Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 721. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1079  —  721. mál.
Tillaga til þingsályktunarum fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2005–2008.

(Lögð fyrir Alþingi á 131. löggjafarþingi 2004–2005.)    Alþingi ályktar, sbr. lög um samgönguáætlun, nr. 71/2002, að á árunum 2005–2008 skuli unnið að samgöngumálum í samræmi við eftirfarandi áætlun:

1. ALMENN SAMGÖNGUVERKEFNI
    Á árunum 2005–2008 skal unnið að rannsóknar-, úttektar- og stefnumótunarverkefnum sem falla undir fjögur meginmarkmið samgönguáætlunar. Eftirfarandi markmið eru í samræmi við stefnumótun í samgönguáætlun fyrir árin 2003–2014 auk stefnumótunar stjórnvalda um öryggi í umferð til ársins 2016:

1.1 Markmið um greiðari samgöngur.

Verkefni:
     a.      Farið verði yfir tilhögun og fjármögnun almenningssamgangna.
     b.      Endurbætt verði stýring umferðarflæðis á höfuðborgarsvæðinu í samráði við sveitarfélögin.
     c.      Tryggt verði að Ísland hafi fullan aðgang að gervihnattakerfum sem komið verður upp til staðsetningar á sjó, landi og í lofti, svo sem GPS, EGNOS og Galileo.

1.2 Markmið um hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri samgangna.
Verkefni:
     a.      Unnin verði úttekt og settar fram tillögur um hvernig nýta megi markaðsöflin við fjármögnun, uppbyggingu og rekstur samgangna.
     b.      Skoðuð verði gjaldtaka af samgöngum með tilliti til jafnræðis samgöngugreina og notenda samgangna.
     c.      Unnið verði að rannsóknum og þróun á viðmiðum og líkönum til þess að meta samgöngukerfið.

1.3 Markmið um umhverfislega sjálfbærar samgöngur.
Verkefni:
     a.      Efldar verði rannsóknir sem stuðla að umhverfisvænni samgöngum.
     b.      Skilgreind verði líffræðilega mikilvæg hafsvæði og settar reglur um siglingar.

1.4 Markmið um öryggi í samgöngum.
Verkefni:
     a.      Unnið verði að sérstakri umferðaröryggisáætlun og framkvæmdaáætlun hennar þar sem markmiðið er að auka öryggi á vegum.
     b.      Áfram verði unnið að öflugum rannsóknum sem stuðla að auknu öryggi í samgöngum.
     c.      Eflt verði upplýsingastreymi um hvers konar atvik og atburði í almennum samgöngum til að stuðla að auknu öryggi.

2. FLUGMÁLAÁÆTLUN
2.1 Fjármál.
Verðlag fjárlaga 2005, millj. kr. 2005 2006 2007 2008 Samtals
TEKJUR OG FRAMLÖG
Markaðar tekjur
Flugvallagjald 785 809 833 858 3.284
Afgreiðslugjald 17 17 17 17 68
Beint framlag úr ríkissjóði 888 946 946 946 3.726
Ríkistekjur 151 151 151 151 605
Sértekjur 0
Tekjur vegna alþjóðaflugþjónustu 1.930 1.930 1.930 1.930 7.720
Aðrar sértekjur 485 485 485 485 1.941
TEKJUR OG FRAMLÖG ALLS 4.256 4.338 4.362 4.387 17.343
Viðskiptahreyfingar:
Lántökur 0 0 0 0 0
Afborganir lána -166 -115 -115 -115 -512
Viðskiptahreyfingar samtals -166 -115 -115 -115 -512
TIL RÁÐSTÖFUNAR 4.090 4.223 4.247 4.272 16.831
GJÖLD
Rekstur og þjónusta
Rekstur 1.01 1.597 1.689 1.722 1.734 6.742
Alþjóðaflugþjónustan 1.930 1.930 1.930 1.930 7.720
Framlag til alþjóðaflugþjónustu 1.81 97 97 97 97 388
Rekstur samtals 3.623 3.716 3.749 3.761 14.849
Viðhald og styrkir
Viðhaldssjóðir 131 187 140 137 595
Viðhald og styrkir samtals 131 187 140 137 595
Stofnkostnaður
Flugvellir í grunnneti 330 330 358 347 1.365
    Áður framkvæmt/afborganir -166 -115 -115 -115 -512
Áætlunarflugvellir utan grunnnets 17 10 10 10 47
Aðrir flugvellir utan grunnnets 16 15 23 50 104
Önnur mannvirki, búnaður og verkefni 139 80 82 82 383
Stofnkostnaður samtals 336 320 358 374 1.387
GJÖLD ALLS 4.090 4.223 4.247 4.272 16.831
Verðlag fjárlaga 2005, millj. kr. 2005 2006 2007 2008
Viðhald og styrkir
Viðhaldssjóðir 131 187 140 137
Viðhald og styrkir alls 131 187 140 137
Stofnkostnaður
Flugvellir í grunnneti 330 308 358 347
Áður framkvæmt/afborganir -166 -115 -115 -115
Áætlunarflugvellir utan grunnnets 17 0 0 0
Aðrir flugvellir utan grunnnets 16 15 23 50
Önnur mannvirki, búnaður og verkefni 139 112 92 92
Stofnkostnaður alls 336 320 358 374
Gjöld alls 467 507 498 511

2.2 Sundurliðun einstakra gjaldaliða.
2.2.1 Viðhald.
Verðlag fjárlaga 2005, millj. kr. 2005 2006 2007 2008
Yfirborð brauta og hlaða 23 106 71 57
Byggingar, búnaður og önnur verkefni 40 8 11 12
Ýmis verk vegna flugleiðsögu og tæknibúnaðar 8 8 8 8
Tækjasjóður 60 65 50 60
131 187 140 137

2.2.2 Stofnkostnaður.
2.2.2.1 Grunnnet.
Verðlag fjárlaga 2005, millj. kr.
Flokkur Staður – verkefnaflokkur 2005 2006 2007 2008
I Reykjavíkurflugvöllur
1. Flugbrautir og hlöð 0 0 70 80
2. Byggingar 11 0 0 30
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 13 0 0 20
Samtals 23.5 0 70 130
I Akureyrarflugvöllur
1. Flugbrautir og hlöð 16 36 69 0
2. Byggingar 0 0 0 0
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 25 5 0 24
Samtals 41 41 69 24
I Egilsstaðaflugvöllur
1. Flugbrautir og hlöð 0 0 23 32
2. Byggingar 0 0 0 0
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 0 20 29 41
II Samtals 0 20 52 73
Vestmannaeyjar / Bakki
1. Flugbrautir og hlöð 8 27 5 0
2. Byggingar 10 0 0 0
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 0 12 0 0
Samtals 18 39 5 0
II Ísafjörður / Þingeyri
1. Flugbrautir og hlöð 81 77 12 0
2. Byggingar 0 0 0 0
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 0 0 30 0
Samtals 81 77 42 0
II Bíldudalur
1. Flugbrautir og hlöð 0 5 0 0
2. Byggingar 0 0 0 0
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 0 0 0 0
Samtals 0 5 0 0
II Sauðárkrókur
1. Flugbrautir og hlöð 0 0 0 0
2. Byggingar 0 0 0 0
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 0 0 0 5
Samtals 0 0 0 5
II Þórshöfn
1. Flugbrautir og hlöð 0 6 0 0
2. Byggingar 0 0 0 0
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 0 0 5 0
Samtals 0 6 5 0
II Hornafjörður
1. Flugbrautir og hlöð 0 0 0 0
2. Byggingar 0 0 0 0
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 0 5 0 0
Samtals 0 5 0 0
Samtals vellir í grunnneti 164 193 243 232

2.2.2.2 Áætlunarvellir utan grunnnets.
Flokkur Staður – verkefnaflokkur 2005
millj. kr.
2006
millj. kr.
2007
millj. kr.
2008
millj. kr.
III Gjögur
1. Flugbrautir og hlöð 12 0 0 10
2. Byggingar 0 0 0 0
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 5 0 0 0
Samtals 17 0 0 10
Samtals áætlunarvellir utan grunnnets 17 0 0 10

2.2.2.3 Aðrir flugvellir.
Staður – verkefnaflokkur 2005
millj. kr.
2006
millj. kr.
2007
millj. kr.
2008
millj. kr.
Aðrir flugvellir og lendingarstaðir
IV, V 1. Flugbrautir og hlöð 11 15 19 18
og VI 2. Byggingar 5 0 4 10
3. Aðflugs- og flugöryggisbúnaður 0 0 0 12
Samtals 16 15 23 40
Samtals aðrir flugvellir og lendingarstaðir 16 15 23 40

2.2.2.4 Önnur mannvirki, búnaður og verkefni.
2005
millj. kr.
2006
millj. kr.
2007
millj. kr.
2008
millj. kr.
Flugstjórnarmiðstöð 15 15 15 15
Leiðarflug 0 0 0 0
GNSS/AIS/Upplýsingaþjónusta 12 12 8 8
Flugprófunarbúnaður 40 0 0 0
Veðurupplýsingakerfi 3 3 4 4
Flugvernd og öryggismál 3 4 3 3
Til leiðréttinga og brýnna verkefna 28 38 20 20
Þróun og frumáætlanir 10 12 14 14
Stjórnunarkostnaður 28 28 28 28
Samtals 139 112 92 92
Samtals önnur mannv., búnaður og verkefni 139 112 92 92

2.3 Flokkun flugvalla eftir hlutverki.
2.3.1 Flugvellir í grunnneti.
    
Eftirfarandi áætlunarflugvellir eru í grunnneti: Reykjavíkur-, Akureyrar-, Egilsstaða-, Vestmannaeyja/Bakka-, Ísafjarðar/Þingeyrar-, Hornafjarðar-, Sauðárkróks-, Grímseyjar-, Bíldudals- og Þórshafnarflugvöllur.

2.3.2 Áætlunarflugvellir utan grunnnets.
    Eftirfarandi eru áætlunarflugvellir utan grunnnets: Vopnafjarðar- og Gjögurflugvöllur.

2.3.3 Aðrir flugvellir og lendingarstaðir utan grunnnets.
    Eftirfarandi eru aðrir flugvellir utan grunnnets: Húsavík, Norðfjörður, Patreksfjörður, Raufarhöfn, Reykjahlíð, Rif, Siglufjörður, Blönduós, Sandskeið og Stykkishólmur.
    Aðrir lendingarstaðir eru: Arngerðareyri, Breiðdalsvík, Borgarnes, Dagverðará, Fagurhólsmýri, Fáskrúðsfjörður, Flúðir, Hella, Geysir, Grímsstaðir, Borgarfjörður eystri, Búðardalur, Djúpivogur, Gunnarsholt, Herðubreiðarlindir, Húsafell, Hólmavík, Króksstaðamelar, Hveravellir, Ingjaldssandur, Kaldármelar, Kerlingarfjöll, Kirkjubæjarklaustur, Kópasker, Melgerðismelar, Nýidalur, Reykhólar, Reykjanes, Selfoss, Skálavatn, Skógasandur, Stóri- Kroppur, Sprengisandur, Vík og Þórsmörk.

3. SIGLINGAMÁLAÁÆTLUN
3.1 Fjármál.
2005 2006 2007 2008 Samtals
millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Tekjur og framlög:
    Markaðar tekjur
    Vitagjald 103 ,5 103,5 103,5 103,5 414,0
    Framlög úr ríkissjóði 1.628 ,0 1.548,6 1.119,3 1.039,3 5.335,2
    Aðrar ríkistekjur
    Skoðunargjöld skipa 1 ,3 1,3 1,3 1,3 5,2
    Vottorð 1 ,3 1,3 1,3 1,3 5,2
    Sértekjur 132 ,1 132,1 120,0 100,0 484,2
    Tekjur og framlög alls 1.866 ,2 1.786,8 1.345,4 1.245,4 6.243,8
    Viðskiptahreyfingar
        Hafnabótasjóður 10 ,7 10,7 10,7 10,7 41,2
Til ráðstöfunar alls 1.876,9 1.797,5 1.356,1 1.256,1 6.285,0
Rekstrargjöld:
Almennur rekstur
Yfirstjórn 80,9 82,9 84,9 89,9 338,6
Skipaeftirlit 74,0 70,0 67,0 67,0 278,0
Hafnarríkiseftirlit 18,0 21,0 21,0 24,0 84,0
Siglingavernd 8,0 11,0 12,0 14,0 45,0
Minjavernd og saga 5,0 6,0 6,0 7,0 24,0
Hafnabótasjóður 10,7 10,7 10,7 10,7 42,8
Vitar og leiðsögukerfi 103,5 104,5 104,5 107,5 420,0
Rannsóknir, líkantilraunir og öryggismál
Rannsóknir og þróun 46,0 46,0 48,0 54,0 194,0
Áætlun um öryggi sjófarenda 16,0 20,0 20,0 20,0 76,0
Líkantilraunir og grunnkort 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0
    Þjónustuverkefni 132 ,1 132,1 120,0 100,0 484,2
Vaktstöð siglinga 185,8 189,8 189,8 189,8 755,2
Rekstrargjöld alls 700,0 714,0 703,9 703,9 2.821,8
Stofnkostnaður:
    Tæki og búnaður 10 ,5 10,5 10,5 10,5 42,0
    Vitar og leiðsögukerfi 20 ,4 21,1 21,1 21,1 83,7
    Hafnir í grunnneti, ríkisstyrktar 946 ,8 865,1 377,7 202,3 2391,9
    Hafnir utan grunnnets, ríkisstyrktar 77 ,8 26,1 91,8 167,2 362,9
    Hafnir, uppgjör eldri framkvæmda
    Lendingarbætur 6 ,3 5,3 5,3 5,3 22,2
    Ferjubryggjur 8 ,5 8,5 8,5 8,5 34,0
    Sjóvarnargarðar 106 ,6 115,2 105,6 105,6 433,0
    Hafnabótasjóður, framlag 0 ,0 31,7 31,7 31,7 95,1
Stofnkostnaður alls 1176,9 1083,5 652,2 552,2 3464,8
Gjöld alls 1.876,9 1.797,5 1.356,1 1.256,1 6.286,6

3.2 Sundurliðun einstakra gjaldaliða.
3.2.1 Rekstrargjöld.
Tafla 3-1. Útgjöld til áætlunar um öryggi sjófarenda.

Verkefni 2005
millj. kr.
2006
millj. kr.
2007
millj. kr.
2008
millj. kr.
1. Menntun og þjálfun sjómanna 2,5 3,0 3,0 3,0
2. Öryggi farþegaskipa og farþegabáta 2,5 3,5 3,5 3,5
3. Átaksverkefni í fræðslu og áróðri 3,5 4,0 4,0 4,0
4. Gerð fræðsluefnis og leiðbeininga 3,0 3,0 3,0 3,0
5. Söfnun og miðlun upplýsinga 0,5 0,5 0,5 0,5
6. Stöðugleiki skipa og báta 1,0 1,0 1,0 1,0
7. Öryggis- og gæðastjórnunarkerfi 0,5 0,5 1,5 1,5
8. Lög og reglur um eftirlit með skipum 0,5 0,5 0,5 0,5
9. Rannsóknir og öryggismál almennt 2,0 4,0 3,0 3,0
Samtals 16,0 20,0 20,0 20,0

3.2.2 Stofnkostnaður.
3.2.2.1 Hafnir í grunnneti, ríkisstyrktar.
Tafla 3-2. Fjárveiting til hafna í grunnneti, nýframkvæmdir.
Kjördæmi 2005 2006 2007 2008 Samtals
    Hafnir /hafnasamlög millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Norðvesturkjördæmi
    Akranes *
    Snæfellsbær (Rif, Ólafsvík) 16 ,2 9,6 26,3 52,1
    Grundarfjörður 20 ,2 49,6 9,1 78,9
    Stykkishólmur * 4,0 4,0
    Vesturbyggð (Patreksfjörður) 66,5 43,4 109,9
    Ísafjarðarbær (Ísafjörður) 47 ,4 65,4 112,8
    Bolungarvík 25 ,6 23,3 18,4 67,3
    Skagaströnd 67 ,5 14,8 9,4 91,7
    Skagafjörður 18 ,6 3,2 21,8
195,5 232,4 101,2 9,4 538,5
Norðausturkjördæmi
    Siglufjörður 22 ,0 21,1 43,1
    Hafnasamlag Eyjafjarðar (Dalvík, Ólafsfjörður) 7,8 7,8
    Hafnasamlag Norðurlands (Akureyri) 64 ,6 34,8 99,4
    Húsavík 29 ,5 55,5 14,5 27,0 126,5
    Raufarhöfn *
    Þórshöfn 4 ,1 33,4 9,1 46,6
    Vopnafjörður 31 ,4 22,9 4,8 59,1
    Seyðisfjörður 34 ,6 11,6 46,2
    Fjarðabyggð (Neskaupstaður, Eskifjörður, Reyðarfjörður) 86 ,9 184,3 60,0 331,2
    Austurbyggð (Fáskrúðsfjörður) 5 ,0 5,0
    Djúpivogur 1,1 1,1
278,1 331,3 115,7 40,9 766,0
Suðurkjördæmi
    Hornafjörður 37 ,9 34,2 80,7 152,8
    Vestmannaeyjar 45 ,0 40,0 85,0
    Þorlákshöfn 175 ,8 118,5 294,3
    Grindavík 166 ,0 53,0 45,8 264,8
    Sandgerði 23 ,7 23,7
    Reykjanesbær 1 ,9 1,9
450,3 245,7 80,7 45,8 822,5
Óskipt
    Viðhaldsdýpkanir og viðhald skjólgarða 12 ,9 33,7 69,6 91,7 207,9
    Til slysavarna o.fl. 12,0 10,5 14,5 37,0
    Ferjulægi Bakkafjöru – rannsóknir 10 ,0 10,0 20,0
Fjárveitingar til hafna í grunnneti alls 946,8 865,1 377,7 202,3 2.391,9
*)    Til er ónotuð fjárveiting frá fyrri árum sem unnið verður fyrir á Akranesi árið 2006, Stykkishólmi og Raufarhöfn árið 2005.

Tafla 3-3. Sundurliðun framkvæmda í einstökum höfnum í grunnneti.
     Skýringar við töflu: Frumáætlun Siglingastofnunar um heildarkostnað við framkvæmdir, virðisaukaskattur meðtalinn. Í aftasta dálki er þátttökuhlutfall ríkissjóðs sem reiknast af heildarkostnaði að frádregnum virðisaukaskatti. Verðlag er áætlað meðalverðlag ársins 2005.
Höfn 2005 2006 2007 2008 Hlutur
    Verkefni millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. ríkissj.
NORÐVESTURKJÖRDÆMI
Akranes
    Endurröðun og styrking á grjótvörn aðalhafnargarði (150 m, u.þ.b. 8.000 m³) 28,6 75%
    Viðhaldsdýpkun í höfn (áætlaðir efnisflutningar 3–4 þúsund m³/ár) – sjá óskipt
Snæfellsbær
    Rifshöfn:
    Lokið endurbyggingu trébryggju (5x18 m) og rif á eldri bryggju 28 ,6 60%
    Tengibrautir að hafnarvog frá Staurakistu og stálþili (800+1.630 m²), slitlag og lýsing 8,0 60%
    Lýsing við núverandi flotbryggju (ljósamasturshús 2x2, mastur og raflögn) 4,2 60%
    Viðhaldsdýpkun í innsiglingu og höfn (áætlaðir efnisflutningar um 2 þúsund m³/ár) – sjá óskipt
    Ólafsvík:
    Endurbygging trébryggju, verklok frá 2004 34 ,0 60%
    Breikkun þekju við suðurþil úr 11 m í 20 m (810 m²) 7,6 60%
    Endurbygging grjótgarða, Suður- og Norðurgarður (endurraða og bæta í um 7.000 m³) 43,6 75%
    Viðhaldsdýpkun í innsiglingu og höfn (áætlaðir efnisflutningar 3–4 þúsund m³/ár) – sjá óskipt
Grundarfjörður
    Ný bryggja sunnan Litlubryggju og rif Litlubryggju (breidd 20 m, norðurhlið 65 m, dýpi 6 m, suðurhlið 40 m, dýpi 4 m) 16 ,6 92,2 60%
    Dýpkun hafnar við nýja bryggju, smábátaaðstöðu og víðar (um 20.000 m³, klöpp að hluta) 35 ,8 75%
    Smábátaaðstaða, uppsátur (15x30 m), flotbryggja (10 m ), lýsing, vatns- og raflögn 10,8 60%
    Ný bryggja sunnan Litlubryggju, lagnir og þekja (1.300 m²) 28,3 40%
Stykkishólmur
    Stálþil Súgandisey, lagnir og þekja (700 m²) 9 ,6 60%
    Skipavík, ljósamasturs- og vatnshús 3 ,0 60%
    Bryggja við Árnasteina, léttbyggð trébryggja (30 m, dýpi 3,0 m, 16 m, dýpi 2,5 m) 27,0 40%
Vesturbyggð
    Patreksfjörður:
    Innsigling lagfærð, dýpkun (um 4.000 m³) og grjótvörn (500 m³) á enda Oddans 16 ,5 75%
    Endurbygging stálþils, fyrri áfangi (140 m, dýpi 6–8 m, þekja 2.800 m²). 138,0 60%
    Endurbygging stálþils, seinni áfangi (140 m þil, dýpi 6 m, þekja 2.800 m²). 135,0 40%
Ísafjarðarbær
    Ísafjörður:
    Hafnsögubátur, verklok samnings við Ósey hf. (smíðaverð án vsk.) 61 ,5 75%
    Sundahöfn, lagnir, lýsing og þekja við stálþil (steypt 350 m², 1.750 m² malbik, frestað 2004) 20 ,4 60%
    Dýpkað í 8,5 m að Sundabakka (um 20.000 m³ dæling) 10 ,5 75%
    Flotbryggja, Sundahöfn, endurbyggja 2 flot, endurnýja festingar og 4 staura (frestað 2004) 4 ,5 60%
    Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x20 m) 2 ,6 60%
    Ný flotbryggja, Sundahöfn (40 m) 11 ,0 60%
    Ásgeirsbakki, endurbygging þils frá 1955 (95 m, dýpi 8 m, þekja 1.900 m²) 68 ,8 41,7 60%
    Bátahöfn við Olíumúla, lokið endurbyggingu 34,0 60%
    Dýpkun við Olíumúla (u.þ.b. 22.000 m³ – gröftur) 48,0 75%
    Viðhaldsdýpkun, innsiglingarrenna (áætlaðir efnisflutningar 2–3 þúsund m³/ár) – sjá óskipt
Bolungarvík
    Endurbygging stálþils efst við Brjótinn (100 m, dýpi 7 m), lagnir og þekja (2.000 m²) 72 ,4 37,1 60%
    Öldudempandi flái næst Brjót (100 m, um 3.000 m³) 9,0 75%
    Grundargarður; endurbygging á u.þ.b. 300 m kafla (24.000 m³ ) 30,6 75%
    Viðhaldsdýpkun, innsiglingarrenna (áætlaðir efnisflutningar 1–2 þúsund m³/ár) – sjá óskipt
Skagaströnd
    Uppgjör vegna upptökubrautar 2004 1 ,3 60%
    Dýpka snúningssvæði í 6,5 m (12.000 m², 27.000 m³), innan Bræðslubryggju í 4 m (um 3.000 m³) 46 ,0 75%
    Endurbygging á plani og löndunarbryggju, stálþil (75 m, dýpi 7 m) og rif á löndunarbryggju 81 ,4 30,7 60%
    Lenging viðlegukants við hafnarvog, staurabryggja (40 m dýpi 4 m) 29,3 40%
    Viðhaldsdýpkun, innsigling og höfn (áætlaðir efnisflutningar 2–3 þúsund m³/ár) – sjá óskipt
Skagafjörður
    Sauðárkrókur:
    Sandfangari, lenging um 30 m 17 ,0 75%
    Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x20 m) 3 ,0 60%
    Grjótgarður innan Norðurgarðs til suðvesturs, þvergarður (35 m – um 7.000 m³ ) 13 ,0 75%
    Smábátahöfn, endurbætur á aðstöðu smábáta 6,6 60%
    Viðhaldsdýpkun, innsigling og höfn (áætlaðir efnisflutningar 4–5 þúsund m³/ár) – sjá óskipt
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI
Siglufjörður
    Styrking á grjótvörn norðan við Brjót (um 120 m kafli, frestað 2004) 6 ,9 75%
    Dýpkun við Óskarsbryggju (54.000 m², dæling) 31 ,0 75%
    SR-bryggja, kaup og niðurrif (um 1.000 m² bryggja) 22 ,4 60%
    Lenging skjólgarðs við Öldubrjót (80 m, um 35.000 m³ – þar af 15.000 úr dýpkun) 35,0 75%
Hafnasamlag Eyjafjarðar
    Ólafsfjörður:
    Togarabryggja, nýtt stálþil, lagnir og þekja (800 m³) 15 ,5 60%
    Upptökubraut (5x20 m) 3 ,0 60%
    Innsigling í Vesturhöfn, endurbygging og frágangur garðsenda 24,0 75%
    Viðhaldsdýpkun, innsigling og höfn (áætlaðir efnisflutningar 4–5 þúsund m³/ár) – sjá óskipt
    Dalvík:
    Styrking grjótvarnar á Suðurgarði og grjótflái við verbúð (8.000 m³), frestað 2004 21 ,0 75%
    Timburbryggja á Suðurgarði, endurbygging (65 m), frestað 2004 43 ,0 60%
    Viðhaldsdýpkun, innsigling (áætlaðir efnisflutningar um 1 þúsund m³/ár) – sjá óskipt
Hafnasamlag Norðurlands
    Akureyri:
    Stálþil við Krossanes 2. áfangi, lagnir og þekja (2.400 m²), frestað 2004 35 ,3 60%
    Ísbryggja ÚA, stálþil (70 m, dýpi 9 m), lagnir og þekja (1.600 m²) 55 ,0 27,8 60%
    Upptökubraut, Sandgerðisbót (5x20 m) 3 ,0 60%
    Tangabryggja, lenging til norðurs (100 m, dýpi 11 m) lagnir og þekja (3.000 m²) 91 ,3 44,5 60%
Húsavík
    Bökugarður, stálþil (130 m), lok verksamnings frá 2004 og lagnir og steypt þekja (3.900 m²) 121 ,0 60%
    Endurbygging bryggju á Suðurgarði, 1. áfangi (150 m stálþil, dýpi 6 til 6,5 m) 115,2 60%
    Endurbygging Suðurgarðs, lagnir og þekja (2.600 m²) 1. og 2. áfangi 60 m bryggja, dýpi 3,5 m 45,2 53,0 40%
    Trébryggja í smábátahöfninni, endurbygging (60 m, dýpi 3 m) 31,0 40%
    Viðhaldsdýpkun, innsigling (áætlaðir efnisflutningar um 1 þúsund m³/ár) – sjá óskipt
Raufarhöfn
    Frágangur vegna niðurrifs á bryggjum, grjóthleðsla við hótel Norðurljós (120 m) 6 ,1 60%
    Slitlag á smábátagarð (u.þ.b. 1.500 m² klæðning) 3 ,6 60%
    Breikkun þekju (10x55 m steypt) og tengibraut að löndunarbryggju (800 m² klæðning) 7 ,5 60%
Þórshöfn
    Endurbygging löndunarbryggju, stálþil (50 m), lagnir og þekja (1.500 m³), og breikkun harðviðarbryggju 63 ,7 60%
    Lenging Norðurgarðs (50 m, um 15.000 m³) 38 ,0 75%
    Hafskipabryggja, endurbygging, stálþil (135 m, dýpi 6,5–8 m) 103,9 28,3 40%
Vopnafjörður
    Miðbryggja–Löndunabryggja, stálþil (108 m) 110 ,6 47,6 60%
    Dýpkað í 9 m að Miðbryggju eftir endurbyggingu og stækkun (um 3.000 m³) 11 ,0 75%
    Ásgarður, endurnýja staura í trébryggju og steypukant á stálþili 15,0 40%
Seyðisfjörður
    Austurendi Bjólfsbakka, stálþil (7 m, dýpi 6 m, frestað 2004) 10 ,0 60%
    Smábátahöfn, lagnir og lýsing (frestað 2004) 4 ,7 60%
    Bæjarbryggja, endurbygging (40 m staurabryggja, dýpi 7 m) 46 ,0 60%
    Löndunarbryggja bræðslu, endurbyggð (40 m staurabryggja, dýpi 8,5 m) lýsisbryggja breikkuð (100 m²) og 2 einbúar við vesturenda 54 ,0 24,0 60%
Fjarðabyggð
    Neskaupstaður:
    Skjólgarður norðan hafnar, byggður í áföngum (alls um 155.000 m³), lokaáfangi 38 ,0 37,0 75%
    Stálþil við Togarabryggju lengt (78 m, dýpi 9 m), lagnir og þekja (2.700 m²) 68 ,8 37,8 60%
    Dýpkað að stálþili Togarabryggju (um 40.000 m³) 28 ,0 75%
    Stálþil við bræðslu lengt (52 m, dýpi 9 m) 47,4 60%
    Eskifjörður:
    Stálþil við bræðslu, lagnir og þekja (2.400 m²), frestað 2004 43 ,0 60%
    Reyðarfjörður:
    Stóriðjuhöfn Mjóeyri, verklok stálþils (380 m, dýpi 14,3 m), lagnir og þekja (11.400 m²) 157 ,4 167,0 60%
    Stóriðjuhöfnin, verklok dýpkun (um 17% verks) og siglingarmerki Stórhólma 29 ,3 75%
    Hafnsögubátur (15 t togkraftur, LOA um 20 m – tölur án vsk.) 54,0 80,0 75%
Fáskrúðsfjörður
    Dýpkun við Bæjar-, Hafskipa- og Fiskeyrarbryggju (3.830 m³ gröftur) og uppgjör 8 ,3 75%
Djúpivogur
    Smábátaaðstaða, flotbryggja (40 m öldubrjótur) og færsla á gömlu flotbryggjunni, frestað 2004 14 ,2 60%
    Lengja viðlegukant, stálþil, inn í voginn (25 m), rekstur þils, lagnir og þekja (500 m²) 16 ,7 8,5 60%
    Dýpkað við þil, Gleðivík í 7 m (um 2.000 m² svæði), frestað 2004 5,1 75%
SUÐUR KJÖRDÆMI
Hornafjörður
    Stofndýpkun innan hafnar ( 50.000 m³, að hluta klöpp) 43 ,0 75%
    Stofndýpkun á Grynnslum (67.000 m³) 40 ,0 75%
    Endurbygging Krosseyjarbakka (150 m), lagnir og þekja (3.000 m²) 47 ,0 60%
    Endurnýjuð raflögn á Austur- og Suðurfjöru og lýsing á Hlein 8 ,2 75%
    Stálþilsbryggja (60 m, dýpi 8 m), lagnir og þekja (1.800 m²) 48 ,0 26,0 60%
    Bryggja við vogarhús, endurbygging, harðviðarbryggja (50 m, dýpi 4 m) 45,0 60%
    Sandfangari út í Einholtskletta og styrking grjótvarnar á Suðurfjöru (um 70.000 m³) 134,0 75%
    Viðhaldsdýpkun í höfn (áætlaðir efnisflutningar 25 þúsund m³/ár) – sjá óskipt
    Viðhaldsdýpkun á Grynnslum eftir stofndýpkun, (áætlaðir efnisflutningar 60 þúsund m³/ár en minna eftir byggingu sandfangara) – sjá óskipt
Vestmannaeyjar
    Dýpkun hafnar, lokið verki frá 2004 30 ,0 75%
    Friðarhöfn, vesturkantur, endurbygging þils (195 m), lagnir, þekja (5.600 m² steypt) 76 ,6 60%
    Básaskersbryggja, endurbygging norður- og austurkants, stálþil (210 m, dýpi 4–8 m), lagnir og þekja (5.200 m²) 151 ,0 83,0 60%
    Bæjarbryggjan endurbyggð (25 m smábátakantar) 20 ,0 60%
    Viðhaldsdýpkun í innsiglingu og höfn (áætlaðir efnisflutningar 10–12 þúsund m³/ár) – sjá óskipt
Þorlákshöfn
    Uppgjör vegna Austurgarðs 2004 11 ,0 75%
    Uppgjör vegna viðhaldsdýpkunar 2004 6 ,5 75%
    Svartaskersgarður, þvergarður inn í höfn, um 90 m langur (18.500 m³) 23 ,8 75%
    Skjólgarður fyrir smábáta í austurhöfn (um 10.000 m³) 8 ,0 75%
    Þil norðan Svartaskers (250 m, dýpi 5–9 m), lagnir og þekja (7.000 m²) 241 ,0 51,0 60%
    Dýpkun í vestur-, austur- og smábátahöfn í 2 til 8 m (dæling um 118.000 m³, grafið 47.000 m³) 50 ,0 84,0 75%
    Bryggjurif, rif fremsta hluta Norðurvararbryggju (um 25.000 m³ steypuker) 85,0 60%
    Aðstaða fyrir smábáta í austurhöfn, færa flotbryggju, lýsing o.fl. 4,7 60%
    Viðhaldsdýpkun í innsiglingu og höfn (áætlaðir efnisflutningar 8–10 þúsund m³/ár) – sjá óskipt
Grindavík
    Svíragarður, endurbygging, (160 m þil + 30 m endi, dýpi 7–9 m, frestað 2004) 161 ,0 66,0 60%
    Dýpkun vestan Miðgarðs (4.000 m², dýpi 8–9 m) og breikkun innri rennu (u.þ.b. 20.000 m³ grafið) 118 ,0 75%
    Stálþilsbryggja vestan Miðgarðs (100 m, dýpi 9 m) 114 ,0 44,0 60%
    Nýr hafnsögubátur (togkraftur 12 t, LOA <15 m), smíðaverð án vsk. 61,0 75%
Sandgerði
    Uppgjör, styrking Suðurgarðs 2004 3 ,2 75%
    Stálþil Norðurgarði, lagnir, lýsing og þekja (1.500 m²), frestað 2004 21 ,0 60%
    Dýpkun í suðurhöfn við flotbryggjur, dýpkað í 3 m (um 15.000 m³ dæling) 10 ,6 75%
    Flotbryggja (40 m, kostnaður án fingra) 11 ,0 60%
Reykjanesbær
    Festipollar við vestur- og austurenda viðlegu í Helguvík (2 stk. 100 t pollar) 4 ,0 60%
ÓSKIPT
    Viðhaldsdýpkanir og viðhald skjólgarða 64 ,9 56,0 115,5 152,2 75%
    Til slysavarna o.fl. (styrkhæfni 40% til 75%, meðaltal áætlað 60%) 25 ,0 25,0 30,0 21,7 60%
    Ferjulægi Bakkafjöru – rannsóknir 10 ,0 10,0 100%
Hafnir grunnnets sem njóta ríkisstyrks, heildarkostnaður hvers árs alls 3.111,6 1.727,1 788,1 399,8
Þar af vsk. 600,3 329,3 139,8 66,7

3.2.2.2 Hafnir utan grunnnets, ríkisstyrktar.
Tafla 3-4. Fjárveitingar til hafna utan grunnnets, nýframkvæmdir.

Kjördæmi 2005 2006 2007 2008 Samtals
    Hafnir/ hafnasamlög millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
NORÐVESTURKJÖRDÆMI
    Borgarnes 0 ,5 0,5
    Snæfellsbær (Arnarstapi)
    Dalabyggð 0 ,2 0,7 0,9
    Reykhólar 7 ,0 32,6 39,6
    Vesturbyggð (Brjánslækur, Bíldudalur) 23 ,4 23,4
    Tálknafjörður 0 ,8 10,7 75,2 86,7
    Ísafjarðarbær (Þingeyri, Flateyri, Suðureyri) 15 ,0 4,9 19,9
    Súðavík 6 ,2 2,3 30,9 39,4
    Norðurfjörður 1 ,9 1,4 3,3
    Drangsnes 0 ,6 11,6 12,2
    Hólmavík 0 ,1 0,1
    Húnaþing vestra 3 ,0 18,4 21,4
    Blönduós 5,9 5,9
    Skagafjörður (Hofsós, Haganesvík) 3 ,5 8,2 11,7
62,2 14,5 49,6 138,7 265,0
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI
    Hafnasamlag Eyjafjarðar (Árskógssandur, Hrísey)
    Hafnasamlag Norðurlands (Hjalteyri, Svalbarðsströnd, Grenivík) 1 ,4 5,6 7,0
    Grímsey 16,5 11,7 28,2
    Kópasker 1 ,3 1,3
    Bakkafjörður 4 ,0 1,7 5,7
    Borgarfjörður eystri 4 ,6 4,6
    Mjóifjörður 3 ,1 3,1
    Hafnasamlag Austur-Héraðs og Fella 3,6 3,6
    Austurbyggð (Stöðvarfjörður) 1 ,2 1,2
    Breiðdalsvík 10,8 10,8
15,2 5,6 29,0 15,3 65,5
Óskipt
Viðhaldsdýpkanir og viðhald skjólgarða 3,0 8,4 8,4 19,8
Til slysavarna o.fl. 3,0 4,8 4,8 12,6
Fjárveitingar til hafna utan grunnnets alls 77,8 26,1 91,8 167,2 362,9

