Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 721. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1368  —  721. mál.
Breytingartillögurvið till. til þál. um fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2005–2006.

Frá meiri hluta samgöngunefndar.       1.      Við kafla 2.1 fjármál.
                  a.      Liðurinn viðhald og styrkir orðist svo:

Viðhald og styrkir
Viðhaldssjóðir 131 187 140 137 595
Viðhald og styrkir samtals 131 187 140 137 595

                  b.      Liðurinn stofnkostnaður orðist svo:
Stofnkostnaður
Flugvellir í grunnneti 330 308 358 347 1.343
Áður framkvæmt/afborganir -166 -115 -115 -115 -511
Áætlunarflugvellir utan grunnnets 17 0 0 10 27
Aðrir flugvellir utan grunnnets 16 15 23 40 94
Önnur mannvirki, búnaður og verkefni 139 112 92 92 435
Stofnkostnaður alls 336 320 358 374 1.388

                  c.      Aðrir samnefndir liðir aftast í kaflanum falli brott.
     2.      Vegáætlun, 4. kafli, orðist svo:

4. VEGÁÆTLUN
4.1 Fjármál.
Áætlun um fjáröflun.*
Fárhæðir í millj. kr. 2005 2006 2007 2008
4.1.1 Tekjur og framlög
1.1 Markaðar tekjur
1.     Bensíngjald 6.029 6.547 6.547 6.547
2.     Þungaskattur km-gjald 1.898 1.051 1.067 1.083
3.     Þungaskattur árgjald 1.245
4.     Olíugjald 1.665 3.446 3.497 3.550
5.     Leyfisgjöld flutninga 4 4 4 4
6.     Leyfisgjöld leigubifreiða 6 6 6 6
    Markaðar tekjur samtals 10.847 11.054 11.121 11.190
1.2 Ríkisframlag 1.263 1.526 4.988 4.911
1.3 Framlag til jarðganga 1.200 725 1.695 1.915
    Framlag úr ríkissjóði alls 2.463 2.251 6.683 6.826
    Tekjur og framlög alls 13.310 13.305 17.804 18.016
4.1.2 Viðskiptahreyfingar
Afborganir lána til ríkissjóðs:
1. Vegna vegtenginga Hvalfjarðarganga -40 -40 -40 -40
2. Vegna ferja -340 -352 -274
3. Vegna skuldar frá 1999 -145
    Afborganir samtals -380 -392 -314 -185
Samtals 12.930 12.913 17.490 17.831
* Tölur ársins 2005 eru á verðlagi þessa árs (vísitala vegagerðar 7650). Tölur áranna 2006–2008 eru hækkaðar til áætlaðs verðlags 2006. Hækkun verðlags er áætluð 3,5% (vísitala vegagerðar 7920).


Skipting útgjalda.
Fjárhæðir í millj. kr. 2005 2006 2007 2008
GJÖLD
4.1.3    Rekstur og þjónusta
    1.     Yfirstjórn 307 331 362 368
    2.     Umsýslugjald til ríkissjóðs 57 57 57 57
    3.     Upplýsingaþjónusta 80 87 93 93
    4.     Umferðareftirlit 60 67 70 70
    5.     Þjónusta 2.643 2.743 3.075 3.137
        1.    Þjónustusvæði 349 362 404 410
        2.    Vegir og vegyfirborð 430 445 496 504
        3.    Brýr og veggöng 66 74 82 83
        4.    Vegmerkingar og vegbúnaður
466


483

537

547
        5.    Þéttbýlisvegir 307 319 355 361
        6.    Vetrarþjónusta 1.025 1.060 1.201 1.232
    6.     Almenningssamgöngur 1.074 1.138 1.148 806
        1.    Ferjur og flóabátar 763 816 817 475
            Þar af afborganir ferjulána til ríkissjóðs
-340


-352

-274
        2.    Áætlunarflug 140 145     150 150
        3.    Sérleyfi á landi 171 177     181 181
    7.     Rannsóknir 107 114 114 114
    8.     Minjar og saga 12 23 23
Rekstur og þjónusta alls 3.988 4.197 4.668 4.668
4.1.4    Viðhald
    1.     Endurnýjun bundinna slitlaga 1.003 1.035 1.096 1.132
    2.     Endurnýjun malarslitlaga 224 226 233 238
    3.     Styrkingar og endurbætur 780 808 859 881
    4.     Brýr, varnargarðar og veggöng 248 266 280 285
    5.     Öryggisaðgerðir 160 166 176 181
    6.     Umferðaröryggisáætlun 104 104 104
    7.     Vatnaskemmdir 152 157 171 171
    8.     Viðhald girðinga 58 64 64 65
    9.     Frágangur gamalla efnisnáma 31 31
Viðhald alls 2.625 2.826 3.014 3.088
4.1.5    Stofnkostnaður
    1.     Grunnnet 4.651 4.174 7.673 7.988
        1.    Almenn verkefni 400 414     554 554
        2.    Verkefni á höfuðborgarsvæði 1.200 1.234     1.827 2.312
        3.    Verkefni á landsbyggð 1.708 1.759     3.541 3.079
            Þar af afborganir lána vegna Hvalfjarðarganga til ríkissjóðs

-40


-40
    

-40


-40
        4.    Orku- og iðjuvegir 102 72
        5.    Jarðgangaáætlun 1.200 725 1.694 1.914
        6.    Landsvegir í grunnneti 41 42 57 57
Samtals grunnnet: 4.611 4.134 7.633 7.948
    2.     Tengivegir 555 570 621 621
    3.     Til brúagerðar 290 300 404 404
         1.     Brýr 10 m og lengri 264 272 375 375
        2.    Smábrýr 26 28 29 29
    4.     Ferðamannaleiðir 173 179 187 187
    5.     Þjóðgarðavegir 89 97 311 259
    6.     Girðingar 73 65 72 76
    7.     Landsvegir utan grunnnets 100 104 114 114
    8.     Safnvegir 314 325 342 342
    9.     Styrkvegir 62 64 67 67
    10.     Reiðvegir 50 52 57 57
Samtals utan grunnnets 1.706 1.756 2.175 2.127
Stofnkostnaður alls 6.317 5.890 9.808 10.075
GJÖLD ALLS 12.930 12.913 17.490 17.8314.2.2 Sundurliðun einstakra gjaldaliða.
4.2.1. Grunnnet.
4.2.1.1      Almenn verkefni.

Vegnr.     Vegheiti 2005 2006 2007 2008
Kaflanr. Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
1     Hringvegur
a3 Austan Eldvatnsbotna 15
a6 Um Kirkjubæjarklaustur 10
c3 Um Hellu 7
d3–d5 Um Selfoss 31
x0 Um Smyrlabjargaá 10
x1 Um Staðará Suðursveit 26
30     Hrunamannavegur
06–08 Skipholt–Foss 4 86 86
35     Biskupstungnabraut
04 Um Brúará 5
45     Garðskagavegur
04 Um Sandgerði 22
240     Stórhöfðavegur
01 Um Strandveg 32
424     Keflavíkurvegur
01 Reykjanesbraut–Njarðarbraut 31
427     Suðurstrandarvegur
13 Um Þorlákshöfn 32 16
429     Sandgerðisvegur
01 Lagfæring vegna Miðnesheiðarvegar 5
1     Hringvegur
e2 Lagfæring gatnamóta 24
42     Krýsuvíkurvegur
01 Reykjanesbraut–Vatnsskarð 27 36 55
470     Fjarðarbraut
01 Gatnamót við Arnarhraun 25
1     Hringvegur
g5–06 Um Borgarnes 36 42 28 7
m0 Endurbætur gegnum Blönduós 21
m2 Beygjur við Geitaskarð 41
m6 Gatnamót við Varmahlíð 20 21
50     Borgarfjarðarbraut
02–03 Vatnshamraleið 10
54     Snæfellsnesvegur
03 Um Hítará 42
05 Um Haffjarðará 51
10 Bjarnarfoss–Egilsskarð 2
17 Um Gríshólsá 17
60     Vestfjarðavegur
03 Um Tunguá 11
07 Búðardalur–Klofningsvegur 6
23 Um Laxá 31
43 Um Hjarðardalsá 13
61     Djúpvegur
04–36 Breikkun slitlaga og vega 17 54 69 58
36 Langeyri–Grundarstígur, lýsing 5
72     Hvammstangavegur
01 Um Hvammstanga 14 7
76     Siglufjarðarvegur
06 Um Hofsá 3 4
13 Gránugata 14
574     Útnesvegur
10 Ólafsvík, lýsing 3
636     Hafnarvegur Ísafirði
01 Djúpvegur–höfn 9
744     Þverárfjallsvegur
03 Kallá–Sauðárkrókur 20 34 56
1     Hringvegur
t6 Litla Sandfell–Skriðdalsvegur 98
u8 Ofan Þakeyrar í Hamarsfirði 32
82     Ólafsfjarðarvegur
06 Ólafsfjarðargöng, vatnsvörn 22
83     Grenivíkurvegur
Snjóastaður 7
85     Norðausturvegur
03 Um Laxá 22 29
14 Arnarstaðir–Klapparós 96 59
31 Brekknaheiði–Geysirófa 53
34–35 Hölkná–Miðheiðarhryggur 19
87     Kísilvegur
03 Slitlagsendi–Geitafellsá 11 34
837     Hlíðarfjallsvegur
01 Um Borgarbraut 15
846     Austurhlíðarvegur
01 Hjá Laugum 6
917     Hlíðarvegur
01 Hjá Fossvöllum 25 1
    Þéttbýlisstaðir Austurlandi
Lagfæringar á þjóðvegum 10 10 11 11
Samtals 400 414 554 5544.2.1.2 Verkefni á höfuðborgarsvæði.
Vegnr. Vegheiti 2005 2006 2007 2008
Heiti verkefnis millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
1     Hringvegur
Gatnamót við Nesbraut 103
Breikkun, Víkurvegur–Skarhólabraut 155 67
40     Hafnarfjarðarvegur
Gatnamót við Nýbýlaveg 223
41     Reykjanesbraut
Laugarnesvegur–Dalbraut 184 93
Gatnamót við Bústaðaveg 391
Gatnamót við Stekkjarbakka 90
Gatnamót við Arnarnesveg 715 260
Fífuhvammsvegur–Kaplakriki, breikkun 50 338
Gatnamót við Vífilsstaðaveg 621
Lækjargata–Kaldárselsvegur 149
42     Krýsuvíkurvegur
Reykjanesbraut–Ásvellir 259
49     Nesbraut
Kringlumýrarbraut–Bjarkargata 556
Kringlumýrarbraut / Miklabraut 104 104
409     Hlíðarfótur
Hringbraut–Samgöngumiðstöð 104 104
411     Arnarnesvegur
Gatnamót við Fífuhvammsveg 52 41
Reykjanesbraut–Elliðavatnsvegur 91 207
412     Vífilsstaðavegur
Hafnarsvæði–Hafnarfjarðarvegur 41
415     Álftanesvegur
Hafnarfjarðarvegur–Bessastaðavegur 528
450     Sundabraut
Sæbraut–Geldinganes 50 104 103 103
    Göngubrýr og undirgöng 60 62 67 67
    Umferðarstýring 30 21
    Smærri verk og ófyrirséð 60 66 72 78
    Samtals 1.200 1.234 1.827 2.3124.2.1.3 Verkefni á landsbyggð.

Vegnr. Vegheiti 2005 2006 2007 2008
Kaflanr. Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Almannaskarð
1 Hringvegur
v5–v6 Göng undir Almannaskarð 82 15
Hornafjarðarfljót
1 Hringvegur
v7–v9 Um Hornafjarðarfljót 166
Þjórsá
1 Hringvegur
c8 Um Þjórsá 46
Hringvegur, Reykjavík–Hveragerði
1 Hringvegur
d8–e1 Hellisheiði–Sandskeið 311
Bræðratunguvegur
359 Bræðratunguvegur
01 Um Hvítá 83 103
Lyngdalsheiðarvegur
365 Lyngdalsheiðarvegur
01 Laugarvatnsvegur–Þingvallavegur 103 336
Reykjanesbraut, Hafnarfjörður–Keflavík
41 Reykjanesbraut
15–18 Krýsuvíkurvegur–Víknavegur 305 207 362 414
Hvalfjarðartengingar
1 Hringvegur
g1 Hvalfjarðarteningar 60 62 62 62
Hringvegur um Stafholtstungur
1 Hringvegur
h0 Borgarfjarðarbraut–Hrauná 153 112 83 83
Hálsasveitarvegur að Húsafelli
518 Hálsasveitarvegur
03 Hvítársíðuvegur–Kaldadalsvegur 95
Snæfellsnesvegur um Kolgrafafjörð
54 Snæfellsnesvegur
15 Kolgrafafjörður 224 52 215
Vestfjarðavegur um Brattabrekku
60 Vestfjarðavegur
01–02 Um Brattabrekku 88
Vestfjarðavegur, Svínadalur–Flókalundur
60 Vestfjarðavegur
08–31 Svínadalur–Flókalundur 100 207 388 383
Vegur um Arnkötludal
605 Tröllatunguvegur
01 Vestfjarðavegur–Djúpvegur 103
Ísafjarðardjúp
61 Djúpvegur
26–29 Ísafjörður–Mjóifjörður 45 207 621 673
31–32 Í Skötufirði 60
Djúpvegur, Súðavík–Bolungarvík
61 Djúpvegur
38–45 Súðavík–Bolungarvík 20 31 21 21
Hringvegur um Norðurárdal í Skagafirði
1 Hringvegur
n0–n1 Norðurárdalur 200 178 176 207
Þverárfjallsvegur
744 Þverárfjallsvegur
01 Skagavegur–Sauðárkrókur 103
Hringvegur um Mývatnsheiði
1 Hringvegur
q9 Mývatnsheiði 12
Hringvegur um Akureyri
p7–p8 Gatnamót 10 21
Lágheiði
    82      Ólafsfjarðarvegur
09 Hóll–sýslumörk 14
Norðausturvegur, Húsavík–Þórshöfn
85 Norðausturvegur
07–13 Breiðavík–Arnarstaðir 33
14–22 Katastaðir–Krossavík 100 207 300 507
Kísilvegur
87 Kísilvegur
01–02 Slitlagsendi–Geitafellsá 37 78 36 21
Tenging Norðurland–Austurland
1 Hringvegur
s2–s4 Vegaskarð–Langidalur 12
s6–s7 Arnórsstaðamúli 10 176
Hringvegur á Austurlandi
1 Hringvegur
t6–t7 Skriðdalur 36
u7 Valtýskambur–Sandbrekka 124
v1–v5 Þvottár- og Hvalnesskriður 207
Norðausturvegur, Hringvegur–Vopnafjörður
85 Norðausturvegur
41–43 Vopnafjörður–Brunahvammsháls 104 135
Breikkun brúa á Norðurlandi vestra
1 Hringvegur
k1 Síká (Hrútafirði) 72 107 41
Samgöngurannsóknir 12 16 16 15
Samtals 1.708 1.759 3.541 3.079


4.2.1.4 Orku- og iðjuvegir.
Vegnr. Vegheiti 2005 2006 2007 2008
Kaflanr. Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
92 Norðfjarðarvegur
06 Hjáleið Reyðarfirði 50
07 Um Hólmaháls 52 72
    Samtals 102 72


4.2.1.5 Jarðgangaáætlun.
Vegnr.     Vegheiti 2005 2006 2007 2008
Kaflanr. Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
    Siglufjörður–Ólafsfjörður og Reyðarfjörður–Fáskrúðsfjörður
1.200

725

1.694

1.914
Samtals 1.200 725 1.694 1.914

4.2.1.6 Landsvegir í grunnneti.
Vegnr.     Vegheiti 2005 2006 2007 2008
Kaflanr.     Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
    Landsvegir í grunnneti 41 42 57 57
Samtals      41 42 57 574.2. Utan grunnnets.
4.2.2.1 Tengivegir.

