal nota til að flýta endurbyggingu vegar um Lyngdalsheiði.

d) Vegagerð á Vestfjörðum og á Þverárfjallsvegi.
    1.000 millj. kr. til Vestfjarða og 200 millj. kr. til Þverárfjallsvegar.
Vegnr.    Vegheiti 2003 2004
    Kaflanr.     Kaflaheiti millj. kr. millj. kr.
    60          Vestfjarðavegur
         29–31    Bjarkarlundur–Flókalundur 250 150
    61          Djúpvegur
         09–10     Steinadalsvegur–Tröllatunguvegur 50 50
         31–34     Gilseyri–Eiði 350 150
    744          Þverárfjallsvegur
         01          Skagastrandarvegur–Skúfur 150 50
Samtals 800 400

    Fjárveitingar til Vestfjarðavegar skal nota til að flýta framkvæmdum við veginn úr Kollafirði í Vattarfjörð. Fjárveitingar samkvæmt áætluninni, sem losna við þetta á árunum 2004– 2006, skal nota til að flýta framkvæmdum milli Þorskafjarðar og Kollafjarðar.
    Fjárveitingar til Djúpvegar skal annars vegar nota til að flýta endurbótum á veginum um Hvalsárhöfða og hins vegar til að ljúka vegagerð um Skötufjörð og Hestfjörð. Síðar verði tekin ákvörðun um ráðstöfun fjárveitinga sem losna á árunum 2005 og 2006.
    Fjárveitingar til Þverárfjallsvegar skal nota til að ljúka vegagerð á vesturhluta leiðarinnar. Fjárveitingar samkvæmt áætluninni, sem losna á árunum 2004–2006, skal nota til að hefja vegagerð upp frá Sauðárkróki.

e) Göng undir Almannaskarð.
Vegnr.    Vegheiti 2003 2004
    Kaflanr.     Kaflaheiti millj. kr. millj. kr.
    1          Hringvegur
         v5          Um Almannaskarð 300 200
Samtals 300 200

    Fjárveitingarnar skal nota til að gera jarðgöng undir Almannaskarð.

Samandregið.
2003 2004
millj. kr. millj. kr.
a)    Verkefni á höfuðborgarsvæðinu 700 300
b)    Verkefni á norðaustursvæðinu 700 300
c)    Suðurstrandarvegur, Hellisheiði og Gjábakkaleið 500 400
d)    Vegagerð á Vestfjörðum og á Þverárfjallsvegi 800 400
e)    Göng undir Almannaskarð 300 200
Samtals 3.000 1.600

4.2.2    Utan grunnnets.
4.2.2.1    Tengivegir.

Vegnr.    Vegheiti 2003 2004 2005 2006
    Kaflanr.     Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
    25         Þykkvabæjarvegur
         02        Hrafntóftir–Þykkvibær 16
    26         Landvegur
         02        Holtsmúli–Fellsmúli 35 33
    204         Meðallandsvegur
         01        Ásgarður–Fossar 9 22 13
    215         Reynishverfisvegur
         01        Hringvegur–Presthús 9 9
    242         Raufarfellsvegur
         01        Hringvegur–Hringvegur 11
    246         Skálavegur
         01        Hringvegur–Hringvegur 10
    252         Landeyjavegur
         01–02    Gunnarshólmavegur–Hólmavegur 22 38 23
    254         Hólmavegur
         01        Landeyjavegur–flugvöllur 15
    271         Árbæjarvegur
         01        Hringvegur–Bjallavegur 13 13 29
    282         Ásmundarstaðavegur
         01        Hringvegur–Ásmundarstaðir 10
    33         Gaulverjabæjarvegur
         01        Önundarholtsvegur–Skipar 17 14
    302         Urriðafossvegur
         01        Hringvegur–Villingaholtsvegur 5
    305         Villingaholtsvegur
         01        Kolsholt–Urriðafossvegur 22 11
    310         Votmúlavegur
         01        Eyrarbakkavegur–Gaulverjabæjarvegur 9 8
    314         Holtsvegur
         01–02    Ofan Stokkseyrar 8
    324         Vorsabæjarvegur á Skeiðum
         01        Um Vorsabæ 10
    329         Mástunguvegur
         01        Skyggnir–Laxárdalur 5
    340         Auðsholtsvegur
         01        Um Syðra-Langholt 11 21 3
    354         Sólheimavegur
         01        Biskupstungnabraut–Sólheimar 30 36 55
    364         Eyjavegur
         01        Laugarvatnsvegur–Útey 5
    374         Hvammsvegur
         01        Hringvegur–Hringvegur 4
    375         Arnarbælisvegur
         01        Hringvegur–Auðsholt 3 2
    48         Kjósarskarðsvegur
         01        Reynivellir–Vindáshlíð 40 27 21
    425         Nesvegur
         02        Reykjanesviti–Staður 11 42
    45         Garðskagavegur
         05        Um Ósabotna 15 10
    50         Borgarfjarðarbraut
         01        Um Andakílsá 10
    54         Snæfellsnesvegur
         08        Um Staðará 5
         09        Um Vatnsholtsá 7
         10        Bjarnarfoss–Egilsskarð 9 4
    503         Innnesvegur
         02        Esjubraut/Garðagrund, hringtorg 21
    504         Leirársveitarvegur
         01        Leirá–Svínadalsvegur 42 14
    508         Skorradalsvegur
         02        Dragavegur–Hvammur 35
    513         Bæjarsveitarvegur
         01        Borgarfjarðarbraut–Laugarholt 25
    574         Útnesvegur
         01        Gröf–Arnarstapi 37 66
         04        Hella–Hellissandur 15 32
    576         Framsveitarvegur
         01        Snæfellsnesvegur–Nýjabúð 12
    585         Hlíðarvegur
         01        Við Svarfhól 6
    586         Haukadalsvegur
         01        Vestfjarðavegur–Smyrlahóll 4
    589         Sælingsdalsvegur 2
    5710         Arnarstapavegur 4 11
    5714         Lýsuhólsvegur 7
    60         Karlseyjarvegur
         01        Reykhólasveitarvegur–Karlsey 5
    617         Tálknafjarðarvegur
         03        Um Sveinseyri 13
    645         Drangsnesvegur
         01        Reykjarnes–Drangsnes 41 51 56 56
    702         Heggstaðanesvegur
         02        Bálkastaðir–Heggstaðir 15
    704     Miðfjarðarvegur
         01        Sunnan Melstaðar; um Króksstaði 12
    711         Vatnsnesvegur
         04        Tjarnará–Þórsá 30
         05        Ósar–Hólaá 25
    714         Fitjavegur
         02        Finnmörk–Miðfjarðarvegur 24
    715         Víðidalsvegur
         02        Hrappsstaðavegur–Dæli 13
    722         Vatnsdalsvegur
         04        Hvammur–Steinkot 38
    726         Auðkúluvegur
         01        Grundarflói 6
    745         Skagavegur
         01–03    Skagastrandarvegur–Hafnaá 10
    751         Efribyggðarvegur
         01        Álfgeirsvellir–Skagafjarðarvegur 12
    752         Skagafjarðarvegur
         03        Héraðsdalsvegur–Breið 53
    764         Hegranesvegur
         01        Sauðárkróksbraut–Helluland 15
    767         Hólavegur
         02        Hólar–Hólalax 6
    805         Svarfaðardalsvegur
         01        Húsabakkaskóli–Tunguvegur 42
    813         Möðruvallavegur
         01        Möðruvellir–Hörgárdalsvegur 27
    821         Eyjafjarðarbraut vestri
         05        Sandhólar–Nes 39
    828         Veigastaðavegur
         01        Hringvegur–Vaðlaheiðarvegur 15 26
    829         Eyjafjarðarbraut eystri
         02        Litlihamar–Rútsstaðir 62 14
    842         Bárðardalsvegur vestri
         01        Snjóastaðir 6
    849         Baldursheimsvegur
         01        Lagfæring 4
    853         Hvammavegur
         01        Slitlagsendi–virkjun 35 6
    8984         Hvammsvegur 4
    94         Borgarfjarðarvegur
         07        Á Vatnsskarði 6 27
         08        Njarðvíkurskriður 21
    925         Hróarstunguvegur
         02        Hallfreðarstaðir–Þórisvatn 13
    931         Upphéraðsvegur
         01        Við Fellabæ 13
         01        Ekkjufell–Setberg 53
         01–02    Setberg–Ormarsstaðaá 34 48
    939         Axarvegur
         01–02    Skriðdalur–Berufjörður 22 7
Samtals 525 541 541 541