Tafla 3-5. Sundurliðun framkvæmda í einstökum höfnum utan grunnnets.
     Skýringar við töflu: Frumáætlun Siglingastofnunar um heildarkostnað við framkvæmdir, virðisaukaskattur meðtalinn. Í aftasta dálki er þátttökuhlutfall ríkissjóðs sem reiknast af heildarkostnaði að frádregnum virðisaukaskatti. Verðlag er áætlað meðalverðlag ársins 2005.
Höfn 2005 2006 2007 2008 Hlutur
    Verkefni millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. ríkissj.
NORÐVESTUR KJÖRDÆMI
Borgarnes
    Uppgjör vegna fyllingar við gömlu bryggju 1 ,0 60%
Snæfellsbær
    Arnarstapi:
    Viðhaldsdýpkun (áætlaðir efnisflutningar 800–1.000 m³/ár) – sjá óskipt
Dalabyggð
    Gamla bryggjan Búðardal, endurbyggja kanttré, þybbur, stiga og þekju (130 m², frestað 2004) 3 ,5 60%
    Skarðsstöð, lagfæra löndunaraðstöðu, steypa plan (50 m²) við löndunarkrana o.fl. 1,0 90%
Reykhólar
    Dýpkun, innsigling 40 m breið í 4 m og innan garðs í 2 m (dælt 20.000 m³) 12 ,0 75%
    Grjótvarnargarður norðaustan við höfnina, lengd u.þ.b. 200 m (18.000 m³) 39,0 90%
    Smábátaaðstaða, flotbryggja (20 m) 6,1 90%
    Viðhaldsdýpkun í höfn og innsiglingu (áætlaðir efnisflutningar um 1 þúsund m³/ár) – sjá óskipt
Vesturbyggð
    Brjánslækur:
    Færa flotbryggju og endurbyggja legufæri (frestað 2004) 3 ,4 60%
    Bíldudalur:
    Stálþil við kalkþörungaverksmiðju (80 m, dýpi 10 m), lagnir og þekja (2.400 m²) 89 ,0 60%
    Dýpkun við þil (1.000 m³) 3 ,8 75%
Tálknafjörður
    Lagfæra stiga á stálþil og setja í þá lýsingu 2 ,1 60%
    Endurnýjun á flotbryggjum (27 m og 37 m). 14,8 90%
    Endurbyggja gömlu bryggju, stálþil utan með bryggjuhluta 2, 3 og 4 (140 m, dýpi 6 m) 104,0 90%
Ísafjarðarbær
    Þingeyri:
    Rífa gömlu trébryggjuna við ytri hafnargarð og ganga frá kanti (frestað 2004) 5 ,3 60%
    Dýpkun í smábátahöfn (um 3.000 m³) 6 ,1 75%
    Suðureyri:
    Stækkun smábátahafnar, dýpkun (4.000 m³, frestað 2004) 7 ,9 75%
    Stækkun smábátahafnar, flotbryggja (30 m, frestað 2004) 8 ,1 60%
    Dýpkun innsiglingarrennu í 5 m (10.000 m³, dæling) 8,2 75%
Súðavík
    Uppgjör vegna bryggju Suðurgarði 2003 4 ,4 60%
    Endurbyggð þekja á Norðurgarði (um 1.400 m²) 8 ,6 60%
    Suðurgarður, endurbyggja grjótvörn innan á garði á 100 m kafla 3,2 90%
    Harðviðarbryggja við Frosta, lenging til norðurs (35 m, dýpi 6 m) 42,7 90%
    Viðhaldsdýpkun við hafnarmynni (áætlaðir efnisflutningar um 1.000 m³/ár) – sjá óskipt
Norðurfjörður
    Dýpka í 2 m í smábátahöfn við flotbryggju (um 100 m² svæði) 3 ,1 75%
    Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x20 m) 3,0 60%
Drangsnes
    Uppsátur fyrir smábáta endurbyggt (skáplan 5x20 m) 2 ,6 60%
    Drangsnesbryggja, grjótvörn í kverkina utan á bryggju (um 1.000 m³) 4,2 90%
    Drangsnesbryggja, endurbyggja þekju við krana og fram á enda bryggju (um 280 m²) 3,1 90%
    Flotbryggja Kokkálsvík endurnýjuð (40 m) 8,8 90%
Hólmavík
    Bæta aðstöðu smábáta, flotbryggja, frestað 2004 6 ,9 60%
Húnaþing vestra
    Hvammstangi:
    Endurbygging vestur- og miðhluta Suðurbryggju (260 m²) 6 ,3 60%
    Dýpkað í smábátahöfn (um 5.000 m³ – grafið frá landi) 5,8 90%
    Dýpkun hafnar í 5–6 m og innsiglingar í 7 m, sprengt að hluta (5.000 m²) 19,7 90%
Blönduós
    Endurbyggja steypta þekju efst á bryggju (950 m²) 9,2 90%
Skagafjörður
    Hofsós:
    Flotbryggja út frá Árgarði, 12 m. 4 ,3 60%
    Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x20 m) 3 ,0 60%
    Norðurgarður, styrkja bryggjuvegg (um 80 m) og endurbyggja þekju (um 800 m²) 17,0 60%
    Haganesvík:
    Viðhaldsdýpkun við bryggju (áætlaðir efnisflutningar um 200 m³/ár) – sjá óskipt
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI
Hafnasamlag Norðurlands
    Hjalteyri:
    Viðhaldsdýpkun við bryggju (áætlaðir efnisflutningar um 400 m³/ár) – sjá óskipt
    Svalbarðseyri:
    Rífa trébryggju og lengja grjótgarð u.þ.b. 25 m (2.500 m³) 6,5 60%
    Trébryggja (10 m, dýpi 3 m) 5,1 60%
    Grenivík:
    Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x20 m) 3 ,0 60%
Grímsey
    Styrking grjótvarnar á hafnargarði, grjót úr landi (300 steinar 6–10 t, frestað 2004) 13 ,3 75%
    Lenging harðviðarbryggju (20 m, dýpi 3 m) 17,9 90%
    Dýpkað við lengingu harðviðarbryggju í 2 m (15x20 m svæði) 6,1 90%
    Steypt þekja við harðviðarbryggjur og flotbryggju (1.500 m²) 16,2 90%
Kópasker
    Flotbryggja (20 m, frestað 2004) 5 ,9 60%
    Smábátaaðstaða, dýpkun vegna flotbryggju (500 m³) 1 ,3 75%
Bakkafjörður
    Löndunarbryggja, uppgjör framkvæmda 2003 og frágangur við bryggju (slitlag 350 m² og fyllt við stoðvegg) 2 ,7 60%
    Lenging steyptrar skábrautar (u.þ.b. 5x5 m) og grjóthleðsla 2 ,5 60%
    Landrafmagn á flotbryggju og við uppsátur 3 ,1 60%
    Námufrágangur, sléttað úr grjóthaugum og ýtt að bergstáli 2,3 90%
Borgarfjörður eystri
    Lenging Nýjubryggju í átt að Hólma (12 m, dýpi 3 m) 7 ,7 60%
Mjóifjörður
    Styrkja og endurbyggja trébryggju 6 ,5 60%
Hafnasamlag Austur-Héraðs og Fella
    Hafnaraðstaða Lagarfljóti, undirbúningsframkvæmdir 5,0 90%
Austurbyggð
    Stöðvarfjörður:
    Stöðvarfjörður, klæðning Gömlu bryggju við löndunarstað smábáta (30 m kafli) 2 ,5 60%
Breiðdalsvík
    Endurbygging brimvarnargarðs 16,0 90%
ÓSKIPT
    Viðhaldsdýpkanir og viðhald skjólgarða 8 ,0 5,0 14,0 14,0 75%
    Til slysavarna o.fl. (styrkhæfni 60–90%, meðaltal áætlað 75%) 8 ,0 5,0 8,0 8,0 75%
Áætlaður heildarkostnaður samtals 245,9 49,8 134,1 235,0
Þar af vsk. 46,9 9,8 26,4 46,2

3.2.2.3 Sjóvarnargarðar.
Tafla 3-6. Fjárveitingar til sjóvarna.

Kjördæmi 2005 2006 2007 2008 Samtals
    Sveitarfélag millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
NORÐVESTURKJÖRDÆMI
    Akraneskaupstaður 9,2 9,2
    Innri-Akraneshreppur 4,4 2,6 7,0
    Snæfellsbær 3 ,1 13,0 11,7 27,8
    Eyrarsveit *
    Reykhólahreppur *
    Vesturbyggð 3 ,2 3,2
    Ísafjarðarbær 4 ,7 15,0 6,1 25,8
    Súðavíkurhreppur 7,4 7,4
    Árneshreppur 0 ,8 0,8
    Kaldrananeshreppur 0 ,4 0,4
    Hólmavíkurhreppur 0 ,1 0,1
    Bæjarhreppur 6,7 6,7
    Húnaþing vestra 7,1 7,1
    Blönduósbær 10 ,8 12,2 23,0
    Höfðahreppur 1 ,0 8,9 9,9
    Skagafjörður, svf. 15 ,1 4,2 19,3
39,2 62,8 16,4 29,3 147,7
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI
    Siglufjarðarkaupstaður 0 ,3 16,7 17,0
    Ólafsfjarðarkaupstaður 5 ,0 9,2 14,2
    Dalvíkurbyggð 6,9 6,9
    Akureyrarkaupstaður (Hrísey) 8,6 8,6
    Arnarneshreppur 2,8 2,8
    Svalbarðsstrandarhreppur 4 ,0 4,0
    Grímsey 0 ,5 0,5
    Borgarfjarðarhreppur 4,4 4,4
9,8 4,4 37,3 6,9 58,4
SUÐURKJÖRDÆMI
    Mýrdalshreppur 4,1 4,1
    Vestmannaeyjabær
    Árborg, svf. 17 ,0 6,5 23,5
    Ölfus, svf. 7 ,4 7,4
    Grindavíkurkaupstaður 6,0 6,0
    Sandgerðisbær 5 ,3 17,9 23,2
    Gerðahreppur 0 ,5 8,1 8,6
    Vatnsleysustrandarhreppur 0 ,3 12,5 12,3 25,1
30,5 42,6 24,8 97,9
SUÐVESTURKJÖRDÆMI
    Hafnarfjörður 6,5 32,7 39,2
    Álftanes, svf. 16 ,5 11,1 27,6
    Seltjarnarneskaupstaður 10 ,6 6,3 16,9
27,1 17,6 39,0 83,7
REYKJAVÍK 15,9 15,9
ÓSKIPT 5,4 9,5 14,5 29,4
Sjóvarnir samtals 106,6 115,2 105,6 105,6 433,0
*) Til er ónotuð fjárveiting sem unnið verður fyrir í Eyrarsveit og Reykhólahreppi árið 2005.
Tafla 3-7. Sundurliðun framkvæmda við sjóvarnir.
     Skýringar við töflu: Frumáætlun Siglingastofnunar um heildarkostnað við framkvæmdir. Ríkið greiðir allt að 7/ 8hluta heildarkostnaðar en sveitarfélög/landeigendur greiða að minnsta kosti 1/ 8. Verðlag er áætlað meðalverðlag ársins 2005.

Sveitarfélag 2005 2006 2007 2008 Hlutur
    Verkefni, sjóvarnir millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. ríkissj.
NORÐVESTURKJÖRDÆMI
Akraneskaupstaður
    Veggur yst á Breið suðausturhluti, Krókalón og Presthúsavör, lokið verki frá 2004 10 ,1 7/8
    Lambhúsasund frá Haferninum að Bakkatúni (150 m – 3.000 m³) 8,4 7/8
    Langisandur austan Merkjaklappar (50 m – 200 m³) 0,5 7/8
    Veggurinn yst á Breið, norðvesturhluti + skarð við olíutanka (100 m – 1.000 m³) 2,5 7/8
Innri-Akraneshreppur
    Þaravellir (130 m – 1.300 m³) 2,4 7/8
    Akrakot (hús)/ Kross (nýtt hverfi) – (hluti af 80+370 m, 12–15 m³ /m, 1.100 m³) 2,6 7/8
    Akrakot (hús)/ Kross (nýtt hverfi) – (hluti af 80+370 m, 12–15 m³ /m, 1.200 m²) 3,0 7/8
Snæfellsbær
    Ólafsvík, verbúðir við Snoppuveg (150 m – 4.000 m³), lokið verki frá 2004 7 ,9 7/8
    Ólafsvík, við fiskverkun Snoppu (70 m – 2.450 m³) 6,5 7/8
    Ólafsvík við fiskverkun Klumbu (160 m – 1600 m³) 4,8 7/8
    Ólafsvík austan við Ytra-Klif (120 m – 1.300 m³) 3,5 7/8
    Hellissandur við Keflavíkurgötu, lenging um 85 m (1.500 m³) 4,0 7/8
    Hellnar við Gróuhól (100 m – 1.200 m³) 4,3 7/8
    Ólafsvík, Ólafsbraut 55 (90 m – 675 m³ grjót) 2,6 7/8
    Barðastaðir, Staðarsveit, við sumardvalarhús og útihús (140 m – 500 m³) 2,4 7/8
Eyrarsveit
    Við Nýjubúð (120 m – 1.100 m³) 3 ,5 7/8
Reykhólahreppur
    Flatey, vörn í krikann vestan við bryggju, frestað 2004 1 ,8 7/8
Vesturbyggð
    Brunnar, Hvallátrum (200 m – 1.500 m³) 6 ,7 7/8
Ísafjarðarbær
    Hnífsdalur, sunnan rækjuverksmiðju (100m – 2.000 m³) 5 ,4 7/8
    Þingeyri, utan við höfnina (gamla vélsmiðjan) (230 m – 3.900 m³) 13,5 7/8
    Ísafjörður, innan við skipasmíðastöð (100m – 1.000 m³) 3,7 7/8
    Þingeyri, innan við smábátahöfnina (200 m – 2.000 m³) 7,0 7/8
Súðavíkurhreppur
    Vigur, hlaðinn garður frá um 1800 0,5 7/8
    Norðan Súðavíkurhafnar við Nesveg (50 m – 1000 m³) 3,2 7/8
    Við Langeyri (120 m – 1.800 m³) 4,8 7/8
Árneshreppur
    Uppgjör vegna framkvæmda 2003 0 ,9 7/8
Kaldrananeshreppur
    Uppgjör vegna framkvæmda 2004 0 ,4 7/8
Hólmavíkurhreppur
    Uppgjör vegna framkvæmda 2004 0 ,1 7/8
Bæjarhreppur
    Borðeyri, norðurbakkinn, 150 m – 12 m³/m + 100 m – 8 m³/m (2.600 m³) 7,7 7/8
Húnaþing vestra
    Hamarsrétt á Vatnsnesi (120 m – 1800 m³) 6,0 7/8
    Hamarsbúð við Hamarsrétt á Vatnsnesi (50 m – 500 m³) 2,1 7/8
Blönduósbær
    Uppgjör vegna framkvæmda 2003 0 ,2 7/8
    Sunnan Blöndu frá nýlegri sjóvörn næst Blöndu að Háubrekku (150 m – 2.000 m³) 6 ,6 7/8
    Upp með Blöndu að sunnan (150 m – 1.500 m³) 5 ,5 7/8
    Sunnan Blöndu suður frá horninu á Háubrekku (200 m – 4.000 m³) 13,9 7/8
Höfðahreppur
    Uppgjör vegna framkvæmda 2003 1 ,1 7/8
    Frá iðnaðarhúsi við Vallarbraut suður að Óseyri (200 m – 3.200 m³) 10,2 7/8
Skagafjörður, svf.
    Haganesvík frá bryggju suður fyrir syðsta húsið á grandanum (300 m – 3.000 m³) 10 ,4 7/8
    Hraun í Fljótum, Stakkgarðshólmi framan við bakkavörn bónda (200 m – 2.000 m³) 7 ,0 7/8
    Hraun á Skaga, íbúðarhús (80 m – 900 m³) 2,8 7/8
    Hraun á Skaga, fjárhús (50 m – 500 m³) 1,9 7/8
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI
Siglufjarðarkaupstaður
    Siglunes, mælingar og undirbúningur 0 ,3 0,3 7/8
    SR-bryggja – Bæjarbryggja (360 m – 5.000 m³) 12,9 7/8
    Hvanneyrarkrókur vestan sjóvarnargarðs norðan á eyrinni (100 m – 1.000 m³) 2,9 7/8
    Siglunes. Við fiskverkun Stefáns Einarssonar (60 m – 400 m³) 3,0 7/8
Ólafsfjarðarbær
    Hækkun og lenging flóðvarnar við Námuveg (200 m – 1.000 m³ og 70 m – 1.400 m³) 6 ,1 7/8
    Eystri fjaran „milli hafnarsvæða“ framan við sjóhús (150 m – 1.800 m³) 4,6 7/8
    Vestari fjaran „milli hafnarsvæða“ , hækkun sjóvarnar (150 m – 500 m³) 1,2 7/8
    Frá höfn upp með Ólafsfjarðará (175 m – 1.800 m³) 4,7 7/8
Dalvíkurbyggð
    Árskógssandur, við Brimnes (40 m – 650 m³) og námufrágangur, frestað 2004 3 ,4 7/8
    Árskógssandur, syðst við bakkann undir Ægisgötu (80 m – 1.200 m³) 3,6 7/8
    Árskógssandur, vestan hafnar (80 m – 1600 m³) 4,2 7/8
Arnarneshreppur
    Hjalteyri, norðan vitans og meðfram Hjalteyrartjörn (150 m – 1.000 m³) 3,2 7/8
Akureyrarkaupstaður
    Hrísey, styrking og hækkun sjóvarna austast (160 m) og framlenging við Varir (50 m, alls 210 m – 1.400 m³) 4,5 7/8
    Hrísey, norðan Hríseyjarhafnar (100 m – 1.500 m³) 5,4 7/8
Svalbarðsstrandarhreppur
    Svalbarðseyri, styrking fjörukambs við tjörnina (120 m – 1.500 m³), frestað 2004 4 ,7 7/8
Grímsey
    Uppgjör vegna framkvæmda 2001 0 ,6 7/8
Borgarfjarðarhreppur
    Fiskmóttökuhús við Bakkagerðisbryggju (45 m – 600 m³) 1,9 7/8
    Karlfjara við Höfn (80 m – 1.200 m³) 3,1 7/8
SUÐURKJÖRDÆMI
Mýrdalshreppur
    Vík. Rannsóknir og undirbúningur (vegna hugsanlegrar grjótvarnar utan á flóðvarnargarði) 4,7 7/8
Vestmannaeyjabær
    Þrælaeiði. Endurröðun og styrking sjóvarnar á Eiðinu (150 m – 1.000 m³) 5 ,2 7/8
Árborg, svf.
    Stokkseyri, framan við Skipar (400 m – 5.000 m³) 9 ,4 7/8
    Stokkseyri, framan við Grund (250 m – 3.200 m³) 6 ,0 7/8
    Stokkseyri, frá Lóni að stað rúmlega 100 m vestan Markavörðu (400 m – 4.500 m³) 8 ,5 7/8
    Stokkseyri, til austurs frá enda sjóvarnargarðs, sjóvörn framan við gamlan sjógarð (250 m – 3.000 m³) 7,4 7/8
Ölfus, svf.
    Þrengja op milli sjóvarnar við Malir og flóðvarnargarðs, frestað 2004 2 ,6 7/8
    Torfabær – styrking á hlöðnum sjóvegg, menningarminjar (30 m – 200 m³) 0 ,7 7/8
    Strandarkirkja – styrking (40 m – 300 m³, vélavinna og röðun) 1 ,0 7/8
    Herdísarvík, sjóvörn við tjarnarbakkann (95 m – 2.400 m³) 10 ,0 7/8
Grindavíkurkaupstaður
    Gerðistangar fremst (menningarminjar Stóragerði, 100 m – 800 m³), við Arfadalsvík og hluta Staðarbótar (æðarvarp, 300 m – 2.400 m³) 6,8 7/8
Sandgerðisbær
    Uppgjör framkvæmda 2004 1 ,8 7/8
    Fuglavík, styrkt sjóvörn móts við hús og tjörn (100+100 m – 1500 m³) 3 ,2 7/8
    Norðurkot, styrking á sjóvörn, viðbót við framkvæmdir frá 2004 (100 m – 500 m³) 1 ,0 7/8
    Garðvegur, Sandgerði. Norðan við Norðurgarð, loka skarði með þröskuldi (50 m³) 0,1 7/8
    Flankastaðir (250 m – 2.000 m³) 5,3 7/8
    Garðskagi–Lambarif, suðurhlutinn Sandgerðismegin, styrking (680 m – 3.100 m³) 7,3 7/8
    Stafnes norður–Bali (300 m – 3.500 m³) 7,8 7/8
Gerðahreppur
    Uppgjör framkvæmda 2004 0 ,6 7/8
    Neðra Hof–Lambastaðir (120 m – 2.000 m³) 4,5 7/8
    Byggða- og sjóminjasafn–Helgarétt (150 m – 1.500 m³) 3,0 7/8
    Helgarétt–Neðra Hof, styrking á hluta (200 m – 800 m³) 1,8 7/8
Vatnsleysustrandarhreppur
    Uppgjör framkvæmda 2003 0 ,3 7/8
    Minna-Knarrarnes (250 m – 2.400 m³) 5,1 7/8
    Stóra-Knarrarnes (155+20 m – 2.100 m³) 4,5 7/8
    Brunnastaðahverfi, Halakot, Naustakot, N- Brunnastaðir (styrking – 2000 m³) 4,7 7/8
    Vogavík, Sæbýli (fiskeldi) (40 m – 250 m³) 0,5 7/8
    Vogar, Hvammsgata (100 m – 1.500 m³) 3,2 7/8
    Vogar, Marargata, hækkun og styrking sjóvarnar (50 m – 400 m³) 1,0 7/8
    Kálfatjörn, golfvöllur og nágrenni (250 m – 3.700 m³) 9,4 7/8
SUÐVESTURKJÖRDÆMI
Hafnarfjörður
    Hvaleyrarhöfði, frá Hvaleyrargranda að Hraunavík (700 m – 44.100 m³), um 60% verks 10,4 52,3 5/8
Álftanes, svf.
    Kasttangi (285 m – 3.000 m³) 7 ,7 7/8
    Kasttangi–Grund (300 m – 4.800 m³) 12 ,3 7/8
    Við Hlið (70 m – 660 m³ + 40 m – 240 m³ =900 m³) 4,0 7/8
    Sunnan við sjómerki (Akrakoti) (300 m³ og endurröðun) 0,7 7/8
    Helguvík vestur (180 m – 3.100 m³) 8,0 7/8
Seltjarnarnesbær
    Nesvöllur, Búðatjörn, ljóskastaraskýlið og víðar (800 m – 2.500 m³) 7 ,0 7/8
    Tjarnarstígur–bæjarmörk, hækkun á krónu (140 m – 400 m³) 2 ,3 7/8
    Steinavör, austast við Sandvík (100 m – 1.200 m³) 3 ,3 7/8
    Lambastaðagrandi–botn víkurinnar (hér er fyrirhugað að reisa skólpdælustöð, 80 m–800 m³) 2,2 7/8
    Melshúsabryggja–austur fyrir Lambastaðavör (150 m + styrking 70 m – 1.800 m³) 5,0 7/8
REYKJAVÍK
    Kjalarnes, framan við Grundarhverfi og upp að Klébergi (610 m – 6.200 m³) 18,1 5/8
    Kjalarnes, framan við Klébergsskóla inn að Vallarlæk (180 m – 2.000 m³) 7,3 5/8
ÓSKIPT
    Óskipt til sjóvarna 8 ,7 6,2 10,9 16,6 7/8
Áætlaður heildarkostnaður við sjóvarnir samtals 174,3 132,7 123,6 142,8

3.3 Flokkun hafna.
    Fylgt er skilgreiningu samgönguáætlunar 2003–2014 á grunnneti og höfnum skipt upp í hafnir í grunnneti og utan grunnnets.

3.3.1 Hafnir í grunnneti.
    Reykjavík, Grundartangi, Akranes, Rif, Ólafsvík, Grundarfjörður, Stykkishólmur, Patreksfjörður, Bolungarvík, Ísafjörður, Skagaströnd, Sauðárkrókur, Siglufjörður, Ólafsfjörður, Dalvík, Akureyri, Húsavík, Raufarhöfn, Þórshöfn, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Neskaupstaður, Eskifjörður og Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður, Djúpivogur, Hornafjörður, Vestmannaeyjar, Þorlákshöfn, Grindavík, Sandgerði, Reykjanesbær og Straumsvík/ Hafnarfjörður.

3.3.2 Hafnir utan grunnnets.
    Borgarnes, Arnarstapi, Búðardalur, Reykhólar, Brjánslækur, Tálknafjörður, Bíldudalur, Þingeyri, Flateyri, Suðureyri, Súðavík, Norðurfjörður, Drangsnes, Hólmavík, Hvammstangi, Blönduós, Hofsós, Haganesvík, Árskógshöfn, Hrísey, Hjalteyri, Svalbarðseyri, Grenivík, Grímsey, Tjörneshöfn, Kópasker, Borgarfjörður eystri, Bakkafjörður, Mjóifjörður, Stöðvarfjörður, Breiðdalsvík, Vogar og Kópavogur.

4. VEGÁÆTLUN
4.1 Fjármál.
Áætlun um fjáröflun.
4.1.1 Tekjur og framlög.

Verðlag fjárlaga 2005, millj. kr.
(vísitala vegagerðar 7650) 2005 2006 2007 2008 2005–2008
4.1.1 Tekjur og framlög
1.1 Markaðar tekjur
1. Bensíngjald 6.029 6.326 6.326 6.326 25.007
2. Þungaskattur km-gjald 1.898 1.015 1.030 1.046 4.989
3. Þungaskattur árgjald 1.245 1.245
4. Olíugjald 1.665 3.330 3.380 3.431 11.806
5. Leyfisgjöld flutninga 4 4 4 4 16
6. Leyfisgjöld leigubifreiða 6 6 6 6 24
    Markaðar tekjur samtals 10.847 10.681 10.746 10.813 43.087
1.2 Ríkisframlag 1.263 1.475 4.820 4.745 12.303
1.3 Framlag til jarðganga 1.200 700 1.637 1.850 5.387
    Framlag úr ríkissjóði alls 2.463 2.175 6.457 6.595 17.690
    Tekjur og framlög alls 13.310 12.856 17.203 17.408 60.777
4.1.2 Viðskiptahreyfingar
Afborganir lána til ríkissjóðs:
vegna vegtenginga Hvalfjarðarganga -40 -40 -40 -40 -160
vegna ferja -340 -340 -265 0 -945
vegna skuldar frá 1999 -140 -140
    Viðskiptahreyfingar samtals -380 -380 -305 -180 -1.245
    TIL RÁÐSTÖFUNAR ALLS 12.930 12.476 16.898 17.228 59.532

Skipting útgjalda.
Fjárhæðir í millj. kr. 2005 2006 2007 2008
GJÖLD
4.1.3    Rekstur og þjónusta
    1.     Yfirstjórn 307 320 350 355
    2.     Umsýslugjald til ríkissjóðs 57 55 55 55
    3.     Upplýsingaþjónusta 80 84 90 90
    4.     Umferðareftirlit 60 65 68 68
    5.     Þjónusta 2.643 2.650 2.971 3.031
        1.    Þjónustusvæði 349 350 390 396
        2.    Vegir og vegyfirborð 430 430 479 487
        3.    Brýr og veggöng 66 71 79 80
        4.    Vegmerkingar og vegbúnaður 466 466 519 528
        5.    Þéttbýlisvegir 307 308 343 349
        6.    Vetrarþjónusta 1.025 1.025 1.161 1.191
    6.     Almenningssamgöngur 1.074 1.100 1.110 780
        1.    Ferjur og flóabátar 763 789 790 460
            Þar af afborganir ferjulána til ríkissjóðs -340 -340 -265
        2.    Áætlunarflug 140 140 145 145
        3.    Sérleyfi á landi 171 171 175 175
    7.     Rannsóknir 107 110 110 110
    8.     Minjar og saga 12 22 22
Rekstur og þjónusta alls 3.988 4.056 4.511 4.511
4.1.4    Viðhald
    1.     Endurnýjun bundinna slitlaga. 1.003 1.001 1.060 1.095
    2.     Endurnýjun malarslitlaga 224 218 225 230
    3.     Styrkingar og endurbætur 780 781 830 851
    4.     Brýr, varnargarðar og veggöng 248 257 270 275
    5.     Öryggisaðgerðir 160 160 170 175
    6.     Umferðaröryggisáætlun 100 100 100
    7.     Vatnaskemmdir 152 152 165 165
    8.     Viðhald girðinga 58 62 62 63
    9.     Frágangur gamalla efnisnáma 30 30
Viðhald alls 2.625 2.731 2.912 2.984
4.1.5    Stofnkostnaður
    1.     Grunnnet 4.651 4.033 7.414 7.719
        1.    Almenn verkefni 400 400 535 535
        2.    Verkefni á höfuðborgarsvæði 1.200 1.192 1.766 2.234
        3.    Verkefni á landsbyggð 1.708 1.700 3.421 2.975
            Þar af afborganir lána vegna Hvalfjarðarganga til ríkissjóðs -40 -40 -40 -40
        4.    Orku- og iðjuvegir 102 70
        5.    Jarðgangaáætlun 1.200 700 1.637 1.850
        6.    Landsvegir í grunnneti 41 41 55 55
Samtals grunnnet: 4.611 3.993 7.374 7.679
    2.     Tengivegir 555 550 600 600
    3.     Til brúagerðar 290 290 390 390
         1.     Brýr 10 m og lengri 264 263 362 362
        2.    Smábrýr 26 27 28 28
    4.     Ferðamannaleiðir 173 173 181 181
    5.     Þjóðgarðavegir 89 94 300 250
    6.     Girðingar 73 63 70 73
    7.     Landsvegir utan grunnnets 100 100 110 110
    8.     Safnvegir 314 314 330 330
    9.     Styrkvegir 62 62 65 65
    10.     Reiðvegir 50 50 55 55
Samtals utan grunnnets 1.706 1.696 2.101 2.054
Stofnkostnaður alls 6.317 5.689 9.475 9.733
GJÖLD ALLS 12.930 12.476 16.898 17.228

4.2 Sundurliðun einstakra gjaldaliða.
4.2.1 Grunnnet.
4.2.1.1 Almenn verkefni.

    Fjármagn til almennra verkefna skiptist með sama hætti og er í gildandi vegáætlun á árunum 2005 og 2006. Á árunum 2007 og 2008 er lögð til nokkuð önnur skipting sem tekur mið af lengd og umferð stofnvega í viðkomandi kjördæmi.
2005 2006 2007 2008
millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Suðurkjördæmi 57 57 118 118
Suðvesturkjördæmi 57 56 53 53
Norðvesturkjördæmi 171 171 202 202
Norðausturkjördæmi 115 116 162 162
Samtals 400 400 535 535
    Skipting til einstakra verkefna fer fram við afgreiðslu áætlunarinnar á Alþingi.

4.2.1.2 Verkefni á höfuðborgarsvæði.
Vegnr. Vegheiti 2005 2006 2007 2008
            Heiti verkefnis millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
1 Hringvegur
            Gatnamót við Nesbraut 100
            Breikkun, Víkurvegur–Skarhólabraut 155 65
40 Hafnarfjarðarvegur
            Gatnamót við Nýbýlaveg 215
41 Reykjanesbraut
            Laugarnesvegur–Dalbraut 178 90
            Gatnamót við Bústaðaveg 378
            Gatnamót við Stekkjarbakka 90
            Gatnamót við Arnarnesveg 691 251
            Fífuhvammsvegur–Kaplakriki, breikkun 50 327
            Gatnamót við Vífilsstaðaveg 600
            Lækjargata–Kaldárselsvegur 149
42 Krýsuvíkurvegur
            Reykjanesbraut–Ásvellir 250
49 Nesbraut
            Kringlumýrarbraut–Bjarkargata 556
            Kringlumýrarbraut / Miklubraut 100 100
409 Hlíðarfótur
            Hringbraut–Samgöngumiðstöð 100 100
411 Arnarnesvegur
            Gatnamót við Fífuhvammsveg 50 40
            Reykjanesbraut–Elliðavatnsvegur 88 200
412 Vífilsstaðavegur
            Hafnarsvæði–Hafnarfjarðarvegur 40
415 Álftanesvegur
            Hafnarfjarðarvegur–Bessastaðavegur 510
450 Sundabraut
            Sæbraut–Geldinganes 50 100 100 100
            Göngubrýr og undirgöng 60 60 65 65
            Umferðarstýring 30 20
            Smærri verk og ófyrirséð 60 64 70 75
Samtals 1.200 1.192 1.766 2.234
4.2.1.3 Verkefni á landsbyggð.
Heiti verkefnis
Vegnr.    Vegheiti 2005 2006 2007 2008
    Kaflanr.     Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Þjórsá
    1         Hringvegur
         c8        Um Þjórsá 46
Bræðratunguvegur
    358         Bræðratunguvegur
         01        Um Hvítá 80 100
Gjábakkavegur
    365         Gjábakkavegur
         01        Laugarvatnsvegur–Þingvallavegur 100 325
Hringvegur, Reykjavík – Hveragerði
     1         Hringvegur
         d8 – e1 Hellisheiði – Sandskeið 300
Reykjanesbraut, Hafnarfjörður–Keflavík
    41         Reykjanesbraut
         15–18    Krýsuvíkurvegur–Víknavegur 305 200 350 400
Hvalfjarðartengingar
    1         Hringvegur
                 Hvalfjarðartengingar 60 60 60 60
Hringvegur um Stafholtstungur
    1         Hringvegur
         h0        Borgarfjarðarbraut–Hrauná 153 108 80 80
Hálsasveitarvegur að Húsafelli
    518         Hálsasveitarvegur
         03        Hvítársíðuvegur–Kaldadalsvegur 95
Snæfellsnesvegur um Kolgrafafjörð
    54         Snæfellsnesvegur
         15        Kolgrafafjörður 224 50 208
Vestfjarðavegur um Brattabrekku
    60         Vestfjarðavegur
         01–02    Um Brattabrekku 88
Vestfjarðavegur, Svínadalur–Flókalundur
    60         Vestfjarðavegur
         08–31    Svínadalur–Flókalundur 100 200 375 370
Vegur um Arnkötludal
    605         Tröllatunguvegur
         01        Vestfjarðarvegur–Djúpvegur 100
Ísafjarðardjúp
    61         Djúpvegur
         27–29    Ísafjörður–Mjóifjörður 45 200 600 650
         31–32    Í Skötufirði 60
Djúpvegur, Súðavík–Bolungarvík
    61         Djúpvegur
         38–45    Súðavík–Bolungarvík. 20 30 20 20
Hringvegur um Norðurárdal í Skagafirði
    1         Hringvegur
         n0–n1    Norðurárdalur 200 172 170 200
Þverárfjallsvegur
     744         Þverárfjallsvegur
         03        Skagavegur – Sauðárkrókur 100
Hringvegur um Mývatnsheiði
    1         Hringvegur
         q9        Mývatnsheiði 12
Hringvegur um Akureyri
    1         Hringvegur
         p7–p8    Gatnamót 10 20
Lágheiði
    82         Ólafsfjarðarvegur
         09        Lágheiði 14
Norðausturvegur, Húsavík–Þórshöfn
    85         Norðausturvegur
         09–10    Bangstaðir–Víkingavatn 33
         14–22    Katastaðir–Krossavík 100 200 290 490
Kísilvegur
    87         Kísilvegur
         01–05    Mývatnsvegur–sæluhús 37 75 35 20
Tenging Norður–Austurland
    1         Hringvegur
         s2–s4    Vegaskarð–Langidalur 12
         s6        Um Arnórsstaðamúla 10 170
Hringvegur á Austurlandi
    1         Hringvegur
         t6–t7    Skriðdalur 35
         u7        Valtýskambur–Sandbrekka 120
         v1–v2    Þvottár- og Hvalnesskriður 200
         v6        Almannaskarð 82 15
Hornafjarðarfljót
    1         Hringvegur
         v8        Um Hornafjarðarfljót 160
Norðausturvegur, Hringvegur–Vopnafjörður
    85         Norðausturvegur
         41–43    Vopnafjörður–Brunahvammsháls 100 130
Breikkun brúa á Norðurlandi vestra
    1         Hringvegur
         k1        Um Síká 70 103 40
Samgöngurannsóknir 12 15 15 15
Samtals 1.708 1.700 3.421 2.975

4.2.2 Utan grunnnets.
4.2.2.1 Tengivegir.

    Fjármagn til tengivega skiptist milli kjördæma samkvæmt reiknilíkingu, sem notuð hefur verið undanfarið. Líkingin gefur eftirfarandi niðurstöður:

2005 2006 2007 2008
millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Suðurkjördæmi 158 156 192 192
Suðvesturkjördæmi 42 42 36 36
Norðvesturkjördæmi 220 218 222 222
Norðausturkjördæmi 135 134 150 150
Samtals 555 550 600 600

    Skipting fjár til einstakra verkefna fer fram við afgreiðslu áætlunarinnar á Alþingi.

4.2.2.2 Ferðamannaleiðir.
    Fjármagni til ferðamannaleiða er skipt á kjördæmi svipað og verið hefur við gerð vegáætlunar að undanförnu.

2005 2006 2007 2008
millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Suðurkjördæmi 25 25 45 45
Suðvesturkjördæmi 10 10 11 11
Reykjavík 10 10 11 11
Norðvesturkjördæmi 78 76 65 65
Norðausturkjördæmi 50 52 49 49
Samtals 173 173 181 181

    Skipting fjár á einstök verkefni fer fram við afgreiðslu áætlunarinnar á Alþingi.

4.2.2.3 Þjóðgarðavegir.
Vegir í og við þjóðgarða.
2005 2006 2007 2008
millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Uxahryggjavegur 37 12 25 25
Útnesvegur um þjóðgarð 30 100 50
Hólmatungnavegur 52 52 175 175
Samtals 89 94 300 250

4.3 Flokkun vega.
4.3.1 Stofn- og tengivegir eftir kjördæmum.


Suðurkjördæmi.