Vegnr. Vegheiti 2005 2006 2007 2008
Kaflanr. Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
25 Þykkvabæjarvegur
02 Hrafntóftir–Þykkvibær 17
204 Meðallandsvegur
01 Ásgarður–Fossar 13 24
246 Skálavegur
01 Hringvegur–Hringvegur 10
253 Bakkavegur
02 Landeyjavegur–Hólmabæjavegur 38 24
03 Landeyjavegur–flugvöllur 15
264 Rangárvallavegur
02 Hringvegur–Keldur 70
271 Árbæjarvegur
01 Árbæjarhjáleiga–Árbakki 29
282 Ásmundarstaðavegur
01 Hringvegur–Ásmundarstaðir 8 8 5
32 Þjórsárdalsvegur
01 Um Kálfá 3
33 Gaulverjabæjarvegur
01 Gaulverjabær–Skipar 111
304 Oddgeirshólavegur
01 Hringvegur–Hringvegur 42
305 Villingaholtsvegur
02 Urriðafossvegur–Fljótshólar 8
314 Holtsvegur
01–02 Ofan Stokkseyrar 8
324 Vorsabæjarvegur á Skeiðum
01 Um Vorsabæ 10
329 Mástunguvegur
01 Skyggnir–Laxárdalur 5
340 Auðsholtsvegur
01 Hrunamannavegur–Syðra-Langholt 21 3 20
354 Sólheimavegur
01 Biskupstungnabraut–Sólheimar 36 62 23
351 Búrfellsvegur
01 Þingvallavegur–Biskupstungnabraut 36
364 Eyjavegur
01 Laugarvatnsvegur–Útey 5
375 Arnarbælisvegur
01 Hringvegur–Auðsholt 7
3445 Hvítárholtsvegur 13
3357 Heiðarbraut 12
45 Garðskagavegur
05 Um Ósabotna 10
425 Nesvegur
02 Reykjanesviti–Staður 11 44 31
48 Kjósarskarðsvegur
01 Reynivellir–Vindáshlíð 21 27 37
461 Meðalfellsvegur
01 Hjá Möðruvöllum 10
50 Borgarfjarðarbraut
01 Um Andakílsá 15 5
52 Uxahryggjavegur
02 Lundarreykjadalur 21
54 Snæfellsnesvegur
10 Bjarnarfoss–Egilsskarð 4
503 Innnesvegur
02 Esjubraut/Garðagrund, hringtorg 11 14
504 Leirársveitarvegur
01 Leirá–Svínadalsvegur 16 32
505 Melasveitarvegur
01 Um Súlunes 7
506 Grundartangavegur
01 Hringvegur–hafnarsvæði 23
508 Skorradalsvegur
02 Grund–Hvammur 40
511 Hvanneyrarvegur
01 Hringtorg, lítið 10
513 Bæjarsveitarvegur
01 Borgarfjarðarbraut–Laugarholt 5
530 Ferjubakkavegur
01 Um Gufuá 10
574 Útnesvegur
01 Gröf–Arnarstapi 38 62 21
576 Framsveitarvegur
01 Snæfellsnesvegur–golfvöllur 19 62
622 Svalvogavegur
03–04 Við Þingeyrarflugvöll 26
643 Strandavegur
02 Djúpvegur–Drangsnesvegur 16
04 Um Bjarnarfjarðará 10
645 Drangsnesvegur
01 Strandavegur–Drangsnes 55 23 60 44
02 Lýsing Drangsnesi 2
702 Heggstaðanesvegur
02 Bálkastaðir–Heggstaðir 15
704 Miðfjarðarvegur
01 Melstaður–Króksstaðir 8
04 Tenging við Hringveg 10
711 Vatnsnesvegur
05 Ósar–Hólaá 45
715 Víðidalsvegur
02 Hrappsstaðavegur–Dæli 4 37
721 Þingeyravegur
01 Um Steinnes 3
722 Vatnsdalsvegur
04 Hof–Hjallaland 48
745 Skagavegur
01 Snjóastaðir við Hof 7
752 Skagafjarðarvegur
02 Slitlagsendi–Lýtingsstaðir 19 46
767 Hólavegur
02 Hólar–Hólalax 13
815 Hörgárdalsvegur
01 Skriða–Brakandi 67
816 Dagverðareyrarvegur 11
821 Eyjafjarðarbraut vestri
05 Sandhólar–Nes 41 32
828 Veigastaðavegur
01 Hringvegur–Eyjafjarðarbraut eystri 15 27 46
829 Eyjafjarðarbraut eystri
02 Litlihamar–Rútsstaðir og um Möðruv. 17
842 Bárðardalsvegur vestri
01 Snjóastaðir 6
853 Hvammavegur
01 Slitlagsendi–virkjun 35 6
8984 Hvammsvegur 11
94 Borgarfjarðarvegur
06 Lagarfossvegur–Unaós 14
08 Njarðvíkurskriður 12 21
917 Hlíðarvegur
01 Hjá Fossvöllum 9
925 Hróarstunguvegur
02 Hallfreðarstaðir–Þórisvatn 12
931 Upphéraðsvegur
01 Fellabær–Ekkjufell 65
01–02 Setberg–Ormarsstaðaá 54 35
02 Um Ormarsstaðaá 34
939 Axarvegur
01–02 Skriðdalur–Berufjörður 7
944 Lagarfossvegur
02 Um virkjun 7
Samtals 555 570 621 6214.2.2.2 Til brúagerðar. Brýr, 10 m og lengri.
2005 2006 2007 2008
Vegnr. Heiti verkefnis millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
1 x0 Smyrlabjargaá í Suðursveit 26
1 x1 Staðará í Suðursveit 65
35 04 Brúará 106
32 01 Kálfá 31
1 j3 Hrútafjarðará 32 67
50 01 Andakílsá 73
54 03 Hítará 103
54 05 Haffjarðará 103
54 17 Gríshólsá 14
60 03 Tunguá hjá Sauðafelli 19
60 05 Laxá hjá Búðardal 51
60 23 Laxá í Króksfirði 50
60 43 Hjarðardalsá 21
61 38 Arnardalsá 16
643 04 Bjarnarfjarðará 36
744 03 Gönguskarðsá 72
1 t1 Rangá hjá Flúðum 83
85 03 Laxá hjá Laxamýri 30 93
93 02 Miðhúsaá 36
864 01 Hólsselskíll 15
917 01 Laxá hjá Fossvöllum 24
923 04 Jökulsá hjá Brú 31
944 02 Lagarfljót 11
Óráðstafað 15 21 21 21
Samtals 264 272 375 3754.2.2.3 Ferðamannaleiðir.

Vegnr.     Vegheiti 2005 2006 2007 2008
Kaflanr.     Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
208 Skaftártunguvegur 2
215 Reynishverfisvegur 3 6
222 Mýrdalsjökulsvegur
01 Hringvegur–Sólheimakot 10
02 Sólheimakot–Mýrdalsjökull 11
246 Skálavegur 15
249 Þórsmerkurvegur 5 9 33
268 Þingskálavegur 13
984 Hoffellsvegur 13 5
2675 Lynghagavegur 3
Vegur á Höfðabrekkuheiði 2
Gaddstaðaflatir 2
Skógar, byggðasafn 10
408 Heiðmerkurvegur 10 21 23 23
Kaldárselsvegur 10
504 Leirársveitarvegur
01 Leirá–Svínadalsvegur 23
508 Skorradalsvegur
02 Grund–Hvammur 16 17
574 Útnesvegur
01 Gröf–Arnarstapi 26
576 Framsveitarvegur
01 Snæfellsnesvegur–golfvöllur 5
643 Strandavegur
04 Ásmundarnes–Kaldbaksvík 26 27 23 23
721 Þingeyravegur
01 Um Steinnes 1
722 Vatnsdalsvegur
04 Hof–Hjallaland 15
04 Hjallaland–Steinkot 25
726 Auðkúluvegur
01 Grundarflói 6
733 Blöndudalsvegur
01 Svínvetningabraut–Brandsstaðir 7
745 Skagavegur
08 Snjóastaðir 8 6
752 Skagafjarðarvegur 14
753 Vindheimavegur
01 Undir Vindheimabökkum 13
5723 Búðavegur 10
Jarðbaðsvegur 10
861 Ásbyrgisvegur 12
864 Hólsfjallavegur 15 20
Langanesvegur 9
923 Jökuldalsvegur 6 22 11 10
939 Axarvegur 15 31
953 Mjóafjarðarvegur 19 21
Göngustígur á Egilsstaðanesi 5
Samtals 173 179 187 1874.2.2.4 Þjóðgarðavegir.
Vegnr. Vegheiti 2005 2006 2007 2008
Kaflanr. Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
52 Uxahryggjavegur 37 12 26 26
574 Útnesvegur
02–04 Um þjóðgarð 31 104 52
862 Dettifossvegur
01 Hringvegur–Norðausturvegur 52 54 181 181
Samtals 89 97 311 259

    

4.3.      Flokkun vega.
4.3.1      Stofn- og tengivegir eftir kjördæmum.


Suðurkjördæmi.