4.2.2.2    Til brúagerðar. Brýr, 10 m og lengri.
Vegnr. 2003 2004 2005 2006
            Heiti verkefnis millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
    1     Skaftá 53
    35     Laugaá 14
    37     Brúará 75
    54     Staðará í Staðarsveit 48
    1     Hrúteyjarkvísl 32 29
    F910     Hrafnkela og Reykjará 25 10
    35     Brúará 88 9
    54     Vatnsholtsá 19
    82     Hörgá 107
    50     Andakílsá 87
    60     Laxá í Króksfirði 38
    744     Gönguskarðsá 66
    85     Laxá hjá Laxamýri 18 94
    917     Laxá hjá Fossvöllum 31
    54     Gríshólsá 20
    1     Hrútafjarðará 84
    1     Staðará í Suðursveit 51
        Óráðstafað 15 16 20 20
Samtals 262 269 269 269

4.2.2.3    Ferðamannaleiðir.
Vegnr.    Vegheiti 2003 2004 2005 2006
    Kaflanr.     Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
    22         Dalavegur í Vestmannaeyjum 6
    35         Kjalvegur 13
    52         Uxahryggjavegur 40 36 36 36
    208         Skaftártunguvegur 7 2
    215         Reynishverfisvegur 7 11
    218         Dyrhólavegur 5
    249         Þórsmerkurvegur 8 10
    268         Þingskálavegur 13
    2675         Lynghagavegur 2
    3745         Vaðnesvegur 10
             Vegur á Höfðabrekkuheiði 2
             Bílastæði við Geysi 2
             Bílastæði við Gullfoss 1
             Gaddstaðaflatir 7
    426         Bláalónsvegur 12 10
    407         Bláfjallaleið 12
    408         Heiðmerkurvegur 10 20 20
    504         Leirársveitarvegur
         01        Leirá–Svínadalsvegur 5
    508         Skorradalsvegur
         02        Dragavegur–Hvammur 21 20
    574         Útnesvegur
         01        Gröf–Arnarstapi 26
         04        Hella–Hellissandur 31
    576         Framsveitarvegur
         01        Snæfellsnesvegur–Nýjabúð 5
    612         Örlygshafnarvegur
        02–04    Flugvallarvegur–Látrabjarg 6
    643         Strandavegur
         03–08    Drangsnesvegur–Norðurfjörður 21 26 26 26
             Vegur í Tungudal 4
    711         Vatnsnesvegur
         02        Um Hamarsá 12
    714         Fitjavegur
         02        Finnmörk–Miðfjarðarvegur 4
    722         Vatnsdalsvegur
         04        Hvammur–Steinkot 13 26
    733         Blöndudalsvegur
         01        Sunnan Blöndudalshóla 7
    745         Skagavegur
         08        Skefilsstaðir–Hafragil, snjóastaðir 12
    753         Vindheimavegur
         01        Undir Vindheimabökkum 6
    758         Arnarvatnsvegur
         03        Arnarvatn–Hólmavatn 1
    7681         Víðimýrarvegur
         01        Hringvegur–Víðimýri 7
    7691         Löngumýrarvegur
                 Hringvegur–graskögglaverksmiðja 7
    793         Skarðsvegur
         01        Um skíðasvæði á Skarðsdal 12
    837         Hlíðarfjallsvegur
         03        Hlíðarbraut–skíðasvæði 31 6
    862         Hólmatungnavegur
         05        Dettifoss–Hringvegur 35 47 56 72
    864         Hólsfjallavegur 15 15
             Brekkuselsvegur
                 Skíðasvæði Dalvíkur 12
             Langanesvegur 6
    93         Seyðisfjarðarvegur
         06        Ferjuhöfn Seyðisfirði 31 9
    923         Jökuldalsvegur 6 21
    953         Mjóafjarðarvegur 17 19
             Göngustígur á Egilsstaðanesi 5
Samtals 300 255 255 255

4.3    Flokkun vega.
4.3.1    Stofn- og tengivegir eftir kjördæmum.

Suðurlandskjördæmi.