    1     Hringvegur: Frá kjördæmamörkum við Krossanes í Hvalnesskriðum, um Lón og Almannaskarð, yfir Hornafjarðarfljótsbrú, hjá Gildraskeri, um Mýrar, Suðursveit, Breiðamerkursand, Öræfi og Skeiðarársand, um Fljótshverfi og Síðu, yfir Eldhraun og Kúðafljót sunnan Skaftártungu, um Mýrdalssand, Mýrdal, Sólheimasand, Eyjafjöll, Rangárvelli, Holt, Þjórsá, Flóa, Ölfus og Hellisheiði að kjördæmamörkum við Sandskeið.
    22     Dalavegur: Frá Básaskersbryggju í Vestmannaeyjum, um Heiðarveg og Strembugötu að flugstöð.
    25     Þykkvabæjarvegur: Af Hringvegi vestan við Ytri-Rangá á Ásveg hjá Miðkoti í Þykkvabæ.
    26     Landvegur: Af Hringvegi í Holtum upp Holt og Land, um Galtalæk, austan við Þjórsá hjá Búrfelli að Þjórsárdalsvegi nálægt Sultarfit.
    30     Skeiða- og Hrunamannavegur: Af Hringvegi í Flóa, um Skeið, hjá Reykjum, um brú á Stórulaxá, hjá Hrepphólum, um Flúðir, Skipholt og yfir Hvítá hjá Brúarhlöðum, á Biskupstungnabraut hjá Kjóastöðum.
    31     Skálholtsvegur: Af Skeiða- og Hrunamannavegi hjá Reykjum, um Laugarás og Skálholt, á Biskupstungnabraut hjá Spóastöðum.
    32     Þjórsárdalsvegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti, um Þjórsárholt, sunnan Miðfells, upp Þjórsárdal, um Skeljafell, norðan Bjarnalóns yfir Þjórsá hjá Sandafelli og á Landveg litlu austar.
    33     Gaulverjabæjarvegur: Af Hringvegi í Flóa um Gaulverjabæ og Stokkseyri á Eyrarbakkaveg ofan Eyrarbakka.
    34     Eyrarbakkavegur: Af Hringvegi austan Ölfusárbrúar á Selfossi, um Eyrarbakka og Ölfusárós, á Þorlákshafnarveg.
    35     Biskupstungnabraut: Af Hringvegi vestan Selfoss, um brú á Sogi, Svínavatn, brú á Brúará, Reykholt, Vatnsleysu, Múla og Geysi að þjónustumiðstöð við Gullfoss. (Þaðan er hann landsvegur yfir Kjöl, að Blönduvirkjun) Frá vegamótum við Blönduvirkjun, á Svínvetningabraut hjá Syðri-Löngumýri.
    36     Þingvallavegur: Af Biskupstungnabraut austan við Sog, um Ljósafoss, austan Þingvallavatns, um Gjábakka og Þingvöll, að kjördæmamörkum á Mosfellsheiði.
    37     Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni, um Laugarvatn á Biskupstungnabraut hjá Múla.
    38     Þorlákshafnarvegur: Af Hringvegi nálægt Hveragerði, að Suðurvarargarði í Þorlákshöfn.
    39     Þrengslavegur: Af Hringvegi í Svínahrauni, um Þrengsli á Þorlákshafnarveg í Ölfusi.
    41     Reykjanesbraut: Frá kjördæmamörkum austan Hvassahrauns, um Vatnsleysustrandarheiði, ofan Keflavíkur, að Leifsstöð.
    42     Krýsuvíkurvegur: Frá kjördæmamörkum norðan Vatnsskarðs, með fram Kleifarvatni, fram hjá Krýsuvíkurbæ á Suðurstrandarveg í Krýsuvík.
    43     Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa, um Ránargötu, að Grindavíkurhöfn.
    44     Hafnavegur: Af Reykjanesbraut í Njarðvík, að Höfnum.
    45     Garðskagavegur: Frá hringtorgi á Reykjanesbraut við Rósaselstjarnir ofan Keflavíkur, um Gerðar og Sandgerði, ofan Básenda, á Hafnaveg austan Ósabotna.
    46     Víknavegur: Af Reykjanesbraut á Fitjum, um Njarðvík, að Njarðvíkurhöfn.
    48     Kjósarskarðsvegur: Frá kjördæmamörkum vestan Stíflisdalsvatns, um Fellsenda, á Þingvallaveg á Mosfellsheiði.
    52     Uxahryggjavegur: Frá kjördæmamörkum hjá Sæluhúsahæðum, um Brunna og Tröllháls, á Þingvallaveg á Þingvöllum.
    201     Vallavegur: Af Hringvegi vestan við Brúará á Hringveg austan við Brunná.
    202     Prestsbakkavegur: Af Hringvegi austan Breiðbalakvíslar, um Prestsbakkavöll, að heimreið að Prestsbakka.
    204     Meðallandsvegur: Af Hringvegi við Skaftárbrú, niður Landbrot austanvert, um Eldvatnsbrú hjá Syðrifljótum, um Langholt og Leiðvöll í Meðallandi, á Hringveg austan Kúðafljóts.
    205     Klausturvegur: Af Hringvegi við Skaftárbrú að Kirkjubæjarklaustri.
    206     Holtsvegur: Af Hringvegi að Hunkubökkum.
    208     Skaftártunguvegur: Af Hringvegi vestast í Eldhrauni, yfir Eldvatn hjá Ásum, um Skaftártungu að Fjallabaksleið nyrðri.
    209     Hrífunesvegur: Af Hringvegi nálægt Laufskálavörðu, um Hrífunes, á Skaftártunguveg austan Tungufljótsbrúar.
    210     Ljótarstaðavegur: Af Skaftártunguvegi nálægt Gröf, um Gröf og Borgarfell, um brú á Tungufljóti undan Snæbýli, að vegamótum að Snæbýli.
    211     Álftaversvegur: Af Hringvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um Herjólfsstaði, á Hryggjaveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
    212     Hryggjavegur: Af Álftaversvegi nálægt Holti, um Jórvíkurhryggi, á Álftaversveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
    214     Kerlingardalsvegur: Af Hringvegi að Höfðabrekku.
    215     Reynishverfisvegur: Af Hringvegi hjá Fossholtum, að Presthúsum.
    218     Dyrhólavegur: Af Hringvegi hjá Litlahvammi í Mýrdal, að heimreið að Vatnsskarðshólum.
    219     Péturseyjarvegur: Af Hringvegi austan Péturseyjar, um Pétursey og Eyjarhóla, á Hringveg vestan Péturseyjar.
    222     Mýrdalsjökulsvegur: Af Hringvegi á Sólheimasandi, að Sólheimakoti.
    238     Fellavegur: Af Dalavegi í Vestmannaeyjum, sunnan Smáragötu, milli Fella, á Dalaveg við flugstöð.
    239     Eldfellsvegur: Af Fellavegi við Helgafellsbraut, um Eldfellshraun, að bílastæði ofan Viðlagafjöru.
    240     Stórhöfðavegur: Af Dalavegi (Skildinganesvegi) ofan Básaskersbryggju, með fram vesturmörkum byggðar, að Stórhöfðavita.
    242     Raufarfellsvegur: Af Hringvegi vestan Kaldaklifsár, um Raufarfellsbæi, á Hringveg austan Svaðbælisár.
    243     Leirnavegur: Af Hringvegi vestan Svaðbælisár, um Rauðsbakka og Leirnahverfi, á Hringveg austan við Steina.
    245     Hverfisvegur: Af Hringvegi vestan Holtsár, um Holtshverfi, á Hringveg austan Írár.
    246     Skálavegur: Af Hringvegi vestan Holtsár, um Skálabæi, á Hringveg austan við Hvamm.
    247     Sandhólmavegur: Af Hringvegi við Hvamm, um Efraholt, á Hringveg hjá Fitjamýri.
    248     Merkurvegur: Af Þórsmerkurvegi austan Markarfljóts, að Stórumörk.
    249     Þórsmerkurvegur: Af Hringvegi austan Markarfljóts hjá Seljalandi, að Merkurvegi.
    250     Dímonarvegur: Af Hringvegi hjá Dalsseli, fram hjá Stóra-Dímon, á Fljótshlíðarveg við Merkjaá.
    251     Hólmabæjavegur: Af Hringvegi hjá Dalsseli, um Borgareyrar og Miðey, á Bakkaveg sunnan Álftarhóls.
    252     Landeyjavegur: Af Hringvegi austan Þverár um Fróðholt, Þúfu og Bergþórshvol, á Bakkaveg við félagsheimilið Gunnarshólma.
    253     Bakkavegur: Af Hringvegi austan Affalls, um Voðmúlastaði, Gunnarshólma og Guðnastaði, að flugstöð við Bakkaflugvöll.
    255     Akureyjarvegur: Af Hringvegi við Hemlu, um Strönd, á Landeyjaveg nálægt Akurey.
    261     Fljótshlíðarvegur: Af Hringvegi á Hvolsvelli, inn Fljótshlíð, um Múlakot, að Fljótsdal.
    262     Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli, um Efrahvol, að Markaskarði.
    264     Rangárvallavegur: Af Hringvegi vestan Eystri-Rangár, upp Rangárvelli, um Keldur og Gunnarsholt, niður Rangárvelli, á Hringveg vestan Varmadals.
    266     Oddavegur: Af Hringvegi vestan við Strönd, að Odda.
    267     Selalækjarvegur: Af Hringvegi við Varmadal, að Selalæk.
    268     Þingskálavegur: Af Rangárvallavegi vestan Gunnarsholts, um Þingskála og Hóla, um brú á Rangá ofan við Galtalæk, á Landveg norðan Galtalækjarskógar.
    271     Árbæjarvegur: Af Hringvegi vestan Ytri-Rangár, um Árbæ og Nónholt, á Landveg hjá Köldukinn.
    272     Bjallavegur: Af Árbjæjarvegi á Nónholti, um Bjalla, á Landveg hjá Þúfu.
    273     Bugavegur: Af Hringvegi vestan við Lyngás, að Vetleifsholti.
    275     Ásvegur: Af Hringvegi við Landvegamót, um Áshverfi, Sandhólaferju, Háfshverfi og Þykkvabæ, að Hrauk.
    281     Sumarliðabæjavegur: Af Hringvegi hjá Sléttalandi, um Sumarliðabæ, á Landveg hjá Þjóðólfshaga.
    282     Ásmundarstaðavegur: Af Hringvegi við Áshól, að Ásmundarstöðum.
    284     Heiðarvegur: Af Hringvegi vestan við Einbúa, um Heiði, Kamb og Gíslholt, á Hagabraut.
    286     Hagabraut: Af Landvegi ofan Lýtingsstaða, um Raftholt, Haga og Stúfholt, á Landveg neðan við Köldukinn.
    288     Kálfholtsvegur: Af Hringvegi hjá Einbúa, um Hamra og Kálfholt, á Hringveg á Lónsheiði.
    302     Urriðafossvegur: Af Hringvegi vestan Þjórsár, um Urriðafoss, á Villingaholtsveg nálægt Villingaholti.
    303     Ölvisholtsvegur: Af Hringvegi við Kjartansstaði, um Miklaholtshelli, að vegamótum við Ölvisholt.
    304     Oddgeirshólavegur: Af Hringvegi hjá Hraungerði, um Oddgeirshóla og Langholt, á Hringveg nálægt Túni.
    305     Villingaholtsvegur: Af Hringvegi í Flóa, um Villingaholt, suður með Þjórsá, um Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða.
    308     Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi hjá Gaulverjabæ, um Hamar og Skógsnes, á Villingaholtsveg hjá Villingaholti.
    309     Kolsholtsvegur: Af Villingaholtsvegi hjá Vatnsenda, að vegamótum að Kolsholtshelli.
    310     Votmúlavegur: Af Eyrarbakkavegi hjá Geirakoti, um Votmúla, á Gaulverjabæjarveg við Smjördali.
    311     Önundarholtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Meðalholts, um Súluholt, á Villingaholtsveg norðan Önundarholts.
    312     Vorsabæjarvegur í Flóa: Af Gaulverjabæjarvegi móts við Seljatungu, um Vorsabæ á Hamarsveg við Syðrivöll.
    314     Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi nálægt Klængsseli, um Holt, á Gaulverjabæjarveg á Stokkseyri.
    316     Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík, að vegamótum að Litlu-Sandvík.
    321     Skeiðháholtsvegur: Af Skeiðavegi móts við Löngumýri, að Skeiðháholti.
    322     Ólafsvallavegur: Af Skeiðavegi, að Ólafsvöllum.
    324     Vorsabæjarvegur: Af Skeiðavegi hjá Brautarholti, um Vorsabæ og Álfsstaði, á Skálholtsveg litlu austar.
    325     Gnúpverjavegur: Af Þjórsárdalsvegi vestan Kálfár, um Hamarsheiði, á Þjórsárdalsveg vestan Þverár.
    326     Hælsvegur: Af Gnúpverjavegi vestan Kálfár, hjá Hæl, að heimreið að Steinsholti.
    328     Stóra-Núpsvegur: Af Þjórsárdalsvegi hjá Minnanúpi, á Gnúpverjaveg við Ásaskóla.
    329     Mástunguvegur: Af Gnúpverjavegi ofan við Ása, um Stóru-Mástungu, að Laxárdal.
    333     Haukadalsvegur: Af Biskupstungnabraut, að Haukadalskirkju. (Þaðan er hann landsvegur norður að Skjaldbreiðarvegi).
    337     Hlöðuvallavegur: Af Laugarvatnsvegi við Miðdal, að Miðdal. (Þaðan er hann landsvegur norður að Skjaldbreiðarvegi).
    340     Auðsholtsvegur: Af Hrunamannavegi austan Stórulaxár, um Syðra-Langholt að Auðsholti.
    341     Langholtsvegur: Af Hrunamannavegi hjá Flúðum, á Auðsholtsveg hjá Langholti.
    343     Álfsstétt: Af Eyrarbakkavegi við hina gömlu Álfsstétt, um Eyrarbakka, á Eyrarbakkaveg á móts við Einarshöfn.
    344     Hrunavegur: Af Hrunamannavegi við Flúðir, um Hruna, á Hrunamannaveg vestan Kirkjuskarðs.
    345     Kaldbaksvegur: Af Hrunavegi hjá Hruna, að heimreið að Þverspyrnu.
    350     Grafningsvegur neðri: Af Biskupstungnabraut við Alviðru, á Grafningsveg efri við Úlfljótsvatn.
    351     Búrfellsvegur: Af Þingvallavegi hjá Ásgarði, um Búrfell og Klausturhóla, á Biskupstungnabraut austan Seyðishóla.
    354     Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut við Minniborg, um Sólheima, á Biskupstungnabraut austan Svínavatns.
    355     Reykjavegur: Af Biskupstungnabraut hjá Torfastöðum, á Laugarvatnsveg hjá Brúará.
    356     Tjarnarvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Vatnsleysu, á Reykjaveg hjá Tjörn.
    358     Einholtsvegur: Af Bræðratunguvegi á Pollengi austan Tungufljótsbrúar, um Einholt, á Hrunamannaveg sunnan Gýgjarhóls.
    359     Bræðratunguvegur: Af Hrunamannavegi ofan Flúða, yfir Hvítá hjá Hvítárholti, á Biskupstungnabraut nálægt Felli.
    360     Grafningsvegur efri: Af Þingvallavegi við Ýrufoss, um Grafning, á Þingvallaveg norðan Heiðarbæjar.
    364     Eyjavegur: Af Laugarvatnsvegi norðan við Djúpin, að heimreið að Útey.
    365     Gjábakkavegur: Af Laugarvatnsvegi hjá Laugarvatni, á Þingvallaveg við Gjábakka.
    366     Böðmóðsstaðavegur: Af Laugarvatnsvegi undan Efstadalsfjalli, að Böðmóðsstöðum.
    374     Hvammsvegur: Af Hringvegi vestan Kögunarhóls, um Nýbýlahverfi og Gljúfur, á Hringveg vestan Kotstrandar.
    375     Arnarbælisvegur: Af Hringvegi hjá Sandhóli, að Auðsholti.
    376     Breiðamörk: Af Hringvegi, um Hveragerði, fram hjá Grýtu, að Gufudal.
    377     Reykjavegur Hveragerði: Af Breiðumörk nálægt hótel Örk, um Austurmörk og Reykjamörk, um brú á Varmá að garðyrkjuskóla.
    379     Hafnarvegur Þorlákshöfn: Af Þorlákshafnarvegi að ferjuhöfn við Svartaskersbryggju.
    420     Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúagerði, um Vatnsleysuströnd að Vogum.
    421     Vogavegur: Af Reykjanesbraut móti Vogum, að höfn í Vogakauptúni.
    423     Miðnesheiðarvegur: Af Garðskagavegi norðan Kelflavíkur, á Sandgerðisveg á Miðnesheiði.
    424     Keflavíkurvegur: Af Reykjanesbraut ofan Keflavíkur, um Flugvallarveg að Keflavíkurhöfn.
    425     Nesvegur: Af Hafnavegi í Höfnum, um Reykjanes, á Grindavíkurveg ofan Grindavíkur.
    427     Suðurstrandarvegur: Af Grindavíkurvegi í Grindavík, um Ísólfsskála, Krýsuvík, Herdísarvík og Selvog, á Þorlákshafnarveg ofan Þorlákshafnar.
    429     Sandgerðisvegur: Frá hringtorgi á Reykjanesbraut við Rósaselstjarnir ofan Keflavíkur, um Miðnesheiði, á Garðskagaveg í Sandgerði.
    435     Nesjavallavegur: Frá kjördæmamörkum sunnan við Eiturhól á Mosfellsheiði, um Dyrafjöll, á Grafningsveg efri norðan Nesjavalla.
    982     Flugvallarvegur Hornafirði: Af Hringvegi hjá Laxá, að flugvelli.
    983     Miðfellsvegur: Af Hoffellsvegi, að Miðfelli.
    984     Hoffellsvegur: Af Hringvegi vestan Hoffellsárbrúar, að vegamótum við Birkifell.
    986     Rauðabergsvegur: Af Hringvegi austan Djúpár, að vegamótum að Rauðabergi II.
    2027     Hrunavegur: Af Hringvegi, að Teygingarlæk.
    2050     Fossvegur: Af Hringvegi, að Fossi 2 og 3.
    2075     Hörgslandsvegur: Af Hringvegi, að Hörgslandi.
    2120     Giljavegur: Af Hringvegi, að Giljum.
    2140     Brekknavegur: Af Hringvegi, að Brekkum 2a.
    2160     Hvolavegur: Af Hringvegi, að Norðurhvoli.
    2420     Skógavegur: Af Hringvegi, að kennarabústað.
    2433     Grenstangavegur 1: Af Bakkavegi hjá Votmúlastöðum, á Hólmabæjaveg sunnan Grenstanga.
    2440     Skógafossvegur: Af Skógavegi, að Búnaðarbankahúsi.
    2470     Krossvegur: Af Bakkavegi við félagsheimilið Gunnarshólma, að Brúnalundi.
    2480     Seljalandsvegur: Af Hringvegi hjá Seljalandi á Hringvegi hjá Seljalandi.
    2520     Skíðbakkavegur: Af Landeyjavegi, að Skíðbakka 4.
    2530     Skeggjastaðavegur: Af Landeyjavegi, að Vestritungu.
    2540     Fíflholtshverfisvegur: Af Akureyjarvegi, að Gerðum.
    2560     Eyjarvegur: Af Hringvegi, að Berjanesi.
    2570     Akureyjarkirkjuvegur: Af Akureyjarvegi, að Akurey 1b.
    2615     Torfastaðavegur: Af Fljótshlíðarvegi, að Torfastöðum 6.
    2625     Lambeyjarvegur: Af Fljótshlíðarvegi, að Bjargarkoti.
    2645     Kirkjulækjarvegur: Af Fljótshlíðarvegi, að Kirkjulækjarkoti.
    2655     Vatnsdalsvegur: Af Fljótshlíðarvegi, að Tumastöðum.
    2675     Lynghagavegur: Af Norðurgarði á Hvolsvelli, að Miðtúni.
    2699     Ártúnsvegur: Af Landeyjavegi, að Bakkakoti.
    2715     Gunnarsholtsvegur: Af Rangárvallavegi, að starfsmannabústöðum.
    2725     Akurhólsvegur: Af Gunnarsholtsvegi, að Kornbrekkum.
    2735     Helluvaðsvegur: Frá Hellu, að Helluvaði 1.
    2755     Hellatúnsvegur: Af Ásvegi, að Hellatúni 3.
    2765     Háarimavegur: Af Ásvegi, að Háarima 3.
    2775     Bræðraborgarstígur: Af Ásvegi við Hábæjarkirkju, á Ásveg við Tjörn.
    2784     Flagbjarnarholtsvegur: Af Landvegi, að Flagbjarnarholti 1.
    2820     Laugalandsvegur: Af Landvegi, að Götu.
    2840     Þverlækjarvegur: Af Hagabraut, að Þverlæk 3.
    2860     Hjallanesvegur: Af Landvegi, að Hjallanesi 2.
    2880     Laugavegur: Af Landvegi, að Minnivöllum.
    2933     Lækjartúnsvegur: Af Kálfholtsvegi að Lækjarbrekku.
    3020     Laugardælavegur: Af Hringvegi, að Laugardælakirkju.
    3040     Ármótavegur: Af Oddgeirshólavegi, að Litlu-Ármótum.
    3060     Forsætisvegur: Af Villingaholtsvegi, á Villingaholtsveg.
    3669     Brattholtsvegur: Af Biskupstungnabraut að Brattholti.
    3091     Ljónsstaðavegur: Af Votmúlavegi, að Ljónsstöðum.
    3115     Arnarhólsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi, að Hólshúsum.
    3130     Holtsbýlavegur: Af Holtsvegi, að Holti 1.
    3136     Hryggjarvegur: Af Ölvisholtsvegi, að Hrygg 2.
    3145     Grundarvegur: Af Gaulverjabæjarvegi, að Vestrigrund 2.
    3160     Baugsstaðavegur: Af Gaulverjabæjarvegi, að Baugsstöðum 2.
    3175     Lækjamótavegur: Af Votmúlavegi, að Lækjamótum 2.
    3220     Reykjavegur Skeiðum: Af Skálholtsvegi, að Reykjum 1.
    3240     Ósabakkavegur: Af Skálholtsvegi, að Ósabakka 1.
    3260     Hlemmiskeiðsvegur: Af Skeiðavegi, að Hlemmiskeið 1i.
    3270     Kálfhólsvegur: Af Skeiðháholtsvegi vestan Háholts að Kálfhóli 2b.
    3275     Blesastaðavegur: Af Skeiðavegi að Blesastöðum.
    3280     Fjallsvegur: Af Vorsabæjarvegi, að Fjalli.
    3304     Breiðanesvegur: Af Skeiðavegi að Sandlæk.
    3307     Sandlækjarkotsvegur: Af Skeiðavegi að Sandlækjarkoti 2.
    3312     Skarðsvegur: Af Hrunamannavegi, að Skarði 2.
    3315     Þrándarholtsvegur: Af Þjórsárdalsvegi að Þrándarholti.
    3320     Hlíðarvegur: Af Hælsvegi, að Hæli 3.
    3321     Hamragerðisvegur: Af Heiðarbraut, að Ártúni.
    3330     Knarrarholtsvegur: Af Þjórsárdalsvegi, að Brúnum.
    3335     Háholtsvegur: Af Hælsvegi, að Vestra-Geldingaholti.
    3339     Stóra-Núpsvegur: Af Stóra-Núpsvegi, að Stóra-Núpskirkju.
    3367     Ásólfsstaðavegur: Af Þjórsárdalsvegi, að Ásólfsstöðum.
    3346     Melhagavegur: Af Þjórsárdalsvegi, að Haga 1.
    3357     Heiðarbraut: Af Þjórsárdalsvegi, á Gnúpverjaveg.
    3365     Búrfellsvegur eystri: Af Þjórsárdalsvegi, að Eiríksbúð.
    3405     Grafarbakkavegur: Af Hrunavegi, að Hverabakka.
    3425     Hrepphólavegur: Af Hrunamannavegi, að Breiðási.
    3435     Hvammsvegur eystri: Af Hrunamannavegi, að Hvammi.
    3445     Hvítárholtsvegur: Af Hrunamannavegi, að Borgarási.
    3450     Selsvegur: Af Hvítárholtsvegi, að Efra-Seli 2.
    3455     Miðfellsvegur: Af Hrunamannavegi, að Götu.
    3465     Laugavegur: Af Hrunavegi, að Reykjabóli.
    3475     Unnarholtsvegur: Af Auðsholtsvegi, að Unnarholti.
    3485     Birtingaholtsvegur: Af Auðsholtsvegi, að Birtingaholti 4.
    3495     Hrafnkelsstaðavegur: Af Langholtsvegi, að Hrafnkelsstöðum 3.
    3520     Laugarásvegur: Af Skálholtsvegi, að Skálholtsvegi.
    3530     Helgastaðavegur: Af Skálholtsvegi, að Helgastöðum.
    3540     Skálholtsstaðarvegur: Af Skálholtsvegi, að Skálholtsbýli.
    3542     Vesturbyggðarvegur: Af Skálholtsvegi, að Klettaborg.
    3550     Hrosshagavegur: Af Biskupstungnabraut, að Hrosshaga 2.
    3556     Brekkugerðisvegur: Af Laugarásvegi, að Brekkugerði.
    3560     Dalbrúnarvegur: Af Biskupstungnabraut, á Biskupstungnabraut.
    3570     Bergholtsvegur: Af Biskupstungnabraut, að Bergholti.
    3580     Norðurbrúnavegur: Af Biskupstungnabraut, að Bergholtsvegi.
    3590     Syðri-Reykjavegur: Af Reykjavegi, að Brún.
    3612     Vatnsleysuvegur: Af Tjarnarvegi, að Vatnsleysu 3.
    3616     Tjarnarvegur: Af Tjarnarvegi, að Litlu-Tjörn.
    3630     Hagavegur: Af Biskupstungnabraut, að Haga 3.
    3660     Efribrúarvegur: Af Þingvallavegi, að Ljósafossskólavegi.
    3710     Árbæjarvegur vestri: Af Hringvegi, að Hlöðutúni.
    3720     Hlíðardalsskólavegur: Af Krýsuvíkurvegi, að skólastjórabústað Hlíðardalsskóla.
    3730     Hraunsvegur: Af Þorlákshafnarvegi, að Hrauni 1b.
    3740     Bæjarhverfisvegur: Af Þorlákshafnarvegi, að Vötnum.
    3741     Efstadalsvegur: Af Laugarvatnsvegi, að Efstadal 1a.
    3747     Miðengisvegur: Af Biskupstungnabraut ofan við Kerið, að Miðengi 1.
    3753     Borgarbraut: Af Biskupstungnabraut, að Borgarbraut.
    3760     Hvolsvegur: Af Hringvegi, að Kvíarhóli.
    3765     Stærribæjarvegur: Af Sólheimavegi, að Stærribæ 2.
    3767     Eyvíkurvegur: Af Sólheimavegi, að Eyvík 1.
    3770     Þórustaðavegur: Af Hringvegi, að Kjarri.
    3771     Ormsstaðavegur: Af Sólheimavegi, að Ormsstöðum.
    3774     Sólheimavegur 1: Af Sólheimavegi, að Selhamri.
    3790     Bakkavegur: Af Þorlákshafnarvegi, að Bakka.
    3814     Ljósafossskólavegur: Af Efribrúarvegi, að Brúarási.
    3874     Skjálgarvegur: Af Árbæjarvegi, að Hrísum.
    3915     Kirkjuferjuvegur: Af Hringvegi, að Kirkjuferjuhjáleigu.
    3937     Vallavegur: Af Hringvegi austan Varmár, að Völlum.
    3939     Brúarhvammsvegur: Af Reykjavegi Hveragerði, að Brúarhvammi 2.
    3973     Lækjarvegur: Af Þorlákshafnarvegi vestan Hjalla, að Læk.
    4225     Brunnastaðavegur: Af Vatnsleysustrandarvegi, að Traðarkoti.
    4250     Útgarðsvegur: Af Garðskagavegi í Garði, um Útskála, á Garðskagaveg á móts við golfskála.
    4364     Sunnuhvolsvegur: Af Vatnsleysustrandarvegi, að Smáratúni.
    9727     Þinganesvegur: Af Hringvegi, að Grænahrauni.
    9739     Dilksnesvegur: Af Hafnarvegi, að Framnesi.
    9743     Hafnarnesvegur: Af Hafnarvegi, að Hafnarnesi.
    9746     Ártúnsvegur: Af Hringvegi, að Hólum 2.
    9765     Meðalfellsvegur: Af Hringvegi við Nesjakauptún, að götunni Hraunhóli.
    9811     Stórabólsvegur: Af Hringvegi, að Klettatúni.
    9842     Borgarhafnarvegur: Af Hringvegi, að Lækjarhúsum 1.
    9853     Kálfafellsstaðarvegur: Af Hringvegi, að Jaðri.
    9860     Halavegur: Af Hringvegi, að Hala 2.
    9868     Fagurhólsmýrarvegur: Af Hringvegi, að vegamótum Hemruvegar.
    9870     Hnappavallavegur: Af Hringvegi, að Hnappavöllum.
    9882     Hofsvegur: Af Hringvegi, að Hofi 1.
    9887     Hofavegur: Af Hofsvegi, að Hofi 2.
    9892     Svínafellsvegur: Af Hringvegi, að Suðurbæ.

Suðvesturkjördæmi.


    1     Hringvegur: Frá kjördæmamörkum við Sandskeið, um Lækjarbotna, að kjördæmamörkum við Hafravatnsveg á Geithálsi. Einnig frá kjördæmamörkum við Úlfarsfell, um Mosfellssveit, að kjördæmamörkum við Leirvogsá.
    36     Þingvallavegur: Frá kjördæmamörkum á Mosfellsheiði, á Hringveg nálægt Köldukvísl.
    40     Hafnarfjarðarvegur: Frá kjördæmamörkum í Fossvogsdal, um Kópavog og Garðabæ, á Reykjanesbraut við Kaplakrika.
    41     Reykjanesbraut: Frá kjördæmamörkum við Breiðholtsbraut, um Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð, að kjördæmamörkum austan Hvassahrauns.
    42     Krýsuvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð, að kjördæmamörkum norðan Vatnsskarðs.
    47     Hvalfjarðarvegur: Frá kjördæmamörkum við Kiðafellsá, inn Hvalfjörð, að kjördæmamörkum í Hvalfjarðarbotni.
    48     Kjósarskarðsvegur: Af Hvalfjarðarvegi norðan Laxár, um Reynivelli og Kjósarskarð, að kjördæmamörkum vestan Stíflisdalsvatns.
    405     Sviðholtsvegur: Af Álftanesvegi gegnt Bessastaðavegi, að Hákotsvör.
    410     Elliðavatnsvegur: Af Breiðholtsbraut við Dimmu, um Vatnsenda, á Reykjanesbraut ofan Hafnarfjarðar.
    411     Arnarnesvegur: Af Hafnarfjarðarvegi á Arnarneshæð, yfir Reykjanesbraut við Hnoðraholt, um Rjúpnadalshlíð og norðvesturhlíð Vatnsendahvarfs, á Breiðholtsbraut.
    412     Vífilsstaðavegur: Frá hafnarsvæði í Arnarnesvogi, yfir Hafnarfjarðarveg sunnan Silfurtúns, um Garðabæ og Vífilsstaði, á Elliðavatnsveg við Vífilsstaðavatn.
    413     Breiðholtsbraut: Frá kjördæmamörkum við Breiðholtsbraut í Mjódd, vestur Digranesháls (Nýbýlaveg), á Hafnarfjarðarveg við Fossvog.
    415     Álftanesvegur: Af Reykjanesbraut í Molduhrauni, um Engidal, út á Álftanes, að Jörfavegi.
    416     Bessastaðavegur: Af Álftanesvegi nálægt Bessastöðum, að Bessastöðum.
    417     Bláfjallavegur: Af Hringvegi neðan Sandskeiðs, norðan Stóra-Kóngsfells, á Krýsuvíkurveg nálægt Óbrynnishólum.
    430     Úlfarsfellsvegur: Af Hringvegi norðan brúar á Úlfarsá sunnan Úlfarsfells, á Hafravatnsveg.
    431     Hafravatnsvegur: Af Hringvegi norðan Hólmsár, um Miðdal, á Hringveg við Þverholt.
    435     Nesjavallavegur: Af Hafravatnsvegi sunnan við Miðdal, um Miðdalsheiði, að kjördæmamörkum sunnan við Eiturhól á Mosfellsheiði.
    460     Eyrarfjallsvegur: Af Hvalfjarðarvegi hjá Kiðafelli, sunnan Eyrarfjalls, á Hvalfjarðarveg hjá Felli.
    461     Meðalfellsvegur: Af Hvalfjarðarvegi hjá Skorá, norðan Meðalfellsvatns, á Kjósarskarðsveg sunnan brúar á Laxá hjá Vindáshlíð.
    470     Fjarðarbraut: Af Hafnarfjarðarvegi í Engidal um miðbæ Hafnarfjarðar, á Reykjanesbraut hjá Þorlákstúni.
    4150     Hliðsnesvegur: Af Álftanesvegi nálægt Selskarði, að Hliðsnesi 1.
    4315     Leirvogstunguvegur: Af Hringvegi, að Leirvogstungu 2.
    4324     Dalsárvegur: Af Þingvallavegi í Mosfellsdal, að Dalsá.
    4325     Hrísbrúarvegur: Af Þingvallavegi, að vegamótum að Víðihóli sunnan Köldukvíslar.
    4326     Reykjahlíðarvegur: Af Þingvallavegi í Mosfellsdal, að Laugabakka.
    4335     Mosfellsvegur: Af Þingvallavegi, að Sigtúni.
    4336     Æsustaðavegur: Af Þingvallavegi í Mosfellsdal, að Röðli.
    4345     Helgadalsvegur: Af Þingvallavegi, að Brennholti.
    4355     Hraðastaðavegur: Af Helgadalsvegi um Hraðastaði, á Helgadalsveg hjá Túnfæti.
    4365     Hrafnhólavegur: Af Þingvallavegi hjá Seljabrekku, að Selholti.
    4619     Víðigrundarvegur: Af Reykjahlíðarvegi, að Furuvöllum.
    4644     Röðulsvegur: Af Æsustaðavegi, að Skuld.
    4650     Neðri-Hálsvegur: Af Hringvegi, að Neðrihálsi.
    4824     Þorláksstaðavegur: Af Meðalfellsvegi, að Káranesvegi.

Reykjavík.


    1     Hringvegur: Frá kjördæmamörkum við Hafravatnsveg á Geithálsi, vestan Rauðavatns, um vegamót við Nesbraut, vestan Grafarholts, að kjördæmamörkum við Úlfarsfell. Einnig frá kjördæmamörkum við Leirvogsá, um Kjalarnes og í jarðgöng undir Hvalfjörð á móts við Tíðaskarð.
    40     Hafnarfjarðarvegur: Af Reykjanesbraut (Sæbraut) á Kirkjusandi í Reykjavík (eftir Kringlumýrarbraut) að kjördæmamörkum í Fossvogsdal.
    41     Reykjanesbraut: Af Nesbraut vestan Ánanausta í Reykjavík, um Ánanaust, með fram höfninni (eftir Sæbraut) um Blesugróf, að kjördæmamörkum við Breiðholtsbraut.
    47     Hvalfjarðarvegur: Af Hringvegi við Ártúnsá, inn Hvalfjörð, að kjördæmamörkum við Kiðafellsá.
    49     Nesbraut: Af Hringvegi við Smálönd, um Miklubraut, Hringbraut, Eiðsgranda og Suðurströnd að heilsugæslustöð.
    409     Fossvogsbraut: Af Nesbraut sunnan Tjarnarinnar í Reykjavík, suður með Öskjuhlíð, austur Fossvogsdal, á Reykjanesbraut austan Blesugrófar.
    413     Breiðholtsbraut: Af Hringvegi við Rauðavatn, um norðurhlíð Vatnsendahvarfs, að kjördæmamörkum við Breiðholtsbraut í Mjódd.
    414     Flugvallarvegur Reykjavík: Af Nesbraut sunnan Tjarnarinnar í Reykjavík, um Njarðargötu og Þorragötu, að flugvelli.
    418     Bústaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi sunnan Kringlumýrar, um norðanverða Öskjuhlíð, á Nesbraut á Miklatorgi.
    419     Höfðabakki: Af Reykjanesbraut austan Blesugrófar í Reykjavík, yfir Elliðaár nálægt Árbæ, um Ártúnshöfða, yfir Grafarvog, á Hallsveg.
    432     Hallsvegur: Af Hringvegi vestan Úlfarsfells, á Sundabraut nálægt Gufunesi.
    450     Sundabraut: Af Reykjanesbraut (Sæbraut) nálægt Holtavegi, yfir Elliðavog, um Gunnunes og Álfsnes, á Hringveg í Kollafirði.
    453     Sundagarðar: Af Reykjanesbraut (Sæbraut), að athafnasvæði Eimskipa.
    454     Holtavegur: Af Reykjanesbraut (Sæbraut), að Holtabakka.
    458     Brautarholtsvegur: Af Hringvegi norðan Klébergs, að Brautarholti.
    4510     Varmadalsvegur: Af Hringvegi, að Varmadal 3.
    4520     Leiruvegur: Af Hringvegi, að Reynihvammi.
    4530     Norðurgrafarvegur: Af Hringvegi, að Völlum 3.
    4540     Víðinesvegur: Af Hringvegi, að Víðinesi.
    4550     Kollafjarðarvegur: Af Hringvegi í Kollafirði, að Kollafirði.
    4560     Esjuvegur: Af Hringvegi við Kirkjuland, á Hringveg við Skrauthóla.
    4570     Grundarhverfisvegur: Af Brautarholtsvegi um Vallargrund, að Grundarhverfi.
    4580     Arnarholtsvegur: Af Brautarholtsvegi, að Arnarholti.
    4730     Lykkjuvegur: Af Brautarholtsvegi, að Lykkju III.

Norðvesturkjördæmi.