    1     Hringvegur: Frá kjördæmamörkum við Krossanes í Hvalnesskriðum, um Lón og Almannaskarð, yfir Hornafjarðarfljótsbrú, hjá Gildraskeri, um Mýrar, Suðursveit, Breiðamerkursand, Öræfi og Skeiðarársand, um Fljótshverfi og Síðu, yfir Eldhraun og Kúðafljót sunnan Skaftártungu, um Mýrdalssand, Mýrdal, Sólheimasand, Eyjafjöll, Rangárvelli, Holt, Þjórsá, Flóa, Ölfus og Hellisheiði að kjördæmamörkum við Sandskeið.
    22     Dalavegur: Frá Básaskersbryggju í Vestmannaeyjum, um Heiðarveg og Strembugötu að flugstöð.
    25     Þykkvabæjarvegur: Af Hringvegi vestan við Ytri-Rangá á Ásveg hjá Miðkoti í Þykkvabæ.
    26     Landvegur: Af Hringvegi í Holtum upp Holt og Land, um Galtalæk, austan við Þjórsá hjá Búrfelli að Þjórsárdalsvegi nálægt Sultarfit.
    30     Skeiða- og Hrunamannavegur: Af Hringvegi í Flóa, um Skeið, hjá Reykjum, um brú á Stórulaxá, hjá Hrepphólum, um Flúðir, Skipholt og yfir Hvítá hjá Brúarhlöðum, á Biskupstungnabraut hjá Kjóastöðum.
    31     Skálholtsvegur: Af Skeiða- og Hrunamannavegi hjá Reykjum, um Laugarás og Skálholt, á Biskupstungnabraut hjá Spóastöðum.
    32     Þjórsárdalsvegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti, um Þjórsárholt, sunnan Miðfells, upp Þjórsárdal, um Skeljafell, norðan Bjarnalóns yfir Þjórsá hjá Sandafelli og á Landveg litlu austar.
    33     Gaulverjabæjarvegur: Af Hringvegi í Flóa um Gaulverjabæ og Stokkseyri á Eyrarbakkaveg ofan Eyrarbakka.
    34     Eyrarbakkavegur: Af Hringvegi austan Ölfusárbrúar á Selfossi, um Eyrarbakka og Ölfusárós, á Þorlákshafnarveg.
    35     Biskupstungnabraut: Af Hringvegi vestan Selfoss, um brú á Sogi, Svínavatn, brú á Brúará, Reykholt, Vatnsleysu, Múla og Geysi að þjónustumiðstöð við Gullfoss. (Þaðan er hann landsvegur yfir Kjöl, að Blönduvirkjun. Frá vegamótum við Blönduvirkjun, á Svínvetningabraut hjá Syðri-Löngumýri.
    36     Þingvallavegur: Af Biskupstungnabraut austan við Sog, um Ljósafoss, austan Þingvallavatns, um Gjábakka og Þingvöll, að kjördæmamörkum á Mosfellsheiði.
    37     Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni, um Laugarvatn á Biskupstungnabraut hjá Múla.
    38     Þorlákshafnarvegur: Af Hringvegi nálægt Hveragerði, að Suðurvarargarði í Þorlákshöfn.
    39     Þrengslavegur: Af Hringvegi í Svínahrauni, um Þrengsli á Þorlákshafnarveg í Ölfusi.
    41     Reykjanesbraut: Frá kjördæmamörkum austan Hvassahrauns, um Vatnsleysustrandarheiði, ofan Keflavíkur, að Leifsstöð.
    42     Krýsuvíkurvegur: Frá kjördæmamörkum norðan Vatnsskarðs, með fram Kleifarvatni, fram hjá Krýsuvíkurbæ á Suðurstrandarveg í Krýsuvík.
    43     Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa, um Ránargötu, að Grindavíkurhöfn.
    44     Hafnavegur: Af Reykjanesbraut í Njarðvík, að Höfnum.
    45     Garðskagavegur: Frá hringtorgi á Reykjanesbraut við Rósaselstjarnir ofan Keflavíkur, um Gerðar og Sandgerði, ofan Básenda, á Hafnaveg austan Ósabotna.
    46     Víknavegur: Af Reykjanesbraut á Fitjum, um Njarðvík, að Njarðvíkurhöfn.
    48     Kjósarskarðsvegur: Frá kjördæmamörkum vestan Stíflisdalsvatns, um Fellsenda, á Þingvallaveg á Mosfellsheiði.
    52     Uxahryggjavegur: Frá kjördæmamörkum hjá Sæluhúsahæðum, um Brunna og Tröllháls, á Þingvallaveg á Þingvöllum.
    201     Vallavegur: Af Hringvegi vestan við Brúará á Hringveg austan við Brunná.
    202     Prestsbakkavegur: Af Hringvegi austan Breiðbalakvíslar, um Prestsbakkavöll, að heimreið að Prestsbakka.
    204     Meðallandsvegur: Af Hringvegi við Skaftárbrú, niður Landbrot austanvert, um Eldvatnsbrú hjá Syðrifljótum, um Langholt og Leiðvöll í Meðallandi, á Hringveg austan Kúðafljóts.
    205     Klausturvegur: Af Hringvegi við Skaftárbrú að Kirkjubæjarklaustri.
    206     Holtsvegur: Af Hringvegi að Hunkubökkum.
    208     Skaftártunguvegur: Af Hringvegi vestast í Eldhrauni, yfir Eldvatn hjá Ásum, um Skaftártungu að Fjallabaksleið nyrðri.
    209     Hrífunesvegur: Af Hringvegi nálægt Laufskálavörðu, um Hrífunes, á Skaftártunguveg austan Tungufljótsbrúar.
    210     Ljótarstaðavegur: Af Skaftártunguvegi nálægt Gröf, um Gröf og Borgarfell, um brú á Tungufljóti undan Snæbýli, að vegamótum að Snæbýli.
    211     Álftaversvegur: Af Hringvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um Herjólfsstaði, á Hryggjaveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
    212     Hryggjavegur: Af Álftaversvegi nálægt Holti, um Jórvíkurhryggi, á Álftaversveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
    214     Kerlingardalsvegur: Af Hringvegi að Kerlingardal.
    215     Reynishverfisvegur: Af Hringvegi hjá Fossholtum, að Presthúsum.
    218     Dyrhólavegur: Af Hringvegi hjá Litlahvammi í Mýrdal, að heimreið að Vatnsskarðshólum.
    219     Péturseyjarvegur: Af Hringvegi austan Péturseyjar, um Pétursey og Eyjarhóla, á Hringveg vestan Péturseyjar.
    222     Mýrdalsjökulsvegur: Af Hringvegi á Sólheimasandi, að Sólheimakoti.
    238     Fellavegur: Af Dalavegi í Vestmannaeyjum, sunnan Smáragötu, milli Fella, á Dalaveg við flugstöð.
    239     Eldfellsvegur: Af Fellavegi við Helgafellsbraut, um Eldfellshraun, að bílastæði ofan Viðlagafjöru.
    240     Stórhöfðavegur: Af Dalavegi (Skildinganesvegi) ofan Básaskersbryggju, með fram vesturmörkum byggðar, að Stórhöfðavita.
    242     Raufarfellsvegur: Af Hringvegi vestan Kaldaklifsár, um Raufarfellsbæi, á Hringveg austan Svaðbælisár.
    243     Leirnavegur: Af Hringvegi vestan Svaðbælisár, um Rauðsbakka og Leirnahverfi, á Hringveg austan við Steina.
    245     Hverfisvegur: Af Hringvegi vestan Holtsár, um Holtshverfi, á Hringveg austan Írár.
    246     Skálavegur: Af Hringvegi vestan Holtsár, um Skálabæi, á Hringveg austan við Hvamm.
    247     Sandhólmavegur: Af Hringvegi við Hvamm, um Efraholt, á Hringveg hjá Fitjamýri.
    248     Merkurvegur: Af Þórsmerkurvegi austan Markarfljóts, að Stórumörk.
    249     Þórsmerkurvegur: Af Hringvegi austan Markarfljóts hjá Seljalandi, að Merkurvegi.
    250     Dímonarvegur: Af Hringvegi hjá Dalsseli, fram hjá Stóra-Dímon, á Fljótshlíðarveg við Merkjaá.
    251     Hólmabæjavegur: Af Hringvegi hjá Dalsseli, um Borgareyrar og Miðey, á Bakkaveg sunnan Álftarhóls.
    252     Landeyjavegur: Af Hringvegi austan Þverár um Fróðholt, Þúfu og Bergþórshvol, á Bakkaveg við félagsheimilið Gunnarshólma.
    253     Bakkavegur: Af Hringvegi austan Affalls, um Voðmúlastaði, Gunnarshólma og Guðnastaði, að flugstöð við Bakkaflugvöll.
    255     Akureyjarvegur: Af Hringvegi við Hemlu, um Strönd, á Landeyjaveg nálægt Akurey.
    261     Fljótshlíðarvegur: Af Hringvegi á Hvolsvelli, inn Fljótshlíð, um Múlakot, að Fljótsdal.
    262     Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli, um Efrahvol, að Markaskarði.
    264     Rangárvallavegur: Af Hringvegi vestan Eystri-Rangár, upp Rangárvelli, um Keldur og Gunnarsholt, niður Rangárvelli, á Hringveg vestan Varmadals.
    266     Oddavegur: Af Hringvegi vestan við Strönd, að Odda.
    267     Selalækjarvegur: Af Hringvegi við Varmadal, að Selalæk.
    268     Þingskálavegur: Af Rangárvallavegi vestan Gunnarsholts, um Þingskála og Hóla, um brú á Rangá ofan við Galtalæk, á Landveg norðan Galtalækjarskógar.
    271     Árbæjarvegur: Af Hringvegi vestan Ytri-Rangár, um Árbæ og Nónholt, á Landveg hjá Köldukinn.
    272     Bjallavegur: Af Árbjæjarvegi á Nónholti, um Bjalla, á Landveg hjá Þúfu.
    273     Bugavegur: Af Hringvegi vestan við Lyngás, að Vetleifsholti.
    275     Ásvegur: Af Hringvegi við Landvegamót, um Áshverfi, Sandhólaferju, Háfshverfi og Þykkvabæ, að Hrauk.
    282     Ásmundarstaðavegur: Af Hringvegi við Áshól, að Ásmundarstöðum.
    284     Heiðarvegur: Af Hringvegi vestan við Einbúa, um Heiði, Kamb og Gíslholt, á Hagabraut.
    286     Hagabraut: Af Landvegi ofan Lýtingsstaða, um Raftholt, Haga og Stúfholt, á Landveg neðan við Köldukinn.
    288     Kálfholtsvegur: Af Hringvegi hjá Einbúa, um Hamra og Kálfholt, á Hringveg á Lónsheiði.
    302     Urriðafossvegur: Af Hringvegi vestan Þjórsár, um Urriðafoss, á Villingaholtsveg nálægt Villingaholti.
    303     Ölvisholtsvegur: Af Hringvegi við Kjartansstaði, um Miklaholtshelli, að vegamótum við Ölvisholt.
    304     Oddgeirshólavegur: Af Hringvegi hjá Hraungerði, um Oddgeirshóla og Langholt, á Hringveg nálægt Túni.
    305     Villingaholtsvegur: Af Hringvegi í Flóa, um Villingaholt, suður með Þjórsá, um Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða.
    308     Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi hjá Gaulverjabæ, um Hamar og Skógsnes, á Villingaholtsveg hjá Villingaholti.
    309     Kolsholtsvegur: Af Villingaholtsvegi hjá Vatnsenda, að vegamótum að Kolsholtshelli.
    310     Votmúlavegur: Af Eyrarbakkavegi hjá Geirakoti, um Votmúla, á Gaulverjabæjarveg við Smjördali.
    311     Önundarholtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Meðalholts, um Súluholt, á Villingaholtsveg norðan Önundarholts.
    312     Vorsabæjarvegur í Flóa: Af Gaulverjabæjarvegi móts við Seljatungu, um Vorsabæ á Hamarsveg við Syðrivöll.
    314     Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi nálægt Klængsseli, um Holt, á Gaulverjabæjarveg á Stokkseyri.
    316     Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík, að vegamótum að Litlu- Sandvík.
    321     Skeiðháholtsvegur: Af Skeiðavegi móts við Löngumýri, að Skeiðháholti.
    322     Ólafsvallavegur: Af Skeiðavegi, að Ólafsvöllum.
    324     Vorsabæjarvegur: Af Skeiðavegi hjá Brautarholti, um Vorsabæ og Álfsstaði, á Skálholtsveg litlu austar.
    325     Gnúpverjavegur: Af Þjórsárdalsvegi vestan Kálfár, um Hamarsheiði, á Þjórsárdalsveg vestan Þverár.
    326     Hælsvegur: Af Gnúpverjavegi vestan Kálfár, hjá Hæl, að heimreið að Steinsholti.
    328     Stóra-Núpsvegur: Af Þjórsárdalsvegi hjá Minnanúpi, á Gnúpverjaveg við Ásaskóla.
    329     Mástunguvegur: Af Gnúpverjavegi ofan við Ása, um Stóru-Mástungu, að Laxárdal.
    333     Haukadalsvegur: Af Biskupstungnabraut, að Haukadalskirkju. (Þaðan er hann landsvegur norður að Skjaldbreiðarvegi.)
    337     Hlöðuvallavegur: Af Laugarvatnsvegi við Miðdal, að Miðdal. (Þaðan er hann landsvegur norður að Skjaldbreiðarvegi.)
    340     Auðsholtsvegur: Af Hrunamannavegi austan Stórulaxár, um Syðra-Langholt að Auðsholti.
    341     Langholtsvegur: Af Hrunamannavegi hjá Flúðum, á Auðsholtsveg hjá Langholti.
    343     Álfsstétt: Af Eyrarbakkavegi við hina gömlu Álfsstétt, um Eyrarbakka, á Eyrarbakkaveg á móts við Einarshöfn.
    344     Hrunavegur: Af Hrunamannavegi við Flúðir, um Hruna, á Hrunamannaveg vestan Kirkjuskarðs.
    345     Kaldbaksvegur: Af Hrunavegi hjá Hruna, að heimreið að Þverspyrnu.
    350     Grafningsvegur neðri: Af Biskupstungnabraut við Alviðru, á Grafningsveg efri við Úlfljótsvatn.
    351     Búrfellsvegur: Af Þingvallavegi hjá Ásgarði, um Búrfell og Klausturhóla, á Biskupstungnabraut austan Seyðishóla.
    354     Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut við Minniborg, um Sólheima, á Biskupstungnabraut austan Svínavatns.
    355     Reykjavegur: Af Biskupstungnabraut hjá Torfastöðum, á Laugarvatnsveg hjá Brúará.
    356     Tjarnarvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Vatnsleysu, á Reykjaveg hjá Tjörn.
    358     Einholtsvegur: Af Bræðratunguvegi á Pollengi austan Tungufljótsbrúar, um Einholt, á Hrunamannaveg sunnan Gýgjarhóls.
    359     Bræðratunguvegur: Af Hrunamannavegi ofan Flúða, yfir Hvítá hjá Hvítárholti, á Biskupstungnabraut nálægt Felli.
    360     Grafningsvegur efri: Af Þingvallavegi við Ýrufoss, um Grafning, á Þingvallaveg norðan Heiðarbæjar.
    364     Eyjavegur: Af Laugarvatnsvegi norðan við Djúpin, að heimreið að Útey.
    365     Lyngdalsheiðarvegur: Af Laugarvatnsvegi hjá Laugarvatni, á Þingvallaveg við Gjábakka.
    366     Böðmóðsstaðavegur: Af Laugarvatnsvegi undan Efstadalsfjalli, að Böðmóðsstöðum.
    374     Hvammsvegur: Af Hringvegi vestan Kögunarhóls, um Nýbýlahverfi og Gljúfur, á Hringveg vestan Kotstrandar.
    375     Arnarbælisvegur: Af Hringvegi hjá Sandhóli, að Auðsholti.
    376     Breiðamörk: Af Hringvegi, um Hveragerði, fram hjá Grýtu, að Gufudal.
    377     Reykjavegur Hveragerði: Af Breiðumörk nálægt hótel Örk, um Austurmörk og Reykjamörk, um brú á Varmá að garðyrkjuskóla.
    379     Hafnarvegur Þorlákshöfn: Af Þorlákshafnarvegi að ferjuhöfn við Svartaskersbryggju.
    420     Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúagerði, um Vatnsleysuströnd að Vogum.
    421     Vogavegur: Af Reykjanesbraut móti Vogum, að höfn í Vogakauptúni.
    423     Miðnesheiðarvegur: Af Garðskagavegi norðan Keflavíkur, á Sandgerðisveg á Miðnesheiði.
    424     Keflavíkurvegur: Af Reykjanesbraut ofan Keflavíkur, um Flugvallarveg að Keflavíkurhöfn.
    425     Nesvegur: Af Hafnavegi í Höfnum, um Reykjanes, á Grindavíkurveg ofan Grindavíkur.
    427     Suðurstrandarvegur: Af Grindavíkurvegi í Grindavík, um Ísólfsskála, Krýsuvík, Herdísarvík og Selvog, á Þorlákshafnarveg ofan Þorlákshafnar.
    429     Sandgerðisvegur: Frá hringtorgi á Reykjanesbraut við Rósaselstjarnir ofan Keflavíkur, um Miðnesheiði, á Garðskagaveg í Sandgerði.
    435     Nesjavallaleið: Af Hafravatnsvegi sunnan við Miðdal, um Miðdalsheiði, sunnan við Eiturhól á Mosfellsheiði, um Dyrafjöll, á Grafningsveg efri norðan Nesjavalla.
    2027     Hrunavegur: Af Hringvegi, að Teygingarlæk.
    2050     Fossvegur: Af Hringvegi, að Fossi 2 og 3.
    2075     Hörgslandsvegur: Af Hringvegi, að Hörgslandi.
    2120     Giljavegur: Af Hringvegi, að Giljum.
    2140     Brekknavegur: Af Hringvegi, að Brekkum 2a.
    2160     Hvolavegur: Af Hringvegi, að Norðurhvoli.
    2420     Skógavegur: Af Hringvegi, að kennarabústað.
    2433     Grenstangavegur 1: Af Bakkavegi hjá Votmúlastöðum, á Hólmabæjaveg sunnan Grenstanga.
    2440     Skógafossvegur: Af Skógavegi, að Búnaðarbankahúsi.
    2470     Krossvegur: Af Bakkavegi við félagsheimilið Gunnarshólma, að Brúnalundi.
    2480     Seljalandsvegur: Af Hringvegi hjá Seljalandi á Hringvegi hjá Seljalandi.
    2520     Skíðbakkavegur: Af Landeyjavegi, að Skíðbakka 4.
    2530     Skeggjastaðavegur: Af Landeyjavegi, að Vestritungu.
    2540     Fíflholtshverfisvegur: Af Akureyjarvegi, að Gerðum.
    2560     Eyjarvegur: Af Hringvegi, að Berjanesi.
    2570     Akureyjarkirkjuvegur: Af Akureyjarvegi, að Akurey 1b.
    2615     Torfastaðavegur: Af Fljótshlíðarvegi, að Torfastöðum 6.
    2625     Lambeyjarvegur: Af Fljótshlíðarvegi, að Bjargarkoti.
    2645     Kirkjulækjarvegur: Af Fljótshlíðarvegi, að Kirkjulækjarkoti.
    2655     Vatnsdalsvegur: Af Fljótshlíðarvegi, að Tumastöðum.
    2675     Lynghagavegur: Af Norðurgarði á Hvolsvelli, að Miðtúni.
    2699     Ártúnsvegur: Af Landeyjavegi, að Bakkakoti.
    2715     Gunnarsholtsvegur: Af Rangárvallavegi, að starfsmannabústöðum.
    2725     Akurhólsvegur: Af Gunnarsholtsvegi, að Kornbrekkum.
    2735     Helluvaðsvegur: Frá Hellu, að Helluvaði 1.
    2755     Hellatúnsvegur: Af Ásvegi, að Hellatúni 3.
    2765     Háarimavegur: Af Ásvegi, að Háarima 3.
    2775     Bræðraborgarstígur: Af Ásvegi við Hábæjarkirkju, á Ásveg við Tjörn.
    2784     Flagbjarnarholtsvegur: Af Landvegi, að Flagbjarnarholti 1.
    2820     Laugalandsvegur: Af Landvegi, að Götu.
    2840     Þverlækjarvegur: Af Hagabraut, að Þverlæk 3.
    2860     Hjallanesvegur: Af Landvegi, að Hjallanesi 2.
    2880     Laugavegur: Af Landvegi, að Minnivöllum.
    2907     Sumarliðabæjavegur: Af Hringvegi hjá Sléttalandi, um Sumarliðabæ, á Landveg hjá Þjóðólfshaga.
    2933     Lækjartúnsvegur: Af Kálfholtsvegi að Lækjarbrekku.
    3020     Laugardælavegur: Af Hringvegi, að Laugardælakirkju.
    3040     Ármótavegur: Af Oddgeirshólavegi, að Litlu-Ármótum.
    3060     Forsætisvegur: Af Villingaholtsvegi, á Villingaholtsveg.
    3669     Brattholtsvegur: Af Biskupstungnabraut að Brattholti.
    3091     Ljónsstaðavegur: Af Votmúlavegi, að Ljónsstöðum.
    3115     Arnarhólsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi, að Hólshúsum.
    3130     Holtsbýlavegur: Af Holtsvegi, að Holti 1.
    3136     Hryggjarvegur: Af Ölvisholtsvegi, að Hrygg 2.
    3145     Grundarvegur: Af Gaulverjabæjarvegi, að Vestrigrund 2.
    3160     Baugsstaðavegur: Af Gaulverjabæjarvegi, að Baugsstöðum 2.
    3175     Lækjamótavegur: Af Votmúlavegi, að Lækjamótum 2.
    3220     Reykjavegur Skeiðum: Af Skálholtsvegi, að Reykjum 1.
    3240     Ósabakkavegur: Af Skálholtsvegi, að Ósabakka 1.
    3260     Hlemmiskeiðsvegur: Af Skeiðavegi, að Hlemmiskeiði.
    3270     Kálfhólsvegur: Af Skeiðháholtsvegi vestan Háholts að Kálfhóli 2b.
    3275     Blesastaðavegur: Af Skeiðavegi að Blesastöðum.
    3280     Fjallsvegur: Af Vorsabæjarvegi, að Fjalli.
    3304     Breiðanesvegur: Af Skeiðavegi að Sandlæk.
    3307     Sandlækjarkotsvegur: Af Skeiðavegi að Sandlækjarkoti 2.
    3312     Skarðsvegur: Af Hrunamannavegi, að Skarði 2.
    3315     Þrándarholtsvegur: Af Þjórsárdalsvegi að Þrándarholti.
    3320     Hlíðarvegur: Af Hælsvegi, að Hæli 3.
    3321     Hamragerðisvegur: Af Heiðarbraut, að Ártúni.
    3330     Knarrarholtsvegur: Af Þjórsárdalsvegi, að Brúnum.
    3335     Háholtsvegur: Af Hælsvegi, að Vestra-Geldingaholti.
    3339     Stóra-Núpsvegur: Af Stóra-Núpsvegi, að Stóra-Núpskirkju.
    3367     Ásólfsstaðavegur: Af Þjórsárdalsvegi, að Ásólfsstöðum.
    3346     Melhagavegur: Af Þjórsárdalsvegi, að Haga 1.
    3357     Heiðarbraut: Af Þjórsárdalsvegi, á Gnúpverjaveg.
    3365     Búrfellsvegur eystri: Af Þjórsárdalsvegi, að Eiríksbúð.
    3405     Grafarbakkavegur: Af Hrunavegi, að Hverabakka.
    3425     Hrepphólavegur: Af Hrunamannavegi, að Breiðási.
    3435     Hvammsvegur eystri: Af Hrunamannavegi, að Hvammi.
    3445     Hvítárholtsvegur: Af Hrunamannavegi, að Borgarási.
    3450     Selsvegur: Af Hvítárholtsvegi, að Efra-Seli 2.
    3455     Miðfellsvegur: Af Hrunamannavegi, að Götu.
    3465     Laugavegur: Af Hrunavegi, að Reykjabóli.
    3475     Unnarholtsvegur: Af Auðsholtsvegi, að Unnarholti.
    3485     Birtingaholtsvegur: Af Auðsholtsvegi, að Birtingaholti 4.
    3495     Hrafnkelsstaðavegur: Af Langholtsvegi, að Hrafnkelsstöðum 3.
    3520     Laugarásvegur: Af Skálholtsvegi, að Skálholtsvegi.
    3530     Helgastaðavegur: Af Skálholtsvegi, að Helgastöðum.
    3540     Skálholtsstaðarvegur: Af Skálholtsvegi, að Skálholtsbýli.
    3542     Vesturbyggðarvegur: Af Skálholtsvegi, að Klettaborg.
    3550     Hrosshagavegur: Af Biskupstungnabraut, að Hrosshaga 2.
    3556     Brekkugerðisvegur: Af Laugarásvegi, að Brekkugerði.
    3560     Dalbrúnarvegur: Af Biskupstungnabraut, á Biskupstungnabraut.
    3570     Bergholtsvegur: Af Biskupstungnabraut, að Bergholti.
    3580     Norðurbrúnavegur: Af Biskupstungnabraut, að Bergholtsvegi.
    3590     Syðri-Reykjavegur: Af Reykjavegi, að Brún.
    3612     Vatnsleysuvegur: Af Tjarnarvegi, að Vatnsleysu 3.
    3616     Tjarnarvegur: Af Tjarnarvegi, að Litlu-Tjörn.
    3630     Hagavegur: Af Biskupstungnabraut, að Haga 3.
    3660     Efribrúarvegur: Af Þingvallavegi, að Ljósafossskólavegi.
    3710     Árbæjarvegur vestri: Af Hringvegi, að Hlöðutúni.
    3720     Hlíðardalsskólavegur: Af Krýsuvíkurvegi, að skólastjórabústað Hlíðardalsskóla.
    3730     Hraunsvegur: Af Þorlákshafnarvegi, að Hrauni 1b.
    3740     Bæjarhverfisvegur: Af Þorlákshafnarvegi, að Vötnum.
    3741     Efstadalsvegur: Af Laugarvatnsvegi, að Efstadal 1a.
    3747     Miðengisvegur: Af Biskupstungnabraut ofan við Kerið, að Miðengi 1.
    3753     Borgarbraut: Af Biskupstungnabraut, að Borgarbraut.
    3760     Hvolsvegur: Af Hringvegi, að Kvíarhóli.
    3765     Stærribæjarvegur: Af Sólheimavegi, að Stærribæ 2.
    3767     Eyvíkurvegur: Af Sólheimavegi, að Eyvík 1.
    3770     Þórustaðavegur: Af Hringvegi, að Kjarri.
    3771     Ormsstaðavegur: Af Sólheimavegi, að Ormsstöðum.
    3774     Sólheimavegur 1: Af Sólheimavegi, að Selhamri.
    3790     Bakkavegur: Af Þorlákshafnarvegi, að Bakka.
    3814     Ljósafossskólavegur: Af Efribrúarvegi, að Brúarási.
    3874     Skjálgarvegur: Af Árbæjarvegi, að Hrísum.
    3915     Kirkjuferjuvegur: Af Hringvegi, að Kirkjuferjuhjáleigu.
    3937     Vallavegur: Af Hringvegi austan Varmár, að Völlum.
    3939     Brúarhvammsvegur: Af Reykjavegi Hveragerði, að Brúarhvammi 2.
    3973     Lækjarvegur: Af Þorlákshafnarvegi vestan Hjalla, að Læk.
    4225     Brunnastaðavegur: Af Vatnsleysustrandarvegi, að Traðarkoti.
    4250     Útgarðsvegur: Af Garðskagavegi í Garði, um Útskála, á Garðskagaveg á móts við golfskála.
    4364     Sunnuhvolsvegur: Af Vatnsleysustrandarvegi, að Smáratúni.