    1     Hringvegur: Af sýslumörkum á Skeiðarársandi, um Fljótshverfi og Síðu, yfir Eldhraun og Kúðafljót sunnan Skaftártungu, um Mýrdalssand, Mýrdal, Sólheimasand, Eyjafjöll, Rangárvelli, Holt, Þjórsá, Flóa, Ölfus, Hellisheiði, að sýslumörkum við Sandskeið.
    22     Dalavegur: Frá Básaskersbryggju í Vestmannaeyjum, um Heiðarveg og Strembugötu að flugstöð.
    25     Þykkvabæjarvegur: Af Hringvegi vestan við Ytri-Rangá á Ásveg hjá Miðkoti í Þykkvabæ.
    26     Landvegur: Af Hringvegi í Holtum upp Holt og Land, um Galtalæk, austan við Þjórsá hjá Búrfelli að Þjórsárdalsvegi nálægt Sultarfit.
    201     Vallavegur: Af Hringvegi vestan við Brúará á Hringveg austan við Brunná.
    202     Prestbakkavegur: Af Hringvegi austan Breiðbalakvíslar, um Prestbakkavöll, að heimreið að Prestbakka.
    204     Meðallandsvegur: Af Hringvegi við Skaftárbrú, niður Landbrot austanvert, um Eldvatnsbrú hjá Syðrifljótum, um Langholt og Leiðvöll í Meðallandi, á Hringveg austan Kúðafljóts.
    205     Klausturvegur: Af Hringvegi við Skaftárbrú að Kirkjubæjarklaustri.
    206     Holtsvegur: Af Hringvegi að Hunkubökkum.
    208     Skaftártunguvegur: Af Hringvegi vestast í Eldhrauni, yfir Eldvatn hjá Ásum, um Skaftártungu að Fjallabaksleið nyrðri.
    209     Hrífunesvegur: Af Hringvegi nálægt Laufskálavörðu, um Hrífunes, á Skaftártunguveg austan Tungufljótsbrúar.
    210     Ljótarstaðavegur: Af Skaftártunguvegi nálægt Gröf, um Gröf og Borgarfell, um brú á Tungufljóti undan Snæbýli, að vegamótum að Snæbýli.
    211     Álftaversvegur: Af Hringvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um Herjólfsstaði, á Hryggjaveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
    212     Hryggjavegur: Af Álftaversvegi nálægt Holti, um Jórvíkurhryggi, á Álftaversveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
    214     Kerlingardalsvegur: Af Hringvegi að Kerlingardal.
    215     Reynishverfisvegur: Af Hringvegi hjá Fossholtum, að Presthúsum.
    216     Reynisvegur: Af Reynishverfisvegi norðan Lækjarbakka, um Þórisholt, á Reynishverfisveg hjá Reynisdal.
    218     Dyrhólavegur: Af Hringvegi hjá Litla-Hvammi í Mýrdal, að heimreið að Vatnsskarðshólum.
    219     Péturseyjarvegur: Af Hringvegi austan Péturseyjar, um Pétursey og Eyjarhóla, á Hringveg vestan Péturseyjar.
    222     Mýrdalsjökulsvegur: Af Hringvegi á Sólheimasandi, að Sólheimakoti.
    238     Fellavegur: Af Dalavegi í Vestmannaeyjum, sunnan Smáragötu, milli Fella, á Dalaveg við flugstöð.
    239     Eldfellsvegur: Af Fellavegi við Helgafellsbraut, um Eldfellshraun, að bílastæði ofan Viðlagafjöru.
    240     Stórhöfðavegur: Af Dalavegi (Skildinganesvegi) ofan Básaskersbryggju, meðfram vesturmörkum byggðar, að Stórhöfðavita.
    242     Raufarfellsvegur: Af Hringvegi vestan Kaldaklifsár, um Raufarfellsbæi, á Hringveg austan Svaðbælisár.
    243     Leirnavegur: Af Hringvegi vestan Svaðbælisár, um Rauðsbakka og Leirnahverfi, á Hringveg austan við Steina.
    245     Hverfisvegur: Af Hringvegi vestan Holtsár, um Holtshverfi, á Hringveg austan Írár.
    246     Skálavegur: Af Hringvegi vestan Holtsár, um Skálabæi, á Hringveg austan við Hvamm.
    247     Sandhólmavegur: Af Hringvegi við Hvamm, um Efraholt, á Hringveg hjá Fitjamýri.
    248     Merkurvegur: Af Þórsmerkurvegi austan Markarfljóts, að Stórumörk.
    249     Þórsmerkurvegur: Af Hringvegi austan Markarfljóts hjá Seljalandi, að Markarvegi.
    250     Dímonarvegur: Af Hringvegi hjá Dalsseli, fram hjá Stóra-Dímon, á Fljótshlíðarveg við Merkjaá.
    251     Hólmabæjavegur: Af Hringvegi hjá Dalsseli, um Borgareyrar, á Landeyjaveg nálægt Sandtjörn.
    252     Landeyjavegur: Af Hringvegi austan Affalls, um Miðey, Bergþórshvol, Þúfu og Fróðholt, á Hringveg austan Þverár.
    253     Gunnarshólmavegur: Af Landeyjavegi hjá Votmúlastöðum, um Sel, yfir Landeyjaveg hjá Gunnarshólma, að Brúnalundi.
    254     Hólmavegur: Af Landeyjavegi sunnan Álftarhóls, um Hólma, að flugstöð við Bakkaflugvöll.
    255     Akureyjarvegur: Af Hringvegi við Hemlu, um Strönd, á Landeyjaveg nálægt Akurey.
    261     Fljótshlíðarvegur: Af Hringvegi á Hvolsvelli, inn Fljótshlíð, um Múlakot, að Fljótsdal.
    262     Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli, um Efrahvol, að Markaskarði.
    264     Rangárvallavegur: Af Hringvegi vestan Eystri-Rangár, upp Rangárvelli, um Keldur og Gunnarsholt, niður Rangárvelli, á Hringveg vestan Varmadals.
    266     Oddavegur: Af Hringvegi vestan við Strönd, að Odda.
    267     Selalækjarvegur: Af Hringvegi við Varmadal, að Selalæk.
    268     Þingskálavegur: Af Rangárvallavegi vestan Gunnarsholts, um Þingskála og Hóla, um brú á Rangá ofan við Galtalæk, á Landveg norðan Galtalækjarskógar.
    271     Árbæjarvegur: Af Hringvegi vestan Ytri-Rangár, um Árbæ og Nónholt, á Landveg hjá Köldukinn.
    272     Bjallavegur: Af Árbæjarvegi á Nónholti, um Bjalla, á Landveg hjá Þúfu.
    273     Bugavegur: Af Hringvegi vestan við Lyngás, að Vetleifsholti.
    275     Ásvegur: Af Hringvegi við Landvegamót, um Áshverfi, Sandhólaferju, Háfshverfi og Þykkvabæ, að Hrauk.
    282     Ásmundarstaðavegur: Af Hringvegi við Áshól, að Ásmundarstöðum.
    284     Heiðarvegur: Af Hringvegi vestan við Einbúa, um Heiði, Kamb og Gíslholt, á Hagabraut.
    286     Hagabraut: Af Landvegi ofan Lýtingsstaða, um Raftholt, Haga og Stúfholt, á Landveg neðan við Köldukinn.
    288     Kálfholtsvegur: Af Hringvegi hjá Einbúa, um Hamra og Kálfholt, á Hringveg á Lónsheiði.
    2027     Hrunavegur: Af Hringvegi, að Sléttu.
    2050     Fossvegur: Af Hringvegi, að Fossi 2 og 3.
    2075     Hörgslandsvegur: Af Hringvegi, að Hörgslandi.
    2120     Giljavegur: Af Hringvegi, að Giljum.
    2140     Brekknavegur: Af Hringvegi, að Ási.
    2160     Hvolavegur: Af Hringvegi, að Hvoli.
    2420     Skógavegur: Af Hringvegi, að kennarabústað.
    2440     Skógafossvegur: Af Skógavegi, að dýralæknisbústað.
    2480     Seljalandsvegur: Af Hringvegi, að Seljalandi.