    1     Hringvegur: Frá kjördæmamörkum í Hvalfjarðargöngum, inn fyrir Akrafjall, út fyrir Hafnarfjall, yfir Borgarfjörð hjá Borgarnesi, um Eskiholt, Norðurárdal, Holtavörðuheiði og Hrútafjörð, yfir Hrútafjarðarháls, um Miðfjörð, Víðidal, Blönduós, Langadal, Stóra-Vatnsskarð, Vallhólm, Blönduhlíð og Norðurárdal að kjördæmamörkum á Öxnadalsheiði.
    47     Hvalfjarðarvegur: Frá kjördæmamörkum í Hvalfjarðarbotni, út Hvalfjarðarströnd, á Hringveg sunnan Laxár í Leirársveit.
    50     Borgarfjarðarbraut: Af Hringvegi hjá Seleyri, um Vatnshamra, Hest og Bæjarsveit, yfir brú á Hvítá hjá Kljáfossi, um Stafholtstungur á Hringveg hjá Haugum.
    51     Akrafjallsvegur: Af Hringvegi austan við Innrihólm, út fyrir Akrafjall, skammt austan Akraneskaupstaðar, inn með Akrafjalli norðanverðu, á Hringveg hjá Urriðaá.
    52     Uxahryggjavegur: Af Borgarfjarðarbraut við Götuás, um Götuás, Lundarreykjadal og Uxahryggi að kjördæmamörkum hjá Sæluhúsahæðum.
    54     Snæfellsnesvegur: Af Hringvegi við Borgarnes, um Mýrar, Vegamót og Fróðárheiði, þaðan til austurs um norðanvert Snæfellsnes, um Grundarfjörð, Helgafellssveit, Skógarströnd og Hörðudal, á Vestfjarðaveg við Stóraskóg.
    55     Heydalsvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Kolbeinsstöðum, um Hnappadal og Heydal, á Snæfellsnesveg vestan Bíldhóls.
    56     Vatnaleið: Af Snæfellsnesvegi við Vegamót, um Dufgusdal, austan Baulárvalla- og Selvallavatns, á Snæfellsnesveg á Kóngsbakkahæðum.
    58     Stykkishólmsvegur: Af Snæfellsnesvegi innan Gríshólsár, að ferjubryggju í Stykkishólmi.
    59     Laxárdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Saurum, um Laxárdal og Laxárdalsheiði, á Djúpveg norðan Borðeyrar.
    60     Vestfjarðavegur: Af Hringvegi hjá Dalsmynni, um Bröttubrekku, Búðardal, Svínadal og Gilsfjörð um Þorskafjörð, Skálanes, Klettsháls, Vattarfjörð, Litlanes, Hjarðarnes og fyrir Vatnsfjarðarbotn, um Helluskarð, Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hrafnseyrarheiði, Dýrafjörð, Gemlufallsheiði og Önundarfjörð, um jarðgöng undir Breiðadals- og Botnsheiði á Djúpveg í Skutulsfirði.
    61     Djúpvegur: Af Hringvegi vestan Hrútafjarðarár út með Hrútafirði yfir Stikuháls, fyrir Bitrufjörð um Ennisháls, Kollafjörð, inn með Steingrímsfirði, ofan Hólmavíkur, um Staðardal, Steingrímsfjarðarheiði og Lágadal, fyrir Ísafjörð, um Eyrarfjall og Ögur, fyrir Skötufjörð, Hestfjörð og Álftafjörð, um Súðavík, Ísafjörð og Óshlíð, um Aðalstræti og Brimbrjótsgötu í Bolungarvík, að höfn.
    62     Barðastrandarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Flókalundi í Vatnsfirði, um Barðaströnd, yfir Kleifaheiði, um Raknadalshlíð, um Þórsgötu að höfn á Patreksfirði.
    63     Bíldudalsvegur: Af Barðastrandarvegi við Patreksfjörð, um Mikladal, fyrir Tálknafjarðarbotn, um Hálfdan til Bíldudals, um Suðurfirði til Trostansfjarðar, þaðan á Vestfjarðaveg rétt norðan við Helluskarð.
    64     Flateyrarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Breiðadal um Hvilftarströnd og Hafnarstræti að Túngötu við höfn á Flateyri.
    65     Súgandafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi í jarðgöngum undir Breiðadals- og Botnsheiði að ytri höfn á Suðureyri.
    67     Hólmavíkurvegur: Af Djúpvegi við Hólmavík um Hólmavík, að höfn.
    72     Hvammstangavegur: Af Hringvegi hjá Stóraósi, að Hvammstangahöfn.
    74     Skagastrandarvegur: Af Hringvegi hjá Blönduósi, að Skagastrandarhöfn.
    75     Sauðárkróksbraut: Af Hringvegi við Varmahlíð, um Langholt, Sauðárkrók og Hegranes, á Siglufjarðarveg hjá Narfastöðum.
    76     Siglufjarðarvegur: Af Hringvegi austan Héraðsvatnabrúar hjá Syðstugrund, um Blönduhlíð, Viðvíkursveit, Óslandshlíð, hjá Hofsósi, um Sléttuhlíð, Fljót og Almenninga, að höfn á Siglufirði.
    77     Hofsósbraut: Af Siglufjarðarvegi norðan Grafarár, um Hofsós, á Siglufjarðarveg sunnan Hofsár.
    82     Ólafsfjarðarvegur: Frá kjördæmamörkum á Lágheiði, um Stíflu, á Siglufjarðarveg á Ketilási.
    501     Innrahólmsvegur: Af Innnesvegi hjá Miðgarði, að Kirkjubóli.
    502     Svínadalsvegur: Af Hvalfjarðarvegi hjá Miðfelli, norður yfir Laxá hjá Hóli, um Eyri á Dragaveg gegnt Geitabergi.
    503     Innnesvegur: Af Akrafjallsvegi hjá Reyni, um Ytrahólm og Innnesveg á Akranesi, á Akranesveg (Þjóðbraut).
    504     Leirársveitarvegur: Af Hringvegi hjá Leirárbrú, um Leirá, á Svínadalsveg vestan við Hól.
    505     Melasveitarvegur: Af Hringvegi hjá Skorholti, um Melasveit, á Hringveg hjá Belgsholti.
    506     Grundartangavegur: Af Hringvegi hjá Klafastöðum, að Grundartangahöfn.
    507     Mófellsstaðavegur: Af Borgarfjarðarbraut sunnan Andakílsár, um Mófellsstaði, á Dragaveg sunnan Skorradalsvatns.
    508     Skorradalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan brúar á Andakílsá, um Fossabæi, með Skorradalsvatni að norðan að Fitjum.
    509     Akranesvegur: Af Akrafjallsvegi innan kaupstaðar, um Þjóðbraut á Akranesi og Faxabraut, að höfn.
    510     Hvítárvallavegur: Af Hringvegi norðan Eskiholts, yfir brú á Hvítá hjá Hvítárvöllum, um Hest, á Borgarfjarðarbraut norðan Hestfjalls.
    511     Hvanneyrarvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan brúar á Andakílsá að Hvanneyrarskóla.
    512     Lundarreykjadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Fossatúni, um Lundarreykjadal norðanverðan og brú á Grímsá hjá Oddsstöðum, á Uxahryggjaveg hjá Brautartungu.
    513     Bæjarsveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut vestan við Varmalæk, um Bæ, að Laugarholti.
    514     Hvítárbakkavegur: Af Bæjarsveitarvegi, að Hvítárbakka III.
    515     Flókadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan Varmalækjar, um Múlastaði, Skóga, Brennistaði, á Borgarfjarðarbraut hjá Litla-Kroppi.
    517     Reykdælavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Kleppjárnsreykjum, um Reykholtsdal sunnanverðan, yfir brú á Reykjadalsá hjá Steindórsstöðum, á Reykholtsdalsveg við Úlfsstaði.
    518     Hálsasveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Gróf, um Reykholt og Úlfsstaðaháls, Stóraás, Húsafell og Kalmanstungu, á Hvítársíðuveg hjá Bjarnastöðum.
    519     Reykholtsdalsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Úlfsstöðum, inn Reykholtsdal, fram hjá Giljum, á Hálsasveitarveg hjá Stóraási.
    520     Dragavegur: Af Hvalfjarðarvegi við Ferstiklu, um Geldingadraga og Hestháls á Uxahryggjaveg við Götuás.
    522     Þverárhlíðarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Síðumúla, um Norðtungu og Hjarðarholt, á Borgarfjarðarbraut vestan Þverár.
    523     Hvítársíðuvegur: Af Þverárhlíðarvegi hjá Síðumúla, um Hvítársíðu og brú á Hvítá hjá Bjarnastöðum, á Hálsasveitarveg hjá Stóraási.
    524     Þverárvegur: Af Þverárhlíðarvegi sunnan Litluþverár, að Helgavatni.
    525     Grjóthálsvegur: Af Þverárhlíðarvegi norðan brúar á Litluþverá, um Grjót, á Norðurárdalsveg hjá Hafþórsstöðum.
    526     Stafholtsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, að Svarfhóli.
    527     Varmalandsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Varmaland, á Norðurárdalsveg hjá Glitstöðum í Norðurárdal.
    528     Norðurárdalsvegur: Af Hringvegi hjá Brekku, um brýr á Norðurá hjá Glitstöðum, um sunnanverðan Norðurárdal, á Hringveg hjá Króki.
    530     Ferjubakkavegur: Af Hringvegi hjá Brennistöðum, um Ferjubakka, á Hvítárvallaveg vestan Ferjukotssíkis.
    531     Borgarbraut: Af Hringvegi, að Egilsgötu í Borgarnesi.
    532     Þursstaðavegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Borgar, að Rauðanesi.
    533     Álftaneshreppsvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Langár, suður fyrir Hólsvatn, um Krossnes og Þverholt, á Snæfellsnesveg hjá Arnarstapa.
    534     Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti, að heimreið að Miðhúsum.
    535     Grímsstaðavegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Urriðaárbrú, að vegamótum að Valshamri.
    539     Hítardalsvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Raftási, um Staðarhraun, að Hítardal. (Þaðan er hann landsvegur að Hítarvatni).
    540     Hraunhreppsvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Fíflholtum, um Stóra-Kálfalæk, Akra og Hundastapa, á Álftaneshreppsveg hjá Hrafnkelsstöðum.
    553     Langavatnsvegur: Af Hringvegi hjá Svignaskarði, að þjónustuhúsi Iðju. (Þaðan er hann landsvegur að Langavatni).
    566     Hítarnesvegur: Af Snæfellsnesvegi sunnan Kaldár, að vegamótum við Krossholt.
    567     Kolviðarnesvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Gerðubergslækjar, að Laugagerðisskóla.
    571     Ölkelduvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Ölkeldu, að Álftavatnsvegi.
    573     Rifshafnarvegur: Af Útnesvegi hjá Rifi, að höfn.
    574     Útnesvegur: Af Snæfellsnesvegi sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvík, Hellissand, Rif og Ólafsvík, á Snæfellsnesveg norðan Fróðárheiðar.
    575     Tunguvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Tunguóss, að vegamótum að Hrísum.
    576     Framsveitarvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Vindási, um Setberg, út fyrir Eyrarfjall, að Skallabúðum.
    577     Helgafellssveitarvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Gríshólsár, um Kóngsbakka, á Snæfellsnesveg í Berserkjahrauni.
    578     Arnarvatnsvegur: Frá Núpsdalstungu á Miðfjarðarveg. (Vegurinn er landsvegur frá Hálsasveitarvegi við Kalmannstungu, yfir Arnarvatnsheiði, að Núpsdalstungu).
    580     Hörðudalsvegur vestri: Af Snæfellsnesvegi, að Blönduhlíð.
    581     Hörðudalsvegur eystri: Af Snæfellsnesvegi hjá Hörðubóli, að vegamótum að Vífilsdal.
    582     Hálsbæjavegur: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um Hundadal og Bæ, á Snæfellsnesveg vestan Miðár.
    585     Hlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fellsenda, um Kolsstaði og Kringlu, á Vestfjarðaveg norðan Tunguár.
    586     Haukadalsvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Haukadalsárbrúar, um Haukadal, að Smyrlahóli.
    587     Hjarðarholtsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Búðardals, um Hjarðarholt, að vegamótum við Spágilsstaði.
    588     Gillastaðavegur: Af Laxárdalsvegi, að vegamótum að Sámsstöðum.
    589     Sælingsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Leysingjastaða, að Laugaskóla.
    590     Klofningsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Ásgarðs, um Fellsströnd, Klofning og Skarðsströnd, á Vestfjarðaveg í Saurbæ.
    593     Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi við Hellu, um Túngarð og Stóru-Tungu, á Klofningsveg vestan Kjarlaksstaðaár.
    594     Staðarhólsvegur: Af Klofningsvegi hjá Kirkjuhvoli, um Staðarhól, um brú á Staðarhólsá, að vegamótum við Bjarnastaði.
    602     Garpsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi á Króksfjarðarnesi, um Garpsdal, að Steinadalsvegi í botni Gilsfjarðar.
    605     Tröllatunguvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Bakkaár, að Bakka. (Þaðan er hann landsvegur yfir heiðina að Tröllatungu). Einnig frá Tröllatungu á Djúpveg hjá Húsavík.
    606     Karlseyjarvegur: Af Reykhólasveitarvegi hjá Reykhólum, að höfn í Karlsey.
    607     Reykhólasveitarvegur: Af Vestfjarðavegi í Berufjarðarbotni, út Barmahlíð, um Reykhóla, að Hamarlandi.
    608     Þorskafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi í Þorskafjarðarbotni, yfir Þorskafjarðarheiði, á Djúpveg á Steingrímsfjarðarheiði.
    610     Brjánslækjarvegur: Af Barðastrandarvegi, að ferjubryggju.
    612     Örlygshafnarvegur: Af Barðastrandarvegi hjá Ósum við Patreksfjörð, um Hvalsker, Sauðlauksdalsvaðal, Örlygshöfn og Hafnarfjall, að Hvallátrum. (Þaðan er hann landsvegur um Látravík að Bjargtöngum.)
    614     Rauðasandsvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Hvalskeri yfir Skersfjall, að vegamótum neðan Bjarngötudals.
    615     Kollsvíkurvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Geitagili, um Gjögur, að Hænuvík.
    616     Flugvallarvegur Patreksfirði: Af Örlygshafnarvegi í Sauðlauksdal, að flugvelli á Sandodda.
    617     Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar, um Sveinseyri, að Hrauni.
    619     Ketildalavegur: Af Bíldudalsvegi við Bíldudal, út með Arnarfirði, að Feitsdal.
    620     Flugvallarvegur Bíldudal: Af Bíldudalsvegi á Hvassnesi, að flugvelli.
    622     Svalvogavegur: Af Vestfjarðavegi við Þingeyri, að Haukadal.
    623     Flugvallarvegur Dýrafirði: Af Svalvogavegi utan Þingeyrar að flugvelli.
    624     Ingjaldssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli, um Núp, að Alviðru.
    625     Valþjófsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi nálægt Holti í Önundarfirði, að Hjarðardal.
    627     Önundarfjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Mosvallahálsi, að Vífilsmýrum.
    628     Hjarðardalsvegur: Af Vestfjarðavegi, að Hjarðardal í Dýrafirði.
    629     Syðradalsvegur: Af Djúpvegi í Bolungarvík, að Geirastöðum.
    631     Flugvallarvegur Ísafirði: Af Djúpvegi utan Kirkjubæjar í Skutulsfirði, að flugvelli.
    632     Laugardalsvegur: Af Djúpvegi hjá Hagakoti í Laugardal, að Hrafnabjörgum.
    633     Vatnsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Eyri við Ísafjörð, um Vatnsfjörð, Skálavík og Hörgshlíð, á Djúpveg í Mjóafjarðarbotni.
    634     Reykjanesvegur: Af Vatnsfjarðarvegi utan Svansvíkur, að Reykjanesskóla.
    635     Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvegi sunnan brúar á Hvannadalsá hjá Rauðamýri, út Langadalsströnd, um Melgraseyri, að Skjaldfannarvegi. (Þaðan er hann landsvegur um Kaldalón, að Unaðsdalskirkju.)
    636     Hafnarvegur Ísafirði: Af Djúpvegi um Pollgötu, Suðurgötu og Njarðarsund að Sindragötu.
    639     Skutulsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Ísafjarðarflugvelli, fyrir Skutulsfjörð á Djúpveg, á Hauganesi.
     640     Borðeyrarvegur: Af Djúpvegi, að Borðeyri.
    641     Krossárdalsvegur: Af Djúpvegi sunnan Krossárbrúar, að Gröf.
    643     Strandavegur: Af Djúpvegi í botni Steingrímsfjarðar, um Bjarnarfjarðarháls, Bala, Veiðileysufjörð, Djúpuvík, fyrir Reykjarfjörð, um Gjögur, Árnes, að bryggju í Norðurfirði.
    645     Drangsnesvegur: Af Strandavegi hjá Hálsgötugili, sunnan við Bjarnarfjarðarháls, út Selströnd, um Drangsnes og Kaldrananes, á Strandaveg í Bjarnarfirði sunnan brúar á Bjarnarfjarðará.
    646     Flugvallarvegur Gjögri: Af Strandavegi í Reykjarfirði, að flugvelli.
    690     Steinadalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Brunnár í Saurbæ um Holtahlíð að Garpsdalsvegi skammt innan Gilsfjarðarbrekku. (Þaðan er hann landsvegur yfir heiðina, að Steinadal). Frá Steinadal, á Djúpveg í Kollafirði.
    702     Heggstaðanesvegur: Af Hringvegi í Hrútafirði nálægt Laugarstapa, um Mýrar, Bessastaði og Barð, á Hringveg utan við Melstað.
    703     Hálsbæjavegur: Af Hringvegi á Hrútafjarðarhálsi, um Sveðjustaði, á Miðfjarðarveg sunnan Melstaðar.
    704     Miðfjarðarvegur: Af Hringvegi austast á Hrútafjarðarhálsi, fram Miðfjörð vestan Miðfjarðarár, um brú á Núpsá hjá Haugi, út Miðfjörð að austan, á Hringveg hjá Laugarbakka.
    705     Vesturárdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi norðan við brú á Vesturá sunnan Brekkulækjar, fram Vesturárdal, að Huppahlíð.
    711     Vatnsnesvegur: Af Hvammstangavegi við Klapparstíg á Hvammstanga, út Vatnsnes, um Hindisvík, yfir Þórsá, suður Vesturhóp á Hringveg hjá Vatnshorni.
    714     Fitjavegur: Af Hringvegi á móts við Stórhól, suður Fitjárdal, um Ásland, yfir Miðfjarðarháls, á Miðfjarðarveg sunnan við brú á Urriðaá.
    715     Víðidalsvegur: Af Hringvegi hjá Deildarhóli, um Víðdalstungu, yfir brú á Víðidalsá hjá Hvarfi, út austan Víðidalsár, á Hringveg vestan Lækjamóta.
    716     Síðuvegur: Af Hringvegi sunnan Víðidalsárbrúar á Steinsvaði, um Síðu, á Vatnsnesveg hjá Grund.
    717     Borgarvegur: Af Síðuvegi hjá Síðu, yfir Faxalæk, um Stóruborg, á Vatnsnesveg hjá Þorfinnsstöðum.
    721     Þingeyravegur: Af Hringvegi vestan við Sveinsstaði, að vegamótum við Leysingjastaði.
    722     Vatnsdalsvegur: Af Hringvegi hjá Sveinsstöðum, fram Vatnsdal, vestan ár, um Grímstungu og Marðarnúp, út austan ár, á Hringveg nálægt Aralæk.
    724     Reykjabraut: Af Hringvegi fyrir norðan Giljá, um Reyki, norðan Svínavatns, á Svínvetningabraut hjá Tindum.
    726     Auðkúluvegur: Af Reykjabraut við Reyki, vestan Svínavatns, um Auðkúlu, á Svínvetningabraut sunnan Svínavatns.
    727     Svínadalsvegur: Af Auðkúluvegi hjá Grund, að Snæringsstöðum.
    731     Svínvetningabraut: Af Hringvegi á Blönduósi, austan Laxárvatns og Svínavatns, um brú á Blöndu hjá Löngumýri, á Hringveg norðan Svartárbrúar.
    (732     Kjalvegur: Af Svínvetningabraut hjá Syðri-Löngumýri, að vegamótum við Blönduvirkjun.) (Vegurinn fellur nú undir 35 Kjalveg.)
    733     Blöndudalsvegur: Af Svínvetningabraut austan Blöndubrúar hjá Löngumýri, að Austurhlíð.
    734     Svartárdalsvegur: Af Hringvegi hjá Bólstaðarhlíð, um Bergsstaði, að Fossum. (Þaðan er hann landsvegur suður á Kjalveg innan Seyðisár.)
    740     Hafnarvegur Blönduósi: Af Hringvegi, um Húnabraut og Hafnarbraut, að höfn.
    741     Neðribyggðarvegur: Af Skagastrandarvegi hjá Enni, um Sölvabakka, á Skagastrandarveg sunnan Lækjardals.
    742     Mýravegur: Af Skagastrandarvegi hjá Lækjardal, að Sturluhóli.
    744     Þverárfjallsvegur: Af Skagastrandarvegi innan við brú á Laxá, um Norðurárdal, Þverárfjall, Laxárdal, Laxárdalsheiði og Gönguskörð, um Eyrarveg og Strandveg á Sauðárkróki, á Sauðárkróksbraut á Borgarsandi.
    745     Skagavegur: Af Skagastrandarvegi hjá Skagaströnd, um Kálfshamarsvík, Hafnir, Ketu og Laxárdal, á Þverárfjallsveg hjá Skíðastöðum.
    747     Hafnarvegur Hofsósi: Af Hofsósbraut, um Norðurbraut og Hafnarbraut, að höfn.
    748     Reykjastrandarvegur: Af Skagavegi hjá Skarði, að Hólakoti.
    749     Flugvallarvegur Sauðárkróki:Af Sauðárkróksbraut á Borgarsandi, að flugvelli.
    751     Efribyggðarvegur: Af Skagafjarðarvegi sunnan við Álftagerði, um Efribyggð, á Skagafjarðarveg norðan Mælifells.
    752     Skagafjarðarvegur: Af Hringvegi sunnan Varmahlíðar, um Mælifell, Tungusveit og Vesturdal að Litluhlíð.
    753     Vindheimavegur: Af Hringvegi hjá Völlum, um Stokkhólma, yfir Svartá, á Skagafjarðarveg hjá Saurbæ.
    754     Héraðsdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi vestan Svartárbrúar hjá Reykjum, um Stapa, að Héraðsdal.
    755     Svartárdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Breið, að Gilhaga.
    757     Villinganesvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Tunguhálsi II, að Tunguhálsi I.
    759     Kjálkavegur: Af Hringvegi hjá Skeljungshöfða, að Flatatungu.
    762     Sæmundarhlíðarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Geitagerði, um Sæmundarhlíð, að Árgerði.
    764     Hegranesvegur: Af Sauðárkróksbraut á vestanverðu Hegranesi, um Helluland, Ketu, á Sauðárkróksbraut hjá Garði.
    767     Hólavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miklahóli, um Viðvík og brú á Hjaltadalsá á Laufskálaholti, um Hóla og brú á Hjaltadalsá í Klukkuhvammi, á Hjaltadalsveg.
    768     Hjaltadalsvegur: Af Hólavegi sunnan brúar á Hjaltadalsá við Laufskálaholt, að Hrafnhóli.
    769     Ásavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gálga, á Hólaveg við brú á Hjaltadalsá á Laufskálaholti.
    781     Deildardalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gröf, yfir Grafará hjá Kambi, á Siglufjarðarveg norðan Ártúns.
    783     Höfðastrandarvegur: Af Siglufjarðarvegi sunnan Hofsár, yfir Hofsá hjá Enni, um Engihlíð, á Siglufjarðarveg hjá Þrastarstöðum.
    784     Bæjarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Bæ, á Siglufjarðarveg hjá Mýrarkoti.
    786     Sléttuhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hrolleifsár, um Skálá, austan Sléttuhlíðarvatns, á Siglufjarðarveg norðan Sléttuhlíðarvatns.
    787     Flókadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, að Sigríðarstöðum.
    788     Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, um Haganesvík, á Siglufjarðarveg hjá Langhúsum.
    789     Sléttuvegur: Af Siglufjarðarvegi vestan Fljótaárbrúar, um Sléttu og Skeiðsfossvirkjun, á Ólafsfjarðarveg nálægt Hvammi.
    792     Flugvallarvegur Siglufirði: Frá Siglufirði yfir Fjarðará, að flugvelli.
    5014     Hlíðarbæjarvegur: Af Hvalfjarðarvegi, að Hlíðarbæ.
    5040     Fellsendavegur: Af Hringvegi nálægt Klafastöðum, um Stóru-Fellsöxl, á Akrafjallsveg hjá Litlu-Fellsöxl.
    5064     Leirárgarðavegur: Af Leirársveitarvegi, að Eystri-Leirárgörðum 1.
    5065     Heiðarskólavegur: Af Leirársveitarvegi, að kennarabústað við Heiðarskóla.
    5113     Andakílsárvirkjunarvegur: Af Skorradalsvegi að Hvammi.
    5120     Af Bæjarsveitarvegi, að Bæ 1.
    5150     Auðsstaðavegur: Af Reykdælavegi hjá Steindórsstöðum, að Búrfelli.
    5178     Reykholtsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Reykholti, að þorpskjarna hjá kirkju.
    5190     Hýrumelsvegur: Af Hálsasveitarvegi, að Hýrumel.
    5219     Þorgautsstaðavegur: Af Hvítársíðuvegi, að Þorgautsstöðum.
    5240     Bifrastarvegur: Af Hringvegi, að gatnamótum íbúðahverfis á bak við skólahús.
    5250     Kaðalstaðavegur: Af Borgarfjarðarbraut, að Kaðalstöðum.
    5315     Heggstaðavegur: Af Borgarfjarðarbraut, að Kvígstöðum.
    5317     Grímarsstaðavegur: Af Hvítárvallavegi hjá Hvítárvöllum, um Grímarsstaði á Hvanneyrarveg.
    5350     Stórafjallsvegur: Af Hringvegi, að Stórafjalli.
    5630     Kolbeinsstaðavegur: Af Snæfellsnesvegi, um Lindartungu, á Heydalsveg.
    5660     Miðhraunsvegur: Af Snæfellsnesvegi, að Miðhrauni 2.
    5710     Arnarstapavegur: Af Útnesvegi, að Arnarstapahöfn.
    5730     Hellnavegur: Af Útnesvegi, að bryggju.
    5750     Kvíabryggjuvegur: Af Snæfellsnesvegi, að Krossnesi.
    6009     Króksfjarðarnesvegur: Af Vestfjarðavegi á Króksfjarðarnesi, að Vogalandi.
    6020     Gautsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Geiradalsár, að Tindum.
    7020     Reykjaskólavegur: Af Hringvegi, að Reykjaskóla.
    7040     Mýravegur: Af Heggstaðanesvegi, að Mýrum 3.
    7060     Staðarbakkavegur: Af Miðfjarðarvegi, að Staðarbakka 1.
    7080     Laugarbakkaskólavegur: Af Miðfjarðarvegi, að Laugarbakkaskóla.
    7125     Króksvegur: Af Fitjavegi, að Valdarásvegi.
    7175     Hrappsstaðavegur: Af Víðidalsvegi, að Litluhlíðarvegi.
    7185     Þorkelshólsvegur: Af Hringvegi, að Þorkelshóli.
    7250     Holtavegur: Af Hringvegi sunnan Laxár á Ásum, að Neðraholti.
    7350     Steinárvegur: Af Svartárdalsvegi, að Hólsvegi.
    7420     Ásholtsvegur: Frá Skagaströnd, að Ásholti.
    7425     Brekknavegur: Af Skagavegi, að Örlygsstaðavegi.
    7450     Neðribyggðarvegur á Skaga: Af Skagavegi hjá félagsheimilinu Skagaseli, að Kleif.
    7475     Sjávarborgarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Brennigerði, að Sjávarborg 3.
    7515     Reykjaborgarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Varmalæk, að Ljósalandi.
    7575     Merkigarðsvegur: Af Héraðsdalsvegi hjá Reykjum, að Lambeyri.
    7595     Stóruakravegur: Af Hringvegi, að Stóruökrum.
    7620     Húsabakkavegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Glaumbæ, að Jaðri.
    7630     Geldingaholtsvegur: Af Sauðárkróksbraut sunnan við Syðra-Skörðugil, að vegamótum vestan Geldingaholts 1.
    7650     Djúpadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miðgrund, að Kringlumýri.
    7681     Víðimýrarvegur: Af Hringvegi, að Víðiholti í Skagafirði.
    7750     Sleitustaðavegur: Af Siglufjarðarvegi austan Kolku, að Sleitustöðum.
    7794     Neðraásvegur: Af Ásavegi, að Neðraási 3.
    7875     Flókadalsvegur eystri: Af Siglufjarðarvegi hjá Sólgörðum, að Barði.

Norðausturkjördæmi.


    1     Hringvegur: Frá kjördæmamörkum á Öxnadalsheiði, um Öxnadal, Þelamörk og Kræklingahlíð til Akureyrar, um Svalbarðsströnd, Víkurskarð, Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði, Reykjadal, Mývatnsheiði, Mývatnssveit sunnan Mývatns, Mývatnsöræfi, Jökulsárbrú, sunnan Grímsstaða á Fjöllum, um Biskupsháls, Víðidal og Langadal, Jökuldalsheiði, Jökuldal, yfir Jökulsárbrú hjá Sellandi, um Hróarstungu yfir Lagarfljótsbrú hjá Egilsstöðum, um Velli, Skriðdal, Breiðdalsheiði, Breiðdal, Berufjörð, Geithellnahrepp, að kjördæmamörkum við Krossanes í í Hvalnesskriðum.
    82     Ólafsfjarðarvegur: Af Hringvegi á Moldhaugnahálsi, um Arnarneshrepp og Árskógsströnd, um Dalvík, gegnum Ólafsfjarðarmúla, um Ólafsfjörð að kjördæmamörkum á Lágheiði.
    83     Grenivíkurvegur: Af Hringvegi hjá Miðvík, um Dalsmynni og Höfðahverfi, að Túngötu á Grenivík.
    85     Norðausturvegur: Af Hringvegi hjá Krossi í Ljósavatnsskarði, um Köldukinn, Aðaldalshraun, Húsavík, Tjörnes, Kelduhverfi og Jökulsárbrú í Öxarfirði, um Kópasker, Melrakkasléttu og Raufarhöfn, um Þistilfjörð, Brekknaheiði, um Bakkafjörð, Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, Hofsárdal á Hringveg við Gestreiðarstaðaaxlir.
    87     Kísilvegur: Af Hringvegi hjá Reykjahlíð í Mývatnssveit, um Hólssand, Hvammsheiði og Reykjahverfi, á Norðausturveg hjá Laxamýri.
    91     Hafnarvegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi hjá Bakkaá, að verslunarhúsi.
    92     Norðfjarðarvegur: Af Hringvegi hjá Egilsstöðum, um Fagradal, Búðareyri við Reyðarfjörð, Hólmaháls, Eskifjörð, Oddsskarð, að Skólavegi á Neskaupstað.
    93     Seyðisfjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi hjá Egilsstöðum, um Fjarðarheiði og ferjubryggju á Seyðisfirði, á Hánefsstaðaveg.
    94     Borgarfjarðarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi við Eyvindará, um Eiðaþinghá, Hjaltastaðarþinghá, yfir Selfljótsbrú hjá Heyskálum, Vatnsskarð og Njarðvík, að Bakkagerði.
    96     Suðurfjarðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Reyðarfirði, um suðurströnd Reyðarfjarðar, fyrir Vattarnes, um Fáskrúðsfjörð, Gvendarnes, Stöðvarfjörð, Kambanes, á Hringveg við Breiðdalsvík.
    97     Breiðdalsvíkurvegur: Af Hringvegi nálægt flugvelli, um Breiðdalsvík, á Suðurfjarðaveg hjá Þverhamri.
    98     Djúpavogsvegur: Af Hringvegi, um Mörk og Víkurland, að hafnarsvæði í Gleðivík.
    99     Hafnarvegur: Af Hringvegi um Höfn, að bryggju í Álaugarey.
    801     Hafnarvegur Hrísey: Frá ferjuhöfn, að Norðurvegi.
    803     Kleifavegur: Af Ólafsfjarðarvegi í Ólafsfjarðarkaupstað, um brú á Ólafsfjarðarós, með fram flugvelli, að Sólheimum.
    805     Svarfaðardalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Árgerði, um Urðir, að Atlastöðum.
    806     Tunguvegur: Af Svarfaðardalsvegi hjá Hreiðarsstöðum, á Skíðadalsveg hjá Hvarfi.
    807     Skíðadalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hrísum, um brú á Skíðadalsá hjá Hvarfi, um Skíðadal að vestan, að Dæli.
    808     Árskógssandsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Litla-Árskógi, að Árskógssandshöfn.
    809     Hauganesvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Stærra-Árskógi, að Hauganesi.
    810     Hafnarvegur Dalvík: Af Ólafsfjarðarvegi, að höfn.
    811     Hjalteyrarvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Skriðulandi, að Hjalteyri.
    812     Bakkavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Ós, á Hjalteyrarveg hjá Ytribakka.
    813     Möðruvallavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Möðruvelli, á Hörgárdalsveg hjá Björgum.
    814     Staðarbakkavegur: Af Hörgárdalsvegi um brú á Hörgá hjá Skugga, að Myrkárbakka.
    815     Hörgárdalsvegur: Af Hringvegi hjá Hamri, um brú á Hörgá og norður Hörgárdal að vestan, á Ólafsfjarðarveg norðan Hörgárbrúar.
    816     Dagverðareyrarvegur: Af Hringvegi hjá Sólborgarhóli, um Dagverðareyri og Gásir, á Ólafsfjarðarveg sunnan Hörgárbrúar.
    817     Blómsturvallavegur: Af Hringvegi í Kræklingahlíð, að Brávöllum.
    818     Hlíðarvegur: Af Hringvegi í Kræklingahlíð, um Syðsta-Samtún, að Ásláksstöðum.
    819     Hafnarvegur Akureyri: Af Hringvegi (Glerárgötu) skammt sunnan Glerár og niður með henni, um Tryggvagötu, Hjalteyrargötu og Laufásgötu, að höfn.
    820     Flugvallarvegur Akureyri: Af Eyjafjarðarbraut vestri sunnan Akureyrar, að flugvelli.
    821     Eyjafjarðarbraut vestri: Af Hringvegi á Akureyri, um Hrafnagil, Grund og Saurbæ, að vegamótum við Halldórsstaði.
    822     Kristnesvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri norðan Kristness, um Kristnes, á Eyjafjarðarbraut vestri sunnan Kristness.
    823     Miðbraut: Af Eyjafjarðarbraut vestri við Hrafnagil, á Eyjafjarðarbraut eystri við Laugaland.
    824     Finnastaðavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri skammt norðan Hólshúsa, um brýr á Finnastaðaá og Skjóldalsá, á Dalsveg hjá Litlagarði.
    825     Dalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Samkomugerði, að Hvassafelli.
    826     Hólavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Sandhólum, um brú á Eyjafjarðará, um Hóla, á Eyjafjarðarbraut vestri á móts við Vatnsenda.
    828     Veigastaðavegur: Af Hringvegi hjá Halllandi, um Veigastaði, á Eyjafjarðarbraut eystri hjá Eyrarlandi.
    829     Eyjafjarðarbraut eystri: Af Hringvegi á Leirum, um Laugaland, Munkaþverá og brú á Eyjafjarðará hjá Möðruvöllum, á Eyjafjarðarbraut vestri norðan Saurbæjar.
    830     Svalbarðseyrarvegur: Af Hringvegi, að Svalbarðseyri.
    831     Höfðavegur: Af Grenivíkurvegi við Gljúfurá, að Höfða.
    833     Illugastaðavegur: Af Hringvegi hjá Nesi, suður að Illugastöðum.
    834     Fnjóskadalsvegur vestri: Af Hringvegi hjá Víðivöllum, að Grímsgerði.
    835     Fnjóskadalsvegur eystri: Af Hringvegi austan brúar á Fnjóská, um Fnjóskadal austanverðan, á Grenivíkurveg í Dalsmynni.
    836     Vaglaskógarvegur: Af Hringvegi hjá Hálsi, um Vaglaskóg og brú á Fnjóská hjá Hróastöðum, á Illugastaðaveg.
    837     Hlíðarfjallsvegur: Af Hringvegi (Glerárgötu) á Akureyri skammt sunnan Glerár, upp með henni og yfir hana (um Borgarbraut), suður Hlíðarbraut að vegamótum vegar að skíðasvæði í Hlíðarfjalli. (Þangað telst landsvegur).
    838     Hafnarvegur Grenivík: Af Grenivíkurvegi við íþróttavöll, að höfn.
    841     Fremstafellsvegur: Af Hringvegi vestan Kvíslarbrúar, um brú á Djúpá, hjá Fremstafelli, á Norðausturveg hjá Landamóti.
    842     Bárðardalsvegur vestri: Af Hringvegi við Kvíslarbrú vestan Skjálfandafljóts, að Mýri.
    843     Lundarbrekkuvegur: Af Bárðardalsvegi eystri hjá Sandkvísl, að Víðikeri.
    844     Bárðardalsvegur eystri: Af Hringvegi hjá Fosshóli, um brú hjá Stóruvöllum, á Bárðardalsveg vestri.
    845     Aðaldalsvegur: Af Hringvegi hjá Einarsstöðum, á Norðausturveg hjá Tjörn.
    846     Austurhlíðarvegur: Af Hringvegi gegnt Laugum, hjá Laugaskóla, út Austurhlíð, yfir Reykjadalsá hjá Ökrum, á Aðaldalsveg móts við Hamra.
    847     Stafnsvegur: Af Hringvegi sunnan og neðan við Narfastaði, að heimreið að Fellshlíð.
    848     Mývatnsvegur: Af Hringvegi hjá Arnarvatni, um Vagnbrekku, á Kísilveg hjá Grímsstöðum.
    849     Baldursheimsvegur: Af Hringvegi skammt austan Arnarvatns, að Baldursheimi.
    850     Flugvallarvegur Mývatnssveit: Af Kísilvegi við Reynihlíð að flugvelli.
    851     Útkinnarvegur: Af Norðausturvegi hjá Ófeigsstöðum, að Björgum.
    852     Sandsvegur: Af Norðausturvegi norðan Knútsstaða, að Sandi.
    853     Hvammavegur: Af Aðaldalsvegi norðan Ytrafjalls, yfir Laxá hjá Hólmavaði, á Kísilveg austan Laxárvirkjunar.
    854     Staðarbraut: Af Aðaldalsvegi sunnan Syðrafjalls, um Laxárvirkjun, á Hvammaveg.
    855     Fagranesvegur: Af Staðarbraut hjá Hellulandi, að Fagranesi.
    856     Laxárdalsvegur: Af Staðarbraut vestan Laxár, um brú á Laxá hjá Sogi, að Kasthvammi.
    858     Flugvallarvegur í Aðaldal: Af Norðausturvegi í Aðaldalshrauni, að flugvelli.
    859     Hafnarvegur Húsavík: Af Norðausturvegi, að höfn.
    862     Hólmatungnavegur: Af Norðausturvegi norðan við Meiðavelli, að Tóvegg. (Þaðan er hann landsvegur suður á Hringveg hjá Austaribrekku).
    864     Hólsfjallavegur: Af Hringvegi hjá Grímsstöðum á Fjöllum, um Hólssand, á Norðausturveg austan Jökulsárbrúar í Öxarfirði.
    865     Gilsbakkavegur: Af Norðausturvegi hjá Lundi, að Gilsbakka.
    866     Austursandsvegur: Af Norðausturvegi skammt vestan Klifshaga, um Sandárbrú, að Skógum.
    867     Öxarfjarðarheiðarvegur: Af Norðausturvegi hjá Klifshaga, um Hrauntanga, á Norðausturveg austan Stóra-Viðarvatns.
    868     Laxárdalsvegur: Af Norðausturvegi vestan Garðár í Þistilfirði, að Holti.
    869     Langanesvegur: Af Norðausturvegi við Þórshöfn, um Þórshöfn að Sauðanesi.
    870     Kópaskersvegur: Af Norðausturvegi, að Kópaskeri.
    871     Flugvallarvegur Þórshöfn: Af Langanesvegi utan Þórshafnar, að flugvelli.
    897     Svalbarðstunguvegur: Af Norðausturvegi í Þistilfirði, að Hagalandi.
    912     Bakkafjarðarhöfn: Af Hafnarvegi innan Hafnarár, að Bakkafjarðarhöfn.
    913     Strandhafnarvegur: Af Norðausturvegi við Borgarlæk, að Hámundarstöðum I.
    914     Skógavegur: Af Norðausturvegi hjá Ytri-Nýp, um Skóga og brú á Vesturá, á Vesturárdalsveg innan Skógalóns.
    915     Vesturárdalsvegur: Af Norðausturvegi við Vopnafjarðarkauptún, að Búastöðum.
    916     Flugvallarvegur Vopnafirði: Af Hlíðarvegi norðan Hofsár, að flugvelli.
    917     Hlíðarvegur: Af Hringvegi við Jökulsárbrú, um Jökulsárhlíð, yfir Hellisheiði á Norðausturveg hjá Vatnsdalsgerði.
    918     Hafnarvegur Vopnafirði: Af Norðausturvegi í Vopnafjarðarkauptúni, að höfn.
    919     Sunnudalsvegur: Af Hlíðarvegi austan við Hofsá, um brú á Sunnudalsá norðan Sunnudals, á Norðausturveg nálægt Teigi.
    923     Jökuldalsvegur: Af Hringvegi við Gilsá um Hákonarstaði, að Aðalbóli.
    924     Jökuldalsvegur eystri: Af Hringvegi hjá Hjarðarhaga, yfir Jökulsá og út Jökuldal austan Jökulsár, á Hringveg í Dimmadal.
    925     Hróarstunguvegur: Af Hringvegi við Jökulsárbrú, um Litlabakka og Kirkjubæ, yfir Rangá, á Hringveg hjá Urriðavatni.
    927     Brekkubæjavegur: Af Hróarstunguvegi hjá Þórisvatni, um Brekku, á Hróarstunguveg hjá Litla-Steinsvaði.
    929     Hafrafellsvegur: Af Hringvegi hjá Urriðavatni, að Hafrafelli.
    931     Upphéraðsvegur: Af Hringvegi norðan Lagarfljótsbrúar, um Fell og Fljótsdal, yfir Jökulsá í Fljótsdal hjá Vallholti, um Skóga á Hringveg hjá Úlfsstöðum á Völlum.
    932     Egilsstaðavegur: Af Hringvegi í kaupstaðnum, að býlunum.
    933     Fljótsdalsvegur: Af Upphéraðsvegi hjá Hjarðarbóli, um Skriðuklaustur, yfir Jökulsá í Fljótsdal hjá Víðivöllum ytri, um Hrafnkelsstaði, á Upphéraðsveg utan við Vallholt.
    934     Múlavegur í Fljótsdal: Af Fljótsdalsvegi austan Jökulsár, um brú á Kelduá, um Langhús, að Glúmsstöðum.
    935     Suðurdalsvegur: Af Fljótsdalsvegi austan brúar á Kelduárkvísl, að Klúku.
    936     Þórdalsheiðarvegur: Frá Áreyjum, á Suðurfjarðaveg í Reyðarfjarðarbotni. (Landsvegur er yfir Þórdalsheiði, frá Hringvegi í Skriðdal, að Áreyjum.)
    937     Skriðdalsvegur: Af Upphéraðsvegi vestan Grímsár, inn Skriðdal, um brýr á Geitdalsá og Múlaá, á Hringveg sunnan Jóku.
    938     Múlavegur syðri: Af Skriðdalsvegi við Múlabrú, að Birkihlíð.
    939     Axarvegur: Af Hringvegi í Víðigróf í Skriðdal, um Öxi, á Hringveg í Berufjarðarbotni.
    941     Flugvallarvegur Egilsstöðum: Af Hringvegi austan Lagarfljótsbrúar, að flugvelli.
    943     Hjaltastaðarvegur: Af Borgarfjarðarvegi sunnan við Bóndastaði, um Hjaltastað, að Hjarðarhvoli.
    944     Lagarfossvegur: Af Borgarfjarðarvegi nálægt Ásgrímsstöðum, um Ekru, yfir Lagarfljót hjá Fossi, á Hróarstunguveg.
    946     Hólalandsvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði, að Gilsárvöllum.
    947     Desjarmýrarvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði, um brú á Fjarðará, að heimreið að Sólbakka norðan við Hrafnárbrú.
    948     Gilsárteigsvegur: Af Borgarfjarðarvegi hjá Eiðum, að mótum vegar að Ormsstöðum.
    949     Þrándarstaðavegur: Af Borgarfjarðarvegi hjá Mýnesi, að Þrándarstöðum.
    951     Vestdalseyrarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi á Fjarðaröldu, um Vestdalseyri, að Sunnuholti.
    952     Hánefsstaðavegur: Af Seyðisfjarðarvegi á Fjarðaröldu, um Búðareyri, að Flísarhúsalæk.
    953     Mjóafjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi nálægt Köldukvíslarbrú, um Mjóafjarðarheiði og norðurströnd Mjóafjarðar, að Brekku.
    954     Helgustaðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Eskifjarðarkaupstað, að Stóru-Breiðuvík.
    956     Dalavegur: Af Suðurfjarðavegi norðan Dalsár, að Hólagerði.
    957     Hafnarvegur Reyðarfirði: Af Norðfjarðarvegi á Búðareyri í Reyðarfirði, að höfn.
    960     Hafnarvegur Breiðdalsvík: Af Breiðdalsvíkurvegi, um Hafnarbraut, að höfn.
    962     Norðurdalsvegur í Breiðdal: Af Hringvegi í Breiðdal, um Norðurdal, að vegamótum við brú á Norðurdalsá.
    964     Breiðdalsvegur: Af Hringvegi hjá Heydölum, yfir Breiðdalsá hjá Sveinshyl, á Hringveg hjá Ósi.
    966     Suðurbyggðarvegur: Af Hringvegi innan Ásunnarstaða, yfir Breiðdalsá hjá Flögu, um Randversstaði, á Breiðdalsveg við Skammadalsá.
    8005     Grímseyjarvegur: Frá ferjubryggju, að flugvelli.
    8010     Hæringsstaðavegur: Af Svarfaðardalsvegi, að vegamótum við Hæringsstaði.
    8110     Lækjarbakkavegur: Af Möðruvallavegi, að Möðruvöllum 1.
    8120     Dunhagavegur: Af Hörgárdalsvegi, að Litla-Dunhaga.
    8140     Auðnavegur: Af Hringvegi, að Bakka.
    8160     Eyrarvíkurvegur: Af Dagverðareyrarvegi, að Glæsibæ.
    8170     Skjaldarvíkurvegur: Af Dagverðareyrarvegi, að Skjaldarvík.
    8210     Leifsstaðavegur: Af Knarrarbergsvegi, að Leifsstöðum.
    8220     Brekkuvegur: Af Eyjafjarðarbraut eystri, að Svertingsstöðum.
    8230     Garðsárvegur: Af Eyjafjarðarbraut eystri, að Syðrahóli.
    8240     Ytra-Laugalandsvegur: Af Eyjafjarðarbraut eystri, að Laugarholti.
    8243     Þelamerkurvegur: Af Hringvegi við Bægisá, á Hringveg við Fossá.
    8315     Halllandsvegur: Af Veigastaðavegi, að Halllandi 2.
    8325     Mógilsvegur: Af Hringvegi, að Mógili 2.
    8335     Geldingsárvegur: Af Hringvegi, að Meyjarhóli.
    8365     Vaglavegur: Af Vaglaskógarvegi, að skógarvarðarhúsi.
    8370     Villingadalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri skammt utan við Torfufell, að Villingadal.
    8420     Birkimelsvegur: Af Hringvegi, að Birkimel.
    8440     Granastaðavegur: Af Útkinnarvegi, að Granastöðum.
    8460     Lundarbrekkubýli: Af Lundarbrekkuvegi, að Lundarbrekku.
    8480     Bjarnarstaðavegur: Af Lundarbrekkuvegi, að Bjarnarstöðum.
    8490     Knarrarbergsvegur: Af Veigastaðavegi, um Leifsstaði, á Eyjafjarðarbraut eystri.
    8505     Skriðuvegur: Af Norðausturvegi, að Rauðuskriðu.
    8510     Hraunkotsvegur: Af Sandsvegi, að Hraunkoti.
    8512     Sólheimavegur: Af Hringvegi á Svalbarðsströnd, að Sólheimum.
    8515     Árbótarvegur: Af Norðausturvegi, að Núpum.
    8520     Nesvegur: Af Aðaldalsvegi, að Árnesi.
    8525     Hafralækjarskólavegur: Af Aðaldalsvegi, að skóla.
    8530     Hafralækjarvegur: Af Aðaldalsvegi, að Hraungerði.
    8535     Grundargilsvegur: Af Aðaldalsvegi, að Glaumbæ.
    8545     Hjallavegur: Af Austurhlíðarvegi, að Breiðanesi.
    8560     Hrísateigsvegur: Af Kísilvegi, að Hrísateigi.
    8565     Hveravallavegur: Af Kísilvegi, að Hveravöllum.
    8570     Klambraselsvegur: Af Kísilvegi, að Brúnahlíð.
    8605     Héðinshöfðavegur: Af Norðausturvegi, að Héðinshöfða.
    8610     Hallbjarnarstaðavegur: Af Norðausturvegi, að Hallbjarnarstöðum.
    8705     Hraunborgarvegur: Af Hringvegi, að Hraunborg.
    8710     Gautlandavegur: Af Baldursheimsvegi, að Gautlöndum.
    8715     Grænavatnsvegur: Af Hringvegi, að Grænavatni.
    8720     Vogavegur: Af Hringvegi, að Vogum.
    8730     Grímsstaðavegur: Af Mývatnsvegi, að Grímsstöðum 2b.
    8755     Vestursandsvegur: Af Norðausturvegi, að Keldunesi.
    8765     Gunnarsstaðavegur: Af Norðausturvegi, að Gunnarsstöðum 1.
    8770     Tunguselsvegur: Af Norðausturvegi, að Hallgilsstöðum.
    8843     Laxamýrarvegur: Af Norðausturvegi, að Laxamýri 2a.
    8877     Fjallavegur: Af Norðausturvegi í Kelduhverfi, að Lóni.
    8984     Hvammsvegur: Af Norðausturvegi, að Hvammi.
    9120     Torfastaðavegur: Af Skógavegi nálægt Torfastöðum, að Torfastöðum 1.
    9160     Refsstaðarvegur: Af Sunnudalsvegi, að Refsstað.
    9165     Svínabakkavegur: Af Sunnudalsvegi, að Akri.
    9225     Hnefilsdalsvegur: Af Jökuldalsvegi eystri, að Mælivöllum 2.
    9275     Hallfreðarstaðavegur: Af Hróarstunguvegi, að Hallfreðarstöðum 2.
    9340     Norðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Fljótsdalsvegi hjá Végarði, að Valþjófsstað 2.
    9350     Geitdalsvegur: Af Skriðdalsvegi, að Þorvaldsstöðum.
    9430     Finnsstaðavegur: Af Borgarfjarðarvegi, að Finnsstöðum 2.
    9460     Njarðvíkurvegur: Af Borgarfjarðarvegi, að Borg.
    9617     Tóarselsvegur: Af Norðurdalsvegi í Breiðdal, að vegamótum að Skarði.