Suðvesturkjördæmi.

    1     Hringvegur: Frá kjördæmamörkum við Sandskeið, um Lækjarbotna, að kjördæmamörkum við Hafravatnsveg á Geithálsi. Einnig frá kjördæmamörkum við Úlfarsfell, um Mosfellssveit, að kjördæmamörkum við Leirvogsá.
    36     Þingvallavegur: Frá kjördæmamörkum á Mosfellsheiði, á Hringveg nálægt Köldukvísl.
    40     Hafnarfjarðarvegur: Frá kjördæmamörkum í Fossvogsdal, um Kópavog og Garðabæ, á Reykjanesbraut við Kaplakrika.
    41     Reykjanesbraut: Frá kjördæmamörkum við Breiðholtsbraut, um Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð, að kjördæmamörkum austan Hvassahrauns.
    42     Krýsuvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð, að kjördæmamörkum norðan Vatnsskarðs.
    47     Hvalfjarðarvegur: Frá kjördæmamörkum við Kiðjafellsá, inn Hvalfjörð, að kjördæmamörkum í Hvalfjarðarbotni.
    48     Kjósarskarðsvegur: Af Hvalfjarðarvegi norðan Laxár, um Reynivelli og Kjósarskarð, að kjördæmamörkum vestan Stíflisdalsvatns.
    405     Sviðholtsvegur: Af Álftanesvegi gegnt Bessastaðavegi, að Hákotsvör.
    410     Elliðavatnsvegur: Af Breiðholtsbraut við Dimmu, um Vatnsenda, á Reykjanesbraut ofan Hafnarfjarðar.
    411     Arnarnesvegur: Af Hafnarfjarðarvegi á Arnarneshæð, yfir Reykjanesbraut við Hnoðraholt, um Rjúpnadalshlíð og norðvesturhlíð Vatnsendahvarfs, á Breiðholtsbraut.
    412     Vífilsstaðavegur: Frá hafnarsvæði í Arnarnesvogi, yfir Hafnarfjarðarveg sunnan Silfurtúns, um Garðabæ og Vífilsstaði, á Elliðavatnsveg við Vífilsstaðavatn.
    413     Breiðholtsbraut: Frá kjördæmamörkum við Breiðholtsbraut í Mjódd, vestur Digranesháls (Nýbýlaveg), á Hafnarfjarðarveg við Fossvog.
    415     Álftanesvegur: Af Reykjanesbraut í Molduhrauni, um Engidal, út á Álftanes, að Jörfavegi.
    416     Bessastaðavegur: Af Álftanesvegi nálægt Bessastöðum, að Bessastöðum.
    417     Bláfjallavegur: Af Hringvegi neðan Sandskeiðs, norðan Stóra-Kóngsfells, á Krýsuvíkurveg nálægt Óbrynnishólum.
    430     Úlfarsfellsvegur: Af Hringvegi norðan brúar á Úlfarsá sunnan Úlfarsfells, á Hafravatnsveg.
    431     Hafravatnsvegur: Af Hringvegi norðan Hólmsár, um Miðdal, á Hringveg við Þverholt.
    435     Nesjavallaleið: Af Hafravatnsvegi sunnan við Miðdal, um Miðdalsheiði, sunnan við Eiturhól á Mosfellsheiði, um Dyrafjöll, á Grafningsveg efri norðan Nesjavalla.
    460     Eyrarfjallsvegur: Af Hvalfjarðarvegi hjá Kiðafelli, sunnan Eyrarfjalls, á Hvalfjarðarveg hjá Felli.
    461     Meðalfellsvegur: Af Hvalfjarðarvegi hjá Skorá, norðan Meðalfellsvatns, á Kjósarskarðsveg sunnan brúar á Laxá hjá Vindáshlíð.
    470     Fjarðarbraut: Af Hafnarfjarðarvegi í Engidal um miðbæ Hafnarfjarðar, á Reykjanesbraut hjá Þorlákstúni.
    4150     Hliðsnesvegur: Af Álftanesvegi nálægt Selskarði, að Hliðsnesi 1.
    4315     Leirvogstunguvegur: Af Hringvegi, að Leirvogstungu 2.
    4324     Dalsárvegur: Af Þingvallavegi í Mosfellsdal, að Dalsá.
    4325     Hrísbrúarvegur: Af Þingvallavegi, að vegamótum að Víðihóli sunnan Köldukvíslar.
    4326     Reykjahlíðarvegur: Af Þingvallavegi í Mosfellsdal, að Laugabakka.
    4335     Mosfellsvegur: Af Þingvallavegi, að Sigtúni.
    4336     Æsustaðavegur: Af Þingvallavegi í Mosfellsdal, að Röðli.
    4345     Helgadalsvegur: Af Þingvallavegi, að Brennholti.
    4355     Hraðastaðavegur: Af Helgadalsvegi um Hraðastaði, á Helgadalsveg hjá Túnfæti.
    4365     Hrafnhólavegur: Af Þingvallavegi hjá Seljabrekku, að Selholti.
    4619     Víðigrundarvegur: Af Reykjahlíðarvegi, að Furuvöllum.
    4644     Röðulsvegur: Af Æsustaðavegi, að Skuld.
    4650     Neðri-Hálsvegur: Af Hringvegi, að Neðrihálsi.
    4824     Þorláksstaðavegur: Af Meðalfellsvegi, að Káranesvegi.