    2520     Skíðbakkavegur: Af Landeyjavegi, að Skíðbakka.
    2530     Skeggjastaðavegur: Af Landeyjavegi, að Vestritungu.
    2540     Fíflholtshverfisvegur: Af Akureyjarvegi, að Gerðum.
    2560     Eyjarvegur: Af Hringvegi, að Berjanesi.
    2570     Akureyjarkirkjuvegur: Af Akureyjarvegi, að Akurey.
    2615     Torfastaðavegur: Af Fljótshlíðarvegi, að Torfastöðum.
    2625     Lambeyjarvegur: Af Fljótshlíðarvegi, að Bjargarkoti.
    2645     Kirkjulækjarvegur: Af Fljótshlíðarvegi, að Kirkjulækjarkoti.
    2655     Vatnsdalsvegur: Af Fljótshlíðarvegi, að Tumastöðum.
    2675     Lynghagavegur: Af Norðurgarði á Hvolsvelli, að Akri.
    2699     Ártúnsvegur: Af Landeyjavegi, að Bakkakoti.
    2715     Gunnarsholtsvegur: Af Rangárvallavegi, að starfsmannabústöðum.
    2725     Akurhólsvegur: Af Gunnarsholtsvegi, að Akurhóli.
    2735     Helluvaðsvegur: Frá Hellu, að Helluvaði.
    2755     Hellatúnsvegur: Af Ásvegi, að Hellatúni.
    2765     Háarimavegur: Af Ásvegi, að Háarima III.
    2775     Bræðraborgarstígur: Af Ásvegi við Hábæjarkirkju, á Ásveg við Tjörn.
    2820     Laugalandsvegur: Af Landvegi, að Nefsholti.
    2840     Þverlækjarvegur: Af Hagabraut, að Stúfholtshjáleigu.
    2860     Hjallanesvegur: Af Landvegi, að Hjallanesi.
    2880     Laugavegur: Af Landvegi, að Laugum.
    2907     Sumarliðabæjavegur: Af Hringvegi hjá Sléttalandi, um Sumarliðabæ, á Landveg hjá Þjóðólfshaga.
    30     Skeiða- og Hrunamannavegur: Af Hringvegi í Flóa, um Skeið, hjá Reykjum, um brú á Stórulaxá, hjá Hrepphólum, um Flúðir, Skipholt og yfir Hvítá hjá Brúarhlöðum, á Biskupstungnabraut hjá Kjóastöðum.
    31     Skálholtsvegur: Af Skeiða- og Hrunamannavegi hjá Reykjum, um Laugarás og Skálholt, á Biskupstungnabraut hjá Spóastöðum.
    32     Þjórsárdalsvegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti, um Þjórsárholt, sunnan Miðfells, upp Þjórsárdal, um Skeljafell, norðan Bjarnalóns yfir Þjórsá hjá Sandafelli og á Landveg litlu austar.
    33     Gaulverjabæjarvegur: Af Hringvegi í Flóa um Gaulverjabæ og Stokkseyri á Eyrarbakkaveg ofan Eyrarbakka.
    34     Eyrarbakkavegur: Af Hringvegi austan Ölfusárbrúar á Selfossi, um Eyrarbakka og Ölfusárós, á Þorlákshafnarveg.
    35     Biskupstungnabraut: Af Hringvegi vestan Selfoss, um brú á Sogi, Svínavatn, brú á Brúará, Reykholt, Vatnsleysu, Múla og Geysi að þjónustumiðstöð við Gullfoss.
    36     Þingvallavegur: Af Biskupstungnabraut austan við Sog, um Ljósafoss, austan Þingvallavatns, um Gjábakka og Þingvöll, að sýslumörkum á Mosfellsheiði.
    37     Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni, um Laugarvatn á Biskupstungnabraut hjá Múla.
    38     Þorlákshafnarvegur: Af Hringvegi nálægt Hveragerði, að Suðurvarargarði í Þorlákshöfn.
    39     Þrengslavegur: Af Hringvegi í Svínahrauni, um Þrengsli á Þorlákshafnarveg í Ölfusi.
    302     Urriðafossvegur: Af Hringvegi vestan Þjórsár, um Urriðafoss, á Villingaholtsveg nálægt Villingaholti.
    303     Ölvisholtsvegur: Af Hringvegi við Kjartansstaði, um Miklaholtshelli, að vegamótum við Ölvisholt.
    304     Oddgeirshólavegur: Af Hringvegi hjá Hraungerði, um Oddgeirshóla og Langholt, á Hringveg nálægt Túni.
    305     Villingaholtsvegur: Af Hringvegi í Flóa, um Villingaholt, suður með Þjórsá, um Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða.
    308     Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi hjá Gaulverjabæ, um Hamar og Skógsnes, á Villingaholtsveg hjá Villingaholti.
    309     Kolsholtsvegur: Af Villingaholtsvegi hjá Vatnsenda, að vegamótum að Kolsholtshelli.
    310     Votmúlavegur: Af Eyrarbakkavegi hjá Geirakoti, um Votmúla, á Gaulverjabæjarveg við Smjördali.
    311     Önundarholtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Meðalholts, um Súluholt, á Villingaholtsveg norðan Önundarholts.
    312     Vorsabæjarvegur í Flóa: Af Gaulverjabæjarvegi móts við Seljatungu, um Vorsabæ á Hamarsveg við Syðrivöll.
    314     Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi nálægt Klængsseli, um Holt, á Gaulverjabæjarveg á Stokkseyri.
    316     Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík, að vegamótum að Litlu-Sandvík.
    321     Skeiðháholtsvegur: Af Skeiðavegi móts við Löngumýri, að Skeiðháholti.
    322     Ólafsvallavegur: Af Skeiðavegi, að Ólafsvöllum.
    324     Vorsabæjarvegur: Af Skeiðavegi hjá Brautarholti, um Vorsabæ og Álfsstaði, á Skálholtsveg litlu austar.
    325     Gnúpverjavegur: Af Þjórsárdalsvegi vestan Kálfár, um Hamarsheiði, á Þjórsárdalsveg vestan Þverár.
    326     Hælsvegur: Af Gnúpverjavegi vestan Kálfár, hjá Hæl, að heimreið að Steinsholti.
    328     Stóra-Núpsvegur: Af Þjórsárdalsvegi hjá Minnanúpi, á Gnúpverjaveg við Ásaskóla.
    329     Mástunguvegur: Af Gnúpverjavegi ofan við Ása, um Stóru-Mástungu, að Laxárdal.
    340     Auðsholtsvegur: Af Hrunamannavegi austan Stórulaxár, um Syðra-Langholt að Auðsholti.
    341     Langholtsvegur: Af Hrunamannavegi hjá Flúðum, á Auðsholtsveg hjá Langholti.
    343     Álfsstétt: Af Eyrarbakkavegi við hina gömlu Álfsstétt, um Eyrarbakka, á Eyrarbakkaveg á móts við Einarshöfn.
    344     Hrunavegur: Af Hrunamannavegi við Flúðir, um Hruna, á Hrunamannaveg vestan Kirkjuskarðs.
    345     Kaldbaksvegur: Af Hrunavegi hjá Hruna, að heimreið að Þverspyrnu.
    349     Tungufellsvegur: Af Hrunamannavegi við Dalsá, að Tungufelli.
    350     Grafningsvegur neðri: Af Biskupstungnabraut við Alviðru, á Grafningsveg efri við Úlfljótsvatn.
    351     Búrfellsvegur: Af Þingvallavegi hjá Ásgarði, um Búrfell og Klausturhóla, á Biskupstungnabraut austan Seyðishóla.
    354     Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut við Minniborg, um Sólheima, á Biskupstungnabraut austan Svínavatns.
    355     Reykjavegur: Af Biskupstungnabraut hjá Torfastöðum, á Laugarvatnsveg hjá Brúará.
    356     Tjarnarvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Vatnsleysu, á Reykjaveg hjá Tjörn.
    358     Einholtsvegur: Af Bræðratunguvegi á Pollengi austan Tungufljótsbrúar, um Einholt, á Hrunamannaveg sunnan Gýgjarhóls.