Flokkun stofn- og tengivega skv. 4.3.1 í undirflokka.Stofnvegir.
     1     Hringvegur.
     22     Dalavegur.
     30     Skeiða- og Hrunamannavegur.
     31     Skálholtsvegur.
     33     Gaulverjabæjarvegur:
        Baldurshagi á Stokkseyri–Eyrarbakkavegur.
     34     Eyrarbakkavegur.
     35     Biskupstungnabraut:
        Hringvegur–Bræðratunguvegur og
        Laugarvatnsvegur–Hrunamannavegur.
     36     Þingvallavegur.
    37     Laugarvatnsvegur.
    38     Þorlákshafnarvegur.
    39     Þrengslavegur.
    40     Hafnarfjarðarvegur.
    41     Reykjanesbraut.
    42     Krýsuvíkurvegur:

         Reykjanesbraut–Vatnsskarð.
     43     Grindavíkurvegur.
    44     Hafnavegur:

        Reykjanesbraut–Keflavíkurflugvöllur.
     45     Garðskagavegur:
         Reykjanesbraut–Sandgerði.
     46     Víknavegur.
    47     Hvalfjarðarvegur.
    49     Nesbraut.
    50     Borgarfjarðarbraut.
    51     Akrafjallsvegur.
    54     Snæfellsnesvegur.
    55     Heydalsvegur.
    56     Vatnaleið.
    58     Stykkishólmsvegur.
    60     Vestfjarðavegur.
    61     Djúpvegur.
    62     Barðastrandarvegur.
    63     Bíldudalsvegur.
    64     Flateyrarvegur.
    65     Súgandafjarðarvegur.
    67     Hólmavíkurvegur.
    72     Hvammstangavegur.
    74     Skagastrandarvegur.
    75     Sauðárkróksbraut.
    76     Siglufjarðarvegur.
    77     Hofsósbraut.
    82     Ólafsfjarðarvegur.
    85     Norðausturvegur.
    87     Kísilvegur.
    92     Norðfjarðarvegur.
    93     Seyðisfjarðarvegur.
    96     Suðurfjarðavegur.
    97     Breiðdalsvíkurvegur.
    98     Djúpavogsvegur.
    99     Hafnarvegur.
    205     Klausturvegur.
    240     Stórhöfðavegur.
    343     Álfsstétt.
    359     Bræðratunguvegur.
    365     Gjábakkavegur.
    376     Breiðamörk:
        Hringvegur–Skólamörk.
    379     Hafnarvegur Þorlákshöfn.
    409     Fossvogsbraut.
    410     Elliðavatnsvegur.
    411     Arnarnesvegur.
    412     Vífilsstaðavegur.
    413     Breiðholtsbraut.
    414     Flugvallarvegur Reykjavík.
    415     Álftanesvegur:

        Reykjanesbraut–Túngata.
    418     Bústaðavegur.
    419     Höfðabakki.
    421     Vogavegur.
    423     Miðnesheiðarvegur.
    424     Keflavíkurvegur.
    427     Suðurstrandarvegur.
    429     Sandgerðisvegur.
    431     Hafravatnsvegur:
        Úlfarsárvegur–Hringvegur.
    432     Hallsvegur.
    450     Sundabraut.
    453     Sundagarðar.
    454     Holtavegur.
    470     Fjarðarbraut.
    503     Innnesvegur:
    
    Höfði við Akranes–Akranesvegur.
    509     Akranesvegur.
    531     Borgarbraut.
    574     Útnesvegur:

        Hellissandur–Ólafsvík.
    617     Tálknafjarðarvegur:
        Bíldudalsvegur–Lækjargata á Sveinseyri.
    619     Ketildalavegur:
        Bíldudalsvegur–Hafnarteigur.
    622     Svalvogavegur:
        Vestfjarðavegur–Hafnargata á Þingeyri.
    636     Hafnarvegur Ísafirði.
    744     Þverárfjallsvegur.
    808     Árskógssandsvegur.
    819     Hafnarvegur Akureyri.
    820     Flugvallarvegur Akureyri.
    821     Eyjafjarðarbraut vestri:

        Hringvegur–Miðbraut.
    823     Miðbraut.
    829     Eyjafjarðarbraut eystri:

        Hringvegur–Miðbraut.
    837     Hlíðarfjallsvegur.
    845     Aðaldalsvegur.
    859     Hafnarvegur Húsavík.
    867     Öxarfjarðarheiðarvegur.
    917     Hlíðarvegur.
    952     Hánefsstaðavegur:

        Seyðisfjarðarvegur–ytri vegamót Austurvegar
    954     Helgustaðavegur:
        Norðfjarðarvegur–ytri vegamót Lambeyrarbrautar.

Tengivegir.
    Aðrir vegir í upptalningu vega í 4.3.1 eru tengivegir.

4.3.2 Ferjuleiðir.
     1.     Vestmannaeyjar–Þorlákshöfn
        Á milli Þorlákshafnar og Vestmannaeyja eru fluttir farþegar og bílar í reglulegum áætlunarferðum.
     2.     Stykkishólmur–Flatey–Brjánslækur.
        Á milli Stykkishólms og Brjánslækjar eru fluttir farþegar og bílar í reglulegum áætlunarferðum með viðkomu í Flatey fyrir farþega og frakt.
     3.     Ísafjörður–Æðey–Vigur.
        Til Æðeyjar og Vigur eru fluttir farþegar og frakt í reglulegum áætlunarferðum.
     4.     Árskógsströnd–Hrísey.
        Á milli Árskógsstrandar og Hríseyjar eru fluttir farþegar og frakt í reglubundnum áætlunarferðum.
    5.     Akureyri–Hrísey–Dalvík–Grímsey.
        Á milli Akureyrar, Hríseyjar, Dalvíkur og Grímseyjar eru fluttir farþegar og frakt í reglubundnum áætlunarferðum.
     6.     Neskaupstaður–Mjóifjörður.
        Á milli Neskaupstaðar og Mjóafjarðar eru fluttir farþegar og frakt í reglubundnum áætlunarferðum.

4.3.3 Grunnnet.
Stofnvegir í grunnneti.
    Stofnvegir teljast allir til grunnnets nema Heydalsvegur.

Tengivegir í grunnneti:
    25     Þykkvabæjarvegur
    26     Landvegur
    32     Þjórsárdalsvegur
    33     Gaulverjabæjarvegur
             Hringvegur– Baldurshagi á Stokkseyri
    35     Biskupstungnabraut
             Bræðratunguvegur–Laugarvatnsvegur
             Hrunamannavegur–Gullfoss
    42     Krýsuvíkurvegur
             Vatnsskarð–Suðurstrandarvegur
    44     Hafnavegur
             Keflavíkurflugvöllur–Hafnir
    52     Uxahryggjavegur
             Þingvallavegur–Kaldadalsvegur
    83     Grenivíkurvegur
    94     Borgarfjarðarvegur
    208     Skaftártunguvegur
    250     Dímonarvegur
    253     Bakkavegur
    261     Fljótshlíðarvegur
             Hringvegur–Dímonarvegur
    430     Úlfarsfellsvegur
    431     Hafravatnsvegur
             Hringvegur–Úlfarsárvegur
    518     Hálsasveitarvegur
             Borgarfjarðarbraut–Kaldadalsvegur
    606     Karlseyjarvegur
             Reykhólasveitarvegur–Reykhólaþorp
    607     Reykhólasveitarvegur
             Vestfjarðavegur–Karlseyjarvegur
    622     Svalvogavegur
             Vestfjarðavegur á Þingeyri–flugvöllur
    631     Flugvallarvegur Ísafirði
    643     Strandavegur
             Djúpvegur–Drangsnesvegur
    645     Drangsnesvegur
             Strandavegur–Drangsnes
    731     Svínvetningabraut
             Kjalvegur–Hringvegur
    752     Skagafjarðarvegur
             Hringvegur–Héraðsdalsvegur
    809     Hauganesvegur
    821     Eyjafjarðarbraut vestri
             Miðbraut–Eyjafjarðarbraut eystri
    842     Bárðardalsvegur vestri
    846     Austurhlíðarvegur
             Hringvegur–Laugar
    848     Mývatnsvegur
    870     Kópaskersvegur
    931     Upphéraðsvegur
             Hallormsstaður–Hringvegur

Landsvegir í grunnneti:
    F26     Sprengisandsleið
    35     Kjalvegur
    F208     Fjallabaksleið nyrðri
    550     Kaldadalsvegur

Ferjuleiðir í grunnneti:
Vestmannaeyjar–Þorlákshöfn
Stykkishólmur–Brjánslækur
Hrísey–Árskógssandur

5. UMFERÐARÖRYGGISÁÆTLUN
5.1 Fjármál.
5.1.1 Tekjur og framlög.
Áætlun um fjáröflun.

Verðlag fjárlaga 2005, millj. kr. 2005 2006 2007 2008
Frá vegáætlun 200 300 300 300
Umferðaröryggisgjald 35 35 35 35
Sérstök fjárveiting til umferðaröryggismála 150 50 50 50
Til ráðstöfunar alls 385 385 385 385

5.2 Gjöld.
5.2.1 Rekstur og stofnkostnaður.

Verðlag fjárlaga 2005, millj. kr. 2005 2006 2007 2008
Ökumaður og farartæki 170 185 153 150
Áróður og fræðsla 79 89 100 100
Svartblettir, merkingar o.fl. 137 111 132 135
Samtals 385 385 385 385


Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.


1. INNGANGUR
    Uppbygging fjögurra ára áætlunar fyrir árin 2005–2008 er í samræmi við lög um samgönguáætlun, nr. 71/2002. Unnið hefur verið eftir þeirri stefnumótun sem lögð var fram í tólf ára samgönguáætluninni fyrir árin 2003–2014, sem og fjögurra ára áætlun áranna 2003–2006. Fyrsti kaflinn útskýrir þá stefnumótun og þau almennu samgönguverkefni sem unnið er að en því næst skiptist áætlunin upp í flugmálaáætlun, siglingamálaáætlun, vegáætlun og að lokum er í 5. kafla gerð grein fyrir umferðaröryggisáætlun stjórnvalda sem nú er í fyrsta skipti tekin með í samgönguáætlun.

1.1 Almenn samgönguverkefni.
    Samkvæmt samgönguáætlun fyrir árin 2005–2008 skal á tímabilinu unnið að verkefnum sem falla undir þau fjögur stefnumarkmið sem lagt var upp með í samgönguáætlun 2003– 2014. Ýmis verkefni eru enn í vinnslu frá fyrri áætlun og eru þau misjafnlega á veg komin þótt öðrum sé lokið. Hér á eftir er gerð grein fyrir helstu verkefnum sem stefnt er að að unnin verði á tímabilinu, en að öðru leyti er vísað til endurskoðunar samgönguáætlunar 2007–2018 sem fram undan er. Verkefnalistinn er ekki tæmandi þar sem reikna má með að á tímabilinu verði ráðist í mörg ný rannsóknar- og úttektarverkefni innan stofnana samgönguráðuneytis.

1.1.1 Markmið um greiðari samgöngur.

    Eftirfarandi markmið og verkefni sem tiltekin eru hér á eftir falla að meginmarkmiðum samgönguáætlunar 2003–2014:

a.    Farið verði yfir tilhögun og fjármögnun almenningssamgangna.
    Nefnd, skipuð af samgönguráðherra, hefur starfað við að móta stefnu um málefni almenningssamgangna milli þéttbýliskjarna fyrir næstu ár. Líta má á þetta sem fyrsta áfanga til að ná þeim markmiðum sem lagt var upp með í samgönguáætlun 2003–2014. Nefndin leggur til í skýrslu sinni að sérleyfi verði boðin út í samræmi við lög nr. 73/2001 til 2–3 ára. Jafnframt leggur hún til að eftir samruna sveitarfélaga verði unnið að því að sveitarfélög takist á hendur meiri ábyrgð á uppbyggingu og stjórnun almenningssamgangna á landi, en talið er að þetta muni m.a. stuðla að bættu þjónustustigi. Ljóst þykir að ef þetta verður ákveðið þarf að leggja verulega vinnu í þróun nýs kerfis almenningssamgangna á áætlunartímabilinu.

b.     Endurbætt verði stýring umferðarflæðis á höfuðborgarsvæðinu í samráði við sveitarfélögin.
    Hjá Vegagerðinni er áfram unnið við að endurbæta stýringu umferðarflæðis á höfuðborgarsvæðinu í samvinnu við sveitarstjórnir. Að verkefninu loknu er áætlað að umferð um stofnbrautir höfuðborgarsvæðisins verði jafnari en nú er með því að taka í notkun tölvustýrða samstillingu umferðarljósa á stofnbrautum höfuðborgarsvæðisins. Verkefnið hefur tekið lengri tíma en áður var áætlað, en stefnt er að því að þeim áfanga sem nú er unnið að ljúki eigi síðar en 2006.

c.     Tryggt verði að Ísland hafi fullan aðgang að gerfihnattakerfum sem komið verður upp til staðsetningar á sjó, landi og í lofti, svo sem GPS, EGNOS og Galileo.
    Í kjölfar undirritunar samnings, 7. júní 2001, milli Flugmálastjórnar og Evrópsku geimferðastofnunarinnar (ESA), á sviði leiðsögu með gervihnöttum, hafa verið settar upp tvær eftirlitsstöðvar á Íslandi sem tengjast EGNOS-gervihnattakerfi ESA. EGNOS er fyrsta skrefið í uppbyggingu evrópsks gervihnattaleiðsögukerfis (Galileo) sem mun byggjast á 30 gervihnöttum sem munu þekja allan hnöttinn. Þegar EGNOS-kerfið kemst í rekstur árið 2008 verður til fyrsta gervihnattaleiðsögukerfið sem er hannað og byggt með þarfir fyrirtækja og almennings í huga og mun kerfið auka nákvæmni og áreiðanleika staðsetninga GPS. Fullyrða má að fyrir samgöngumál skiptir GPS-gervihnattakerfið okkur Íslendinga miklu máli, sérstaklega hvað varðar nákvæmni í staðsetningu, öryggismál og mögulega framtíðargjaldheimtu á vegum. Fulltrúar frá samgönguráðuneyti, Vegagerðinni, Flugmálastjórn og Siglingastofnun auk fleiri aðila sitja nú í nefnd sem vinnur að framtíðarstefnumótun um uppbyggingu leiðsögukerfa.

1.1.2 Markmið um hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri samgangna.
    Eftirtalin verkefni falla að stefnu stjórnvalda um markmið um hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri samgangna sem lögð var fram í samgönguáætlun fyrir árin 2003–2014:

a.     Unnin verði úttekt og settar fram tillögur um hvernig nýta megi markaðsöflin við fjármögnun, uppbyggingu og rekstur samgangna frekar en nú er gert.
    Ákveðið hefur verið að framkvæmdir við samgöngumiðstöð fyrir Reykjavík hefjist í upphafi áætlunartímabilsins. Sérstök nefnd á vegum samgönguráðuneytisins, með aðild borgaryfirvalda og hagsmunaðila, hefur lokið störfum og komist að þeirri niðurstöðu að til greina komi að byggja slíka stöð á austursvæði Reykjavíkurflugvallar. Hún mun þjóna bæði flugi og farþegaflutningum á landi og tengja þannig saman helstu æðar almenningssamgangna í landinu. Tvær staðsetningar þykja koma til greina í þessu sambandi. Er önnur í Loftleiðahótelinu og hin norðanaustan við skrifstofur Flugleiða hf. Hugmynd er uppi um að fjármögnun og bygging samgöngumiðstöðvarinnar verði boðin út. Lagt er til að Hlíðarfótur verði lagður frá Hringbraut að samgöngumiðstöð samkvæmt þessari áætlun. Jafnframt verði unnin tillaga um framhald hans til Kringlumýrarbrautar í göngum á tímabili tólf ára samgönguáætlunar 2007–2018. Um er að ræða mjög stórt verkefni sem taka þarf afstöðu til á þessu tímabili
    Gert er ráð fyrir að Flugskóli Íslands hf. fái 22 millj. kr. á fjárlögum næstu árin en samkvæmt fjárlögum 2005 er heimilt að selja hlut ríkissjóðs í Flugskóla Íslands, og því munu einkaaðilar koma enn frekar að uppbyggingu og rekstri skólans.
    Starfshópur á vegum samgönguráðherra hefur lagt drög að stefnumótun um framtíðargjaldtöku í vegakerfinu. Starfshópurinn skilaði skýrslu til ráðherra í febrúar 2005 þar sem grunnur er lagður að stefnumótun um gjaldtöku og einkafjármögnun umferðarmannvirkja næstu árin. Næsta skref er að kanna möguleika á innleiðingu á nýju gjaldtökukerfi þar sem gjaldtaka mun taka sérstakt tillit til umhverfis-, umferðaröryggis- og notkunarþátta í vegakerfinu og gert er ráð fyrir að bein tillaga um slíkt kerfi komi fram í samgönguáætlun 2007–2018. Ástæða þess er m.a. að núverandi tekjustofn er þverrandi og er hugmynd uppi um að nýtt innheimtukerfi komi í stað núverandi skattlagningar á eldsneyti þar sem gætt verður persónuverndar og jafnræðis við gjaldtöku. Í þessu sambandi er Vegagerðin að láta þróa miðlægan stjórnbúnað til að ná sjálfvirkt í gögn um eknar vegalengdir úr farartækjum. Ef vilji er til verður þannig unnt að nota kerfið í framtíðinni í stað núverandi þungaskattsmæla í stórum bílum og síðan t.d. í öllum atvinnubílum. Enn fremur mælir ekkert á móti því að kerfið nái yfir allan bílaflotann ef ákveðið verður að taka upp gjaldtöku af umferð sem byggist á framangreindum atriðum.

b.     Skoðuð verði gjaldtaka af samgöngum með tilliti til jafnræðis samgöngugreina og notenda samgangna.
    Í apríl 2002 kom út athyglisverð skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um samkeppnisstöðu land- og sjóflutninga sem unnin var fyrir Hafnasamband sveitarfélaga. Til þess að fá gleggri mynd af stöðu mála, m.a. vegna þeirra breytinga sem orðnar eru í strandsiglingum, er hafið samstarfsverkefni Vegagerðarinnar, Flugmálastjórnar og Siglingastofnunar. Verkefnið er unnið af Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og felst í að kanna gjaldtöku og samfélagslegan kostnað sem rekja má beint til hverrar samgöngugreinanna þriggja. Vonast er til að niðurstaða verkefnisins geti skipt verulegu máli fyrir flutningsstefnu framtíðarinnar.

c.     Unnið verði að rannsóknum og þróun á viðmiðum og líkönum til þess að meta samgöngukerfið.
    Á vegum Flugmálastjórnar Íslands, Siglingastofnunar Íslands og Vegagerðarinnar var ákveðið að hefja samstarfsverkefni haustið 2004 í samvinnu við Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. Því er ætlað að kanna aðferðir við forgangsröðun framkvæmda hjá Vegagerðinni, Flugmálastjórn og Siglingastofnun, bera þær saman við aðferðir nágrannaþjóða okkar og leggja mat á það hvort þörf er á að endurskoða þær aðferðir sem nú eru notaðar við mat á framkvæmdum. Nýtt kerfi getur þannig leitt af sér nýja forgangsröðun á stærri verkefnum þar sem vægi t.d. umhverfisþátta og slysatíðni verður endurmetið. Vonast er til að endurskoðað kerfi fyrir forgangsröðun og arðsemismat muni veita stuðning við ákvarðanatöku um verkefni á samgönguáætlun í framtíðinni.

1.1.3 Markmið um umhverfislega sjálfbærar samgöngur.
    Stjórnvöld hafa í samgönguáætlun fyrir árin 2003–2014 m.a. sett inn markmið til að tryggja greiðar og umhverfisvænar samgöngur. Eftirfarandi verkefni falla að þessu markmiði:

a. Efldar verði rannsóknir sem stuðla að umhverfisvænni samgöngum.
    Mikilvægt er að minnka neikvæð umhverfisáhrif frá samgöngum og því brýnt að samgöngustofnanir vinni í nánu samstarfi við aðrar stofnanir og einkafyrirtæki við að uppfylla skuldbindingar Kyoto-samningsins. Lagt er til að áhersla verði lögð á umhverfismál samgangna við endurskoðun samgönguáætlunar 2007–2018.
    Enn fremur er lagt til að settur verði saman starfshópur Vegagerðarinnar, Flugmálastjórnar og Siglingastofnunar sem á tveggja ára fresti, við endurskoðun samgönguáætlunar, leggi fram stöðumatsskýrslu, undir nafninu Umhverfisvænir orkugjafar í samgöngum, þar sem fram komi staða þróunar á nýtingu vetnis og annarra orkugjafa í samgöngum bæði hérlendis og erlendis.
    Vegagerðin mun frá og með árinu 2006 leggja áherslu á umhverfismál í rannsóknaáætlun sinni. Siglingastofnun og Flugmálastjórn munu einnig leggja ríkari áherslu á þetta málefni á næstu árum í rannsóknaáætlunum sínum.

b.     Skilgreind verði líffræðilega mikilvæg hafsvæði og settar reglur um siglingar.
    Alþjóðlegar kröfur um umhverfisvernd hafa aukist verulega á síðustu árum. Hjá Siglingastofnun er áfram unnið að rannsóknum og mælingum á öryggi siglinga skipa á grunnslóð fyrir Suðvesturlandi en það er nauðsynlegur undanfari þess að leggja megi mat á þörfina fyrir reglur um takmörkun siglinga um þetta líffræðilega mikilvæga hafsvæði.

1.1.4 Markmið um öryggi í samgöngum.
    Í samgönguáætlun fyrir árin 2003–2014 voru sett inn markmið um að auka öryggi í samgöngum. Í kjölfar þess að umferðarstofa fluttist til samgönguráðuneytis er lögð áhersla á að átak í umferðaröryggismálum verði eitt af forgangsmálum þessa áætlunartímabils. Eftirfarandi verkefni falla að markmiðum um aukið öryggi í samgöngum.

a.     Unnið verði að sérstakri umferðaröryggisáætlun og framkvæmdaáætlun hennar þar sem markmiðið er að auka öryggi á vegum.
    Í framkvæmdaáætlun er verkefni sem miðar að því að draga úr hraðakstri með auknu aðhaldi á ökumönnum, með fræðslu og áróðri. Tvö verkefni sem varða ökuhraða koma til framkvæmda á árunum 2005–2008. Það fyrra varðar eftirlit á vegum þar sem hraðakstur er viðvarandi og slys eru tíð og hið síðara snýr að leiðbeinandi hraðamerkingum. Unnið verður að bættum merkingum á vegum og unnið að lagfæringum þekktra slysastaða, svokallaðra svartbletta. Tvö verkefni sem sérstaklega varða þjóðvegi í dreifbýli koma til framkvæmda á árunum 2005–2008. Hið fyrra snýr að eyðingu svartbletta en hið síðara að bættum girðingum við vegi þar sem slys vegna lausagöngu dýra eru tíð.
    Samkvæmt framkvæmdaáætlun er lögð áhersla á að auka bílbeltanotkun meðal ökumanna og farþega, svo og að draga úr ölvunarakstri. Eftirlit með ölvunarakstri verður aukið og stefnt að því að innleiða fræðslu um umferðaröryggi í öryggisstjórnun fyrirtækja ásamt því að gera umferðaröryggisfræðslu að föstum lið í námskrá grunnskóla.
    Unnið verður að aukinni notkun öryggisbúnaðar í hópferðabifreiðum ásamt því að fækka slysum á erlendum ökumönnum með sérstökum forvarnarverkefnum.

b.     Áfram verði unnið að öflugum rannsóknum sem stuðlað geta að auknu öryggi í samgöngum.
    Rannsóknir á slysum og atvikum í samgöngukerfinu eru mikilvægir þættir í því að ná settum markmiðum í samgöngumálum. Hjá Siglingastofnun er unnið að viðamikilli könnun á vatnsþéttleika fiskiskipa með tilliti til öryggis skipa og stöðugleika þeirra. Haldið verður áfram rannsóknum á áhrifum hávaða á hvíld og svefn skipverja, en þreyta er oft orsök slysa á sjó. Rannsóknir á ofhleðslu og stöðugleika minni fiskiskipa eru einnig verkefni sem unnið er að.
    Í undirbúningi eru ýmis mál sem lúta að menntun sjómanna, öryggisfræðslu, starfi öryggisfulltrúa um borð í skipum og öryggisstjórnunarkerfi. Áætlun um öryggi sjófarenda er hluti af samgönguáætlun en um hana vísast jafnframt til skýrslu samgönguráðherra sem lögð hefur verið fram á Alþingi.
    Í tilefni af aðild Íslands að Flugöryggisstofnun Evrópu (EASA) er Flugmálastjórn farin að taka þátt í þróun og innleiðingu nýrra reglna um flugöryggi í Evrópu sem byggjast á gildandi reglugerðum frá Flugöryggissamtökum Evrópu (JAA).
    Siglingastofnun hefur á sama hátt aðild að Siglingaöryggisstofnun Evrópu (EMSA).
    Flugmálastjórn, Siglingastofnun og Vegagerðin eru þátttakendur í sameiginlegu rannsóknarverkefni sem Veðurstofan vinnur að um veðurspár byggðar á reiknilíkani sem gefa nákvæmari spár. Markmið verkefnisins er að bæta þau gögn sem liggja til grundvallar veðurspám með reikningum á þróun lofthjúpsins í mjög þéttriðnu reiknineti. Vonast er til að verkefnið muni nýtast til að gera samgöngur öruggari í framtíðinni.
    Vegagerðin hafði frumkvæði að og var einn af stofnaðilum Rannsóknarráðs umferðaröryggismála, RANNUM. Áfram verður unnið að þessu átaksverkefni í umferðaröryggisrannsóknum og á árinu 2005 verður lögð áhersla á að nýta niðurstöður rannsókna undanfarinna ára til að koma í veg fyrir umferðarslys og draga úr afleiðingum slysa.

c.     Eflt verði upplýsingastreymi um hvers konar atvik og atburði í almennum samgöngum.
    Áfram verður lögð áhersla á að vinna að rannsóknum á slysum og miðla niðurstöðum þeirra þannig að draga megi lærdóm af. Fyrirhugað er m.a. að efla forvarnir með fræðslu, auglýsingum og með setningu nýrra reglna um öryggismál.
    Á vegum Flugmálastjórnar er unnið að því að auka og auðvelda stöðugt streymi upplýsinga um atvik í flugrekstri úr daglegum flugrekstri. Hluti af þessu verkefni felst í að undirbúa löggjöf, sem mun girða fyrir að slíkar upplýsingar, sem sendar eru flugmálayfirvöldum, séu síðar notaðar til sakfellingar.

2. FLUGMÁLAÁÆTLUN
Inngangur.
    Flugmálaáætlun er sá hluti samgönguáætlunar sem fjallar um þær framkvæmdir og rekstur sem eru á forræði Flugmálastjórnar Íslands. Þessi starfsemi skiptist í þrjá meginþætti, þ.e. stjórnsýslu, öryggiseftirlit og þjónustu við flugumferð. Áherslan í þeirri flugmálaáætlun sem hér birtist er einkum á rekstur og framkvæmdir vegna flugvalla- og flugumferðarþjónustu innan lands. Umsvif annarra þátta starfseminnar kemur þó skýrt fram í fjárhagsramma Flugmálastjórnar og umfjöllun um flugöryggismál sem birtist í almennum kafla samgönguáætlunar. Í þessu sambandi er rétt að geta þess að flugfloti landsmanna hefur vaxið mjög ört á undanförnum árum vegna aukinna umsvifa íslenskra flugrekenda. Í lok ársins 2004 eru flugvélar yfir 10 tonnum orðnar á níunda tug og þar af eru 76 stórar þotur sem eru notaðar til farþega- og vöruflutninga.
    Að undanförnu hafa orðið miklar breytingar á helstu viðfangsefnum á sviði flugsamgangna innan lands. Í upphafi ársins 2004 var sett reglugerð um íslenska flugvelli þar sem tilgreint er með hvaða hætti alþjóðlegum stöðlum og kröfum á sviði flugöryggis í byggingu og rekstri flugvalla skuli framfylgt hér á landi. Áður höfðu komið fram nýjar kröfur frá Alþjóðaflugmálastofnuninni um vottun alþjóðlegra flugvalla sem ákveðið var að kæmu til framkvæmda hér á landi árið 2005. Af þessu tilefni hefur verið tekið upp aðskilið eftirlit með flugvöllum sem flugöryggissvið Flugmálastjórnar annast. Þessu til viðbótar hafa nýjar og mjög auknar kröfur um flugvernd, þ.m.t. ný reglugerð Evrópusambandsins, komið til sögunnar. Framangreindar reglugerðir kalla á margs konar breytingar í rekstri og búnaði flugvallanna auk þess sem nauðsynlegt verður að flýta ýmsum framkvæmdum, einkum við gerð öryggissvæða. Meðfylgjandi áætlun um framkvæmdir í flugmálum tekur mið af þessum breyttu aðstæðum.
    Á árinu 2004 urðu miklar breytingar á mikilvægum tekjustofni flugmálaáætlunar, þ.e. flugvallagjaldinu, sem ekki var talið samræmast löggjöf Evrópusambandsins. Í stað þessa gjalds koma tveir nýir tekjustofnar, þ.e. flugvallaskattur og varaflugvallargjald. Flugvallaskatturinn er hinn sami fyrir alla brottfararfarþega, 382 kr., hvort sem um er að ræða innanlands- eða millilandaflug. Einnig greiða millilandafarþegar sérstakt varaflugvallargjald, 598 kr., sem notað er til að standa straum af þeim aukakostnaði sem felst í að reka flugvellina í Reykjavík, á Akureyri og á Egilsstöðum sem varaflugvelli fyrir millilandaflugið. Gert er ráð fyrir að þessir nýju tekjustofnar muni gefa álíka miklar heildartekjur og gamla flugvallargjaldið.

2.1 Fjármál.
Verðlagsgrundvöllur.
    Allar tölur í tillögunni eru settar fram á verðlagi fjárlaga 2005.

2.1.1 Tekjur og framlög.
    Ráðstöfunarfé Flugmálastjórnar samanstendur af mörkuðum tekjum, ríkistekjum, sértekjum og framlögum úr ríkissjóði.

Markaðar tekjur.
    Markaðar tekjur Flugmálastjórnar eru flugvallagjald og afgreiðslugjöld flugöryggissviðs.
Flugvallargjald skiptist í varaflugvallagjald sem brottfararfarþegar í millilandaflugi greiða annars vegar og flugvallaskatt hinsvegar. Varaflugvallagjaldinu er ætlað að standa undir þeim viðbótar rekstrar og fjárfestingarkostnaði sem hlýst af varaflugvallarhlutverki innanlandsflugvallanna í Reykjavík, á Akureyri og Egilsstöðum og er lagt á brottfararfarþega í millilandaflugi. Flugvallaskatturinn er hins vegar lagður á alla brottfararfarþega bæði í innanlands- og millilandaflugi. Gert er ráð fyrir að tekjur af varaflugvallagjaldi og af flugvallaskatti hækki um 3% á ári.

Ríkistekjur.
    Ríkistekjur Flugmálastjórnar eru m.a. lendingargjald sem greitt er af flugrekendum, eftirlitsgjöld loftfara og flugrekenda og prófgjöld vegna bóklegra og verklegra prófa.

Sértekjur.
    Sértekjur Flugmálastjórnar eru annars vegar tekjur af alþjóðaflugþjónustunni og hins vegar aðrar sértekjur stofnunarinnar. Áætlað er að kostnaður vegna þjónustu við alþjóðaflugið aukist í samræmi við áætlaða aukningu á umferð svo að notendagjöld verði óbreytt. Tekjur Alþjóðaflugþjónustunnar eru verulega háðar þróun gengis. Áætlunin er sett fram miðað við fast gengi en tekjur og gjöld haldast í hendur þar sem um er að ræða samning sem byggist á því að endurheimta kostnað. Tekjur af alþjóðaflugþjónustu miðast við að notendur greiði 95% af kostnaði við flugumferðarþjónustu milli landa. Ísland ber 5% kostnaðarins vegna þess hagræðis sem talið er felast í samningnum.

Viðskiptahreyfingar.
    Afborganir lána vegna framkvæmda á Reykjavíkurflugvelli hófust árið 2004 og koma
fram í áætluninni sem viðskiptahreyfingar.

2.2 Rekstur og þjónusta.
    Kostnaði vegna rekstrar og þjónustu í áætluninni er skipt niður í þrjá þætti: Í fyrsta lagi er um að ræða rekstur sem felur í sér yfirstjórn, eftirlit og öryggismál, flugvalla- og leiðsöguþjónustu og flugumferðarþjónustu innan lands. Í öðru lagi alþjóðaflugþjónustuna og í þriðja lagi framlag Íslands vegna samnings um alþjóðaflugþjónustu. Er þessi framsetning í samræmi við framsetningu fjárlaga. Kostnaðurinn, eins og tekjurnar, er settur fram á verðlagi ársins 2005 og er ekki gert ráð fyrir að hann breytist á tímabilinu, miðað við óbreyttar forsendur. Gert er ráð fyrir að við fjárlagagerð hvers árs sé tekið tillit til breytinga á launum og verðlagi og öðrum breytingum sem helgast af laga- eða reglugerðabreytingum eða vegna breytinga á alþjóðlegum kröfum, t.d. vegna aukins öryggiseftirlits sem boðað hefur verið. Gert er ráð fyrir að beint framlag úr ríkissjóði breytist ekki árin 2006–2008 en viðbótarútgjöldum verði mætt með ráðstöfun á viðbótartekjum sem tilkomnar eru vegna aukins umfangs flugrekenda og eða fjölgunar farþega.

2.2.1 Rekstur.
    Til rekstrar telst yfirstjórn flugvalla og leiðsöguþjónusta, flugumferðarþjónusta innan lands og eftirlits- og öryggismál.

Yfirstjórn.
    Til yfirstjórnar telst allur sameiginlegur rekstur, skrifstofa flugmálastjóra og fjármála- og stjórnunarsvið. Skrifstofa flugmálastjóra annast hvers konar stjórnsýslu auk þess að vinna að stefnumótun og samhæfingu á starfsemi stofnunarinnar og hlutafélaga í eigu hennar og bera ábyrgð á alþjóðlegum samskiptum. Þá heyrir rekstur flugvélar stofnunarinnar undir skrifstofuna. Fjármála- og stjórnunarsvið annast alla fjárumsýslu stofnunarinnar, þ.m.t. alþjóðaflugþjónustunnar, og starfsmannahald auk þess að sjá um hvers konar stoðrekstur við önnur svið hennar. Starfsemi yfirstjórnar hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum, í takt við aukin umsvif stofnunarinnar og ný verkefni, einkum á sviði starfsmannahalds.