Reykjavík.

    1     Hringvegur: Frá kjördæmamörkum við Hafravatnsveg á Geithálsi, vestan Rauðavatns, um vegamót við Nesbraut, vestan Grafarholts, að kjördæmamörkum við Úlfarsfell. Einnig frá kjördæmamörkum við Leirvogsá, um Kjalarnes og í jarðgöng undir Hvalfjörð á móts við Tíðaskarð.
    40     Hafnarfjarðarvegur: Af Reykjanesbraut (Sæbraut) á Kirkjusandi í Reykjavík (eftir Kringlumýrarbraut) að kjördæmamörkum í Fossvogsdal.
    41     Reykjanesbraut: Af Nesbraut vestan Ánanausta í Reykjavík, um Ánanaust, með fram höfninni (eftir Sæbraut) um Blesugróf, að kjördæmamörkum við Breiðholtsbraut.
    47     Hvalfjarðarvegur: Af Hringvegi við Ártúnsá, inn Hvalfjörð, að kjördæmamörkum við Kiðjafellsá.
    49     Nesbraut: Af Hringvegi við Smálönd, um Miklubraut, Hringbraut, Eiðsgranda og Suðurströnd að heilsugæslustöð.
    409     Fossvogsbraut: Af Nesbraut sunnan Tjarnarinnar í Reykjavík, suður með Öskjuhlíð, austur Fossvogsdal, á Reykjanesbraut austan Blesugrófar.
    413     Breiðholtsbraut: Af Hringvegi við Rauðavatn, um norðurhlíð Vatnsendahvarfs, að kjördæmamörkum við Breiðholtsbraut í Mjódd.
    414     Flugvallarvegur Reykjavík: Af Nesbraut sunnan Tjarnarinnar í Reykjavík, um Njarðargötu og Þorragötu, að flugvelli.
    418     Bústaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi sunnan Kringlumýrar, um norðanverða Öskjuhlíð, á Nesbraut á Miklatorgi.
    419     Höfðabakki: Af Reykjanesbraut austan Blesugrófar í Reykjavík, yfir Elliðaár nálægt Árbæ, um Ártúnshöfða, yfir Grafarvog, á Hallsveg.
    432     Hallsvegur: Af Hringvegi vestan Úlfarsfells, á Sundabraut nálægt Gufunesi.
    450     Sundabraut: Af Reykjanesbraut (Sæbraut) nálægt Holtavegi, yfir Elliðavog, um Gunnunes og Álfsnes, á Hringveg í Kollafirði.
    453     Sundagarðar: Af Reykjanesbraut (Sæbraut), að athafnasvæði Eimskipa.
    454     Holtavegur: Af Reykjanesbraut (Sæbraut), að Holtabakka.
    458     Brautarholtsvegur: Af Hringvegi norðan Klébergs, að Brautarholti.
    4510     Varmadalsvegur: Af Hringvegi, að Varmadal 3.
    4520     Leiruvegur: Af Hringvegi, að Reynihvammi.
    4530     Norðurgrafarvegur: Af Hringvegi, að Völlum 3.
    4540     Víðinesvegur: Af Hringvegi, að Víðinesi.
    4550     Kollafjarðarvegur: Af Hringvegi í Kollafirði, að Kollafirði.
    4560     Esjuvegur: Af Hringvegi við Kirkjuland, á Hringveg við Skrauthóla.
    4570     Grundarhverfisvegur: Af Brautarholtsvegi um Vallargrund, að Grundarhverfi.
    4580     Arnarholtsvegur: Af Brautarholtsvegi, að Arnarholti.
    4730     Lykkjuvegur: Af Brautarholtsvegi, að Lykkju III.

Norðvesturkjördæmi.