    359     Bræðratunguvegur: Af Hrunamannavegi ofan Flúða, yfir Hvítá hjá Hvítárholti, á Biskupstungnabraut nálægt Felli.
    360     Grafningsvegur efri: Af Þingvallavegi við Ýrufoss, um Grafning, á Þingvallaveg norðan Heiðarbæjar.
    364     Eyjavegur: Af Laugarvatnsvegi norðan við Djúpin, að heimreið að Útey.
    365     Gjábakkavegur: Af Laugarvatnsvegi hjá Laugarvatni, á Þingvallaveg við Gjábakka.
    366     Böðmóðsstaðavegur: Af Laugarvatnsvegi undan Efstadalsfjalli, að Böðmóðsstöðum.
    374     Hvammsvegur: Af Hringvegi vestan Kögunarhóls, um Nýbýlahverfi og Gljúfur, á Hringveg vestan Kotstrandar.
    375     Arnarbælisvegur: Af Hringvegi hjá Sandhóli, að Auðsholti.
    376     Breiðamörk: Af Hringvegi, um Hveragerði, fram hjá Grýtu, að Gufudal.
    377     Reykjavegur Hveragerði: Af Breiðumörk nálægt Hótel Örk, um Austurmörk og Reykjamörk, um brú á Varmá að garðyrkjuskóla.
    379     Hafnarvegur Þorlákshöfn: Af Þorlákshafnarvegi að ferjuhöfn við Svartaskersbryggju.
    3020     Laugardælavegur: Af Hringvegi, að Laugardælum.
    3040     Ármótavegur: Af Oddgeirshólavegi, að Litlu-Ármótum.
    3060     Forsætisvegur: Af Villingaholtsvegi, á Villingaholtsveg.
    3080     Hróarsholtsvegur: Af Villingaholtsvegi, að Læk.
    3091     Ljónsstaðavegur: Af Votmúlavegi, að Ljónsstöðum.
    3115     Arnarhólsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi, að Hólshúsum.
    3130     Holtsbýlavegur: Af Holtsvegi, að Holti.
    3136     Hryggjarvegur: Af Ölvisholtsvegi, að Hrygg 1.
    3145     Grundarvegur: Af Gaulverjabæjarvegi, að Vestrigrund 2.
    3160     Baugsstaðavegur: Af Gaulverjabæjarvegi, að Baugsstöðum.
    3175     Lækjamótavegur: Af Votmúlavegi, að Lækjamótum.
    3220     Reykjavegur Skeiðum: Af Skálholtsvegi, að Reykjum.
    3240     Ósabakkavegur: Af Skálholtsvegi, að Ósabakka.
    3260     Hlemmiskeiðsvegur: Af Skeiðavegi, að Hlemmiskeiði.
    3270     Kálfhólsvegur: Af Skeiðháholtsvegi vestan Háholts að Kálfhóli II.
    3275     Blesastaðavegur: Af Skeiðavegi að Blesastöðum.
    3280     Fjallsvegur: Af Vorsabæjarvegi, að Fjalli.
    3307     Sandlækjarkotsvegur: Af Skeiðavegi að Sandlækjarkoti.
    3312     Skarðsvegur: Af Hrunamannavegi, að Skarði 2.
    3315     Þrándarholtsvegur: Af Þjórsárdalsvegi að Þrándarholti.
    3320     Hlíðarvegur: Af Hælsvegi, að Hæli.
    3330     Knarrarholtsvegur: Af Þjórsárdalsvegi, að Brúnum.
    3335     Háholtsvegur: Af Hælsvegi, að Vestra-Geldingaholti.
    3339     Stóra-Núpsvegur: Af Stóra-Núpsvegi, að Stóra-Núpskirkju.
    3346     Melhagavegur: Af Þjórsárdalsvegi, að Haga I.
    3357     Heiðarbraut: Af Þjórsárdalsvegi, á Gnúpverjaveg.
    3365     Búrfellsvegur eystri: Af Þjórsárdalsvegi, að Eiríksbúð.
    3367     Ásólfsstaðavegur: Af Þjórsárdalsvegi, að Ásólfsstöðum.
    3405     Grafarbakkavegur: Af Hrunavegi, að Hverabakka.
    3415     Varmalandsvegur: Af Hrunamannavegi, að Varmalandi.
    3425     Hrepphólavegur: Af Hrunamannavegi, að Breiðási.
    3435     Hvammsvegur eystri: Af Hrunamannavegi, að Hvammi.
    3445     Hvítárholtsvegur: Af Hrunamannavegi, að Borgarási.
    3450     Selsvegur: Af Hvítárholtsvegi, að Efra-Seli.
    3455     Miðfellsvegur: Af Hrunamannavegi, að Miðfelli 4a.
    3465     Laugavegur: Af Hrunavegi, að Reykjabóli.
    3475     Unnarholtsvegur: Af Auðsholtsvegi, að Unnarholti.
    3485     Birtingaholtsvegur: Af Auðsholtsvegi, að Birtingaholti 4.
    3495     Hrafnkelsstaðavegur: Af Langholtsvegi, að Hrafnkelsstöðum 3.
    3510     Iðuvegur: Af Skálholtsvegi, að Iðu.
    3520     Laugarásvegur: Af Skálholtsvegi, að Skálholtsvegi.
    3530     Helgastaðavegur: Af Skálholtsvegi, að Helgastöðum.
    3540     Skálholtsstaðarvegur: Af Skálholtsvegi, að prestssetri.
    3542     Vesturbyggðarvegur: Af Skálholtsvegi, að Lyngbrekku.
    3550     Hrosshagavegur: Af Biskupstungnabraut, að Hrosshaga.
    3560     Dalbrúnarvegur: Af Biskupstungnabraut, á Biskupstungnabraut.
    3570     Bergholtsvegur: Af Biskupstungnabraut, að Bergholti.
    3580     Norðurbrúnavegur: Af Biskupstungnabraut, að Bergholtsvegi.
    3590     Syðri-Reykjavegur: Af Reykjavegi, að Brún.
    3612     Vatnsleysuvegur: Af Tjarnarvegi, að Vatnsleysu III.
    3616     Tjarnarvegur: Af Tjarnarvegi, að Litlu-Tjörn.
    3630     Hagavegur: Af Biskupstungnabraut, að Haga III.
    3660     Efribrúarvegur: Af Þingvallavegi, að Ljósafossskólavegi.
    3690     Bíldsfellsvegur: Af Grafningsvegi neðri, að Bíldsfelli.
    3695     Nesjavallavegur: Af Grafningsvegi efri, að Nesjavöllum.
    3710     Árbæjarvegur vestri: Af Hringvegi, að Hlöðutúni.
    3720     Hlíðardalsskólavegur: Af Krýsuvíkurvegi, að Hlíðardalsskóla.
    3730     Hraunsvegur: Af Þorlákshafnarvegi, að Hrauni 3.
    3740     Bæjarhverfisvegur: Af Þorlákshafnarvegi, að Vötnum.
    3741     Efstadalsvegur: Af Laugarvatnsvegi, að Efstadal III.
    3753     Borgarbraut: Af Biskupstungnabraut, að Borgarbraut 6.
    3760     Hvolsvegur: Af Hringvegi, að Kvíarhóli.
    3765     Stærribæjarvegur: Af Sólheimavegi, að Stærribæ 3.
    3767     Eyvíkurvegur: Af Sólheimavegi, að Eyvík 1.
    3770     Þórustaðavegur: Af Hringvegi, að Kjarri.
    3771     Ormsstaðavegur: Af Sólheimavegi, að Ártanga.
    3780     Núpavegur: Af Þorlákshafnarvegi, að Núpum.
    3790     Bakkavegur: Af Þorlákshafnarvegi, að Bakka.
    3874     Skjálgarvegur: Af Árbæjarvegi, að Hrísum.
    3915     Kirkjuferjuvegur: Af Hringvegi, að Kirkjuferjuhjáleigu.
    3937     Vallavegur: Af Hringvegi austan Varmár, að Völlum.
    3973     Bjarnastaðavegur: Af Þorlákshafnarvegi vestan Hjalla, að Lækjarvegi.
    48     Kjósarskarðsvegur: Frá sýslumörkum vestan Stíflisdalsvatns, um Fellsenda, á Þingvallaveg á Mosfellsheiði.
    427     Suðurstrandarvegur: Frá sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni, um Selvog á Þorlákshafnarveg ofan Þorlákshafnar.
    52     Uxahryggjavegur: Frá sýslumörkum hjá Sæluhúsahæðum, um Brunna og Tröllháls, á Þingvallaveg.