Flugvalla- og leiðsöguþjónusta.
    Rekstur allra innanlandsflugvalla sem ekki eru í einkaeigu fellur undir þennan lið og fer stærstur hluti beins framlags úr ríkissjóði í rekstur flugvalla- og flugumferðarþjónustu innan lands. Erfiðlega gengur að ná endum saman í rekstri þessarar þjónustu og jafnframt að uppfylla þá staðla sem settir hafa verið af alþjóðlegum flugmálayfirvöldum. Síauknar kröfur um flugöryggi, flugvernd og gæði þjónustunnar kalla á aukinn rekstrarkostnað flugvalla. Áætlunarflugvellir á landinu eru árið 2004 tólf talsins, þar af tveir utan grunnnetsins. Aðrir flugvellir utan grunnnets eru tíu talsins. Flestir þeirra teljast vera sjúkraflugvellir þótt þeir nýtist einnig almennu flugi, þ.e. kennslu- og einkaflugi. Þá eru þrjátíu og fimm lendingarstaðir skráðir á landinu. Óhjákvæmilegt kann að reynast að draga úr þjónustu á mörgum þessara flugvalla og jafnvel að leggja einhverja þeirra af í ljósi minnkandi fjárframlags hins opinbera til þessa rekstrar. Á hinn bóginn hefur rekstur leiðsögu- og fjarskiptakerfa vegna flugs í innanlandsloftrýminu verið í föstum farvegi á undanförnum árum. Því er ekki gert ráð fyrir neinum stórum breytingum á þessu sviði á áætlunartímabilinu en aukin áhersla verður lögð á að nýta gervihnattakerfi í stað hefðbundinna flugleiðsögukerfa.

Flugumferðarþjónusta innan lands.
    Flugumferðarþjónusta í leiðarflugi innan lands, sem er veitt frá flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík, er rekin fyrir beint framlag ríkisins. Ein vinnustöð í flugstjórnarmiðstöðinni annast þessa þjónustu og er ekki fyrirsjáanleg nein breyting á umsvifum hennar á næstu árum. Þessi þjónusta nýtir sama búnað og kerfi eins og alþjóðaflugþjónustan sem felur í sér 80–90% af rekstri flugstjórnarmiðstöðvarinnar. Flugumferðarþjónusta er einnig veitt á flugvöllunum í Reykjavík, á Akureyri, á Egilsstöðum og í Vestmannaeyjum, en sú þjónusta telst kostnaðarlega til reksturs þessara flugvalla.

Eftirlits- og öryggismál.
    Hlutverk flugöryggissviðs vegna eftirlits- og öryggismála hefur hingað til aðallega beinst að lofthæfi flugvéla, flugrekstri og handhöfum hvers konar flugréttinda. Nú hefur eftirlit með flugvöllum og flugumferðarþjónustu bæst við þessi hefðbundnu verkefni auk flugverndar, þar sem kröfur vegna millilandaflugs hafa aukist stöðugt á undanförnum þremur árum. Í þessu sambandi hafa verið gefnar út tvær nýjar reglugerðir, þ.e. um íslenska flugvelli og um flugvernd. Þetta hefur í för með sér mikla aukningu á starfsemi bæði flugöryggissviðs og flugvalla- og leiðsögusviðs. Starfsliði flugöryggissviðs hefur þegar fjölgað vegna eftirlits og annarrar umsjónar með þessum nýju viðfangsefnum. Hjá flugvalla- og leiðsögusviði fjölgar starfsmönnum einnig vegna innra eftirlits, þróunar gæða- og öryggisstjórnunarkerfa, aukinna umsvifa í öryggis- og björgunarmálum og þjálfunar og umsýslu vegna gerðar og viðhalds rekstrarhandbóka og verklagsreglna. Til að uppfylla ákvæði reglugerðar um flugvernd er unnið að því að koma upp aðgangsstýringu að vernduðum svæðum flugvalla, skimun farþega, þjálfun starfsmanna og gerð handbóka og verklagsreglna. Þá er unnið að því að taka upp formlegt eftirlit með flugumferðarþjónustu í samræmi við alþjóðlegar kröfur og má búast við nýjum reglugerðum á því sviði í náinni framtíð. Auk framangreindra atriða mun áherslan í framkvæmd flugöryggismála beinast að því að efla enn frekar eftirlit með íslenskum flugrekstri sem hefur vaxið ört á undanförnum árum. Þannig voru á íslenskri skrá í árslok 2004 um 76 stórar flutningaþotur sem eru í rekstri í öllum heimsálfum. Aðild Íslands að Flugöryggisstofnun Evrópu (EASA), sem skiptir miklu í þessu sambandi, er nú tryggð og mun verða lögð mikil áhersla á að tilflutningur úr reglugerðarumhverfi Flugöryggissamtaka Evrópu (JAA) yfir í EASA gangi hratt og vel fyrir sig.

Rannsóknir.
    Þær rannsóknir sem falla undir þennan lið eru fjármagnaðar af flugmálaáætlun og hafa einkum beinst að ýmsum verkefnum tengdum innanlandsflugi, svo sem reiknilíkönum, áhættugreiningu, veðurmælingum og þróun í flugflutningum hér á landi. Einnig hafa hávaðamælingar við Reykjavíkurflugvöll verið fjármagnaðar af þessum lið. Þá verður unnið að því að efla hagrænar rannsóknir vegna flugsamgangna bæði innan lands og utan. Eins og fram kemur í samgönguáætlun til 12 ára er Flugmálastjórn virkur þátttakandi í fjölmörgum öðrum rannsóknarverkefnum sem flest tengjast flugumferðarþjónustu og eru kostuð af alþjóðaflugþjónustunni og færð þar til gjalda. Áformað er að auka þessar rannsóknir enn frekar til að styrkja undirstöður alþjóðaflugþjónustunnar hér á landi. Einkum er búist við að reglugerðir hins samevrópska loftrýmis (SEL) muni kalla á auknar rannsóknir á þessu sviði. Þessar rannsóknir verða að stærstum hluta fjármagnaðar af rekstri alþjóðaflugþjónustunnar og munu tengjast rannsóknarverkefnum Evrópusambandsins. Fyrst og fremst er um að ræða tæknileg verkefni, sem varða þróun flugstjórnarkerfisins og stuðla að því að tryggja þessa þjónustu í sessi hér á landi í vaxandi samkeppni frá nágrannalöndunum.

Minjar og saga.
    Hjá Flugmálastjórn hefur verið unnið að því að skrá sögu stofnunarinnar í þau sextíu ár sem liðin eru frá stofnun hennar og er sá kostnaður færður á þennan lið.

Alþjóðaflugþjónusta.
    Í frumvarpi að fjárlögum 2005 var rekstur Alþjóðaflugþjónustunnar, sem hingað til hefur verið rekin sem ríkisfyrirtæki samkvæmt B-hluta fjárlaga, færð í A-hluta fjárlaga með þeim breytingum sem því fylgja. Auk þeirrar starfsemi, sem fram fer í flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík, veita Flugfjarskipti ehf. og Veðurstofa Íslands þjónustu við alþjóðaflugið samkvæmt svonefndum „Joint Financing“ samningi milli íslenska ríkisins og 24 aðildarríkja samningsins. Flugfjarskipti ehf. er nýstofnað dótturfyrirtæki Flugmálastjórnar sem hefur fest kaup á og annast rekstur flugfjarskiptastöðvarinnar í Gufunesi sem áður var í eigu Símans. Auk Flugfjarskipta er Flugmálastjórn eigandi þróunarfyrirtækisins Flugkerfa hf. að tveimur þriðju hlutum á móti Háskóla Íslands. Þetta fyrirtæki annast einkum þróun kerfa fyrir flugumferðar- og fjarskiptaþjónustu. Daglega fljúga á bilinu 200–500 flugvélar um íslenska flugstjórnarsvæðið og greiðast 95% af kostnaði við þjónustuna af notendum hennar (þ.e. flugrekendum) en íslenska ríkið ber 5% kostnaðarins vegna þess hagræðis sem talið er felast í samningnum. Búast má við að tilkoma samevrópska loftrýmisins (Single European Sky) muni hafa mikil áhrif á starfsemi alþjóðaflugþjónustunnar á komandi árum.

Framlag Íslands vegna samnings um alþjóðaflugþjónustu.
    Hér er um að ræða 5% hlutdeild Íslands í kostnaði við alþjóðaflugþjónustu sem Flugmálastjórn Íslands, Veðurstofa Íslands og Flugfjarskipti ehf. veita.

2.2.2 Viðhald.
Yfirborð brauta og hlaða, bundið slitlag.
    Stærstu þættir viðhaldsverkefna eru tengdir malbiki, klæðingu og málningu á flugbrautum. Gert er ráð fyrir að meðalendingartími malbiks sé 18 ár ef útlögn hefur tekist vel og undirbygging er góð. Á 18 ára fresti er lagt nýtt 4 sm yfirlag. Milli þess sem yfirlög eru lögð verður að fara fram eftirfarandi viðhald: Á þriggja ára fresti fer fram holufylling og sprunguviðgerð. Á þriggja ára fresti er sprautað yfir með bindiefni. Heildarmagn malbikaðs yfirborðs í lok árs 2003 var um 517.250 m 2.
    Gert er ráð fyrir að meðalendingartími klæðingar sé átta ár ef útlögn hefur tekist vel og
undirbygging er í lagi. Ekki er gert ráð fyrir viðhaldi milli þess sem yfirlagnir fara fram. Axlir á snúningssvæðum brautarenda skal yfirleggja á fjögurra ára fresti. Í báðum tilvikum skal yfirleggja með einföldu slitlagi. Heildarmagn klæðingar í lok árs 2003 var um 589.100 m 2. Gert er ráð fyrir að mála skuli flugbrautir á þriggja ára fresti. Vegna yfirlagsviðhalds er lagt til að malbikaðar flugbrautir verði málaðar á þriggja ára fresti, en brautir með klæðingu á fjögurra ára fresti. Heildarmagn málaðra flata í lok árs 2003 voru um 43.800 m 2. Allir flugvellir með bundnu slitlagi eru metnir árlega og slitlag og málning endurnýjuð þar sem þörfin er mest.
    Þar sem mörg knýjandi verkefni liggja fyrir á flugvöllum landsins, einkum vegna flugöryggismála, er ekki kleift að byggja upp eigið fé viðhaldssjóðs til að standa að fullu straum af stærri viðhaldsverkefnum þegar þau eru áætluð. Því er nauðsynlegt að hægt sé að taka framkvæmdalán til þessara verkefna sem síðan verða greidd upp af tekjustofnum flugmálaáætlunar.

Byggingar, búnaður og önnur verkefni.
    Undir þennan lið fellur viðhald bygginga (burðarvirki og utan húss), búnaðar (svo sem hurðir), sérhæfðs rafmagns- eða fjarskiptabúnaðar og rekstrarkerfa að undanskildu viðhaldi hreyfanlegra tækja sem falla undir tækjasjóð. Gert er ráð fyrir auknum kostnaði árið 2005 vegna gæðahandbókar og nýrra reglugerða um flugvelli og flugvernd.

Ýmis verk vegna flugleiðsögu og tæknibúnaðar.
    Undir þennan lið falla ýmis ófyrirséð verkefni og endurnýjun vegna bilana sem upp koma á áætlanatímabilinu. Algengt er að búnaður, sem ekki var ráðgert að endurnýja á tímabilinu, bili með þeim hætti að endurnýjun reynist óhjákvæmileg. Til að halda endurnýjunarkostnaði í lágmarki hefur Flugmálastjórn notað ýmsan búnað lengur en æskilegt er og talsvert af rafeindabúnaði er orðinn um og yfir 30 ára gamall. Því er eðlilegt að slíkur búnaður bili meira en áður og eins getur reynst erfitt að fá varahluti í hann. Þá er ekki um annað að ræða en að endurnýja búnaðinn, enda yfirleitt um flugöryggisbúnað að ræða. Til viðbótar þarf að fjármagna kaup á kvörðunarbúnaði, mælitækjum og öðrum sameiginlegum búnaði sem notaður er fyrir alla flugvelli af þessum lið.

Tækjasjóður.
    Undir þennan lið falla tækjakaup til reksturs flugvalla, svo sem vegna snjóruðnings-, björgunar- og öryggismála. Við forgangsröðun er fyrst horft til öryggis- og björgunarmála.

2.2.3 Stofnkostnaður.
    Undir þennan lið falla allar framkvæmdir á flugvöllum aðrar en viðhald samkvæmt lið 2.2.2.

2.2.3.1 Framkvæmdir á einstökum flugvöllum í grunnneti.
Reykjavíkurflugvöllur.
Flughlað á austursvæði flugvallarins.
    Eldri áætlanir um endurbætur á flugvellinum miðuðust við að flughlað við skýli 1 yrði endurbyggt á árinu 2002. Nú er ráðgert að framkvæmdir við flughlað á austursvæði flugvallarins verði gert í tveimur áföngum, árið 2007 og árið 2008, miðað við að fljótlega verði byggð ný flugstöð með tilheyrandi flughlaði á austanverðu flugvallarsvæðinu.

Rif gamalla bygginga.
    Nokkrar byggingar eru hindranir í öryggissvæði brautar 19-01 og þær þarf að rífa og eru þær eftirfarandi: Flugskýli 8, Flugskýli 10, Vélageymslubraggi og Gamli flugturninn. Einnig eru þær fyrir akbraut Alfa meðfram hlaði við skýli 1. Þessar byggingar þarf að rífa eigi síðar en 2008. Rífa þarf skýli 7 sem er á byggingarreit nýrrar vélageymslu.

Hús fyrir björgunarbát.
    Núverandi hús var reist til bráðabirgða því skipulag á svæðinu við Nauthólsvík var í vinnslu og reiknað var með að byggja yfir bátinn þegar heildaraðstaða vegna siglingaaðstöðu ÍTR yrði byggð, enda yrði gert ráð fyrir björgunarbát FMS vegna Reykjavíkurflugvallar í nýju skipulagi. Nú stefnir í að af byggingu verði árið 2005.

Aðflugs- og leiðsögubúnaður.
    Gert er ráð fyrir að á tímabilinu verði fjarlægðarmæliviti endurnýjaður og endurbætur á aðflugsljósabúnaði fyrir N/S-flugbraut verði gerðar.

Fjarskiptabúnaður.
    Á árinu 1998 var fjarskiptastjórnbúnaður flugturnsins endurnýjaður og tengdur inn á sama stjórnkerfi og þjónar úthafsflugstjórninni. Í ljós kom að óhentugt er að láta eitt fjarskiptastjórnkerfi þjóna báðum þessum stöðum. Á árinu 2001 var sett upp lítið fjarskiptastjórnkerfi fyrir flugturninn. Reynt hefur verið að aðskilja móttakara og senda og eru allir móttakarar núna í turninum. Sendarnir eru í radarhúsi á flugvellinum, en það hús er hindrun og þarf að fjarlægja. Það þarf því að byggja nýtt hús sem er utan við hindranasvæðið. Áætlað er að reisa það ásamt mastri árið 2006.

Akureyrarflugvöllur.
Flugbrautir.
    Fyrirhuguð er yfirsprautun á malbiki árið 2005. Gera má ráð fyrir að þörf verði fyrir nýtt
malbiksyfirlag um eða upp úr árinu 2007. Þessar framkvæmdir falla undir viðhaldslið sem er ekki færður sérstaklega á einstaka flugvelli.

Endaöryggissvæði (RESA).
    Samkvæmt kröfum ICAO Annex 14 þá eiga að vera sérstök endaöryggissvæði (RESA) 90x90 metrar til viðbótar við flugbrautaröryggissvæði (Runway strip). Þessi svæði eru ekki til staðar og í stað þess að stytta braut verða þessi svæði byggð upp, á suðurenda árið 2006 og að norðanverðu árið 2007.

Akbrautir.
    Binda þarf yfirborð akbrauta, sem nú eru með malaryfirborði, frá flugskýlum að akbraut
inn á flughlað. Gert er ráð fyrir að ráðist verði í þessa framkvæmd árið 2005 og framhald á árunum 2006–2008.

Bílastæði.
    Bílastæði við flugvelli í flokki I skulu vera með bundnu slitlagi. Núverandi bílastæði eru aðeins að hluta með bundið yfirborð og er gert ráð fyrir að bæta úr því á árunum 2006 og 2007.

Aðflugs- og leiðsögubúnaður.
    Gert er ráð fyrir að stefnusendir verði endurnýjaður árið 2005.
    Á tímabilinu verður unnið að athugunum á endurbótum á aðflugi að Akureyrarflugvelli. Sérstaklega verða kannaðir möguleikar á nýtingu nýrrar tækni til blindaðflugs beint inn á flugbraut. Ljóst er að slíkt aðflug úr suðri verður að vera með óvenjulega bröttu aðflugshorni. Þá verða einnig gerðar athuganir á því að endurnýja aðflugsratsjá flugvallarins og kemur þá helst til greina búnaður sem byggist á nýrri tækni, en prófanir á þessum búnaði standa nú til dæmis yfir á flugvellinum í Innsbruck í Austurríki, og er 5 millj. kr. varið til þessa máls árið 2006.

Brautarlenging.
    Gerð verður könnun á þörf fyrir lengingu flugbrautarinnar á Akureyrarflugvelli og fyrsta áætlun um kostnað við slíka framkvæmd.

Egilsstaðaflugvöllur.
Flugbrautir.
    Ráðgerðar eru hefðbundnar yfirsprautanir og viðhald sem er greitt úr viðhaldssjóði.

Aðflugs- og leiðsögubúnaður.
    Á Egilsstaðaflugvelli eru engin aðflugsljós. Sérstaklega er brýnt að koma fyrir ljósum fyrir aðflug inn á flugbraut 04 sem er búin aðflugsstefnu- og aðflugshallasendum. Á árinu 2006 er ráðgert að reisa 900 m langa aðflugsljósalínu með 30 m milli ljósastæða. Að þeirri framkvæmd lokinni uppfyllir Egilsstaðaflugvöllur kröfur flokks I um ljósabúnað að því undanskildu að niðurfelld þröskulds- og endaljós vantar. Á tímabilinu mun fjarlægðarmæliviti verða endurnýjaður.

Bílastæði.
    Bílastæði við flugvelli í flokki I skulu vera með bundnu slitlagi. Núverandi bílastæði eru
aðeins að hluta með bundið yfirborð og er gert ráð fyrir að bæta úr því á árunum 2007 og 2008.

Endaöryggissvæði (RESA).
    Samkvæmt kröfum ICAO Annex 14 eiga að vera sérstök endaöryggissvæði (RESA) 90x90 metrar til viðbótar við flugbrautaröryggissvæði (Runway strip). Þessi svæði eru ekki til staðar eins og er, stytta þarf braut að sunnanverðu þannig að endaljós verða flutt og í staðinn verða sett akbrautarljós. Að norðanverðu verður svæðið byggt upp norðan við braut. Heimilað verður að hefja flugtök frá endum svæðanna og þannig styttist ekki flugtaksvegalengd en lendingarvegalengd úr norðri styttist um 90 metra. Framkvæmdir verða á suðurenda árið 2007 og að norðanverðu árið 2008.

Veðurbúnaður.
    Vindhraði og vindstefna eru mæld við snertipunkta beggja brautarenda. Árið 2003 var settur upp loftþrýstimælir með starfrænum útgangi og rakamæli á flugvöllinn. Árið 2008 er gert ráð fyrir að setja upp miðlægan búnað sem tengist öllum skynjurum, sér birtingu upplýsinga og söfnun og dreifingu gagna. Í lok árs 2009 mun veðurmælibúnaður á Egilsstaðaflugvelli uppfylla allar kröfur sem gerðar eru til þessa búnaðar á flugvöllum í flokki I.

Vararafstöð.
    Vararafstöð verður endurnýjuð árið 2008.

Brautarlenging.
    Gerð verður könnun á þörf fyrir lengingu flugbrautarinnar á Egilsstaðaflugvelli og fyrsta áætlun um kostnað við slíka framkvæmd.

Vestmannaeyjaflugvöllur/Bakki.
Flugbrautir.
    Ráðgert er hefðbundið viðhald sem fjármagnað er úr viðhaldssjóði.

Flughlað.
    Flughlað þarf að stækka á Bakka eftir að ný flugstöð hefur verið tekin í notkun, einnig vegna þess að núverandi hlað er að hluta inni á öryggissvæði brautar.Gert er ráð fyrir að flughlaðið verði stækkað árið 2006 og kostnaður verði um 12 millj. kr.

Öryggissvæði.
    Öryggissvæði brautanna í Vestmannaeyjum eiga að ná 75 m út frá miðri braut til hvorrar hliðar. Þessu atriði er mjög áfátt á vellinum og á mörgum stöðum er öryggissvæði utan brautar næstum ekkert. Staðhættir eru þannig að ógerlegt er að uppfylla þessa kröfu að fullu, en víða er hægt að laga til og að því er stefnt. Ekki hefur verið gerð heildaráætlun um umfang verksins, en gert er ráð fyrir að vinna fyrir 8 millj. kr. árið 2005 og halda síðan áfram á síðari tímabilum áætlunarinnar. Öryggissvæði á Bakka uppfylla kröfur.

Sandgeymsla.
    Sárlega vantar sandgeymslu því núverandi geymsla er að falli komin og þar að auki allt of lítil. Gert er ráð fyrir að keypt verði gamalt flugskýli á vellinum og því breytt í sandgeymslu.

Flugturn.
    Árið 1999 var efsti hluti flugturnsins í Vestmannaeyjum endurnýjaður ásamt gluggum og klæðningu að utan. Turninn sjálfur er einangraður að innan í trégrind og klætt innan á með plötum. Gert er ráð fyrir að einangrun og klæðning að innan, neðan við glerturninn, verði endurnýjuð árið 2005. Kostnaður er áætlaður um 5 millj. kr. Þá mun turninn uppfylla kröfur sem gerðar eru til flugturna í flokki II.

Aðflugsljós.
    Á árinu 2006 er ráðgert að setja upp aðflugsljós inn á flugbraut 13. Lagt er til að það verði svokölluð eltiljós í samræmi við staðla FAA eins og sett voru upp í Grímsey árið 2004.

Ísafjarðarflugvöllur/Þingeyri.
Flugbrautir.
    Ráðgert er hefðbundið viðhald sem er greitt úr viðhaldssjóði.

Flugbraut Þingeyri.
    Á Þingeyri verður brautin endurbyggð ásamt öryggissvæðum og lengd þannig að hún nýtist sem þverbraut fyrir Ísafjörð og hamli ekki burðargetu Fokker 50. Áætlað er að hefja framkvæmdir árið 2005 og ljúka þeim árið 2006.

Öryggissvæði.
    Öryggissvæði brautar eiga að ná 75 m út frá miðri braut til hvorrar hliðar. Þessu atriði er mjög áfátt á vellinum og á mörgum stöðum er öryggissvæði utan brautar næstum ekkert. Staðhættir eru þannig að ógerlegt er að uppfylla þessa kröfu að fullu, en víða er hægt að laga til og að því er stefnt. Verið er að undirbúa útboð á mögulegum lagfæringum öryggissvæðisins og verður verkið unnið á árunum 2004 og 2005.

Flugbrautarljós.
    Kant- og þröskuldsljós á flugbrautinni eru 45 W og komin til ára sinna og viðhald orðið mikið. Engin aðflugshallaljós eru til staðar. Vegna hindrana í umhverfinu eru lendingar aðeins leyfðar við sjónflugsskilyrði og því hefur ekki verið talin ástæða til uppsetningar á aðflugshallaljósum. Flugtak af flugbraut 09 er leyft í myrkri. Vegna þessa eru hindranaljós í Kirkjubólshlíð og leifturljós í Arnarnesi og í Hnífsdal. Mjög aðkallandi er að endurnýja allar lagnir í brautinni á Ísafirði og brautarljósin þar. Áætlað er að gera það 2007.

Bílastæði.
    Núverandi bílastæði er með malaryfirborði að mestum hluta og þegar flugvélar eru að snúa á flughlaði þá kemur stundum fyrir að möl á bílastæði fýkur upp og lendir á bílum. Því er nauðsynlegt að binda yfirborð bílastæða, auk þess sem það þykir lágmarkskrafa til bílastæða við flugstöðvar í dag. Áætlað er að gera þetta árið 2007.

Sauðárkróksflugvöllur.
Flugbraut.
    Ráðgert er hefðbundið viðhald sem er greitt úr viðhaldssjóði.

Raforkudreifikerfi.
    Vararafstöð er ekki til staðar. Áætlað er að kaupa og setja upp vararafstöð 2008.

Hornafjarðarflugvöllur.
Flugbraut.
    Ráðgert er hefðbundið viðhald sem er greitt úr viðhaldssjóði.

Raforkudreifikerfi.
    Á Hornafjarðarflugvelli er lokið við lagningu stofnrörakerfis fyrir raforkudreifikerfi. Búið er að undirbúa uppsetningu vararafstöðvar sem ráðgert er að setja upp á árinu 2006. Vararafstöðin verður í vélageymslu. Áætlaður kostnaður er 5 millj. kr. Að uppsetningu lokinni mun raforkudreifikerfið uppfylla öll skilyrði sem sett eru til slíks kerfis í flokki II.

Bíldudalsflugvöllur.
Flugbraut.
    Ráðgert er hefðbundið viðhald sem er greitt úr viðhaldssjóði.

Öryggissvæði.
    Verja þarf brún öryggissvæðis sem snýr að sjó fyrir úrrennsli.

Þórshafnarflugvöllur.
Flugbraut.
    Ráðgert er hefðbundið viðhald sem er greitt úr viðhaldssjóði.

Raforkudreifikerfi.
    Vararafstöð er ekki til staðar. Áætlað er að kaupa og setja upp vararafstöð 2007.

Grímseyjarflugvöllur.
Flugbraut.
    Ráðgert er hefðbundið viðhald sem er greitt úr viðhaldssjóði.

2.2.3.2 Framkvæmdir á áætlunarflugvöllum utan grunnnets.
Gjögurflugvöllur.
Flugbraut.
    Vinna þarf nýtt efni í malarslitlag árið 2006 til að viðhalda slitlaginu. Gert er ráð fyrir að vinna við öryggissvæði hefjist árið 2008.

Raforkudreifikerfi.
    Vararafstöð er ekki til staðar. Áætlað er að kaupa og setja upp vararafstöð 2005.

2.2.3.3 Framkvæmdir á öðrum flugvöllum og lendingarstöðum.
Flugbrautir og hlöð.
    Nær allar flugbrautir utan áætlunarvalla eru með malarslitlagi sem þarfnast viðhalds, en því hefur ekki verið sinnt sem skyldi á undanförnum árum vegna fjárskorts og nú er komið að því að nokkuð margir vellir þarfnast verulega viðhalds eða endurgerðar. Öryggissvæði þarf víða að lagfæra. Margir vellir hafa verið teknir af skrá undanfarin ár þar sem ekki hefur verið hægt að sinna eðlilegu viðhaldi. Verið er að vinna að forgangsröðun þessara verkefna í samvinnu við Almannavarnir ríkisins, landlækni og aðra notendur.

Byggingar.
    Á mörgum þessara flugvalla á að vera hús fyrir flugradíóþjónustu og á nokkrum stöðum þarf að gera gagngerar endurbætur á þessum húsum. Einnig eru lítil hús, „píramídar“ sem
einnig þjóna sem neyðarskýli, úr sér gengin og hafa þau verið tekin niður sums staðar. Þar af leiðir að nauðsynlegt er að hefja endurnýjun á þeim. Gert er ráð fyrir að þessar framkvæmdir hefjist árið 2005.

Aðflugs- og flugöryggisbúnaður.
    Vegna breytinga á flugsamgöngum á síðastliðnum árum og nú síðast nýrrar reglugerðar um flugvelli eru þó nokkrir flugvellir sem nú flokkast sem lendingarstaðir en voru áður í flugvallaflokkum III og IV með aðflugsbúnað, þ.e. ljósa- og blindaðflugsbúnað, sem ekki er nauðsynlegur miðað við þann flokk sem flugvöllurinn er í. Í flestum tilvikum er þessi búnaður kominn til ára sinna og illmögulegt að gera við hann nema með miklum tilkostnaði þegar hann bilar. Ljóst er að takmörkuðu fjármagni til flugmálaframkvæmda verður að forgangsraða og ganga þá fyrir framkvæmdir við ljósa- og blindaðflugsbúnað á áætlunarflugvöllum í grunnneti. Til að komast hjá kostnaði vegna endurnýjunar slíks búnaðar á lendingarstöðum verður hann lagður niður í áföngum en þess í stað verður stefnt að notkun GPS-aðflugstækni á þeim. Þó verður tekið tillit til öryggissjónarmiða, svo sem vegna sjúkra- og neyðarflugs, t.d. á Rifi.

2.2.3.4 Önnur mannvirki, búnaður og verkefni.
    Flugleiðsögukerfi einstakra flugvalla eru nú flokkuð með viðeigandi flugvelli, en leiðarflugsaga, sem og þau kerfi sem eru sameiginleg öllum flugvöllum, eru flokkuð hér. Þessi verkefni eru tengd gervihnattaleiðsögu, flugprófanabúnaði og veðurupplýsingakerfum. Einnig eru hér rannsóknarverkefni, kostnaður vegna hlutdeildar Íslands í verkefnum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar og flugvernd og öryggismál auk liða til að koma til móts við aðkallandi verkefni sem upp geta komið.

Flugstjórnarmiðstöð.
    Af þessum lið er greiddur hlutur Íslands í framkvæmdum Alþjóðaflugþjónustunnar.

Leiðarflug.
    Til leiðarflugs telst allur búnaður sem er nauðsynlegur til leiðsögu milli einstakra flugvalla. Þessi búnaður skiptist í vita (NDB, VOR, DME) og fjarskiptabúnað.

GNSS/AIS-upplýsingaþjónusta.
    Af þessum lið greiðist kostnaður Flugmálastjórnar við þátttöku í þróun gervihnattaleiðsögu en GNSS stendur fyrir Global Navigation Satellite Systems. Gervihnattaleiðsaga er nú þegar orðin grunnkerfi til staðsetningar hér á landi og mun á komandi árum verða notuð í auknum mæli í stað hefðbundinnar leiðsögutækni. Mikilvægt er að ný kerfi eins og EGNOS og GALILEO, sem verið er að koma upp að frumkvæði Evrópusambandsins, verði notuð til hins ýtrasta til staðsetningar í lofti, á sjó og á landi. Auk vinnu við þróun tæknibúnaðar eru hönnun, mælingar, flugprófanir og útgáfa GPS-aðflugsferla einnig kostaðar af þessum lið. Einnig er hér gert ráð fyrir fjárfestingarkostnaði vegna útgáfu á AIP-flugmálahandbókinni. Alþjóðaflugmálastofnunin gerir nú kröfur um gæðakerfi í meðhöndlun flugupplýsinga og
mælir með ISO-vottun á því ferli. Flugmálastjórn hefur lokið við gæðakerfi fyrir þetta upplýsingaflæði og er að vinna að því að fá kerfið vottað.

Flugprófunarbúnaður.
    Flugprófanadeild Flugmálastjórnar sér um flugprófanir á öllum flugleiðsögubúnaði á Íslandi sem rekinn er af Flugmálastjórn. Auk þess sér flugprófanadeild um flugprófanir á ákveðnum búnaði á Keflavíkurflugvelli fyrir hönd bandarísku flugmálastjórnarinnar (FAA), í Grænlandi fyrir hönd grænlensku flugvallastjórnarinnar (GAA), á Vagar-flugvelli í Færeyjum fyrir hönd Vagar-flugvallar og á öllum ratsjám í íslenska flugstjórnarsvæðinu sem nýttar eru af alþjóðaflugþjónustunni. Öll þjónusta fyrir þriðja aðila er veitt samkvæmt sérstökum samningum og greidd af viðkomandi aðilum. Til þessara verkefna er notuð flugvél Flugmálastjórnar, TF-FMS, sem er búin sérstökum flugprófanabúnaði. Núverandi flugprófanabúnaður, sem var tekinn í notkun árið 1976, er orðinn endurnýjunar þurfi.
    Á árunum 2002 og 2003 var kannað hvaða flugprófanabúnaður væri í boði til endurnýjunar. Ljóst var að um tvær leiðir var að ræða í endurnýjun, annars vegar að kaupa tilbúinn búnað og hins vegar að láta þróa hann. Með því að þróa hugbúnaðinn innan lands en kaupa vélbúnaðinn má fá flugprófanabúnað sem er vel lagaður að þörfum flugprófanadeildar, en hins vegar er áhættan meiri en við kaup á tilbúnu kerfi. Vinnuhópur innan Flugmálastjórnar hefur lagt mat á þessar tvær leiðir og mælt með því að búnaðurinn verði hannaður á vegum aðila innan lands en með því skilyrði að Flugmálastjórn eigi rétt til aðlögunar og breytinga á kerfinu til eigin nota. Á þennan hátt er hægt að lengja endingartíma kerfisins þar sem Flugmálastjórn hefur yfirráð yfir öllum kerfisþáttum. Í lok ársins 2004 var undirritaður þróunarsamningur við Flugkerfi hf. um endurnýjun á flugprófanabúnaðinum. Áætlaður kostnaður verkefnisins er 106 millj. kr og verklok eru áætluð í árslok 2005. Þar sem flugprófanabúnaðurinn er nýttur fyrir fleiri aðila en íslenska flugvelli er eðlilegt að flugmálaáætlun greiði fyrir hann í hlutfalli við notkun. Flugmálaáætlun mun greiða á árinu 2005 40 millj. kr. til þessa verkefnis.

Veðurupplýsingakerfi.
    Á tímabilinu 2005–2008 er ráðgert að vinna að því að koma upp stöðluðum búnaði sem safnar saman veðurupplýsingum frá flugvöllum. Þetta er ákaflega mikilvægt til að tryggja auðvelda dreifingu þessara upplýsinga og einnig til að tryggja að þær séu geymdar til síðari úrvinnslu. Einnig er nauðsynlegt að endurnýja veðurbúnað sem er orðinn mjög gamall og ófáanlegur. Því er gert ráð fyrir að þessi liður fjármagni einnig nauðsynlega, ófyrirséða endurnýjun á veðurmælibúnaði á flugvöllum og minni viðbótarbúnað sem þarf til að flugvellir uppfylli kröfur til veðurbúnaðar fyrir viðkomandi flokk. Nauðsynlegt er að hafa þennan lið um 5–10 millj. kr. framan af tímabilinu en lægri á seinni hlutanum því að veðurbúnaðurinn er orðinn mjög gamall og óáreiðanlegur og komið að endurnýjun á talsverðum búnaði.

Flugvernd og öryggismál.
    Undir þennan lið falla ráðstafanir á jörðu niðri, vegna öryggis og verndunar á fólki, loftförum og mannvirkjum. Með hugtakinu „öryggi“ (e. safety) er átt við ráðstafanir til að koma í veg fyrir að fólk geti farið sér að voða á og við flugvelli. Með hugtakinu „vernd“ (e. security) er átt við ráðstafanir til að koma í veg fyrir ólögmætt athæfi. Kröfur um ráðstafanir sem gera þarf vegna flugverndar og öryggismála koma m.a. fram í reglugerð um flugvelli, væntanlegri reglugerð um flugvernd og regluverki Evrópusambandsins og ICAO. Kröfur á þessu sviði hafa aukist til mikilla muna undanfarin ár og þá ekki síst í kjölfar árásanna á Bandaríkin 11. september 2001. Undir þennan lið fellur ýmis kostnaður vegna ráðgjafaþjónustu, starfsliðs og búnaðar á þessu sviði.
    Vegna innleiðingar á flugverndarráðstöfunum var sérfræðingur verkefnaráðinn. Unnið hefur verið að lokafrágangi og innleiðingu á aðgangsstjórnunarkerfi Reykjavíkurflugvallar. Einnig hefur verið unnið að þjálfun starfsfólks í flugvernd. Þar sem kröfur á sviði flugverndar eru enn í mótun, m.a. vegna innleiðingar á reglugerðum ESB, hefur umfang og hraði á innleiðingum flugverndarráðstafana á flugvöllum FMS tekið mið af því.

Leiðréttingar og brýn verkefni.
    Margar kostnaðaráætlanir í flugmálaáætlun eru gerðar með talsverðum skekkjumörkum þar sem þær verður oft að byggjast á frumáætlunum. Þá koma stundum til brýn verkefni sem verður að sinna, t.d. vegna flugöryggismála. Reynsla undanfarinna ára hefur sýnt að þessi liður má undir engum kringumstæðum vera lægri en 20 millj. kr. á ári, en þessi upphæð er aðeins 4,5 % af ráðstöfunarfé til framkvæmda.

Þróun og frumáætlanir.
    Af þessum lið eru greiddar frumáætlanir og rannsóknir vegna væntanlegra framkvæmdaverkefna sem ekki hafa verið skilgreind sem slík auk þróunar og kaupa á ýmsum upplýsingakerfum vegna framkvæmda og viðhalds.

Stjórnunarkostnaður.
    Undir stjórnunarkostnað fellur allur kostnaður við umsýslu verkefna, þ.m.t. áætlanagerð, bókhald og eftirlit. Reynsla undanfarinna ára sýnir að nauðsynlegt er að leggja aukna áherslu á áætlanagerð og umsýslu með framkvæmdaverkefnum.

2.2.4 Flokkun flugvalla eftir þjónustustigi.
    Til að stuðla að markvissri forgangsröðun verkefna hefur flugvöllum verið skipt í þrjá
flokka. Fyrir hvern flokk eru skilgreindar kröfur um eftirfarandi þætti:
     a.      Flugbrautir.
     b.      Öryggissvæði.
     c.      Hlöð.
     d.      Bílastæði.
     e.      Flugturn.
     f.      Flugstöð.
     g.      Tækjageymslu.
     h.      Sandgeymslu.
     i.      Slökkvi- og björgunarbúnað.
     j.      Flugvernd.
     k.      Snjóhreinsibúnað.
     l.      Flugleiðsögubúnað.
     m.      Fjarskiptabúnað.
     n.      Veðurmælibúnað.
     o.      Flugbrautarljós.
     p.      Hlaðlýsingu.
     q.      Raforkudreifikerfi.
    Síðan er einstökum flugvöllum skipað í viðeigandi flokka og færð rök fyrir flokkuninni sem m.a. byggist á umferð síðustu ár, umferðarspá fyrir næstu ár, stöðu flugvallarins í byggð og landslagi umhverfis flugvöllinn.

Flugvöllur I (alþjóðaflugvellir).
    Í þessum flokki eru flugvellir sem þjóna innanlandsflugumferð flugvéla á borð við Fokker 50 og ATR42. Einnig eiga flugvellir í þessum flokki að geta þjónað a.m.k. sem varaflugvellir fyrir þotuflugumferð í stærðarflokki Boeing 757 eða sambærilegra véla. Mannvirki eins og flugbrautir, flughlöð, flugstöðvar, bílastæði og þess háttar eiga að geta þjónað a.m.k. einni fullhlaðinni þotu til viðbótar við hefðbundna umferð. Tækjabúnaður skal þannig samsettur að bilun í einu tæki valdi ekki truflun á rekstri flugvallarins. Þetta á við um raforkukerfi, rafeindakerfi og tækjabúnað. Allur búnaður á flugvellinum, bæði aðflugstæki og ljósabúnaður, skal uppfylla kröfur sem gerðar eru til flugvalla með CAT I nákvæmnisaðflug. Gerð er krafa til þess að hægt sé að opna flugbraut á innan við 30 mínútum miðað við 10 sm jafnfallna snjóþekju. Þá er miðað við að snjór sé ruddur og honum sópað í garða við brautarkanta. Gerð er krafa um að hægt sé að ryðja og blása öllum snjó út fyrir flugbrautarljós á innan við fjórum klukkustundum.
     Slökkvi- og viðbúnaðarþjónusta: Tæki og mannafli uppfylli slökkviflokk 5 að staðaldri og hægt sé að auka viðbúnað í slökkviflokk 7 með lágmarksfyrirvara.
    Eftirfarandi áætlunarflugvellir eru í flokki I: Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvöllur.