    1     Hringvegur: Frá kjördæmamörkum í Hvalfjarðargöngum, inn fyrir Akrafjall, út fyrir Hafnarfjall, yfir Borgarfjörð hjá Borgarnesi, um Eskiholt, Norðurárdal, Holtavörðuheiði og Hrútafjörð, yfir Hrútafjarðarháls, um Miðfjörð, Víðidal, Blönduós, Langadal, Stóra-Vatnsskarð, Vallhólm, Blönduhlíð og Norðurárdal að kjördæmamörkum á Öxnadalsheiði.
    47     Hvalfjarðarvegur: Frá kjördæmamörkum í Hvalfjarðarbotni, út Hvalfjarðarströnd, á Hringveg sunnan Laxár í Leirársveit.
    50     Borgarfjarðarbraut: Af Hringvegi hjá Seleyri, um Vatnshamra, Hest og Bæjarsveit, yfir brú á Hvítá hjá Kljáfossi, um Stafholtstungur á Hringveg hjá Haugum.
    51     Akrafjallsvegur: Af Hringvegi austan við Innrihólm, út fyrir Akrafjall, skammt austan Akraneskaupstaðar, inn með Akrafjalli norðanverðu, á Hringveg hjá Urriðaá.
    52     Uxahryggjavegur: Af Borgarfjarðarbraut við Götuás, um Götuás, Lundarreykjadal og Uxahryggi að kjördæmamörkum hjá Sæluhúsahæðum.
    54     Snæfellsnesvegur: Af Hringvegi við Borgarnes, um Mýrar, Vegamót og Fróðárheiði, þaðan til austurs um norðanvert Snæfellsnes, um Grundarfjörð, Helgafellssveit, Skógarströnd og Hörðudal, á Vestfjarðaveg við Stóraskóg.
    55     Heydalsvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Kolbeinsstöðum, um Hnappadal og Heydal, á Snæfellsnesveg vestan Bíldhóls.
    56     Vatnaleið: Af Snæfellsnesvegi við Vegamót, um Dufgusdal, austan Baulárvalla- og Selvallavatns, á Snæfellsnesveg á Kóngsbakkahæðum.
    58     Stykkishólmsvegur: Af Snæfellsnesvegi innan Gríshólsár, að ferjubryggju í Stykkishólmi.
    59     Laxárdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Saurum, um Laxárdal og Laxárdalsheiði, á Djúpveg norðan Borðeyrar.
    60     Vestfjarðavegur: Af Hringvegi hjá Dalsmynni, um Bröttubrekku, Búðardal, Svínadal og Gilsfjörð um Þorskafjörð, Skálanes, Klettsháls, Vattarfjörð, Litlanes, Hjarðarnes og fyrir Vatnsfjarðarbotn, um Helluskarð, Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hrafnseyrarheiði, Dýrafjörð, Gemlufallsheiði og Önundarfjörð, um jarðgöng undir Breiðadals- og Botnsheiði á Djúpveg í Skutulsfirði.
    61     Djúpvegur: Af Hringvegi vestan Hrútafjarðarár út með Hrútafirði yfir Stikuháls, fyrir Bitrufjörð um Ennisháls, Kollafjörð, inn með Steingrímsfirði, ofan Hólmavíkur, um Staðardal, Steingrímsfjarðarheiði og Lágadal, fyrir Ísafjörð, um Eyrarfjall og Ögur, fyrir Skötufjörð, Hestfjörð og Álftafjörð, um Súðavík, Ísafjörð og Óshlíð, um Aðalstræti og Brimbrjótsgötu í Bolungarvík, að höfn.
    62     Barðastrandarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Flókalundi í Vatnsfirði, um Barðaströnd, yfir Kleifaheiði, um Raknadalshlíð, um Þórsgötu að höfn á Patreksfirði.
    63     Bíldudalsvegur: Af Barðastrandarvegi við Patreksfjörð, um Mikladal, fyrir Tálknafjarðarbotn, um Hálfdan til Bíldudals, um Suðurfirði til Trostansfjarðar, þaðan á Vestfjarðaveg rétt norðan við Helluskarð.
    64     Flateyrarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Breiðadal um Hvilftarströnd og Hafnarstræti að Túngötu við höfn á Flateyri.
    65     Súgandafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi í jarðgöngum undir Breiðadals- og Botnsheiði að ytri höfn á Suðureyri.
    67     Hólmavíkurvegur: Af Djúpvegi við Hólmavík um Hólmavík, að höfn.
    72     Hvammstangavegur: Af Hringvegi hjá Stóraósi, að Hvammstangahöfn.
    74     Skagastrandarvegur: Af Hringvegi hjá Blönduósi, að Skagastrandarhöfn.
    75     Sauðárkróksbraut: Af Hringvegi við Varmahlíð, um Langholt, Sauðárkrók og Hegranes, á Siglufjarðarveg hjá Narfastöðum.
    76     Siglufjarðarvegur: Af Hringvegi austan Héraðsvatnabrúar hjá Syðstugrund, um Blönduhlíð, Viðvíkursveit, Óslandshlíð, hjá Hofsósi, um Sléttuhlíð, Fljót og Almenninga, að höfn á Siglufirði.
    77     Hofsósbraut: Af Siglufjarðarvegi norðan Grafarár, um Hofsós, á Siglufjarðarveg sunnan Hofsár.
    82     Ólafsfjarðarvegur: Frá kjördæmamörkum á Lágheiði, um Stíflu, á Siglufjarðarveg á Ketilási.
    501     Innrahólmsvegur: Af Innnesvegi hjá Miðgarði, að Kirkjubóli.
    502     Svínadalsvegur: Af Hvalfjarðarvegi hjá Miðfelli, norður yfir Laxá hjá Hóli, um Eyri á Dragaveg gegnt Geitabergi.
    503     Innnesvegur: Af Akrafjallsvegi hjá Reyni, um Ytrahólm og Innnesveg á Akranesi, á Akranesveg (Þjóðbraut).
    504     Leirársveitarvegur: Af Hringvegi hjá Leirárbrú, um Leirá, á Svínadalsveg vestan við Hól.
    505     Melasveitarvegur: Af Hringvegi hjá Skorholti, um Melasveit, á Hringveg hjá Belgsholti.
    506     Grundartangavegur: Af Hringvegi hjá Klafastöðum, að Grundartangahöfn.
    507     Mófellsstaðavegur: Af Borgarfjarðarbraut sunnan Andakílsár, um Mófellsstaði, á Dragaveg sunnan Skorradalsvatns.
    508     Skorradalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan brúar á Andakílsá, um Fossabæi, með Skorradalsvatni að norðan að Fitjum.
    509     Akranesvegur: Af Akrafjallsvegi innan kaupstaðar, um Þjóðbraut á Akranesi og Faxabraut, að höfn.
    510     Hvítárvallavegur: Af Hringvegi norðan Eskiholts, yfir brú á Hvítá hjá Hvítárvöllum, um Hest, á Borgarfjarðarbraut norðan Hestfjalls.
    511     Hvanneyrarvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan brúar á Andakílsá að Hvanneyrarskóla.
    512     Lundarreykjadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Fossatúni, um Lundarreykjadal norðanverðan og brú á Grímsá hjá Oddsstöðum, á Uxahryggjaveg hjá Brautartungu.
    513     Bæjarsveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut vestan við Varmalæk, um Bæ, að Laugarholti.
    514     Hvítárbakkavegur: Af Bæjarsveitarvegi, að Hvítárbakka III.
    515     Flókadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan Varmalækjar, um Múlastaði, Skóga, Brennistaði, á Borgarfjarðarbraut hjá Litla-Kroppi.
    517     Reykdælavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Kleppjárnsreykjum, um Reykholtsdal sunnanverðan, yfir brú á Reykjadalsá hjá Steindórsstöðum, á Reykholtsdalsveg við Úlfsstaði.
    518     Hálsasveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Gróf, um Reykholt og Úlfsstaðaháls, Stóraás, Húsafell og Kalmanstungu, á Hvítársíðuveg hjá Bjarnastöðum.
    519     Reykholtsdalsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Úlfsstöðum, inn Reykholtsdal, fram hjá Giljum, á Hálsasveitarveg hjá Stóraási.
    520     Dragavegur: Af Hvalfjarðarvegi við Ferstiklu, um Geldingadraga og Hestháls á Uxahryggjaveg við Götuás.
    522     Þverárhlíðarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Síðumúla, um Norðtungu og Hjarðarholt, á Borgarfjarðarbraut vestan Þverár.
    523     Hvítársíðuvegur: Af Þverárhlíðarvegi hjá Síðumúla, um Hvítársíðu og brú á Hvítá hjá Bjarnastöðum, á Hálsasveitarveg hjá Stóraási.
    524     Þverárvegur: Af Þverárhlíðarvegi sunnan Litluþverár, að Helgavatni.
    525     Grjóthálsvegur: Af Þverárhlíðarvegi norðan brúar á Litluþverá, um Grjót, á Norðurárdalsveg hjá Hafþórsstöðum.
    526     Stafholtsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, að Svarfhóli.
    527     Varmalandsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Varmaland, á Norðurárdalsveg hjá Glitstöðum í Norðurárdal.
    528     Norðurárdalsvegur: Af Hringvegi hjá Brekku, um brýr á Norðurá hjá Glitstöðum, um sunnanverðan Norðurárdal, á Hringveg hjá Króki.
    530     Ferjubakkavegur: Af Hringvegi hjá Brennistöðum, um Ferjubakka, á Hvítárvallaveg vestan Ferjukotssíkis.
    531     Borgarbraut: Af Hringvegi, að Egilsgötu í Borgarnesi.
    532     Þursstaðavegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Borgar, að Rauðanesi.
    533     Álftaneshreppsvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Langár, suður fyrir Hólsvatn, um Krossnes og Þverholt, á Snæfellsnesveg hjá Arnarstapa.
    534     Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti, að heimreið að Miðhúsum.
    535     Grímsstaðavegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Urriðaárbrú, að vegamótum að Valshamri.
    539     Hítardalsvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Raftási, um Staðarhraun, að Hítardal. (Þaðan er hann landsvegur að Hítarvatni.)
    540     Hraunhreppsvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Fíflholtum, um Stóra-Kálfalæk, Akra og Hundastapa, á Álftaneshreppsveg hjá Hrafnkelsstöðum.
    553     Langavatnsvegur: Af Hringvegi hjá Svignaskarði, að þjónustuhúsi Iðju. (Þaðan er hann landsvegur að Langavatni.)
    566     Hítarnesvegur: Af Snæfellsnesvegi sunnan Kaldár, að vegamótum við Krossholt.
    567     Kolviðarnesvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Gerðubergslækjar, að Laugagerðisskóla.
    571     Ölkelduvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Ölkeldu, að Álftavatnsvegi.
    573     Rifshafnarvegur: Af Útnesvegi hjá Rifi, að höfn.
    574     Útnesvegur: Af Snæfellsnesvegi sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvík, Hellissand, Rif og Ólafsvík, á Snæfellsnesveg norðan Fróðárheiðar.
    575     Tunguvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Tunguóss, að vegamótum að Hrísum.
    576     Framsveitarvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Vindási, um Setberg, út fyrir Eyrarfjall, að Skallabúðum.
    577     Helgafellssveitarvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Gríshólsár, um Kóngsbakka, á Snæfellsnesveg í Berserkjahrauni.
    578     Arnarvatnsvegur: Frá Núpsdalstungu á Miðfjarðarveg. (Vegurinn er landsvegur frá Hálsasveitarvegi við Kalmanstungu, yfir Arnarvatnsheiði, að Núpsdalstungu.)
    580     Hörðudalsvegur vestri: Af Snæfellsnesvegi, að Blönduhlíð.
    581     Hörðudalsvegur eystri: Af Snæfellsnesvegi hjá Hörðubóli, að vegamótum að Vífilsdal.
    582     Hálsbæjavegur: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um Hundadal og Bæ, á Snæfellsnesveg vestan Miðár.
    585     Hlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fellsenda, um Kolsstaði og Kringlu, á Vestfjarðaveg norðan Tunguár.
    586     Haukadalsvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Haukadalsárbrúar, um Haukadal, að Smyrlahóli.
    587     Hjarðarholtsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Búðardals, um Hjarðarholt, að vegamótum við Spágilsstaði.
    588     Gillastaðavegur: Af Laxárdalsvegi, að vegamótum að Sámsstöðum.
    589     Sælingsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Leysingjastaða, að Laugaskóla.
    590     Klofningsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Ásgarðs, um Fellsströnd, Klofning og Skarðsströnd, á Vestfjarðaveg í Saurbæ.
    593     Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi við Hellu, um Túngarð og Stóru-Tungu, á Klofningsveg vestan Kjarlaksstaðaár.
    594     Staðarhólsvegur: Af Klofningsvegi hjá Kirkjuhvoli, um Staðarhól, um brú á Staðarhólsá, að vegamótum við Bjarnastaði.
    602     Garpsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi á Króksfjarðarnesi, um Garpsdal, að Steinadalsvegi í botni Gilsfjarðar.
    605     Tröllatunguvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Bakkaár, að Bakka. (Þaðan er hann landsvegur yfir heiðina að Tröllatungu.) Einnig frá Tröllatungu á Djúpveg hjá Húsavík.
    606     Karlseyjarvegur: Af Reykhólasveitarvegi hjá Reykhólum, að höfn í Karlsey.
    607     Reykhólasveitarvegur: Af Vestfjarðavegi í Berufjarðarbotni, út Barmahlíð, um Reykhóla, að Hamarlandi.
    608     Þorskafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi í Þorskafjarðarbotni, yfir Þorskafjarðarheiði, á Djúpveg á Steingrímsfjarðarheiði.
    610     Brjánslækjarvegur: Af Barðastrandarvegi, að ferjubryggju.
    612     Örlygshafnarvegur: Af Barðastrandarvegi hjá Ósum við Patreksfjörð, um Hvalsker, Sauðlauksdalsvaðal, Örlygshöfn og Hafnarfjall, að Hvallátrum. (Þaðan er hann landsvegur um Látravík að Bjargtöngum.)
    614     Rauðasandsvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Hvalskeri yfir Skersfjall, að vegamótum neðan Bjarngötudals.