Reykjavík og Reykjaneskjördæmi.

    1     Hringvegur: Frá sýslumörkum við Sandskeið um Lækjarbotna, ofan Reykjavíkur, um Mosfellssveit, Kjalarnes og í jarðgöng undir Hvalfjörð á móts við Tíðaskarð.
    36     Þingvallavegur: Frá sýslumörkum á Mosfellsheiði, á Hringveg nálægt Köldukvísl.
    40     Hafnarfjarðarvegur: Af Reykjanesbraut (Sæbraut) á Kirkjusandi í Reykjavík (eftir Kringlumýrarbraut) um Kópavog og Garðabæ á Reykjanesbraut við Kaplakrika.
    41     Reykjanesbraut: Af Nesbraut vestan Ánanausta í Reykjavík, um Ánanaust, með fram höfninni (eftir Sæbraut) um Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð, um Vatnsleysustrandarheiði, ofan Keflavíkur, að Leifsstöð.
    42     Krýsuvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð, meðfram Kleifarvatni, um Krýsuvíkurbæ á Suðurstrandarveg í Krýsuvík.
    43     Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa, um Ránargötu, að Grindavíkurhöfn.
    44     Hafnavegur: Af Reykjanesbraut í Njarðvík, að Höfnum.
    45     Garðskagavegur: Frá hringtorgi á Reykjanesbraut við Rósaselstjarnir ofan Keflavíkur, um Gerðar og Sandgerði, ofan Básenda, á Hafnaveg austan Ósabotna.
    46     Víknavegur: Af Reykjanesbraut á Fitjum, um Njarðvík, að Njarðvíkurhöfn.
    47     Hvalfjarðarvegur: Af Hringvegi við Ártúnsá, inn Hvalfjörð, að sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni.
    48     Kjósarskarðsvegur: Af Hvalfjarðarvegi norðan Laxár, um Reynivelli og Kjósarskarð, að sýslumörkum vestan Stíflisdalsvatns.
    49     Nesbraut: Af Hringvegi við Smálönd, um Miklubraut, Hringbraut, Eiðsgranda og Suðurströnd að heilsugæslustöð.
    405     Sviðholtsvegur: Af Álftanesvegi gegnt Bessastaðavegi, að Hákotsvör.
    409     Fossvogsbraut: Af Nesbraut sunnan Tjarnarinnar í Reykjavík, suður með Öskjuhlíð, austur Fossvogsdal, á Reykjanesbraut austan Blesugrófar.
    410     Elliðavatnsvegur: Af Breiðholtsbraut við Dimmu, um Vatnsenda, á Reykjanesbraut ofan Hafnarfjarðar.
    411     Arnarnesvegur: Af Hafnarfjarðarvegi á Arnarneshæð, yfir Reykjanesbraut við Hnoðraholt, um Rjúpnadalshlíð og norðvesturhlíð Vatnsendahvarfs, á Breiðholtsbraut.
    412     Vífilsstaðavegur: Frá hafnarsvæði í Arnarnesvogi, yfir Hafnarfjarðarveg sunnan Silfurtúns, um Garðabæ og Vífilsstaði, á Elliðavatnsveg við Vífilsstaðavatn.
    413     Breiðholtsbraut: Af Hringvegi við Rauðavatn, um norðurhlíð Vatnsendahvarfs, yfir Reykjanesbraut í Mjódd, vestur Digranesháls (Nýbýlaveg), á Hafnarfjarðarveg við Fossvog.
    414     Flugvallarvegur Reykjavík: Af Nesbraut sunnan Tjarnarinnar í Reykjavík, um Njarðargötu og Þorragötu, að flugvelli.
    415     Álftanesvegur: Af Reykjanesbraut í Molduhrauni, um Engidal, út á Álftanes, að Hvoli.
    416     Bessastaðavegur: Af Álftanesvegi nálægt Bessastöðum, að Bessastöðum.
    417     Bláfjallavegur: Af Hringvegi neðan Sandskeiðs, norðan Stóra-Kóngsfells, á Krýsuvíkurveg nálægt Óbrynnishólum.
    418     Bústaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi sunnan Kringlumýrar, um norðanverða Öskjuhlíð, á Nesbraut á Miklatorgi.
    419     Höfðabakki: Af Reykjanesbraut austan Blesugrófar í Reykjavík, yfir Elliðaár nálægt Árbæ, um Ártúnshöfða, yfir Grafarvog, á Hallsveg.
    420     Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúagerði, um Vatnsleysuströnd að Vogum.
    421     Vogavegur: Af Reykjanesbraut móti Vogum, að höfn í Vogakauptúni.
    423     Miðnesheiðarvegur: Af Garðskagavegi norðan Keflavíkur, á Sandgerðisveg á Miðnesheiði.
    424     Keflavíkurvegur: Af Reykjanesbraut ofan Keflavíkur, um Flugvallarveg að Keflavíkurhöfn.
    425     Nesvegur: Af Hafnavegi í Höfnum, um Reykjanes, á Grindavíkurveg ofan Grindavíkur.
    427     Suðurstrandarvegur: Af Grindavíkurvegi í Grindavík, um Ísólfsskála og Krýsuvík að sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni.
    429     Sandgerðisvegur: Frá hringtorgi á Reykjanesbraut við Rósaselstjarnir ofan Keflavíkur, um Miðnesheiði, á Garðskagaveg í Sandgerði.
    430     Úlfarsfellsvegur: Af Hringvegi norðan brúar á Úlfarsá sunnan Úlfarsfells, á Hafravatnsveg.
    431     Hafravatnsvegur: Af Hringvegi norðan Hólmsár, um Miðdal, á Hringveg við Þverholt.
    432     Hallsvegur: Af Hringvegi vestan Úlfarsfells, á Sundabraut nálægt Gufunesi.
    450     Sundabraut: Af Reykjanesbraut (Sæbraut) nálægt Holtavegi, yfir Elliðavog, um Gunnunes og Álfsnes, á Hringveg í Kollafirði.
    453     Sundagarðar: Af Reykjanesbraut (Sæbraut), að athafnasvæði Eimskipa.
    454     Holtavegur: Af Reykjanesbraut (Sæbraut), að Holtabakka.
    458     Brautarholtsvegur: Af Hringvegi norðan Klébergs, að Brautarholti.
    460     Eyrarfjallsvegur: Af Hvalfjarðarvegi hjá Kiðafelli, sunnan Eyrarfjalls, á Hvalfjarðarveg hjá Felli.
    461     Meðalfellsvegur: Af Hvalfjarðarvegi hjá Skorá, norðan Meðalfellsvatns, á Kjósarskarðsveg sunnan brúar á Laxá hjá Vindáshlíð.
    470     Fjarðarbraut: Af Hafnarfjarðarvegi í Engidal um miðbæ Hafnarfjarðar, á Reykjanesbraut hjá Þorlákstúni.
    4150     Hliðsnesvegur: Af Álftanesvegi nálægt Selskarði, að Hliðsnesi.
    4225     Brunnastaðavegur: Af Vatnsleysustrandarvegi, að Traðarkoti.
    4250     Útgarðsvegur: Af Garðskagavegi í Garði, um Útskála, á Garðskagaveg hjá Fitjum.
    4315     Leirvogstunguvegur: Af Hringvegi, að Leirvogstungu.
    4324     Dalsárvegur: Af Þingvallavegi í Mosfellsdal, að Dalsá.
    4325     Hrísbrúarvegur: Af Þingvallavegi, að vegamótum að Víðihóli sunnan Köldukvíslar.
    4326     Reykjahlíðarvegur: Af Þingvallavegi í Mosfellsdal, að Reykjahlíð.
    4335     Mosfellsvegur: Af Þingvallavegi, að Minna-Mosfelli.
    4336     Æsustaðavegur: Af Þingvallavegi í Mosfellsdal, að Röðli.
    4345     Helgadalsvegur: Af Þingvallavegi, að Hreggsstöðum.
    4355     Hraðastaðavegur: Af Helgadalsvegi um Hraðastaði, á Helgadalsveg hjá Túnfæti.
    4365     Hrafnhólavegur: Af Þingvallavegi hjá Seljabrekku, að Selvangi.
    4510     Varmadalsvegur: Af Hringvegi, að Varmadal III.
    4520     Leiruvegur: Af Hringvegi, að Fitjakoti.
    4530     Norðurgrafarvegur: Af Hringvegi, að Gryfju.
    4540     Víðinesvegur: Af Hringvegi, að Víðinesi.
    4550     Kollafjarðarvegur: Af Hringvegi í Kollafirði, að Kollafirði.
    4560     Esjuvegur: Af Hringvegi við Kirkjuland, á Hringveg við Skrauthóla.
    4570     Grundarhverfisvegur: Af Brautarholtsvegi um Vallargrund, að Grundarhverfi.
    4580     Arnarholtsvegur: Af Brautarholtsvegi, að Arnarholti.
    4619     Víðigrundarvegur: Af Reykjahlíðarvegi, að Furuvöllum.
    4644     Röðulsvegur: Af Æsustaðavegi, að Skuld.
    4650     Neðri-Hálsvegur: Af Hringvegi, að Neðrihálsi.
    4730     Lykkjuvegur: Af Brautarholtsvegi, að Lykkju III.
    4824     Þorláksstaðavegur: Af Meðalfellsvegi, að Káranesvegi.