Flugvöllur II (áætlunarflugvellir fyrir 19 farþega flugvélar og stærri).
    Í þessum flokki eru flugvellir sem þjóna innanlandsflugumferð flugvéla, eftir því sem við á, á borð við Fokker 50, ATR42, Dornier, Twin Otter og Metro. (Nokkrir flugvellir eru með takmarkanir á flugvélagerð.) Mannvirki eins og flugbrautir, flughlöð, flugstöðvar, bílastæði og þess háttar eiga að geta annað a.m.k. tveimur flugvélum í þessum stærðarflokki samtímis. Búnaður flugvallarins skal þannig samsettur að allur búnaður sem er í notkun í aðflugi skal uppfylla það skilyrði að bilun í einu tæki valdi ekki röskun á aðfluginu. Hins vegar er ekki gerð krafa um að allur búnaður sem er nauðsynlegur til að opna flugbraut uppfylli þetta skilyrði. Fyrir flugvelli í þessum flokki er gerð krafa um a.m.k. grunnaðflugsbúnað (Non Precision Approach). Slíkt aðflug getur byggst á hringvitum (NDB) eða GPS-leiðsögu.
     Slökkvi- og viðbúnaðarþjónusta: Tæki og mannafli uppfylli slökkviflokk 5 til 2. Í vissum tilfellum er hægt að hækka þjónustustig. Nánari upplýsingar um flokkun eru gefnar upp í flugmálahandbók AIP.
    Eftirfarandi áætlunarflugvellir eru í flokki II: Vestmannaeyja-, Ísafjarðar- og Þingeyrarflugvöllur, Bíldudals-, Grímseyjar-, Gjögur-, Hornafjarðar-, Sauðárkróks-, Vopnafjarðar-, Þórshafnar- og Bakkaflugvöllur.

Lendingarstaðir (aðrir flugvellir og lendingarstaðir).
    Í þessum flokki eru, æfinga- og kennsluflugvellir og aðrir lendingarstaðir sem þjóna minnstu flugvélunum. Flugvellirnir eru flestir án flugradíóþjónustu og ómannaðir.
    Eftirfarandi eru lendingarstaðir: Blönduóss-, Húsavíkur-, Norðfjarðar-, Patreksfjarðar-, Raufarhafnar-, Rifs-, Reykjahlíðar-, Selfoss-, Siglufjarðar- og Stykkishólmsflugvöllur, Arngerðareyri, Breiðdalsvík, Borgarfjörður eystri, Búðardalur, Dagverðará, Djúpivogur, Fagurhólsmýri, Fáskrúðsfjörður, Flúðir, Hella, Kópasker, Geysir, Grímsstaðir, Gunnarsholt, Herðubreiðarlindir, Hólmavík, Húsafell, Hveravellir, Króksstaðarmelar, Ingjaldssandur, Kaldármelar, Kerlingafjöll, Kirkjubæjarklaustur, Melgerðismelar, Nýidalur, Reykhólar, Reykjanes, Skálavatn, Skógarsandur, Sprengisandur, Stóri-Kroppur, Vík og Þórsmörk.

2.3 Flokkun flugvalla eftir hlutverki.
2.3.1 Flugvellir í grunnneti.
    Eftirfarandi áætlunarflugvellir eru í grunnneti: Reykjavíkur-, Akureyrar-, Egilsstaða-, Vestmannaeyja/Bakka-, Ísafjarðar/Þingeyrar-, Hornafjarðar-, Sauðárkróks-, Grímseyjar-, Bíldudals- og Þórshafnarflugvöllur.

2.3.2 Áætlunarflugvellir utan grunnnets.
    Eftirfarandi eru áætlunarflugvellir utan grunnnets: Vopnafjarðar- og Gjögurflugvöllur.

2.3.3 Aðrir flugvellir og lendingarstaðir utan grunnnets.
    Eftirfarandi eru aðrir flugvellir utan grunnnets: Húsavík, Norðfjörður, Patreksfjörður, Raufarhöfn, Reykjahlíð, Rif, Siglufjörður, Blönduós, Sandskeið og Stykkishólmur.
    Aðrir lendingarstaðir eru: Arngerðareyri, Breiðdalsvík, Borgarnes, Dagverðará, Fagurhólsmýri, Fáskrúðsfjörður, Flúðir, Hella, Geysir, Grímsstaðir, Borgarfjörður eystri, Búðardalur, Djúpivogur, Gunnarsholt, Herðubreiðarlindir, Húsafell, Hólmavík, Króksstaðamelar, Hveravellir, Ingjaldssandur, Kaldármelar, Kerlingarfjöll, Kirkjubæjarklaustur, Kópasker, Melgerðismelar, Nýidalur, Reykhólar, Reykjanes, Selfoss, Skálavatn, Skógasandur, Stóri- Kroppur, Sprengisandur, Vík og Þórsmörk.

3. SIGLINGAMÁLAÁÆTLUN
Inngangur.
    Hinn 13. mars 2003 voru samþykktar á Alþingi tvær þingsályktanir um samgönguáætlun. Annars vegar var um að ræða langtímaáætlun fyrir árin 2003–2014 og hins vegar fjögurra ára áætlun fyrir árin 2003–2006. Siglingamálaáætlun er hluti þessara áætlana og tekur hún til verkefna sem eru á forræði Siglingastofnunar Íslands og voru þarna í fyrsta skipti sameinaðar í eitt, hafnaáætlun, sjóvarnaáætlun og áætlun um öryggi sjófarenda en að auki er bætt við rekstri Siglingastofnunar Íslands. Langtímaáætlunin skal endurskoðuð á fjögurra ára fresti en fjögurra ára áætlunin á tveggja ára fresti.
    Siglingamálaáætlun 2003–2006 byggðist á hafnalögum, nr. 23/1994, en tveimur dögum eftir að þingsályktanir um samgönguáætlun voru samþykktar á Alþingi eða 15. mars 2003 voru samþykkt ný hafnalög, nr. 61/2003. Lögin öðluðust gildi 1. júlí 2003 en koma þó ekki að fullu til framkvæmda fyrr en árið 2007. Í samræmi við ákvæði nýju laganna mun ríkið draga saman seglin í fjárstuðningi til nýframkvæmda í höfnum og þá sérstaklega í stærri höfnunum. Á móti kemur að gjaldskrá hafnanna hefur verið gefin frjáls, innheimtu sérstaks vörugjalds hefur verið hætt og svigrúm hafnanna til tekjuöflunar hefur að sama skapi rýmkast. Þá er rekstur hafna orðinn virðisaukaskattsskyldur þannig að innskattsréttur hefur myndast.
    Siglingamálaáætlun nú nær yfir árin 2005–2008 og byggist á hafnalögum frá 2003 en í II. ákvæði til bráðabirgða er þó einnig vísað til eldri laga en þar segir:
    „Þrátt fyrir 24. gr. þessara laga er ríkissjóði heimilt að styrkja framkvæmdir í höfnum samkvæmt samþykktri hafnaáætlun 2001–2004, sbr. eldri hafnalög, nr. 23/1994, með síðari breytingum. Jafnframt er heimilt að styrkja framkvæmdir í siglingamálakafla samgönguáætlunar 2003–2006 á grundvelli eldri hafnalaga, nr. 23/1994, með síðari breytingum. Áður skal þó liggja fyrir áætlun Siglingastofnunar Íslands um hvernig nýta megi fjármuni best við að gera hafnir jafnsettar í framkvæmdalegu tilliti á aðlögunartímanum.“
    Siglingamálaáætlun 2005–2008 tekur því mið af fyrri siglingamálaáætlun, sbr. framangreindar heimildir.
    Fleiri lagabreytingar, sem áhrif hafa á starfsemi Siglingastofnunar Íslands, hafa verið gerðar frá síðustu samgönguáætlun. Í því sambandi má nefna lög um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003, lög um eftirlit með skipum, nr. 47/2003, og lög um siglingavernd, nr. 50/2004.
    Í samræmi við fyrrnefnd lög fer Siglingastofnun Íslands með stjórnsýslulega ábyrgð og samskipti við stjórnvöld er varða vaktstöð siglinga. Fjárveitingar til vaktstöðvar siglinga eru því á fjárlagalið Siglingastofnunar en samkomulag varð um að Siglingastofnun semdi við Landhelgisgæsluna, Neyðarlínuna og Slysavarnafélagið Landsbjörg um daglegan rekstur vaktstöðvarinnar.
    Nýju lögin um eftirlit með skipum komu til framkvæmda 1. janúar 2004 og í framhaldi af því fluttist tæknilegi hluti skipaskoðunar út til viðurkenndra skoðunaraðila á almennum markaði 1. mars 2004. Í kjölfar þeirrar breytingar fækkaði um 10 stöðugildi á skipaeftirlitssviði Siglingastofnunar.
    Lög um siglingavernd, nr. 50/2004, voru sett í framhaldi af breytingum á samþykktum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar, IMO, og eru þar settar fram kröfur um sérstakar ráðstafanir til að auka og efla siglingavernd í skipum sem eru í millilandasiglingum og hafnavernd í höfnum sem þjóna slíkum skipum. Siglingastofnun Íslands var falin umsjón þessa nýja verkefnis.

3.1 Fjármál.
Heildarfjármagn.
    Heildarfjármagn til siglingamála á áætlunartímabilinu 2005–2008 nemur 6.244 millj. kr. en þar af nema framlög úr ríkissjóði 5.335 millj. kr. Heildarfjármagn til siglingamála árið 2005 er 1.866 millj. kr. og þar af koma 1.628 millj. kr. úr ríkissjóði. Til samanburðar skal nefnt að framlag úr ríkissjóði árið 2004 nam 1.666 millj. kr. Árleg framlög til stofnkostnaðar í höfnum dragast saman um 400–500 millj. kr. frá og með árinu 2007 en þá munu áhrif nýju hafnalaganna að fullu komin fram. Gert er ráð fyrir að umfang rekstrar haldist lítið breytt út áætlunartímabilið. Áherslubreytingar í rekstri verða þó nokkrar og augljóst er að stjórnsýsluverkefni aukast að umfangi á meðan tæknileg verkefni tengd eftirliti með skipum og framkvæmdum dragast heldur saman. Stjórnsýsluverkefni eru fjármögnuð af ríkissjóði en tæknileg eftirlitsverkefni með sértekjum.

Verðlagsgrundvöllur.
    Allar tölur í tillögunni eru settar fram á verðlagi fjárlaga 2005.

3.1.1 Tekjur og framlög.
Markaðar tekjur.
    Vitagjald er sérstakur skattur, eða markaðar tekjur, sem samkvæmt vitalögum er lagt á íslensk og erlend skip sem taka íslenska höfn. Árlegt gjald er 68,60 kr. af hverju brúttótonni skips en þó aldrei lægra en 3.000 kr. Af erlendum skipum skal greiða fjórðung vitagjaldsins við hverja komu til landsins, en þó ekki oftar en fjórum sinnum á ári. Skipagjald taldist áður til markaðra tekna en það rennur nú í ríkissjóð, sbr. ákvæði nýrra laga um eftirlit með skipum, nr. 47/2003. Sérstakt vörugjald til Hafnabótasjóðs flokkaðist einnig sem markaðar tekjur, en í samræmi við ákvæði nýrra hafnalaga, nr. 61/2003, var hætt að innheimta það frá og með 1. júlí 2004.

Framlag úr ríkissjóði.
    Áætlað ríkisframlag til siglingamála á áætlunartímabilinu 2005–2008 nemur 5.335 millj. kr. eða að meðaltali 1.334 millj. kr. á ári. Sambærilegar tölur úr siglingamálaáætlun fyrir árin 2003–2006 voru 6.733 millj. kr. fyrir allt tímabilið eða að meðaltali 1.683 millj. kr. á ári. Skýringar á samdrætti eru aðallega tvær, annars vegar lægri framlög til hafnarframkvæmda, sbr. ný hafnalög, og hins vegar það að fjárveitingar vegna þjónustusamninga við Slysavarnafélagið Landsbjörg falla ekki lengur undir siglingamálaáætlun, enda hefur forræði í þeim málum verið flutt yfir til dómsmálaráðuneytis.

Sértekjur.
    Sértekjur koma af verkefnum sem seld eru út fyrir stofnunina. Stærsti einstaki liðurinn er þóknun fyrir umsjón og eftirlit með hafnarframkvæmdum og eru reikningar vegna þess sendir viðkomandi hafnarsjóðum. Af öðrum verkefnum má nefna yfirferð gagna vegna nýsmíða skipa, útleiga sérhæfðra mælitækja, ýmis skírteini fyrir skip, veðurathuganir fyrir Veðurstofu og þjónusta við Flugmálastjórn.

3.1.2 Viðskiptahreyfingar.
Hafnabótasjóður.
    Kostnaður við umsjón og rekstur Hafnabótasjóðs er fjármagnaður af eigin fé sjóðsins og kemur því fram sem jákvæð viðskiptahreyfing til Siglingastofnunar.

3.1.3 Rekstur og þjónusta.
Almennur rekstur.
Yfirstjórn.

    
Nokkrar áherslubreytingar verða í rekstrinum en gert er ráð fyrir að umfangið verði svipað út áætlunartímabilið og milli 80 og 90 millj. kr. renni til yfirstjórnar árlega. Undir þennan lið fellur stjórnsýsla og yfirstjórn þeirra verkefna sem Siglingastofnun Íslands eru falin með lögum. Fyrst skal nefna undirbúning, gerð og eftirlit með framkvæmd siglingamálahluta samgönguáætlunar, umsjón með slysavörnum í höfnum og stýringu fjár- og tæknimála stofnunarinnar. Í öðru lagi má nefna undirbúning og kynningu á laga- og reglugerðasetningu á sviði siglinga- og hafnamála og erlent samstarf. Einnig tilheyra þessum lið ýmis mál er tengjast atvinnuréttindamálum, áhafnamálum, lögskráningu, eftirliti með menntun sjómanna og fræðslu um öryggismál sjómanna og skipaskrá. Jafnframt heyra hér undir lögboðnar umsagnir á starfsvettvangi Siglingastofnunar, svo sem umsagnir um dómsmál er varða skip og skipaútgerð og umsagnir er tengjast skipulagi og mannvirkjum við ströndina. Þá fellur hér undir almenn stefnumótun á verksviði stofnunarinnar í samvinnu við Alþingi, samgönguráðuneyti, hafnaráð, samgönguráð og siglingaráð.

Skipaeftirlit.
    Áætlað er að um 70 millj. kr. renni árlega til skipaeftirlits Siglingastofnunar.
    Öll íslensk skip, 6 m að lengd eða lengri, eru skráningar- og skoðunarskyld. Skipin eru flokkuð í tvo meginflokka, opna vélbáta og þilfarsskip. Hinn 1. janúar 2005 voru opnir vélbátar á skrá 1.209 og þilfarsskip 1.135.
    Hinn 1. mars 2004 var mikill meiri hluti skoðana á íslenskum skipum, sem Siglingastofnun hafði séð um, færðar út til faggiltra skoðunarstofa skipa. Með breytingunum voru stjórnvaldslegar aðgerðir aðskildar frá tæknilegu eftirliti sem verður nú í höndum faggiltra skoðunarstofa skipa en stjórnvaldsleg ábyrgð á framkvæmd eftirlitsins verður eftir sem áður í höndum Siglingastofnunar. Auk þess verða búnaðarskoðanir í flokkuðum skipum formlega færðar til flokkunarfélaga við endurskoðun á samningi við þau. Siglingastofnun mun áfram sjá um eftirlit með óflokkuðum skipum sem skoðunarstofum er óheimilt að skoða samkvæmt alþjóðareglum, framkvæma upphafsskoðun á nýsmíði, breytingum og innflutningi á skipum, sinna markaðseftirliti með skemmtibátum og skipsbúnaði, sjá um útgáfu skipsskírteina og útgáfu og uppfærslu á skoðunarhandbókum sem skoðunarstofur nota við vinnu sína. Jafnframt mun Siglingastofnun sjá um yfirferð og samþykkt á teikningum og öðrum gögnum vegna nýsmíði og breytinga skipa, þ.m.t. yfirferð stöðugleikagagna og skipamælinga.
    Frá og með 1. október 2004 áttu skoðunarstofur einstakra hluta búnaðar skipa að hafa hlotið B-faggildingu. Siglingastofnun sér um útgáfu starfsleyfa til þeirra.
    Siglingastofnun mun hafa eftirlit með starfsemi A- og B-faggiltra skoðunarstofa, viðurkenndra flokkunarfélaga og annarra starfsleyfishafa, framkvæma skyndiskoðanir í skipum sem skoðunarstofur og flokkunarfélög hafa skoðað og útbúa og viðhalda nauðsynlegum skoðunarhandbókum vegna þess.

Hafnarríkiseftirlit.
    Siglingastofnun Íslands annast eftirlit með ástandi og mönnun erlendra flutningaskipa og farþegaskipa í íslenskum höfnum samkvæmt svonefndu Parísarsamkomulagi um hafnarríkiseftirlit í samræmi við viðeigandi alþjóðlegar reglur. Samhliða þessu sinnir Siglingastofnun Íslands eftirliti um borð í farþegaskipum og flutningaskipum sem fellur undir siglingavernd, eftirliti með flutning á hættulegum efnum og eftirliti með löndun og losun búlkaskipa. Útgerðir greiða ekki fyrir þetta eftirlit og fellur því allur kostnaðurinn á Siglingastofnun. Kostnaður er áætlaður 18 millj. kr. árið 2005 og síðan vaxandi eftir það í 24 millj. kr. árið 2008. Aukin stóriðja leiðir af sér meiri sjóflutninga til og frá landinu næstu árin og þá um leið aukinn kostnað vegna hafnarríkiseftirlits.

Siglingavernd.
    Siglingavernd er alþjóðlegt verndarkerfi sem nær til farþega- og flutningaskipa yfir 500 brúttótonn að stærð sem eru í millilandasiglingum og hafna sem þjóna þeim. Sambærilegt verndarkerfi hefur verið við lýði í flugsamgöngum um árabil. Í meginatriðum felst siglingaverndin í eftirliti með farmi, farþegum og farangri og stýringu aðgangs að þeim svæðum innan hafna þar sem farmur er geymdur, meðhöndlaður og þar sem farþegar halda sig þegar þeir fara að og frá borði. Siglingastofnun hefur með lögum verið tilnefnd til að hafa umsjón með framkvæmd siglingaverndar hér á landi. Til þessa stjórnsýsluverkefnis eru ætlaðar 8 millj. kr. árið 2005 en síðan verður nokkur aukning þar sem sjóflutningar til og frá landinu munu fara ört vaxandi. Hafnir og útgerðir kosta að öðru leyti framkvæmd verkefnisins og innheimta gjöld af notendum til að standa straum af kostnaði.

Minjavernd og saga.
    Nokkuð er liðið á aðra öld síðan vitarekstur hófst á Íslandi. Um þessar mundir eru liðin 90 ár síðan Vitamálaskrifstofa var sett á stofn sem jafnframt því að byggja upp vitakerfið og starfrækja vita landsins tók fljótlega að sinna hafnamálum. Skipaskoðun og skráning skipa hófst einnig snemma á 20. öld.
    Þær stofnanir sem mynduðu Siglingastofnun Íslands árið 1996 gegndu veigamiklu hlutverki í framþróun íslensks nútímasamfélags á 20. öld og er saga þeirra og viðfangsefni mikilvægur þáttur þjóðarsögunnar. Einnig eru varðveittar hjá stofnuninni minjar af ýmsu tagi frá fyrri tímum, einkum tækjabúnaður og verkfæri af ýmsu tagi er lokið hafa hlutverki sínu. Þá er skjalasafn hennar mikilvægur þáttur í atvinnusögu þjóðarinnar.
    Siglingastofnun er ljós sú ábyrgð sem á henni hvílir gagnvart söguritun og minjavernd. Þegar hefur verið skráð saga íslenskra vita, er út kom árið 2002, og nú stendur yfir ritun sögu hafnargerðar á Íslandi sem ætlunin er að ljúki haustið 2006. Að því loknu þarf að takast á við skrásetningu annarra verkefna sem stofnunin fæst við, svo sem skipaskoðunar og öryggismála sjófarenda almennt.
    Þörf er á því að skrá gamla muni, ljósmyndir og fleira í vörslu stofnunarinnar og taka ákvarðanir um varðveislu þeirra og afdrif. Enn fremur er þörf á að móta og framkvæma varðveislustefnu gagnvart munum og minjum.
    Siglingastofnun hefur einnig hug á að kynna sjó- og strandminjar með því að setja upp upplýsingaskilti til dæmis við merka vita, verstöðvar, lendingarstaði og hafnarmannvirki í samvinnu við áhugasama. Þá hafa nokkrir vitar verið friðaðir og má búast við því að leggja þurfi eitthvert fé til viðhalds þeirra í samræmi við friðunarskilmála.

Hafnabótasjóður.
    Undir þennan lið fellur rekstur Hafnabótasjóðs, þ.e. fjármálaumsjón, skattgreiðslur, endurskoðun, tjónamat og fleira. Hafnabótasjóður skiptist í tvær deildir, A-deild og B-deild. Hlutverk A-deildar sjóðsins er að fjármagna hlut ríkisins í ríkisstyrktum framkvæmdum en B-deildar að fjármagna viðgerðir tjóna á sömu mannvirkjum.

Vitar og leiðsögukerfi.
    Áætlað er að rúmlega 100 millj. kr. verði varið til reksturs vita- og leiðsögukerfa árlega. Undir þennan lið fellur rekstur og viðhald landsvitakerfisins sem er í eigu ríkisins og eftirlit og tæknileg aðstoð við rekstur hafnarvita í eigu sveitarfélaga. Landsvitakerfið flokkast í ljósvita og ljósdufl, radarsvara og rafræn leiðsögukerfi eins og leiðréttingarstöðvar fyrir GPS- staðsetningarkerfið og landstöðvar fyrir alþjóðlegt sjálfvirkt auðkennikerfi skipa, AIS. Samkvæmt samþykktum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar, IMO, áttu öll flutningaskip 300 brúttótonn og stærri að vera búin sjálfvirkum auðkennibúnaði fyrir árslok 2004. Rekstur upplýsingakerfis um veður og sjólag fellur einnig undir þennan lið.

Rannsóknir, líkantilraunir og öryggismál.
Rannsóknir og þróun.
    Kostnaður við rannsóknir og þróun á árinu 2005 er áætlaður 46 millj. kr. og hækkar í 54 millj. kr. á árinu 2008.
    Með rannsóknum er átt við öflun ýmissa grunnupplýsinga, mælingar og rannsóknir sem stuðla að öryggi sjófarenda og réttum ákvörðunum við val á lausnum við mannvirkjagerð.
Unnið verður að frumáætlunum vegna endurbóta á höfnum og innsiglingum samkvæmt verkefnum á samgönguáætlun.Enn fremur verður sinnt dýptarmælingum, botnrannsóknum og rannsóknum á efnisflutningum, m.a. vegna brimrofs við strendur.
    Verði samþykkt að ráðast í rannsóknir er tengjast nýjum mannvirkjum, öðrum en hefðbundnum fiskihöfnum, verður að ætla þeim rannsóknum sérstakar fjárveitingar. Þar er átt við rannsóknir sem tengjast m.a. iðjuverum. Helstu verkefnisflokkar eru:

Hafna- og strandrannsóknir.
    Kostnaður við þessar rannsóknir er áætlaður 16–20 millj. kr. á ári.
    Þessar rannsóknir tengjast höfnum en eru óháðar einstökum mannvirkjum, svo sem öldufarsreikningar, botnrannsóknir og rannsóknir á efnisflutningum og frumáætlanir.
     Öldufarsrannsóknir. Unnið verður að öldufarsrannsóknum á fyrirhugaðri innsiglingarrennu utan Hornafjarðar, við Jökulsárlón á Breiðamerkursandi, Vík í Mýrdal, Surtsey og Bakkafjöru auk rannsókna á Akranesi og Bolungarvík.
     Ferjulægi við Bakkafjöru. Haldið verður áfram rannsóknum vegna ferjusiglinga milli Vestmannaeyja og lands og áhersla lögð á ferjulægi við Bakkafjöru. Gerðir hafa verið öldufarsreikningar á siglingaleiðinni og samið hefur verið við Vestmannaeyjahöfn um reglulegar dýptarmælingar við Bakkafjöru til að fylgjast með botnbreytingum. Gert er ráð fyrir að unnið verði að mælingum fram til 2006.
     Vík í Mýrdal. Byggður hefur verið flóðvarnargarður og er fylgst með landbroti reglulega. Vestmannaeyjahöfn mun framkvæma dýptarmælingar með nokkurra ára bili til að geta fylgst með rofi niður á 30 m dýpi.
     Breiðamerkursandur. Unnið verður áfram að öldufarsrannsóknum og fylgst er með rofi niður á um 20 m dýpi með dýptarmælingum á nokkurra ára bili. Unnið verður að tillögum að sjóvarnargörðum við Jökulsárlón í samvinnu við Vegagerðina.
     Botnbreytingar. Meiri djúprista skipa kallar á viðhaldsdýpkanir í innsiglingum og höfnum. Nauðsynlegt er að fylgjast náið með botnbreytingum, læra af þróuninni og geta sagt fyrir um hvenær þurfi að dýpka. Jafnframt er æskilegt að þróa áfram öldureikningana og bæta við hugbúnaði til að meta botnbreytingar og efnisflutninga. Þannig þarf að rannsaka fyrirhugaða innsiglingarennu utan Hornafjarðaróss og fylgjast með botnbreytingum utan Þorlákshafnar, Sauðárkróks og við fleiri hafnir.
     Bermugarðar. Sífellt er verið að takast á við hærri hönnunaröldu og þróa hönnun bermugarða. Haldið verður áfram þátttöku í alþjóðlegri vinnu um bermugarða. Þannig tekur Siglingastofnun þátt í gerð evrópskrar handbókar um notkun grjóts til brimvarna.
     Alþjóðleg ráðstefna á Höfn. Dagana 6.–8. júní 2005 verður haldin alþjóðleg ráðstefna á Höfn í Hornafirði, önnur í röðinni, Second International Coastal Symposium in Iceland, með svipuðu skipulagi og fyrsta ráðstefnan sem haldin var 1994 en viðfangsefni verða önnur. Að þessu sinni verður megináherslan lögð á hönnun og viðhald innsiglinga, efnisflutninga við strendur, brimvarnargarða og sjóvarnir, öldufar og öryggismál sjófarenda. Fjallað verður um tengsl hættulegrar öldu og stöðugleika minni fiskiskipa. Ráðstefnan verður undir faglegri stjórn Siglingastofnunar.

Umhverfisrannsóknir.
    Kostnaður á ári við umhverfisrannsóknir er áætlaður 15–19 millj. kr. á ári.
    Lögð verður sérstök áhersla á verkefni er tengjast suðurströnd Íslands. Meðal annars verður unnið að rannsóknum á sjólagi á mismunandi siglingaleiðum, landbroti og hugsanlegri nýbreytni í ferjusiglingum milli lands og Eyja. Helstu verkefni eru:
     Öldufarsrannsóknir og siglingaleiðir við suðurströndina. Unnið verður að rannsóknum á öldufari og straumum og áhrifum þeirra á siglingaöryggi mismunandi gerða skipa á siglingaleiðum við suðurströndina, á Grynnslunum utan Hornafjarðar og á hugsanlegri siglingaleið ferju milli Vestmannaeyja og ferjulægis við Bakkafjöru.
    Unnið verður að siglingaöryggi mismunandi skipa og samanburður gerður við núverandi leið. Þessi vinna verður unnin í samvinnu við þá aðila sem starfað hafa með Siglingastofnun að þróun upplýsingakerfis um hættulegar öldur og stöðugleika minni fiskiskipa. Jafnframt verður unnið að setningu reglna um takmörkun siglinga um líffræðilega mikilvæg hafsvæði.
     Sjávarföll og sjávarflóð. Sjávarfallalíkan Siglingastofnunar nær yfir um 5,7 milljón ferkílómetra svæði með 10 km x 10 km upplausn umhverfis landið. Lokið verður við líkan með meiri upplausn, 2 km x 2 km, af landsfjórðungum og nær hver fjórðungur yfir um 90.000 ferkílómetra svæði. Haldið verður áfram að kvarða reiknuð sjávarföll og verða niðurstöður líkansins bornar saman við mæld sjávarföll í höfnum. Reklíkani, til að spá fyrir um rek og útbreiðslu olíumengunar, hefur verið bætt við sjávarfalla- og sjávarflóðalíkanið. Stefnt er að því að rek olíu og mengandi efna ásamt reki hluta, eins og gúmmíbjörgunarbáta, verði aðgengilegt. Stefnt er einnig að því að þróa reiknilíkanið þannig að hægt verði að spá fyrir um rek hafíss við Ísland í samvinnu við Háskóla Íslands og verkfræðistofuna VST.
     Upplýsingakerfi um veður og sjólag. Siglingastofnun mun halda áfram að þróa upplýsingakerfið um veður og sjólag og vinna m.a. að ölduspám fyrir hafnir, grunnsævi og rastir og viðvörunarkerfi fyrir aftakaveður og sjávarflóð.
     Umhverfisvænir orkugjafar. Íslenska samgöngukerfið og skipaflotinn brenna árlega rúmlega 500.000 tonnum af bensíni og olíu en það samsvarar 90.000 tonnum af vetni ef það væri notað í stað þessara hefðbundnu orkugjafa. Lagt er til að settur verði upp starfshópur Vegagerðar og Siglingastofnunar Íslands sem mun á tveggja ára fresti, þ.e. við endurskoðun samgönguáætlunar, leggja fram stöðumatsskýrslu þar sem fram kemur staða vetnisþróunar bæði hérlendis og erlendis sem byggist á tæknilegum, viðskiptalegum og umhverfislegum þáttum og framförum til að beisla þennan orkugjafa sem aflgjafa í íslenska samgöngukerfinu og fiskiskipaflotanum.
     Spilliefni um borð í skipum. Um borð í skipum er fjöldi efna sem flokkast undir spilliefni. Þessi efni eru notuð daglega og leita ber leiða til að draga úr notkun þeirra. Alþjóðlegar reglur og tilskipanir er varða spilliefni hafa verið gefnar út og má þar helst nefna halon- og freonefni. Hér verður lagt til verkefni, sem verði á forræði Siglingastofnunar og Umhverfisstofnunar, er fjalli um heildargreiningu á spilliefnum skipa.

Rannsóknir sem tengjast öryggi skipa og áhafna.
    Kostnaður við þessar rannsóknir er áætlaður 15 millj. kr. á ári.
    Áhersla verður lögð á að vinna úr niðurstöðum rannsókna á sjóslysum og kappkostað að lærdómur, sem af þeim má draga, skili sér inn í reglur um öryggi skipa og áhafna. Helstu verkefni eru:
     Vatnsþéttleiki skipa. Lokið verður við rannsóknir hvernig vatnsþéttri niðurhólfun og loftræstingu um borð í íslenskum fiskiskipum er háttað. Niðurstöður þessa verkefnis mun liggi fyrir á árinu 2005.
     Áhættumat minni fiskiskipa í hættulegum öldum. Ákvörðun um sjósókn er háð ýmsum þáttum. Veður skiptir auðvitað miklu og þá getur aðgangur að nýjum upplýsingum skipt höfuðmáli.
    Til að varast að fiskiskip verði fyrir áföllum eða að því hvolfi er brýnt að þekkja tengslin milli stöðugleika skipsins og hæfni þess til að bregðast við áhrifum frá umhverfinu. Rannsóknir Siglingastofnunar á hreyfistöðugleika og áhættustjórnun skipa í samvinnu við innlendar verkfræðistofur og erlenda aðila hafa leitt til einfaldari útfærslu á stöðugleikagögnum fyrir fiskiskip og þróuð hafa verið tengsl milli hreyfistöðugleika skipa og áhættumats á brotöldum. Stefnt er að því að gera hleðslu- og stöðugleikagögn og gögn um vöktun á stöðugleika aðgengileg og notendavæn þannig að upplýsingar um stöðugleika skips liggi ljósar fyrir stjórnanda þess á hverjum tíma.
     Mælingar á hreyfingum skipa. Stefnt er að því að mæla hreyfingar fiskiskipa bæði stöðugleika báta og skipa og aðstæður við vinnu um borð í skipum.
     Hreyfiveiki um borð í skipum. Kannað verður með mælingum hve mikill þáttur hreyfiveiki er í orsökum slysa um borð í skipum. Innlendir og erlendir heilbrigðissérfræðingar taka þátt í þessu samstarfsverkefni með Siglingastofnun.
     Nýting andveltigeyma. Til að gera vinnu um borð í fiskiskipum öruggari er grundvallaratriði að draga úr veltingi eins og hægt er. Þetta er gert m.a. með andveltigeymi og í þróun er búnaður til að hámarka nýtingu andveltigeyma með samhæfingu við hleðslu- og stöðugleikaforrit og stöðugleikamæli (RT-stöðugleikavakt) sem þegar er í notkun í nokkrum skipum. Þessi búnaður mun geta hámarkað nýtingu andveltigeyma.
     Hleðsla og ofhleðsla smábáta. Unnið verður að könnun á leyfilegri hleðslu smábáta og ofhleðslu smábáta almennt. Skoðað verður hvort stefna beri að því að leyfileg hámarkshleðsla smábáta verði skráð í haffærisskírteini þeirra eða jafnvel skráð á plötu á áberandi stað á stýrishúsi þeirra. Kannaðar verða einnig almennar stöðugleikakröfur til smábáta og hvort það rekstrarumhverfi sem smábátar búa við geti haft áhrif á öryggi þeirra.
     Loftflæði til aðalvéla skipa. Kannaðar verða tæknilegar forsendur á rafeindastýrðum gangráði aðalvéla, einnig loftinntök og eldsneytissíur. Almennt ástand verður kannað með tilliti til kerfisgreiningar á eldsneyti, loftinntökum, að- og frárennslislögnum, afgasi, kælikerfi og gangráði skipavéla. Unnið verður að upplýsingaöflum er varðar laga- og reglugerðarumhverfi. Einnig verður hugað að kröfum um menntun og þekkingu vélstjóra sem stjórna tölvustýrðum skipavélum.
     Hávaði í skipum. Rannsökuð verði hávaðamörk um borð í skipum. Almennt er miðað við að hættumörk hávaða séu 85 dB (desibel) og hafa mælingar sýnt að hávaði um borð í fiskiskipum er oft verulega yfir þessum hættumörkum. Vitað er að hávaði getur valdið streitu og truflað svefn. Afleiðingin er þreyta sem síðan dregur úr athygli og eykur hættu á slysum. Hér er hugmyndin að rannsaka sérstaklega hver er örsök hávaða með því að greina véla- og tæknibúnað um borð í skipum.
     Loftgæði í skipum. Tilgangur verkefnisins er í fyrsta lagi að komast að raun um hver loftgæði eru um borð í íslenskum skipum sem vinnustöðum, og þá sérstaklega í vélarúmum skipa og vistarverum áhafna, og gera mælingar á CO, CO 2, H 2S og NO x ásamt aðskotaögnum og fá þannig fram gögn með niðurstöðum til úrvinnslu. Á grundvelli niðurstaðna verða settar fram tillögur til úrbóta.
    Gerðar verða samtímamælingar á hreyfingum skipa, loftgæðum og hávaða í samstarfi við áhafnir, útgerðir, hagsmunaaðila og verkfræðistofur.

Áætlun um öryggi sjófarenda.
    
Kostnaður við áætlun um öryggi sjófarenda er áætlaður 16 millj. kr. árið 2005 og 20 millj. kr. á ári 2006–2008.
    Siglingastofnun fer með framkvæmd áætlunarinnar. Verkefnisstjórn, sem í eiga sæti fulltrúar samgönguráðuneytis, Landhelgisgæslu, Slysavarnafélagsins Landsbjargar og hagsmunaaðila, hefur eftirlit með framgangi áætlunarinnar og stuðlar að samstarfi þeirra aðila sem að málinu þurfa að koma. Helstu verkefnisflokkar áætlunarinnar eru:
     Menntun og þjálfun sjómanna. Áhersla verður lögð á fræðslu og þjálfun í stöðugleika skipa. Einnig verður fjarnám í stöðugleikafræðum styrkt þannig að námskeið geti verið í boði víða um land. Gefinn verður út margmiðlunardiskur um stöðugleika fiskiskipa. Þar verður að finna fræðslu fyrir byrjendur og lengra komna í stöðugleikafræðum skipa og báta. Hugmyndin er að sjómenn geti með aðgengilegu forriti reiknað út stöðugleika hinna ýmsu gerða fiskiskipa. Í lok tímabilsins er stefnt að því að hvert og eitt fiskiskip verði með fræðsludisk með stöðugleikagögnum fyrir skipið.
    Stuðlað verður að fjarnámi fyrir öryggisfulltrúa um borð í skipum. Námskeið um hífi- og lyftubúnað um borð í skipum verður í samvinnu við fræðslusjóð sjómanna, Sjómennt.
    Stutt verður við endurútgáfu á bókinni „Siglingareglur, stjórn og sigling skipa“. Bókin var gefin út árið 1989 og er uppseld og ófáanleg og nauðsynlegt þykir að uppfæra og endurskrifa bókina. Bókin er nauðsynlegt kennslugagn í sjómannaskólum og einnig handbók um borð í skipum.
     Öryggi farþegaskipa og farþegabáta. Unnið verður að gerð áhættumats á siglingaleiðum minni farþegaskipa með það að markmiði að takmarka farsvið þeirra við öruggar siglingaleiðir. Gerðar verði áætlanir fyrir viðbragðsaðila vegna neyðarástands um borð í farþegaskipi.
    Unnið verður að gæða- og öryggishandbók fyrir farþegaskip og undirbúið gæðakerfi sem farþegaskip geta unnið eftir.
    Almennur áróður verður um öryggi farþegaskipa og að áhafnir skipanna haldi reglulega æfingar með farþegum. Gerðar verði árlegar skyndiskoðanir í farþegaskipum.
     Átaksverkefni í fræðslu og áróðri. Unnið verður að gerð öryggisstjórnunarkerfis fyrir fiskiskip með gerð handbókar þar sem sérstök áhersla verður lögð á hinn mannlega þátt í starfsumhverfi sjómanna.
    Greining verður á áhættu í vinnuumhverfi sjómanna og stuðlað verður að gerð áhættumats um borð í skipum.
    Ráðstefna þar sem flutt verða erindi um öryggi sjómanna verður haldin annað hvert ár. Samhliða ráðstefnunni verða haldin námskeið fyrir sjómenn. Einnig verður reynt að fá myndir um öryggismál sjómanna sýndar í sjónvarpi. Málfundir um öryggismál sjómanna verða haldnir víða um land það ár sem öryggisráðstefna er ekki haldin.
    Stefnt er að því að nýta sjómannadaginn til að kynna fræðsluefni víða um land.
    Önnur áhersluatriði eru stöðugleikamál skipa og báta, nýliðafræðsla, fyrirbyggjandi aðgerðir gegn eldsvoða, frágangur og umgengni á neyðarbúnaði skipa og varnir gegn fallhættu um borð í skipum.
     Gerð fræðsluefnis og leiðbeininga. Gerðar verða handbækur, bæklingar og myndbönd um öryggismál. Má þar helst nefna handbók um eldvarnir og handbækur fyrir áhafnir kaup- og fiskiskipa, fræðslumyndir um öryggisstjórnunarkerfi í skipum ásamt endurgerð fræðslupésa og handbóka.
    Gefnir verða út fræðslubæklingar um mengunarvarnir í skipum í samráði við Umhverfisstofnun.
    Gefnir verða út kynningarbæklingar um heilsuforvarnir um borð í skipum, um hreyfiveiki og um eigin skoðanir skipa.
    Fræðslumynd á DVD verður gerð um losunar- og sjósetningarbúnað fiskiskipa og um aukna öryggisvitund um borð í skipum en þar verður lögð áhersla á líklega orsakavalda slysa og svokölluð „næstum því slys“.
     Söfnun og miðlun upplýsinga. Gefinn verður út geisladiskur með öryggisplönum skipa og munu þessar upplýsingar einnig vera aðgengilegar á vefsíðu Siglingastofnunar.
    Stöðugt er verið að bæta upplýsingar um veður og sjólag. Upplýsingum um veður verður dreift um netið og hægt verður að sækja upplýsingar með nettengingu í farsíma.
    Unnið verður að því að skipaskrá Siglingastofnunar verði aðgengileg almenningi með upplýsingar um skip og ástand þeirra.
     Stöðugleiki skipa og báta. Almennar reglur og áherslur um stöðugleika verða skoðaðar með tilliti til stöðugleika opinna báta, hallaprófana, frágangs stöðugleikagagna og að gögn um stöðugleika skipa séu á íslensku og stöðluð. Úttekt verði á stöðugleika opinna báta og unnið verður að fræðslupésa um merkingar á dyrum og lúgum sem eiga að vera lokaðar á sjó.
     Öryggis- og gæðastjórnunarkerfi. Siglingastofnun mun skilgreina kröfur til öryggisstjórnunarkerfa í skipum og höfnum og gefa út fræðslumynd um öryggisstjórnunarkerfi í skipum. Sett verður upp verkefni þar sem lögð verður áhersla á að öryggisstjórnunarkerfi verði tekin upp í öllum stærri fiski- og farþegaskipum.
     Lög og reglur um eftirlit með skipum. Lög og reglur um öryggi skipa munu verða kynnt á heimasíðu Siglingastofnunar. Leitast verður við að bæta þekkingu á lögum og reglum og tilgangi þeirra.
    Siglingastofnun hefur eftirlit með öryggi hafna og verður lögð áhersla á öryggisatriði í höfnum.
    Verkefnisstjórn mun einnig koma með hugmyndir að breytingum á reglum til að auka öryggi á sjó telji hún að til þess þurfi að koma.
     Rannsóknir og öryggismál almennt. Eitt af verkefnum áætlunarinnar eru styrkveitingar með því markmiði að hvetja hugvitsmenn til að koma með tillögur að nýjum úrlausnum í öryggismálum sjófarenda.
    Ákveðið hefur verið að nýta niðurstöður rannsókna Solarplexus ehf. á áhrifum hvíldar á heilsu og öryggi sjómanna í rannsóknarverkefni sem tengjast þreytu áhafna skipa.
    Til stendur að auka og festa í sessi samstarf við nágrannaþjóðir okkar í rannsóknar- og þróunarverkefnum sem tengjast öryggismálum sjómanna.