    615     Kollsvíkurvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Geitagili, um Gjögur, að Hænuvík.
    616     Flugvallarvegur Patreksfirði: Af Örlygshafnarvegi í Sauðlauksdal, að flugvelli á Sandodda.
    617     Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar, um Sveinseyri, að Hrauni.
    619     Ketildalavegur: Af Bíldudalsvegi við Bíldudal, út með Arnarfirði, að Feitsdal.
    620     Flugvallarvegur Bíldudal: Af Bíldudalsvegi á Hvassnesi, að flugvelli.
    622     Svalvogavegur: Af Vestfjarðavegi við Þingeyri, að Haukadal.
    623     Flugvallarvegur Dýrafirði: Af Svalvogavegi utan Þingeyrar að flugvelli.
    624     Ingjaldssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli, um Núp, að Alviðru.
    625     Valþjófsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi nálægt Holti í Önundarfirði, að Hjarðardal.
    627     Önundarfjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Mosvallahálsi, að Vífilsmýrum.
    628     Hjarðardalsvegur: Af Vestfjarðavegi, að Hjarðardal í Dýrafirði.
    629     Syðradalsvegur: Af Djúpvegi í Bolungarvík, að Geirastöðum.
    631     Flugvallarvegur Ísafirði: Af Djúpvegi utan Kirkjubæjar í Skutulsfirði, að flugvelli.
    632     Laugardalsvegur: Af Djúpvegi hjá Hagakoti í Laugardal, að Hrafnabjörgum.
    633     Vatnsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Eyri við Ísafjörð, um Vatnsfjörð, Skálavík og Hörgshlíð, á Djúpveg í Mjóafjarðarbotni.
    634     Reykjanesvegur: Af Vatnsfjarðarvegi utan Svansvíkur, að Reykjanesskóla.
    635     Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvegi sunnan brúar á Hvannadalsá hjá Rauðamýri, út Langadalsströnd, um Melgraseyri, að Skjaldfannarvegi. (Þaðan er hann landsvegur um Kaldalón, að Unaðsdalskirkju.)
    636     Hafnarvegur Ísafirði: Af Djúpvegi um Pollgötu, Suðurgötu og Njarðarsund að Sindragötu.
    639     Skutulsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Ísafjarðarflugvelli, fyrir Skutulsfjörð á Djúpveg, á Hauganesi.
    640     Borðeyrarvegur: Af Djúpvegi, að Borðeyri.
    641     Krossárdalsvegur: Af Djúpvegi sunnan Krossárbrúar, að Gröf.
    643     Strandavegur: Af Djúpvegi í botni Steingrímsfjarðar, um Bjarnarfjarðarháls, Bala, Veiðileysufjörð, Djúpuvík, fyrir Reykjarfjörð, um Gjögur, Árnes, að bryggju í Norðurfirði.
    645     Drangsnesvegur: Af Strandavegi hjá Hálsgötugili, sunnan við Bjarnarfjarðarháls, út Selströnd, um Drangsnes og Kaldrananes, á Strandaveg í Bjarnarfirði sunnan brúar á Bjarnarfjarðará.
    646     Flugvallarvegur Gjögri: Af Strandavegi í Reykjarfirði, að flugvelli.
    690     Steinadalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Brunnár í Saurbæ um Holtahlíð að Garpsdalsvegi skammt innan Gilsfjarðarbrekku. (Þaðan er hann landsvegur yfir heiðina, að Steinadal.) Frá Steinadal, á Djúpveg í Kollafirði. (Samsett.)
    702     Heggstaðanesvegur: Af Hringvegi í Hrútafirði nálægt Laugarstapa, um Mýrar, Bessastaði og Barð, á Hringveg utan við Melstað.
    703     Hálsbæjavegur: Af Hringvegi á Hrútafjarðarhálsi, um Sveðjustaði, á Miðfjarðarveg sunnan Melstaðar.
    704     Miðfjarðarvegur: Af Hringvegi austast á Hrútafjarðarhálsi, fram Miðfjörð vestan Miðfjarðarár, um brú á Núpsá hjá Haugi, út Miðfjörð að austan, á Hringveg hjá Laugarbakka.
    705     Vesturárdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi norðan við brú á Vesturá sunnan Brekkulækjar, fram Vesturárdal, að Huppahlíð.
    711     Vatnsnesvegur: Af Hvammstangavegi við Klapparstíg á Hvammstanga, út Vatnsnes, um Hindisvík, yfir Þórsá, suður Vesturhóp á Hringveg hjá Vatnshorni.
    714     Fitjavegur: Af Hringvegi á móts við Stórhól, suður Fitjárdal, um Ásland, yfir Miðfjarðarháls, á Miðfjarðarveg sunnan við brú á Urriðaá.
    715     Víðidalsvegur: Af Hringvegi hjá Deildarhóli, um Víðidalstungu, yfir brú á Víðidalsá hjá Hvarfi, út austan Víðidalsár, á Hringveg vestan Lækjamóta.
    716     Síðuvegur: Af Hringvegi sunnan Víðidalsárbrúar á Steinsvaði, um Síðu, á Vatnsnesveg hjá Grund.
    717     Borgarvegur: Af Síðuvegi hjá Síðu, yfir Faxalæk, um Stóruborg, á Vatnsnesveg hjá Þorfinnsstöðum.
    721     Þingeyravegur: Af Hringvegi vestan við Sveinsstaði, að vegamótum við Leysingjastaði.
    722     Vatnsdalsvegur: Af Hringvegi hjá Sveinsstöðum, fram Vatnsdal, vestan ár, um Grímstungu og Marðarnúp, út austan ár, á Hringveg nálægt Aralæk.
    724     Reykjabraut: Af Hringvegi fyrir norðan Giljá, um Reyki, norðan Svínavatns, á Svínvetningabraut hjá Tindum.
    726     Auðkúluvegur: Af Reykjabraut við Reyki, vestan Svínavatns, um Auðkúlu, á Svínvetningabraut sunnan Svínavatns.
    727     Svínadalsvegur: Af Auðkúluvegi hjá Grund, að Snæringsstöðum.
    731     Svínvetningabraut: Af Hringvegi á Blönduósi, austan Laxárvatns og Svínavatns, um brú á Blöndu hjá Löngumýri, á Hringveg norðan Svartárbrúar.
    (732     Kjalvegur: Af Svínvetningabraut hjá Syðri-Löngumýri, að vegamótum við Blönduvirkjun.) (Vegurinn fellur nú undir 35 Kjalveg.)
    733     Blöndudalsvegur: Af Svínvetningabraut austan Blöndubrúar hjá Löngumýri, að Austurhlíð.
    734     Svartárdalsvegur: Af Hringvegi hjá Bólstaðarhlíð, um Bergsstaði, að Fossum. (Þaðan er hann landsvegur suður á Kjalveg innan Seyðisár.)
    740     Hafnarvegur Blönduósi: Af Hringvegi, um Húnabraut og Hafnarbraut, að höfn.
    741     Neðribyggðarvegur: Af Skagastrandarvegi hjá Enni, um Sölvabakka, á Skagastrandarveg sunnan Lækjardals.
    742     Mýravegur: Af Skagastrandarvegi hjá Lækjardal, að Sturluhóli.
    744     Þverárfjallsvegur: Af Skagastrandarvegi innan við brú á Laxá, um Norðurárdal, Þverárfjall, Laxárdal, Laxárdalsheiði og Gönguskörð, um Eyrarveg og Strandveg á Sauðárkróki, á Sauðárkróksbraut á Borgarsandi.
    745     Skagavegur: Af Skagastrandarvegi hjá Skagaströnd, um Kálfshamarsvík, Hafnir, Ketu og Laxárdal, á Þverárfjallsveg hjá Skíðastöðum.
    747     Hafnarvegur Hofsósi: Af Hofsósbraut, um Norðurbraut og Hafnarbraut, að höfn.
    748     Reykjastrandarvegur: Af Skagavegi hjá Skarði, að Hólakoti.
    749     Flugvallarvegur Sauðárkróki: Af Sauðárkróksbraut á Borgarsandi, að flugvelli.
    751     Efribyggðarvegur: Af Skagafjarðarvegi sunnan við Álftagerði, um Efribyggð, á Skagafjarðarveg norðan Mælifells.
    752     Skagafjarðarvegur: Af Hringvegi sunnan Varmahlíðar, um Mælifell, Tungusveit og Vesturdal að Litluhlíð.
    753     Vindheimavegur: Af Hringvegi hjá Völlum, um Stokkhólma, yfir Svartá, á Skagafjarðarveg hjá Saurbæ.
    754     Héraðsdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi vestan Svartárbrúar hjá Reykjum, um Stapa, að Héraðsdal.
    755     Svartárdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Breið, að Gilhaga.
    757     Villinganesvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Tunguhálsi II, að Tunguhálsi I.
    759     Kjálkavegur: Af Hringvegi hjá Skeljungshöfða, að Flatatungu.
    762     Sæmundarhlíðarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Geitagerði, um Sæmundarhlíð, að Árgerði.
    764     Hegranesvegur: Af Sauðárkróksbraut á vestanverðu Hegranesi, um Helluland, Ketu, á Sauðárkróksbraut hjá Garði.
    767     Hólavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miklahóli, um Viðvík og brú á Hjaltadalsá á Laufskálaholti, um Hóla og brú á Hjaltadalsá í Klukkuhvammi, á Hjaltadalsveg.
    768     Hjaltadalsvegur: Af Hólavegi sunnan brúar á Hjaltadalsá við Laufskálaholt, að Hrafnhóli.
    769     Ásavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gálga, á Hólaveg við brú á Hjaltadalsá á Laufskálaholti.
    781     Deildardalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gröf, yfir Grafará hjá Kambi, á Siglufjarðarveg norðan Ártúns.
    783     Höfðastrandarvegur: Af Siglufjarðarvegi sunnan Hofsár, yfir Hofsá hjá Enni, um Engihlíð, á Siglufjarðarveg hjá Þrastarstöðum.
    784     Bæjarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Bæ, á Siglufjarðarveg hjá Mýrarkoti.
    786     Sléttuhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hrolleifsár, um Skálá, austan Sléttuhlíðarvatns, á Siglufjarðarveg norðan Sléttuhlíðarvatns.
    787     Flókadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, að Sigríðarstöðum.
    788     Haganesvíkurvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, um Haganesvík, á Siglufjarðarveg hjá Langhúsum.
    789     Sléttuvegur: Af Siglufjarðarvegi vestan Fljótaárbrúar, um Sléttu og Skeiðsfossvirkjun, á Ólafsfjarðarveg nálægt Hvammi.
    792     Flugvallarvegur Siglufirði: Frá Siglufirði yfir Fjarðará, að flugvelli.
    5014     Hlíðarbæjarvegur: Af Hvalfjarðarvegi, að Hlíðarbæ.
    5040     Fellsendavegur: Af Hringvegi nálægt Klafastöðum, um Stóru-Fellsöxl, á Akrafjallsveg hjá Litlu-Fellsöxl.
    5064     Leirárgarðavegur: Af Leirársveitarvegi, að Eystri-Leirárgörðum 1.
    5065     Heiðarskólavegur: Af Leirársveitarvegi, að kennarabústað við Heiðarskóla.
    5113     Andakílsárvirkjunarvegur: Af Skorradalsvegi að Hvammi.
    5120     Bæjarvegur: Af Bæjarsveitarvegi, að Bæ 1.
    5150     Auðsstaðavegur: Af Reykdælavegi hjá Steindórsstöðum, að Búrfelli.
    5178     Reykholtsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Reykholti, að þorpskjarna hjá kirkju.
    5190     Hýrumelsvegur: Af Hálsasveitarvegi, að Hýrumel.
    5219     Þorgautsstaðavegur: Af Hvítársíðuvegi, að Þorgautsstöðum.
    5240     Bifrastarvegur: Af Hringvegi, að gatnamótum íbúðahverfis á bak við skólahús.
    5250     Kaðalstaðavegur: Af Borgarfjarðarbraut, að Kaðalstöðum.
    5315     Heggstaðavegur: Af Borgarfjarðarbraut, að Kvígstöðum.
    5317     Grímarsstaðavegur: Af Hvítárvallavegi hjá Hvítárvöllum, um Grímarsstaði á Hvanneyrarveg.
    5350     Stórafjallsvegur: Af Hringvegi, að Stórafjalli.
    5630     Kolbeinsstaðavegur: Af Snæfellsnesvegi, um Lindartungu, á Heydalsveg.
    5660     Miðhraunsvegur: Af Snæfellsnesvegi, að Miðhrauni 2.
    5710     Arnarstapavegur: Af Útnesvegi, að Arnarstapahöfn.
    5730     Hellnavegur: Af Útnesvegi, að bryggju.
    5750     Kvíabryggjuvegur: Af Snæfellsnesvegi, að Krossnesi.
    6009     Króksfjarðarnesvegur: Af Vestfjarðavegi á Króksfjarðarnesi, að Vogalandi.
    6020     Gautsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Geiradalsár, að Tindum.
    7020     Reykjaskólavegur: Af Hringvegi, að Reykjaskóla.
    7040     Mýravegur: Af Heggstaðanesvegi, að Mýrum 3.
    7060     Staðarbakkavegur: Af Miðfjarðarvegi, að Staðarbakka 1.
    7080     Laugarbakkaskólavegur: Af Miðfjarðarvegi, að Laugarbakkaskóla.
    7125     Króksvegur: Af Fitjavegi, að Valdarásvegi.
    7175     Hrappsstaðavegur: Af Víðidalsvegi, að Litluhlíðarvegi.
    7185     Þorkelshólsvegur: Af Hringvegi, að Þorkelshóli.
    7250     Holtavegur: Af Hringvegi sunnan Laxár á Ásum, að Neðraholti.
    7350     Steinárvegur: Af Svartárdalsvegi, að Hólsvegi.
    7420     Ásholtsvegur: Frá Skagaströnd, að Ásholti.
    7425     Brekknavegur: Af Skagavegi, að Örlygsstaðavegi.
    7450     Neðribyggðarvegur á Skaga: Af Skagavegi hjá félagsheimilinu Skagaseli, að Kleif.
    7475     Sjávarborgarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Brennigerði, að Sjávarborg 3.
    7515     Reykjaborgarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Varmalæk, að Ljósalandi.
    7575     Merkigarðsvegur: Af Héraðsdalsvegi hjá Reykjum, að Lambeyri.
    7595     Stóruakravegur: Af Hringvegi, að Stóruökrum.
    7620     Húsabakkavegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Glaumbæ, að Jaðri.
    7630     Geldingaholtsvegur: Af Sauðárkróksbraut sunnan við Syðra-Skörðugil, að vegamótum vestan Geldingaholts 1.
    7650     Djúpadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miðgrund, að Kringlumýri.
    7681     Víðimýrarvegur: Af Hringvegi, að Víðiholti í Skagafirði.
    7750     Sleitustaðavegur: Af Siglufjarðarvegi austan Kolku, að Sleitustöðum.
    7794     Neðraásvegur: Af Ásavegi, að Neðraási 3.
    7875     Flókadalsvegur eystri: Af Siglufjarðarvegi hjá Sólgörðum, að Barði.