Vesturlandskjördæmi.

    1     Hringvegur: Frá sýslumörkum í Hvalfjarðargöngum, inn fyrir Akrafjall, út fyrir Hafnarfjall, yfir Borgarfjörð hjá Borgarnesi, um Eskiholt, Norðurárdal, að sýslumörkum á Holtavörðuheiði.
    47     Hvalfjarðarvegur: Frá sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni út Hvalfjarðarströnd á Hringveg sunnan Laxár í Leirársveit.
    50     Borgarfjarðarbraut: Af Hringvegi hjá Seleyri, um Vatnshamra, Hest og Bæjarsveit, yfir brú á Hvítá hjá Kljáfossi, um Stafholtstungur á Hringveg hjá Haugum.
    51     Akrafjallsvegur: Af Hringvegi austan við Innrihólm, út fyrir Akrafjall, skammt austan Akraneskaupstaðar, inn með Akrafjalli norðanverðu, á Hringveg hjá Urriðaá.
    52     Uxahryggjavegur: Af Borgarfjarðarbraut við Götuás, um Götuás, Lundarreykjadal og Uxahryggi að sýslumörkum hjá Sæluhúsahæðum.
    54     Snæfellsnesvegur: Af Hringvegi við Borgarnes, um Mýrar, Vegamót og Fróðárheiði, þaðan til austurs um norðanvert Snæfellsnes, um Grundarfjörð, Helgafellssveit, Skógarströnd og Hörðudal, á Vestfjarðaveg við Stóraskóg.
    55     Heydalsvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Kolbeinsstöðum, um Hnappadal og Heydal, á Snæfellsnesveg vestan Bíldhóls.
    56     Vatnaleið: Af Snæfellsnesvegi við Vegamót, um Dufgusdal, austan Baulárvalla- og Selvallavatns, á Snæfellsnesveg á Kóngsbakkahæðum.
    58     Stykkishólmsvegur: Af Snæfellsnesvegi innan Gríshólsár, að ferjubryggju í Stykkishólmi.
    59     Laxárdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Saurum, um Laxárdal, að sýslumörkum á Laxárdalsheiði.
    501     Innrahólmsvegur: Af Innnesvegi hjá Miðgarði, að Kirkjubóli.
    502     Svínadalsvegur: Af Hvalfjarðarvegi hjá Miðfelli, norður yfir Laxá hjá Hóli, um Eyri á Dragaveg gegnt Geitabergi.
    503     Innnesvegur: Af Akrafjallsvegi hjá Reyni, um Ytrahólm og Innnesveg á Akranesi, á Akranesveg.
    504     Leirársveitarvegur: Af Hringvegi hjá Leirárbrú, um Leirá, á Svínadalsveg vestan við Hól.
    505     Melasveitarvegur: Af Hringvegi hjá Skorholti, um Melasveit, á Hringveg hjá Belgsholti.
    506     Grundartangavegur: Af Hringvegi hjá Klafastöðum, að Grundartangahöfn.
    507     Mófellsstaðavegur: Af Borgarfjarðarbraut sunnan Andakílsár, um Mófellsstaði, á Dragaveg sunnan Skorradalsvatns.
    508     Skorradalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan brúar á Andakílsá, um Fossabæi, með Skorradalsvatni að norðan að Fitjum.
    509     Akranesvegur: Af Akrafjallsvegi innan kaupstaðar um Þjóðbraut á Akranesi og Faxabraut að höfn.
    510     Hvítárvallavegur: Af Hringvegi norðan Eskiholts, yfir brú á Hvítá hjá Hvítárvöllum, um Hest, á Borgarfjarðarbraut norðan Hestfjalls.
    511     Hvanneyrarvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan brúar á Andakílsá að Hvanneyrarskóla.
    512     Lundarreykjadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Fossatúni, um Lundarreykjadal norðanverðan og brú á Grímsá hjá Oddsstöðum, á Uxahryggjaveg hjá Brautartungu.
    513     Bæjarsveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut vestan við Varmalæk, um Bæ, að Laugarholti.
    514     Hvítárbakkavegur: Af Bæjarsveitarvegi, að Hvítárbakka III.
    515     Flókadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan Varmalækjar, um Múlastaði, Skóga, Brennistaði, á Borgarfjarðarbraut hjá Litla-Kroppi.
    516     Stóra-Kroppsvegur: Af Borgarfjarðarbraut með fram flugvelli á Kálfanesmelum, um Stóra-Kropp, á Borgarfjarðarbraut á Hamramelum.
    517     Reykdælavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Kleppjárnsreykjum, um Reykholtsdal sunnanverðan, yfir brú á Reykjadalsá hjá Steindórsstöðum, á Reykholtsdalsveg við Úlfsstaði.
    518     Hálsasveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Gróf, um Reykholt og Úlfsstaðaháls, Stóraás, Húsafell og Kalmanstungu, á Hvítársíðuveg hjá Bjarnastöðum.
    519     Reykholtsdalsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Úlfsstöðum, inn Reykholtsdal, fram hjá Giljum, á Hálsasveitarveg hjá Stóraási.
    520     Dragavegur: Af Hvalfjarðarvegi við Ferstiklu, um Geldingadraga og Hestháls á Uxahryggjaveg við Götuás.
    522     Þverárhlíðarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Síðumúla, um Norðtungu og Hjarðarholt, á Borgarfjarðarbraut vestan Þverár.
    523     Hvítársíðuvegur: Af Þverárhlíðarvegi hjá Síðumúla, um Hvítársíðu og brú á Hvítá hjá Bjarnastöðum, á Hálsasveitarveg hjá Stóraási.
    524     Þverárvegur: Af Þverárhlíðarvegi sunnan Litluþverár, að Helgavatni.
    525     Grjóthálsvegur: Af Þverárhlíðarvegi norðan brúar á Litluþverá, um Grjót, á Norðurárdalsveg hjá Hafþórsstöðum.
    526     Stafholtsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, að Svarfhóli.
    527     Varmalandsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Varmaland, á Norðurárdalsveg hjá Glitstöðum í Norðurárdal.
    528     Norðurárdalsvegur: Af Hringvegi hjá Brekku, um brýr á Norðurá hjá Glitstöðum, um sunnanverðan Norðurárdal, á Hringveg hjá Króki.
    530     Ferjubakkavegur: Af Hringvegi hjá Brennistöðum, um Ferjubakka, á Hvítárvallaveg vestan Ferjukotssíkis.
    531     Borgarbraut: Af Hringvegi, að Egilsgötu í Borgarnesi.
    532     Þursstaðavegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Borgar, að Rauðanesi.
    533     Álftaneshreppsvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Langár, suður fyrir Hólsvatn, um Krossnes og Þverholt, á Snæfellsnesveg hjá Arnarstapa.
    534     Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti, að heimreið að Miðhúsum.
    535     Grímsstaðavegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Urriðaárbrú, að vegamótum að Valshamri.
    539     Hítardalsvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Raftási, um Staðarhraun, að Hítardal.
    540     Hraunhreppsvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Fíflholtum, um Stóra-Kálfalæk, Akra og Hundastapa, á Álftaneshreppsveg hjá Hrafnkelsstöðum.
    553     Langavatnsvegur: Af Hringvegi hjá Svignaskarði, að þjónustuhúsi Iðju.
    566     Hítarnesvegur: Af Snæfellsnesvegi sunnan Kaldár, að vegamótum við Krossholt.
    567     Kolviðarnesvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Gerðubergslækjar, að Laugagerðisskóla.
    571     Ölkelduvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Ölkeldu, að Álftavatnsvegi.
    573     Rifshafnarvegur: Af Útnesvegi hjá Rifi, að höfn.
    574     Útnesvegur: Af Snæfellsnesvegi sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvík, Hellissand, Rif og Ólafsvík, á Snæfellsnesveg norðan Fróðárheiðar.
    575     Tunguvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Tunguóss, að vegamótum að Hrísum.
    576     Framsveitarvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Vindási, um Setberg, út fyrir Eyrarfjall, að Skallabúðum.
    577     Helgafellssveitarvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Gríshólsár, um Kóngsbakka, á Snæfellsnesveg í Berserkjahrauni.
    580     Hörðudalsvegur vestri: Af Snæfellsnesvegi, að Blönduhlíð.
    581     Hörðudalsvegur eystri: Af Snæfellsnesvegi hjá Hörðubóli, að vegamótum að Vífilsdal.
    582     Hálsbæjavegur: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um Hundadal og Bæ, á Snæfellsnesveg vestan Miðár.
    585     Hlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fellsenda, um Kolsstaði og Kringlu, á Vestfjarðaveg norðan Tunguár.
    586     Haukadalsvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Haukadalsárbrúar, um Haukadal, að Smyrlahóli.
    587     Hjarðarholtsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Búðardals, um Hjarðarholt, að vegamótum við Spágilsstaði.
    588     Gillastaðavegur: Af Laxárdalsvegi, að vegamótum að Sámsstöðum.
    589     Sælingsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Leysingjastaða, að Laugaskóla.
    590     Klofningsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Ásgarðs, um Fellsströnd, Klofning og Skarðsströnd, á Vestfjarðaveg í Saurbæ.
    593     Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi við Hellu, um Túngarð og Stóru-Tungu, á Klofningsveg vestan Kjarlaksstaðaár.
    594     Staðarhólsvegur: Af Klofningsvegi hjá Kirkjuhvoli, um Staðarhól, um brú á Staðarhólsá, að vegamótum við Bjarnastaði.
    5040     Fellsendavegur: Af Hringvegi nálægt Klafastöðum, um Stóru-Fellsöxl, á Akrafjallsveg hjá Litlu-Fellsöxl.
    5150     Auðsstaðavegur: Af Reykdælavegi hjá Steindórsstöðum, að Búrfelli.
    5178     Reykholtsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Reykholti, að þorpskjarna hjá kirkju.
    5219     Þorgautsstaðavegur: Af Hvítársíðuvegi, að Þorgautsstöðum.
    5240     Bifrastarvegur: Af Hringvegi, að gatnamótum íbúðahverfis á bak við skólahús.
    5250     Kaðalstaðavegur: Af Borgarfjarðarbraut, að Kaðalstöðum.
    5315     Heggstaðavegur: Af Borgarfjarðarbraut, að Kvígsstöðum.
    5317     Grímarsstaðavegur: Af Hvítárvallavegi hjá Hvítárvöllum, um Grímarsstaði á Hvanneyrarveg.
    5350     Stórafjallsvegur: Af Hringvegi, að Stórafjalli 1.
    5630     Kolbeinsstaðavegur: Af Snæfellsnesvegi, um Lindartungu, á Heydalsveg.
    5710     Arnarstapavegur: Af Útnesvegi, að Arnarstapahöfn.
    5714     Lýsuhólsvegur: Af Snæfellsnesvegi, að Lýsuhóli.
    5730     Hellnavegur: Af Útnesvegi, að bryggju.
    5750     Kvíabryggjuvegur: Af Snæfellsnesvegi, að Krossnesvegi.
    60     Vestfjarðavegur: Af Hringvegi hjá Dalsmynni, um Bröttubrekku, Búðardal og Svínadal að sýslumörkum í Gilsfirði.
    690     Steinadalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Brunnár í Saurbæ um Holtahlíð að Garpsdalsvegi skammt innan Gilsfjarðarbrekku (þaðan er hann landsvegur yfir heiðina, að Steinadal).