Hafnir, líkantilraunir og grunnkort.
    Kostnaður við þennan lið er áætlaður 20 millj. kr. á ári. Með hafnarannsóknum er átt við gerð grunnkorta af höfnum, líkantilraunir og rannsóknir sem tengjast beint ákveðnum framkvæmdum í höfnum. Unnið verður að frumáætlunum vegna endurbóta á höfnum og innsiglingum samkvæmt verkefnum á samgönguáætlun. Enn fremur verður sinnt dýptarmælingum og botnrannsóknum í tengslum við verkefni samgönguáætlunar.
     Grunnkort af höfnum. Áhersla verður lögð á að endurnýja dýptarmælingar, staðsetja hafnarmannvirki í landskerfinu og gera hafnakort með þessum upplýsingum aðgengileg á heimasíðu Siglingastofnunar. Tekið verður þátt í að endurmæla grunnpunkta í landskerfinu í samvinnu við Landmælingar Íslands.
     Líkantilraunir. Lokið verður líkantilraunum, sem verið hafa í gangi vegna Þorlákshafnar, og bættar aðstæður fyrir flutningaskip kannaðar. Síðan er gert ráð fyrir að vinna við líkantilraunir af endurbótum á innsiglingunni til Rifshafnar og hugsanlegu ferjulægi við Bakkafjöru. Einnig gætu komið til líkantilraunir af hugsanlegri vörn og stækkun Straumsvíkurhafnar og stækkun Helguvíkurhafnar. Stefnt er að líkantilraunum sem beinast að því að leysa staðbundin vandamál í höfnum, svo sem öldudempun við hafnakanta. Hugmyndir eru um að setja upp öldurennu fyrir stöðugleikatilraunir fyrir brimvarnargarða sem lið í þróun bermugarða.

Þjónustuverkefni.
    Hér er um að ræða ýmis verkefni sem seld eru aðilum utan stofnunar og greiðslur koma fyrir veitta þjónustu í formi sértekna. Kaupendur þjónustunnar eru fyrst og fremst hafnarsjóðir, útgerðarmenn og sjómenn. Undir þennan lið falla t.d. hönnun, umsjón og eftirlit með hafnarframkvæmdum, tækjaleiga, rekstrarvörur vegna vita og innsiglingarljósa í eigu hafnarsjóða, yfirferð gagna vegna nýsmíða skipa, útgáfa ýmissa skipsskírteina, starfsleyfa og atvinnuréttindaskírteina.

Vaktstöð siglinga.
    Með nýjum lögum um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003, var samgönguráðherra falið að fara með yfirstjórn mála er varða vaktstöð siglinga en Siglingastofnun Íslands fer með framkvæmd þeirra.
    Í mars 2004 tókst samkomulag milli samgönguráðuneytisins og dómsmálaráðuneytisins um verkaskiptingu milli ráðuneytanna. Samkvæmt samkomulaginu hefur Siglingastofnun með höndum fjárhagslegt og faglegt eftirlit með rekstri vaktstöðvar siglinga, auk þess sem stofnuninni er falið að sinna samskiptum við stjórnvöld vegna verkefna vaktstöðvar siglinga og alþjóðlegu samstarfi, svo sem samstarfi við Alþjóðasiglingamálastofnunina, IMO, og Siglingaöryggisstofnun Evrópu, EMSA. Jafnframt því að bera ábyrgð á starfseminni er Siglingastofnun eftirlitsaðili með vaktstöð siglinga. Aðilar á vegum dómsmálaráðuneytis hafa hins vegar með höndum daglegan rekstur vaktstöðvar siglinga.
    Í umræddu samkomulagi samgönguráðuneytis og dóms- og kirkjumálaráðuneytis er kveðið á um að verkefni vaktstöðvar siglinga skuli útfærð í sérstökum þjónustusamningi milli Siglingastofnunar Íslands, SÍ, annars vegar og Landhelgisgæslu Íslands, LHG, Neyðarlínunnar, NL, og Slysavarnafélagsins Landsbjargar, SL, hins vegar og tókust samningar þar að lútandi í júní 2004. Markmið samningsins er að tryggja öryggi sjófarenda eins og kostur er og að allir hlutaðeigandi aðilar sem mesta reynslu og þekkingu hafa á vöktun, leit og björgun sameinist um rekstur vaktstöðvar sjófarendum til hagsbóta. Gert er ráð fyrir því að fagleg yfirstjórn vaktstöðvar verði í höndum Landhelgisgæslu Íslands en fjármál, húsnæðismál og rekstur fjarskiptakerfa í höndum Neyðarlínunnar. Slysavarnafélagið Landsbjörg mun leggja stöðinni til sína sérþekkingu og aðgang að tækjakosti og búnaði og þjónustu sem það hefur rekið vegna sjálfvirku tilkynningarskyldunnar.
    Verkefni vaktstöðvar eru margþætt en gert er ráð fyrir að vaktstöð siglinga verði miðstöð upplýsinga fyrir skipaumferð í íslenskri efnahagslögsögu og haldi utan um siglingar erlendra skipa sem koma til landsins. Hún mun fylgjast með og vakta ferðir skipa sem tilkynna sig í gegnum sjálfvirka tilkynningarkerfið og sinna samtala- og skeytaþjónustu fyrir sjófarendur. Einnig mun vaktstöðin sinna ýmsum verkefnum fyrir Siglingastofnun Íslands, t.d. móttöku bilanatilkynninga í vitakerfinu, taka saman upplýsingar um skip sem falla undir hafnarríkiseftirlit og vakta upplýsingakerfi um veður og sjólag. Þá mun vaktstöðin hlusta eftir og taka við neyðartilkynningum frá skipum og koma á framfæri við stjórnstöð leitar og björgunar. Vaktstöðin mun enn fremur bera ábyrgð á samskiptum við neyðarhafnir og koma að framkvæmd siglingaverndar. Siglingastofnun Íslands hefur það að markmiði að vaktstöð siglinga verði fullkomnasta vaktstöð sinnar tegundar þar sem meginmarkmiðið er að tryggja enn betur öryggi sjófarenda.
    Undir þennan lið fellur einnig rekstur sjálfvirks auðkenniskerfis fyrir skip, AIS, sem er í höndum Siglingastofnunar. Gert ráð fyrir tæplega 190 millj. kr. árlegu framlagi til verkefna sem falla undir vaktstöð siglinga. Stærsti hluti upphæðarinnar, tæpar 180 millj. kr., mun fara í kaup á þjónustu frá Neyðarlínunni en afgangurinn í rekstur AIS-kerfisins og stjórnsýsluþátt Siglingastofnunar.

Þjónustusamningar um öryggismál sjómanna.
    Fjármögnun þessa liðar fellur undir ýmis verkefni á fjárlagalið samgönguráðuneytisins 10-190 og telst því ekki með fjármálatöflunni. Samgönguráðuneytið hefur hins vegar falið Siglingastofnun að annast umsjón og eftirlit með samningunum.
    Samgönguráðuneytið hefur átt árangursríkt samstarf við Slysavarnafélagið Landsbjörgu og forvera þess um langt árabil. Siglingastofnun var falin umsjón með samningum um rekstur Slysavarnaskóla sjómanna, Tilkynningarskyldu íslenskra skipa, Þjálfunar- og fræðslumiðstöðvar að Gufuskálum og reksturs björgunarbáta Slysavarnafélagsins.
    Með samkomulagi samgönguráðuneytis og dómsmálaráðuneytis var ákveðið að dómsmálaráðuneytið hefði eftir 1. janúar 2004 umsjón með og annaðist almennt eftirlit með framkvæmd samninganna annarra en þjónustusamnings um Slysavarnaskóla sjómanna en umsjón og eftirlit með framkvæmd þess samnings verður áfram hjá Siglingastofnun.
    Samningur um starfrækslu Slysavarnaskóla sjómanna gildir frá 1. janúar 2005 til 31. desember 2009. Markmið skólans er að auka öryggi sjómanna með fræðslu og þjálfun í meðferð björgunar- og öryggisbúnaðar og veita almenna fræðslu um slysavarnir á sjó. Um starfsemina gilda lög nr. 33/1991. Starfsemi skólans hefur verið endurskoðuð með tilliti til nýrra alþjóðaákvæða.

3.1.4 Stofnkostnaður.
Tæki og búnaður.
    Áætluð fjárþörf er 10,5 millj. kr. á ári. Hér er um að ræða tölvur, tæki og búnað fyrir skrifstofu og sérhæfðan búnað til mælinga og rannsókna.

Vitar og leiðsögukerfi.
    Áætluð fjárþörf er um 21 millj. kr. á ári. Stærsta verkefnið er áframhaldandi uppbygging landstöðva fyrir sjálfvirkt auðkenniskerfi skipa. Áætlað er að vorið 2005 verði komnar upp fjórar stöðvar sem ná til svæðisins frá sunnanverðum Vestfjörðum og suður og austur um að Reyðarfirði. Stefnt er að því að ljúka uppbyggingu landstöðvakerfis vegna siglinga með strönd landsins á áætlunartímabilinu 2005–2008. Samtímis verður komið upp miðlægum úrvinnslubúnaði sem miðla mun gögnum úr auðkenniskerfinu til vaktstöðvar siglinga og e.t.v. fleiri aðila.
    Þá liggur fyrir að endurnýja þarf nokkra vita frá grunni sem eru orðnir mjög dýrir í viðhaldi og einnig má nefna endurnýjun búnaðar fyrir upplýsingakerfi um veður og sjólag.

Hafnir.
    Undirbúningur að gerð hafnaáætlunar fyrir árin 2005–2008 hófst með því að sent var bréf til hafnarstjórna í október 2003. Óskað var eftir að þær gerðu grein fyrir framkvæmdaþörf og æskilegri forgangsröðun verkefna. Svör bárust frá langflestum. Lauslega áætlað var heildarkostnaður með virðisaukaskatti við framkvæmdir, sem sveitarfélögin töldu þörf á að lokið yrði á áætlunartímabilinu, um 9,6 milljarðar kr., miðað við verðlag um mitt ár 2004.
    Við val verkefna nú vógu þungt ákvæði til bráðabirgða í nýjum hafnalögum, nr. 61/2003, en þar segir meðal annars: „Þrátt fyrir 24. gr. þessara laga er ríkissjóði heimilt að styrkja framkvæmdir í höfnum samkvæmt samþykktri hafnaáætlun 2001–2004, sbr. eldri hafnalög nr. 23/1994, með síðari breytingum. Jafnframt er heimilt að styrkja framkvæmdir í siglingamálakafla samgönguáætlunar 2003–2006 á grundvelli eldri hafnalaga, nr. 23/1994, með síðari breytingum. Áður skal þó liggja fyrir áætlun Siglingastofnunar Íslands um hvernig nýta megi fjármuni best við að gera hafnir jafnsettar í framkvæmdalegu tilliti á aðlögunartímanum.“ Í samræmi við þetta ákvæði eru verkefni, sem ólokið er frá fyrri áætlunum og heimamenn hafa endurnýjað óskir um, settar inn á árunum 2005 og 2006 með sama þátttökuhlutfalli ríkissjóðs og gilti í fyrri áætlun. Nokkur dæmi eru um óskir um verulegar breytingar á óloknum verkefnum úr fyrri áætlun eða jafnvel að þeim sé skipt út fyrir önnur brýnni verkefni. Í flestum tilvikum er orðið við þessum óskum og verkefnin sett inn á árunum 2005 og 2006 með þátttökuhlutfalli ríkissjóðs er gilti í fyrri áætlun. Þá er komið til móts við ákvæðið um að nýta fjármuni sem best við að gera hafnir jafnsettar í framkvæmdalegu tilliti með því að gefa endurbyggingarverkefnum forgang fram yfir nýbyggingar eða stækkun hafna á árunum 2005 og 2006. Niðurstaðan er því sú að kostnaðarskiptingu eldri hafnalaga er alfarið fylgt til ársloka 2006. Í nokkrum tilvikum gæti reynst erfitt að ljúka að fullu framkvæmdum, sem tímasettar eru á áætluninni árin 2005 og 2006, fyrir árslok 2006. Ástæður þess eru bæði tæknilegar og fjárhagslegar. Komi til þess að áætluðum framkvæmdum verði ekki lokið í árslok 2006 er við það miðað að umræddar framkvæmdir haldi ríkisstyrk samkvæmt þessari áætlun. Ef til vill þarf að styrkja þessa túlkun með lagabreytingu og framlengja viðeigandi bráðbirgðaákvæði í hafnalögum, nr. 61/2003.
    Verkefni sem eru á áætlun árin 2007 og 2008 fylgja kostnaðarskiptingu milli ríkis og hafnarsjóða sem ákveðin eru í hafnalögum, nr. 61/2003. Í 24. gr. laganna segir:
    „Heimilt er að veita framlög úr ríkissjóði til eftirfarandi verkefna á sviði hafnargerðar á vegum hafnarsjóða þegar um er að ræða hafnir sem reknar eru skv. 1. og 2. tölul. 8. gr.
    Ríkissjóði er heimilt að styrkja:
     a.      Endurbyggingu, endurbætur og lagfæringar á skjólgörðum í höfnum þar sem erfiðar náttúrulegar aðstæður valda því að lítið skjól er fyrir úthafsöldu og dýpkun í innsiglingu þar sem reglulegrar viðhaldsdýpkunar er þörf á minnst fimm ára fresti. Stofnkostnað við hafnsögubáta á stöðum þar sem aðstæður í höfn og nágrenni hennar kalla á slíkt öryggistæki. Greiðsluþátttaka ríkisins getur þó aldrei orðið hærri en 75% og er ákvörðuð hverju sinni í samgönguáætlun.
     b.      Framkvæmdir á vegum lítils hafnarsjóðs innan skilgreinds byggðasvæðis samkvæmt ákvörðunum Eftirlitsstofnunar EFTA með tekjur undir 20 millj. kr. og þar sem verðmæti meðalafla síðustu þriggja ára er undir 600 millj. kr. Ríkissjóði er heimilt að víkja frá þessum viðmiðunarmörkum við sérstakar aðstæður, m.a. þegar aflaverðmæti viðkomandi hafnar gefur sannanlega ekki rétta mynd af eðlilegum tekjum hennar miðað við aðrar hafnir. Ríkisstyrktar framkvæmdir skulu takmarkast við merkingu innsiglingar, dýpi, varnarmannvirki og viðlegu. Greiðsluþátttaka ríkisins samkvæmt þessum lið skal vera allt að 90% og er ákvörðuð hverju sinni í samgönguáætlun sem samþykkt er af Alþingi.
     c.      Framkvæmdir á vegum hafnarsjóðs innan skilgreinds byggðasvæðis samkvæmt ákvörðunum Eftirlitsstofnunar EFTA með heildartekjur undir 40 millj. kr. og þar sem verðmæti meðalafla síðustu þriggja ára er undir 1.500 millj. kr. og vöruflutningar sem um höfnina fara eru undir 50 þús. tonnum. Ríkissjóði er heimilt að víkja frá þessum viðmiðunarmörkum við sérstakar aðstæður, enda liggi fyrir staðfesting frá Samkeppnisstofnun um að styrkurinn skekki ekki samkeppnisstöðu hafna. Greiðsluþátttaka ríkisins samkvæmt þessum lið getur aldrei orðið meiri en 60% vegna dýpkana og 40% vegna viðlegumannvirkja sem unnið er við árið 2007 eða síðar.“
    Í 29. gr. laganna er fjallað um breytingar á verðlagi og hljóðar hún svo:
    „Allar verðmætaviðmiðanir samkvæmt lögum þessum skulu taka sömu breytingum á milli ára og vísitala neysluverðs frá gildistíma laganna.“
    Lögin öðluðust gildi 1. júlí 2003 og einu ári eftir gildistöku laganna hafði vísitala neysluverðs hækkað um 3,2%. Tekjuviðmið hafna í 24. gr. laganna eru því 20,6 millj. kr. í b-lið og 41,7 í c-lið og samsvarandi viðmið varðandi aflaverðmæti eru annars vegar 619 millj. kr. og hins vegar 1.548 millj. kr.
    Árið 2004 voru 46 hafnarsjóðir í landinu og þar af 40 innan skilgreinds byggðasvæðis samkvæmt ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA). Samkvæmt byggðakorti ESA telst höfuðborgarsvæðið ná frá Reykjanestá og upp í Kjós í Hvalfirði og því ekki heimilt að veita byggðastyrki til framkvæmda þar skv. b- og c-lið 24. gr. hafnalaga.
    Samkvæmt framanrituðu er við það miðað í áætlun þessari að greiðsluþátttaka ríkissjóðs í styrkhæfum verkefnum árin 2005 og 2006 verði 75% í hafnargörðum, dýpkun og siglingamerkjum en 60% í bryggjum og öðrum innri mannvirkjum. Í samræmi við bráðabirgðaákvæði hafnalaga, nr. 61/2003, er við það miðað að B-deild Hafnabótasjóðs veiti styrk á móti fjárveitingu sem nemur 15% af heildarframkvæmdakostnaði til ársloka 2006 til tekjulágra hafna í fámennum sveitarfélögum. Frá og með árinu 2007 miðast greiðsluþátttaka ríkissjóðs við 90% í öllum styrkhæfum verkefnum í litlum höfnum með tekjur undir 20,6 millj. kr og aflaverðmæti undir 619 millj. kr. Í miðlungsstórum höfnum með tekjur á milli 20,6 og 41,7 millj. kr. og aflaverðmæti á bilinu 619 til 1.548 millj. kr. miðast greiðsluþátttakan við 75% í viðhaldsdýpkun og endurbótum á skjólgörðum, 60% í stofndýpkun og 40% í viðlegumannvirkjum. Í stórum höfnum með tekjur yfir 41,3 millj. kr. og aflaverðmæti yfir 1.548 millj. kr. styrkir ríkissjóður einvörðungu í ákveðnum tilvikum endurbætur og lagfæringar á skjólgörðum og viðhaldsdýpkun og miðast greiðsluþátttaka ríkissjóðs við 75%. Við sérstakar aðstæður er heimilt að veita styrki til kaupa á nýjum hafnsögubátum og þá miðast styrkurinn við 75% þátttöku ríkissjóðs óháð stærð hafnar. Mjög dregur úr framlögum til miðlungsstórra og stórra hafna frá og með árinu 2007.
    Hafnarsjóðir landsins hafa verið flokkaðir niður samkvæmt tekju- og aflaverðmætaviðmiðum í 24. gr. hafnalaganna. Fundnar voru meðaltekjur og meðalaflaverðmæti áranna 2001–2003.
    Eftirtaldir 15 hafnarsjóðir teljast litlir samkvæmt skilgreiningu laganna og eiga möguleika á allt að 90% styrk til nýframkvæmda frá og með árinu 2007: Búðardalshöfn, Reykhólahöfn, Tálknafjarðarhöfn, Súðavíkurhöfn, Norðurfjarðarhöfn, Drangsneshöfn, Hólmavíkurhöfn, Hvammstangahöfn, Blönduóshöfn, Grímseyjarhöfn, Kópaskershöfn, Raufarhöfn, Bakkafjarðarhöfn, Borgarfjarðarhöfn, og Breiðdalsvíkurhöfn.
    Eftirtaldir átta hafnarsjóðir eiga möguleika á 75% styrk til viðhaldsdýpkunar og endurbóta á skjólgörðum, 60% styrk til stofndýpkunar og 40% styrk til viðlegumannvirkja frá og með árinu 2007: Grundarfjarðarhöfn, Stykkishólmshöfn, hafnir Vesturbyggðar, Skagastrandarhöfn, Húsavíkurhöfn, Þórshöfn, Vopnafjarðarhöfn og Djúpavogshöfn.
    Eftirtaldir 17 hafnarsjóðir eiga einungis möguleika á 75% styrk til viðhaldsdýpkunar og endurbóta á skjólgörðum frá og með árinu 2007: hafnir Snæfellsbæjar, Bolungarvíkurhöfn, hafnir Ísafjarðarbæjar, hafnir Skagafjarðar, Siglufjarðarhöfn, Hafnasamlag Eyjafjarðar, Hafnasamlag Norðurlands, Seyðisfjarðarhöfn, hafnir Fjarðabyggðar, hafnir Austurbyggðar, Hornafjarðarhöfn, Vestmannaeyjahöfn, Þorlákshöfn, Grindavíkurhöfn, Sandgerðishöfn, hafnir Reykjanesbæjar og Vogahöfn.
    Faxaflóahafnir sf. fá styrki vegna hafnanna á Akranesi og í Borgarnesi á grundvelli bráðabirgðaákvæðis hafnalaganna til verkefna sem voru á samgönguáætlun 2003–2006.
    Samtals er kostnaður með virðisaukaskatti við ríkisstyrktar hafnargerðir áætlaður 6.692 millj. kr. á árunum 2005–2008. Rekstur hafna varð virðisaukaskattskyldur 1. júlí 2003 og því við það miðað að hafnir fái virðisaukaskattinn af nýframkvæmdum endurgreiddan. Áætlaður virðisaukaskattur af umræddum 6.692 millj. kr. er 1.265 millj. kr. Þá standa eftir 5.427 millj. kr. sem skiptast þannig að ríkissjóður greiðir 3.507 millj. kr. og hafnarsjóðirnir 1.920 millj. kr. Til er ónotuð fjárveiting frá fyrri árum 752 millj. kr. þannig að fjárveitingar til nýframkvæmda á tímabilinu þurfa að vera 2.755 millj. kr.
    Nánari sundurliðun á kostnaði og kostnaðarskiptingu við einstakar framkvæmdir er að finna í kafla 3.2.2 í áætluninni. Í töflu 3-3 er sundurliðun framkvæmda í einstökum höfnum í grunnneti og í töflu 3-5 er sundurliðun framkvæmda í einstökum höfnum utan grunnnets. Við gerð þessarar áætlunar var viðhöfð nýbreytni hvað varðar úthlutun fjárveitinga til viðhaldsdýpkana. Viðhaldsdýpkanir eru skilgreindar í höfnum þar sem þeirra er talin þörf vegna náttúrulegra aðstæðna en fjárveitingar til þessara verkefna eru síðan fluttar á einn óskiptan lið. Ástæðan er sú að mjög erfitt er að meta umfang og tímasetja þessi verkefni þar sem árferði á einstökum stöðum ræður þar mestu um. Með þessu móti skapast aukið svigrúm til að takast á við viðhaldsdýpkanir þar sem þörfin er mest hverju sinni.
    Þá er að finna undir þessum stofnkostnaðarlið nýtt verkefni, „Ferjulægi við Bakkafjöru – rannsóknir“, að fullu kostað af ríkissjóði, og eru ætlaðar til þess 20 millj. kr. Hér er um að ræða framkvæmdatengdar rannsóknir, svo sem mælingar, botnrannsóknir, rannsóknir á efnisflutningum, grjótnámsrannsóknir og frumhönnun mannvirkja. Verkefnið á rætur að rekja til þingsályktunar um rannsóknir á ferjuaðstöðu við Bakkafjöru undan Vestmannaeyjum sem samþykkt var á Alþingi 5. desember 2000.
    Skuld við hafnarsjóði vegna framkvæmda á árunum 2003 og 2004 sem orðið hafa dýrari en áætlanir gerðu ráð fyrir og ekki var hægt að flytja í fjármuni úr öðrum verkefnum hjá sama hafnarsjóði er alls 16,5 millj. kr. Uppgjör þessara verkefna er sett inn á áætlun árið 2005 eins og sjá má í töflum 3-3 og 3-4 í áætluninni.
    Í töflunum hér á eftir er sýnt hvernig ónotuðum fjárveitingum verður ráðstafað á áætlunartímabilinu. Ef ekki er þörf fyrir þessar fjárveitingar í ný verkefni innan sama hafnarsjóðs á áætlunartímabilinu eru þær fluttar yfir á óskipta liði. Þetta á við um eftirfarandi hafnarsjóði: Akranes 4 millj. kr., Stykkishólmur 8 millj. kr., Raufarhöfn 13 millj. kr. og Árborg (Eyrarbakki) 1 millj. kr. Samtals 26 millj. kr.
    Allar kostnaðartölur í áætluninni eru á verðlagi fjárlaga 2005.
                        
Tafla 3-1. Hafnir í grunnneti.

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


Tafla 3-2. Hafnir utan grunnnets.Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


Lendingarbætur.
    Hér er um að ræða styrki til einstaklinga, fyrirtækja eða sveitarfélaga til framkvæmda utan skilgreindra hafnarsvæða. Styrkir þessir eru fyrst og fremst til framkvæmda þar sem útgerð og/eða ferðaþjónusta er stunduð í atvinnuskyni.

Ferjubryggjur.
    Undir þennan lið falla framlög til viðhalds og endurbyggingar hafnarmannvirkja utan skilgreindra hafnarsvæða þar sem ríkið styrkir ferjusiglingar svo sem í Breiðafjarðareyjum og við Ísafjarðardjúp.

Sjóvarnargarðar.
    Framkvæmdum er raðað í forgangsröð miðað við tiltekna forgangsflokka, A, B og C (sjá skýringar síðar). A-framkvæmdum er lokið og flestum B-framkvæmdum. Eru því í þessari áætlun aðallega B–C-framkvæmdir og C-framkvæmdir.
    Leggja verður áherslu á að sjóvarnarverkefnum verður ekki lokið með þessum áætluðu framkvæmdum. Bæði er töluvert af sjóvörnum 15–20 ára og eldri er þarfnast styrkingar sem ekki eru í þessari áætlun. Svo er á hitt að líta að um 15 ár eru frá síðasta stórflóði suðvestanlands, en 8–10 ár á Norðurlandi og Vestfjörðum. Nýtt stórflóð mundi skapa nýja framkvæmdaþörf. Búast má við stórflóðum á 10–20 ára fresti sé tekið mið af reynslu.
     Fjárveitingar til sjóvarna. Gert er ráð fyrir að vinna að sjóvörnum í 31 sveitarfélagi á áætlunartímabilinu fyrir samtals 531 millj. kr. Að auki er óráðstafað 42 millj. kr. sem hægt verður að grípa til ef mannvirki eru talin í hættu. Alls er því reiknað með að vinna að sjóvörnum fyrir 573 millj. kr. árin 2005–2008. Af þeirri upphæð greiðir ríkið 480 millj. kr. en sveitarfélög/landeigendur, 93 millj. kr. Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri sjóvarnaframkvæmda í desember 2004 er gert ráð fyrir að ónotaðar séu 47 millj. kr. af fjárveitingum ársins 2004 og fyrr sem verða nýttar í ný verkefni innan sömu sveitarfélaga. Fjárveiting í ný sjóvarnarverkefni árin 2005–2008 er því alls 433 millj. kr. Ef ekki eru fyrirhugaðar framkvæmdir í viðkomandi sveitarfélagi á árunum 2005–2008 eru ónotuð fjárveiting flutt yfir á óskiptan lið. Samtals er þar um að ræða 3 millj. kr.
    Í töflunni hér á eftir er sýnt hvernig staðan er í einstökum sveitarfélögum.
     Vinnureglur við úthlutun. Í 1. gr. laga um sjóvarnir, nr. 28/1997, segir meðal annars:
    „Sjóvarnir eru varnir gegn sjávarflóðum og landbroti af völdum ágangs sjávar. Byggð svæði og svæði þar sem til staðar eru dýrmæt mannvirki eða menningarminjar skulu að jafnaði njóta forgangs við gerð sjóvarna.“
    Ákvæði í 3. gr. laganna þar sem fjallað er um mat á nauðsyn framkvæmda og forgangsröðun er svohljóðandi:
    „Siglingastofnun Íslands skal sjá um að áætlun um sjóvarnir sé gerð samkvæmt lögum um samgönguáætlun. Áætlun um sjóvarnir samkvæmt lögum þessum skal tilgreind í siglingamálaáætlunarkafla samgönguáætlunar, sbr. lög um samgönguáætlun.
    Við gerð áætlana um sjóvarnir skal stofnunin hafa samvinnu og samráð við hlutaðeigandi sveitarstjórn, landeigendur og aðra aðila sem að málinu koma. Umsóknir um framlag úr ríkissjóði til sjóvarna skulu sveitarfélög senda Siglingastofnun.
    Í áætluninni skal meta nauðsyn framkvæmda, með hliðsjón af hættu á sjávarflóðum og landbroti af völdum ágangs sjávar, og áætlaðan kostnað. Jafnframt skal leggja mat á hagrænt gildi þeirra aðgerða sem lagðar eru til á hverju svæði og gera tillögu um flokkun framkvæmda í forgangsröð. Þá skal koma fram umsögn um fyrirkomulag framkvæmda og gerð þeirra mannvirkja sem reisa þarf við ströndina.“
    Við gerð sjóvarnaáætlunar var leitast við að uppfylla skilyrði sem tilgreind eru í 3. gr. laga um sjóvarnir með því að meta einstaka þætti, svo sem ölduálag og verðmæti sem talin eru í hættu, og einkunnir gefnar fyrir þessa þætti, sbr. útskýringar um forgangsröðun hér á eftir.
     Hvaða sjóvarnir eru styrkhæfar: Sjóvarnagerð með ríkisstyrk hefur langmest verið við byggð svæði eða þar sem hús og önnur dýrmæt mannvirki hafa verið í hættu. Mun minna hefur verið um styrki til að verja land eingöngu, sérstaklega seinni árin, þótt dæmi séu um sjóvarnir við nytjaland, en kostnaður við sjóvörn verður þá oft mun hærri en verðmæti lands sem á að verja. Sjóvörn á nýjum landfyllingum og landvinningum og fyrir hús eða mannvirki sem byggð hafa verið þar hefur yfirleitt verið án styrkja frá ríkissjóði nema að því marki sem kostað hefði að verja gömlu strandlínuna.
Tafla 3-3. Staða fjárveitinga.

Sjóvarnir, yfirlit yfir ríkishlut í nýframkvæmd,


stöðu eldri fjárveitinga og fjárveitingaþörf.

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.
     Um kostnaðarskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga: Samkvæmt 7. gr. sjóvarnalaga greiðir ríkissjóður allt að 7/ 8hlutum kostnaðar við undirbúning og framkvæmd við sjóvarnir sem gerðar eru í samræmi við lög um sjóvarnir. Í sjóvarnaáætluninni er gert ráð fyrir að ríkissjóður greiði 7/ 8kostnaðar við sjóvarnir, en viðkomandi sveitarsjóður eða landeigendur 1/ 8. Þó kann að verða frá þessu vikið til aukningar á hlut sveitarfélaga eða landeigenda til að hægt sé að komast yfir stærri framkvæmdaáfanga. Dæmi um þetta er vörn við Hvaleyrarhöfða í Hafnarfirði og framan við Grundarhverfi á Kjalarnesi (Reykjavíkurborg).
     Nánar um forgangsröðun framkvæmda: Í skýrslu sem Hafnamálastofnun (nú Siglingastofnun) lét vinna árið 1983 var framkvæmdum í fyrsta skipti raðað í forgangsflokka, A, B, C og D. Rúmlega áratug síðar, í „Yfirlitsskýrslu um sjóvarnir“ 1995, urðu aðalflokkarnir þrír og til viðbótar framkvæmdir til athugunar sem ekki komust inn á áætlun:
     A.      Áhættukafli samkvæmt reynslu. Mikil verðmæti í húfi og öryggismál fyrir íbúana. Mjög aðkallandi framkvæmd.
     B.      Nokkur áhætta og töluverð verðmæti eru í húfi en ekki eins mikil og í A, t.d. færri hús eða minni líkur á að tjón verði mikið. Nauðsynleg framkvæmd sem kemur á eftir A-framkvæmdum.
     C.      Minni áhætta en í B og/eða minni verðmæti í húfi en æskileg eða nauðsynleg framkvæmd engu síður. Gæti þurft að endurmeta flokkun síðar, t.d. ef landbrot hefur stytt vegalengd að mannvirki eða grafið hefur frá undirstöðum húss. Æskileg eða nauðsynleg framkvæmd.
    Til athugunar: Verk sem eru neðar en í C-flokki en geta samt sem áður verið nauðsynleg þótt síðar verði.
     B–C-flokkur er á milli B og C, þannig að áætlunarflokkarnir eru í raun 4, en þar sem A-framkvæmdum er lokið, a.m.k. í bili þar til næsta stóra sjávarflóð kemur, og B-framkvæmdum lýkur árið 2005, eru flokkarnir eftir það tveir, B–C og C.
    Til þess að raða framkvæmdum í flokka var með stigagjöf lagt mat á:
     a.      sjávarógn, þ.e. ölduálag og flóðahættu,
     b.      fjarlægð frá sjávarkambi, landhæð og jarðfræði,
     c.      verðmæti að baki (einkum hús og mannvirki en einnig land).
Hver þessara þátta fékk ákveðið vægi og síðan hver framkvæmd stig fyrir hvern þátt sem voru svo vegin og lögð saman. Þau svæði sem fengu flest stig lentu í B-flokki, en annars í B–C- eða C-flokki. Að lokum eru allmargar framkvæmdir sem lentu í flokknum til athugunar.

Hafnabótasjóður, framlag.
    Framlag til B-deildar Hafnabótasjóðs kemur fram undir þessum lið. Hlutverk B-deildar Hafnabótasjóðs er að fjármagna viðgerðir tjóna á hafnarmannvirkjum sem teljast styrkhæf skv. 24. gr. hafnalaga og ekki fást bætt úr tryggingum eða Viðlagasjóði. Þar sem mjög hefur gengið á B-deild sjóðsins að undanförnu og framlag til hennar hefur fallið niður tvö síðustu ár er gert ráð fyrir 32 millj. kr. árlegu framlagi frá og með árinu 2006.

3.2 Flokkun hafna.
    Siglingastofnun hefur skilgreint staðalkröfur fyrir fiskihafnir. Staðalkröfurnar greinast í tvennt:
          Tæknikröfur sem lúta að skipulagi hafna og hafnasvæða, gæðum innsiglingar og kyrrð í höfninni.
          Notendakröfur sem eru reglur varðandi mat á nýtingu á bryggjuplássi, þ.e. hvort höfn annar þeim fjölda skipa sem þar leggur að og landar, enn fremur hvort aðstaða þarf að vera fyrir farmskip og viðmiðunarreglur varðandi ýmsan búnað hafna.
    Þróun fiskiskipaflotans hefur síðustu áratugi verið í átt að stærri og djúpristari skipum. Siglingastofnun hefur aðlagað staðalkröfur til fiskiskipahafna að þessari þróun og er nú t.d. krafist meira dýpis í stórskipahöfnum en áður. Einnig hafa kröfur um burðarþol hafnarbakka aukist. Fyrir um tveimur áratugum var algengast að miða leyfilegt álag við 1–3 t/m². Nú er algengast að miðað við 4 t/m² á hafnarbökkum þar sem losun og lestun flutningaskipa fer fram og búast má við notkun gámalyftara.
    Höfnum er skipt niður í fjóra flokka og eru mismunandi staðalkröfur gerðar í hverjum þeirra. Flokkun þessi hefur verið nýtt við að forgangsraða framkvæmdum með tilliti til ríkisframlags á hafnaáætlun. Flokkunin er unnin með hjálp reiknilíkans sem tekur mið af eftirfarandi:
          Þjónustustigi sem höfn veitir.
          Aflamagni sem landað er í viðkomandi höfn.
          Verðmæti afla sem landað er.
          Magni sem unnið er í viðkomandi verstöð.
          Vöruflutningum sem fara um höfnina.
          Aðstæðum til hafnargerðar á viðkomandi stað.
    Allar hafnir í flokkum I og II eru í grunnneti og auk þess iðnaðarhöfnin á Grundartanga. Utan grunnnets eru fiskihafnir í flokki III og IV og iðnaðarhöfnin við þörungaverksmiðjuna á Reykhólum. Flokkunin er endurskoðuð á fjögurra ára fresti, um leið og 12 ára áætlun.

Tafla 3-4. Flokkun hafna.

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


    Auk þeirra 57 fiskihafna sem tilgreindar eru í framantöldum fjórum flokkum eru nokkrir minni löndunarstaðir. Fyrir hvern flokk er miðað við hönnunarskip sem skilgreint er út frá lengd, breidd og djúpristu (sjá töflu 3-5)

Tafla 3-5. Skilgreining á hönnunarskipum eftir flokkum hafna.

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


Tafla 3-6. Helstu staðalkröfur fyrir fjóra flokka hafna.

Flokkur I
Stórar fiskihafnir
Flokkur II
Meðalstórar fiskihafnir
Flokkur III
Bátahafnir
Flokkur IV
Smábátahafnir
Innsigling, breidd rennu Breidd siglingarennu 2,0 - 5 x breidd hönnunarskips, háð aðstæðum Breidd siglingarennu 2,0 - 5 x breidd hönnunarskips, háð aðstæðum Breidd siglingarennu 2,0 - 5 x breidd hönnunarskips,
háð aðstæðum
Breidd siglingarennu 2,0 - 5 x breidd hönnunarskips
háð aðstæðum
Sæflötur hafnar Stærri en 10 ha Stærri en 5 ha Hafnarkví stærri en 1 ha með öruggu skjóli fyrir báta Hafnarkví stærri en 70 m² x fjöldi smábáta sem notar höfnina >5% tímans
Snúningssvæði Flutningaskip
D > 1,5 x lengd hönnunarskips. Sé snúið við bryggju eða ef dráttarbátur er til aðstoðar telst vera í lagi þó að þvermál snúnings sé um 15% minna
Flutningaskip
D > 1,5 x lengd hönnunarskips. Má þó vera allt að 20% minna snúningsþvermál sé snúningur við bryggju eða ef dráttarbátur er til sta