Vestfjarðakjördæmi.

    1     Hringvegur: Frá sýslumörkum á Holtavörðuheiði að sýslumörkum við Hrútafjarðará.
    59     Laxárdalsvegur: Frá sýslumörkum á Laxárdalsheiði á Djúpveg norðan Borðeyrar.
    60     Vestfjarðavegur: Frá sýslumörkum í Gilsfirði, um Þorskafjörð, Skálanes, Klettsháls, Vattarfjörð, Litlanes, Hjarðarnes og fyrir Vatnsfjarðarbotn, um Helluskarð, Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hrafnseyrarheiði, Dýrafjörð, Gemlufallsheiði og Önundarfjörð, um jarðgöng undir Breiðadals- og Botnsheiði á Djúpveg í Skutulsfirði.
    61     Djúpvegur: Af Hringvegi vestan Hrútafjarðarár út með Hrútafirði yfir Stikuháls, fyrir Bitrufjörð um Ennisháls, Kollafjörð, inn með Steingrímsfirði, ofan Hólmavíkur, um Staðardal, Steingrímsfjarðarheiði og Lágadal, fyrir Ísafjörð, um Eyrarfjall og Ögur, fyrir Skötufjörð, Hestfjörð og Álftafjörð, um Súðavík, Ísafjörð og Óshlíð, um Aðalstræti og Brimbrjótsgötu í Bolungarvík, að höfn.
    62     Barðastrandarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Flókalundi í Vatnsfirði, um Barðaströnd, yfir Kleifaheiði, um Raknadalshlíð, um Þórsgötu að höfn á Patreksfirði.
    63     Bíldudalsvegur: Af Barðastrandarvegi við Patreksfjörð, um Mikladal, fyrir Tálknafjarðarbotn, um Hálfdan til Bíldudals, um Suðurfirði til Trostansfjarðar, þaðan á Vestfjarðaveg rétt norðan við Helluskarð.
    64     Flateyrarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Breiðadal um Hvilftarströnd og Hafnarstræti að Túngötu við höfn á Flateyri.
    65     Súgandafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi í jarðgöngum undir Breiðadals- og Botnsheiði að ytri höfn á Suðureyri.
    67     Hólmavíkurvegur: Af Djúpvegi við Hólmavík um Hólmavík, að höfn.
    602     Garpsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi á Króksfjarðarnesi, um Garpsdal, að Steinadalsvegi í botni Gilsfjarðar.
    605     Tröllatunguvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Bakkaár, um Bakka og Tröllatungu á Djúpveg hjá Húsavík.
    606     Karlseyjarvegur: Af Reykhólasveitarvegi hjá Reykhólum, að höfn í Karlsey.
    607     Reykhólasveitarvegur: Af Vestfjarðavegi í Berufjarðarbotni, út Barmahlíð, um Reykhóla, að Hamarlandi.
    608     Þorskafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi í Þorskafjarðarbotni, yfir Þorskafjarðarheiði, á Djúpveg á Steingrímsfjarðarheiði.
    610     Brjánslækjarvegur: Af Barðastrandarvegi, að ferjubryggju.
    612     Örlygshafnarvegur: Af Barðastrandarvegi hjá Ósum við Patreksfjörð, um Hvalsker, Sauðlauksdalsvaðal, Örlygshöfn og Hafnarfjall, að Hvallátrum um Látravík að Bjargtöngum.
    614     Rauðasandsvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Hvalskeri yfir Skersfjall, að vegamótum neðan Bjarngötudals.
    615     Kollsvíkurvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Geitagili, um Gjögur, að Hænuvík.
    616     Flugvallarvegur Patreksfirði: Af Örlygshafnarvegi í Sauðlauksdal, að flugvelli á Sandodda.
    617     Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar, um Sveinseyri, að Hrauni.
    619     Ketildalavegur: Af Bíldudalsvegi við Bíldudal, út með Arnarfirði, að Feitsdal.
    620     Flugvallarvegur Bíldudal: Af Bíldudalsvegi á Hvassnesi, að flugvelli.
    622     Svalvogavegur: Af Vestfjarðavegi við Þingeyri, að Haukadal.
    623     Flugvallarvegur Dýrafirði: Af Svalvogavegi utan Þingeyrar að flugvelli.
    624     Ingjaldssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli, um Núp, að Alviðru.
    625     Valþjófsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi nálægt Holti í Önundarfirði, að Hjarðardal.
    627     Önundarfjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Mosvallahálsi, að Vífilsmýrum.
    628     Hjarðardalsvegur: Af Vestfjarðavegi, að Hjarðardal í Dýrafirði.
    629     Syðradalsvegur: Af Djúpvegi í Bolungarvík, að Geirastöðum.
    631     Flugvallarvegur Ísafirði: Af Djúpvegi utan Kirkjubæjar í Skutulsfirði, a