Norðausturkjördæmi.

    1     Hringvegur: Frá kjördæmamörkum á Öxnadalsheiði, um Öxnadal, Þelamörk og Kræklingahlíð til Akureyrar, um Svalbarðsströnd, Víkurskarð, Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði, Reykjadal, Mývatnsheiði, Mývatnssveit sunnan Mývatns, Mývatnsöræfi, Jökulsárbrú, sunnan Grímsstaða á Fjöllum, um Biskupsháls, Víðidal og Langadal, Jökuldalsheiði, Jökuldal, yfir Jökulsárbrú hjá Sellandi, um Hróarstungu yfir Lagarfljótsbrú hjá Egilsstöðum, um Velli, Skriðdal, Breiðdalsheiði, Breiðdal, Berufjörð, Geithellnahrepp, að kjördæmamörkum við Krossanes í Hvalnesskriðum.
    82     Ólafsfjarðarvegur: Af Hringvegi á Moldhaugnahálsi, um Arnarneshrepp og Árskógsströnd, um Dalvík, gegnum Ólafsfjarðarmúla, um Ólafsfjörð að kjördæmamörkum á Lágheiði.
    83     Grenivíkurvegur: Af Hringvegi hjá Miðvík, um Dalsmynni og Höfðahverfi, að Túngötu á Grenivík.
    85     Norðausturvegur: Af Hringvegi hjá Krossi í Ljósavatnsskarði, um Köldukinn, Aðaldalshraun, Húsavík, Tjörnes, Kelduhverfi og Jökulsárbrú í Öxarfirði, um Kópasker, Melrakkasléttu og Raufarhöfn, um Þistilfjörð, Brekknaheiði, um Bakkafjörð, Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, Hofsárdal á Hringveg við Gestreiðarstaðaaxlir.
    87     Kísilvegur: Af Hringvegi hjá Reykjahlíð í Mývatnssveit, um Hólssand, Hvammsheiði og Reykjahverfi, á Norðausturveg hjá Laxamýri.
    91     Hafnarvegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi hjá Bakkaá, að verslunarhúsi.
    92     Norðfjarðarvegur: Af Hringvegi hjá Egilsstöðum, um Fagradal, Búðareyri við Reyðarfjörð, Hólmaháls, Eskifjörð, Oddsskarð, að Skólavegi á Neskaupstað.
    93     Seyðisfjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi hjá Egilsstöðum, um Fjarðarheiði og ferjubryggju á Seyðisfirði, á Hánefsstaðaveg.
    94     Borgarfjarðarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi við Eyvindará, um Eiðaþinghá, Hjaltastaðarþinghá, yfir Selfljótsbrú hjá Heyskálum, Vatnsskarð og Njarðvík, að Bakkagerði.
    96     Suðurfjarðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Reyðarfirði, um suðurströnd Reyðarfjarðar, fyrir Vattarnes, um Fáskrúðsfjörð, Gvendarnes, Stöðvarfjörð, Kambanes, á Hringveg við Breiðdalsvík.
    97     Breiðdalsvíkurvegur: Af Hringvegi nálægt flugvelli, um Breiðdalsvík, á Suðurfjarðaveg hjá Þverhamri.
    98     Djúpavogsvegur: Af Hringvegi, um Mörk og Víkurland, að hafnarsvæði í Gleðivík.
    99     Hafnarvegur: Af Hringvegi um Höfn, að bryggju í Álaugarey.
    801     Hafnarvegur Hrísey: Frá ferjuhöfn, að Norðurvegi.
    803     Kleifavegur: Af Ólafsfjarðarvegi í Ólafsfjarðarkaupstað, um brú á Ólafsfjarðarós, með fram flugvelli, að Sólheimum.
    805     Svarfaðardalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Árgerði, um Urðir, að Atlastöðum.
    806     Tunguvegur: Af Svarfaðardalsvegi hjá Hreiðarsstöðum, á Skíðadalsveg hjá Hvarfi.
    807     Skíðadalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hrísum, um brú á Skíðadalsá hjá Hvarfi, um Skíðadal að vestan, að Dæli.
    808     Árskógssandsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Litla-Árskógi, að Árskógssandshöfn.
    809     Hauganesvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Stærra-Árskógi, að Hauganesi.
    810     Hafnarvegur Dalvík: Af Ólafsfjarðarvegi, að höfn.
    811     Hjalteyrarvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Skriðulandi, að Hjalteyri.
    812     Bakkavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Ós, á Hjalteyrarveg hjá Ytribakka.
    813     Möðruvallavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Möðruvelli, á Hörgárdalsveg hjá Björgum.
    814     Staðarbakkavegur: Af Hörgárdalsvegi um brú á Hörgá hjá Skugga, að Myrkárbakka.
    815     Hörgárdalsvegur: Af Hringvegi hjá Hamri, um brú á Hörgá og norður Hörgárdal að vestan, á Ólafsfjarðarveg norðan Hörgárbrúar.
    816     Dagverðareyrarvegur: Af Hringvegi hjá Sólborgarhóli, um Dagverðareyri og Gásir, á Ólafsfjarðarveg sunnan Hörgárbrúar.
    817     Blómsturvallavegur: Af Hringvegi í Kræklingahlíð, að Brávöllum.
    818     Hlíðarvegur: Af Hringvegi í Kræklingahlíð, um Syðsta-Samtún, að Ásláksstöðum.
    819     Hafnarvegur Akureyri: Af Hringvegi (Glerárgötu) skammt sunnan Glerár og niður með henni, um Tryggvagötu, Hjalteyrargötu og Laufásgötu, að höfn.
    820     Flugvallarvegur Akureyri: Af Eyjafjarðarbraut vestri sunnan Akureyrar, að flugvelli.
    821     Eyjafjarðarbraut vestri: Af Hringvegi á Akureyri, um Hrafnagil, Grund og Saurbæ, að vegamótum við Halldórsstaði.
    822     Kristnesvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri norðan Kristness, um Kristnes, á Eyjafjarðarbraut vestri sunnan Kristness.
    823     Miðbraut: Af Eyjafjarðarbraut vestri við Hrafnagil, á Eyjafjarðarbraut eystri við Laugaland.
    824     Finnastaðavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri skammt norðan Hólshúsa, um brýr á Finnastaðaá og Skjóldalsá, á Dalsveg hjá Litlagarði.
    825     Dalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Samkomugerði, að Hvassafelli.
    826     Hólavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Sandhólum, um brú á Eyjafjarðará, um Hóla, á Eyjafjarðarbraut vestri á móts við Vatnsenda.
    828     Veigastaðavegur: Af Hringvegi hjá Halllandi, um Veigastaði, á Eyjafjarðarbraut eystri hjá Eyrarlandi.
    829     Eyjafjarðarbraut eystri: Af Hringvegi á Leirum, um Laugaland, Munkaþverá og brú á Eyjafjarðará hjá Möðruvöllum, á Eyjafjarðarbraut vestri norðan Saurbæjar.
    830     Svalbarðseyrarvegur: Af Hringvegi, að Svalbarðseyri.
    831     Höfðavegur: Af Grenivíkurvegi við Gljúfurá, að Höfða.
    833     Illugastaðavegur: Af Hringvegi hjá Nesi, suður að Illugastöðum.
    834     Fnjóskadalsvegur vestri: Af Hringvegi hjá Víðivöllum, að Grímsgerði.
    835     Fnjóskadalsvegur eystri: Af Hringvegi austan brúar á Fnjóská, um Fnjóskadal austanverðan, á Grenivíkurveg í Dalsmynni.
    836     Vaglaskógarvegur: Af Hringvegi hjá Hálsi, um Vaglaskóg og brú á Fnjóská hjá Hróastöðum, á Illugastaðaveg.
    837     Hlíðarfjallsvegur: Af Hringvegi (Glerárgötu) á Akureyri skammt sunnan Glerár, upp með henni og yfir hana (um Borgarbraut), suður Hlíðarbraut að vegamótum vegar að skíðasvæði í Hlíðarfjalli. (Þangað telst landsvegur.)
    838     Hafnarvegur Grenivík: Af Grenivíkurvegi við íþróttavöll, að höfn.
    841     Fremstafellsvegur: Af Hringvegi vestan Kvíslarbrúar, um brú á Djúpá, hjá Fremstafelli, á Norðausturveg hjá Landamóti.
    842     Bárðardalsvegur vestri: Af Hringvegi við Kvíslarbrú vestan Skjálfandafljóts, að Mýri.
    843     Lundarbrekkuvegur: Af Bárðardalsvegi eystri hjá Sandkvísl, að Víðikeri.
    844     Bárðardalsvegur eystri: Af Hringvegi hjá Fosshóli, um brú hjá Stóruvöllum, á Bárðardalsveg vestri.
    845     Aðaldalsvegur: Af Hringvegi hjá Einarsstöðum, á Norðausturveg hjá Tjörn.
    846     Austurhlíðarvegur: Af Hringvegi gegnt Laugum, hjá Laugaskóla, út Austurhlíð, yfir Reykjadalsá hjá Ökrum, á Aðaldalsveg móts við Hamra.
    847     Stafnsvegur: Af Hringvegi sunnan og neðan við Narfastaði, að heimreið að Fellshlíð.
    848     Mývatnsvegur: Af Hringvegi hjá Arnarvatni, um Vagnbrekku, á Kísilveg hjá Grímsstöðum.
    849     Baldursheimsvegur: Af Hringvegi skammt austan Arnarvatns, að Baldursheimi.
    850     Flugvallarvegur Mývatnssveit: Af Kísilvegi við Reynihlíð að flugvelli.
    851     Útkinnarvegur: Af Norðausturvegi hjá Ófeigsstöðum, að Björgum.
    852     Sandsvegur: Af Norðausturvegi norðan Knútsstaða, að Sandi.
    853     Hvammavegur: Af Aðaldalsvegi norðan Ytrafjalls, yfir Laxá hjá Hólmavaði, á Kísilveg austan Laxárvirkjunar.
    854     Staðarbraut: Af Aðaldalsvegi sunnan Syðrafjalls, um Laxárvirkjun, á Hvammaveg.
    855     Fagranesvegur: Af Staðarbraut hjá Hellulandi, að Fagranesi.
    856     Laxárdalsvegur: Af Staðarbraut vestan Laxár, um brú á Laxá hjá Sogi, að Kasthvammi.
    858     Flugvallarvegur í Aðaldal: Af Norðausturvegi í Aðaldalshrauni, að flugvelli.
    859     Hafnarvegur Húsavík: Af Norðausturvegi, að höfn.
    862     Dettifossvegur: Af Norðausturvegi norðan við Meiðavelli, að Tóvegg. (Þaðan er hann landsvegur suður á Hringveg hjá Austaribrekku.)
    864     Hólsfjallavegur: Af Hringvegi hjá Grímsstöðum á Fjöllum, um Hólssand, á Norðausturveg austan Jökulsárbrúar í Öxarfirði.
    865     Gilsbakkavegur: Af Norðausturvegi hjá Lundi, að Gilsbakka.
    866     Austursandsvegur: Af Norðausturvegi skammt vestan Klifshaga, um Sandárbrú, að Skógum.
    867     Öxarfjarðarheiðarvegur: Af Norðausturvegi hjá Klifshaga, um Hrauntanga, á Norðausturveg austan Stóra-Viðarvatns.
    868     Laxárdalsvegur: Af Norðausturvegi vestan Garðár í Þistilfirði, að Holti.
    869     Langanesvegur: Af Norðausturvegi við Þórshöfn, um Þórshöfn að Sauðanesi.
    870     Kópaskersvegur: Af Norðausturvegi, að Kópaskeri.
    871     Flugvallarvegur Þórshöfn: Af Langanesvegi utan Þórshafnar, að flugvelli.
    897     Svalbarðstunguvegur: Af Norðausturvegi í Þistilfirði, að Hagalandi.
    912     Bakkafjarðarhöfn: Af Hafnarvegi innan Hafnarár, að Bakkafjarðarhöfn.
    913     Strandhafnarvegur: Af Norðausturvegi við Borgarlæk, að Hámundarstöðum I.
    914     Skógavegur: Af Norðausturvegi hjá Ytri-Nýp, um Skóga og brú á Vesturá, á Vesturárdalsveg innan Skógalóns.
    915     Vesturárdalsvegur: Af Norðausturvegi við Vopnafjarðarkauptún, að Búastöðum.
    916     Flugvallarvegur Vopnafirði: Af Hlíðarvegi norðan Hofsár, að flugvelli.
    917     Hlíðarvegur: Af Hringvegi við Jökulsárbrú, um Jökulsárhlíð, yfir Hellisheiði á Norðausturveg hjá Vatnsdalsgerði.
    918     Hafnarvegur Vopnafirði: Af Norðausturvegi í Vopnafjarðarkauptúni, að höfn.
    919     Sunnudalsvegur: Af Hlíðarvegi austan við Hofsá, um brú á Sunnudalsá norðan Sunnudals, á Norðausturveg nálægt Teigi.
    923     Jökuldalsvegur: Af Hringvegi við Gilsá um Hákonarstaði, að Aðalbóli.
    924     Jökuldalsvegur eystri: Af Hringvegi hjá Hjarðarhaga, yfir Jökulsá og út Jökuldal austan Jökulsár, á Hringveg í Dimmadal.
    925     Hróarstunguvegur: Af Hringvegi við Jökulsárbrú, um Litlabakka og Kirkjubæ, yfir Rangá, á Hringveg hjá Urriðavatni.
    927     Brekkubæjavegur: Af Hróarstunguvegi hjá Þórisvatni, um Brekku, á Hróarstunguveg hjá Litla-Steinsvaði.
    929     Hafrafellsvegur: Af Hringvegi hjá Urriðavatni, að Hafrafelli.
    931     Upphéraðsvegur: Af Hringvegi norðan Lagarfljótsbrúar, um Fell og Fljótsdal, yfir Jökulsá í Fljótsdal hjá Vallholti, um Skóga á Hringveg hjá Úlfsstöðum á Völlum.
    932     Egilsstaðavegur: Af Hringvegi í kaupstaðnum, að býlunum.
    933     Fljótsdalsvegur: Af Upphéraðsvegi hjá Hjarðarbóli, um Skriðuklaustur, yfir Jökulsá í Fljótsdal hjá Víðivöllum ytri, um Hrafnkelsstaði, á Upphéraðsveg utan við Vallholt.
    934     Múlavegur í Fljótsdal: Af Fljótsdalsvegi austan Jökulsár, um brú á Kelduá, um Langhús, að Glúmsstöðum.
    935     Suðurdalsvegur: Af Fljótsdalsvegi austan brúar á Kelduárkvísl, að Klúku.
    936     Þórdalsheiðarvegur: Frá Áreyjum, á Suðurfjarðaveg í Reyðarfjarðarbotni. (Landsvegur er yfir Þórdalsheiði, frá Hringvegi í Skriðdal, að Áreyjum.)
    937     Skriðdalsvegur: Af Upphéraðsvegi vestan Grímsár, inn Skriðdal, um brýr á Geitdalsá og Múlaá, á Hringveg sunnan Jóku.
    938     Múlavegur syðri: Af Skriðdalsvegi við Múlabrú, að Birkihlíð.
    939     Axarvegur: Af Hringvegi í Víðigróf í Skriðdal, um Öxi, á Hringveg í Berufjarðarbotni.
    941     Flugvallarvegur Egilsstöðum: Af Hringvegi austan Lagarfljótsbrúar, að flugvelli.
    943     Hjaltastaðarvegur: Af Borgarfjarðarvegi sunnan við Bóndastaði, um Hjaltastað, að Hjarðarhvoli.
    944     Lagarfossvegur: Af Borgarfjarðarvegi nálægt Ásgrímsstöðum, um Ekru, yfir Lagarfljót hjá Fossi, á Hróarstunguveg.
    946     Hólalandsvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði, að Gilsárvöllum.
    947     Desjarmýrarvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði, um brú á Fjarðará, að heimreið að Sólbakka norðan við Hrafnárbrú.
    948     Gilsárteigsvegur: Af Borgarfjarðarvegi hjá Eiðum, að mótum vegar að Ormsstöðum.
    949     Þrándarstaðavegur: Af Borgarfjarðarvegi hjá Mýnesi, að Þrándarstöðum.
    951     Vestdalseyrarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi á Fjarðaröldu, um Vestdalseyri, að Sunnuholti.
    952     Hánefsstaðavegur: Af Seyðisfjarðarvegi á Fjarðaröldu, um Búðareyri, að Flísarhúsalæk.
    953     Mjóafjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi nálægt Köldukvíslarbrú, um Mjóafjarðarheiði og norðurströnd Mjóafjarðar, að Brekku.
    954     Helgustaðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Eskifjarðarkaupstað, að Stóru-Breiðuvík.
    956     Dalavegur: Af Suðurfjarðavegi norðan Dalsár, að Hólagerði.
    957     Hafnarvegur Reyðarfirði: Af Norðfjarðarvegi á Búðareyri í Reyðarfirði, að höfn.
    960     Hafnarvegur Breiðdalsvík: Af Breiðdalsvíkurvegi, um Hafnarbraut, að höfn.
    962     Norðurdalsvegur í Breiðdal: Af Hringvegi í Breiðdal, um Norðurdal, að vegamótum við brú á Norðurdalsá.
    964     Breiðdalsvegur: Af Hringvegi hjá Heydölum, yfir Breiðdalsá hjá Sveinshyl, á Hringveg hjá Ósi.
    966     Suðurbyggðarvegur: Af Hringvegi innan Ásunnarstaða, yfir Breiðdalsá hjá Flögu, um Randversstaði, á Breiðdalsveg við Skammadalsá.
    982     Flugvallarvegur Hornafirði: Af Hringvegi hjá Laxá, að flugvelli.
    983     Miðfellsvegur: Af Hoffellsvegi, að Miðfelli.
    984     Hoffellsvegur: Af Hringvegi vestan Hoffellsárbrúar, að vegamótum við Birkifell.
    986     Rauðabergsvegur: Af Hringvegi austan Djúpár, að vegamótum að Rauðabergi II.
    8005     Grímseyjarvegur: Frá ferjubryggju, að flugvelli.
    8010     Hæringsstaðavegur: Af Svarfaðardalsvegi, að vegamótum við Hæringsstaði.
    8110     Lækjarbakkavegur: Af Möðruvallavegi, að Möðruvöllum 1.
    8120     Dunhagavegur: Af Hörgárdalsvegi, að Litla-Dunhaga.
    8140     Auðnavegur: Af Hringvegi, að Bakka.
    8160     Eyrarvíkurvegur: Af Dagverðareyrarvegi, að Glæsibæ.
    8170     Skjaldarvíkurvegur: Af Dagverðareyrarvegi, að Skjaldarvík.
    8210     Leifsstaðavegur: Af Knarrarbergsvegi, að Leifsstöðum.
    8220     Brekkuvegur: Af Eyjafjarðarbraut eystri, að Svertingsstöðum.
    8230     Garðsárvegur: Af Eyjafjarðarbraut eystri, að Syðrahóli.
    8240     Ytra-Laugalandsvegur: Af Eyjafjarðarbraut eystri, að Laugarholti.
    8243     Þelamerkurvegur: Af Hringvegi við Bægisá, á Hringveg við Fossá.
    8315     Halllandsvegur: Af Veigastaðavegi, að Halllandi 2.
    8325     Mógilsvegur: Af Hringvegi, að Mógili 2.
    8335     Geldingsárvegur: Af Hringvegi, að Meyjarhóli.
    8365     Vaglavegur: Af Vaglaskógarvegi, að skógarvarðarhúsi.
    8370     Villingadalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri skammt utan við Torfufell, að Villingadal.
    8420     Birkimelsvegur: Af Hringvegi, að Birkimel.
    8440     Granastaðavegur: Af Útkinnarvegi, að Granastöðum.
    8460     Lundarbrekkubýli: Af Lundarbrekkuvegi, að Lundarbrekku.
    8480     Bjarnarstaðavegur: Af Lundarbrekkuvegi, að Bjarnarstöðum.
    8490     Knarrarbergsvegur: Af Veigastaðavegi, um Leifsstaði, á Eyjafjarðarbraut eystri.
    8505     Skriðuvegur: Af Norðausturvegi, að Rauðuskriðu.
    8510     Hraunkotsvegur: Af Sandsvegi, að Hraunkoti.
    8512     Sólheimavegur: Af Hringvegi á Svalbarðsströnd, að Sólheimum.
    8515     Árbótarvegur: Af Norðausturvegi, að Núpum.
    8520     Nesvegur: Af Aðaldalsvegi, að Árnesi.
    8525     Hafralækjarskólavegur: Af Aðaldalsvegi, að skóla.
    8530     Hafralækjarvegur: Af Aðaldalsvegi, að Hraungerði.
    8535     Grundargilsvegur: Af Aðaldalsvegi, að Glaumbæ.
    8545     Hjallavegur: Af Austurhlíðarvegi, að Breiðanesi.
    8560     Hrísateigsvegur: Af Kísilvegi, að Hrísateigi.
    8565     Hveravallavegur: Af Kísilvegi, að Hveravöllum.
    8570     Klambraselsvegur: Af Kísilvegi, að Brúnahlíð.
    8605     Héðinshöfðavegur: Af Norðausturvegi, að Héðinshöfða.
    8610     Hallbjarnarstaðavegur: Af Norðausturvegi, að Hallbjarnarstöðum.
    8705     Hraunborgarvegur: Af Hringvegi, að Hraunborg.
    8710     Gautlandavegur: Af Baldursheimsvegi, að Gautlöndum.
    8715     Grænavatnsvegur: Af Hringvegi, að Grænavatni.
    8720     Vogavegur: Af Hringvegi, að Vogum.
    8730     Grímsstaðavegur: Af Mývatnsvegi, að Grímsstöðum 2b.
    8755     Vestursandsvegur: Af Norðausturvegi, að Keldunesi.
    8765     Gunnarsstaðavegur: Af Norðausturvegi, að Gunnarsstöðum 1.
    8770     Tunguselsvegur: Af Norðausturvegi, að Hallgilsstöðum.
    8843     Laxamýrarvegur: Af Norðausturvegi, að Laxamýri 2a.
    8877     Fjallavegur: Af Norðausturvegi í Kelduhverfi, að Lóni.
    8984     Hvammsvegur: Af Norðausturvegi, að Hvammi.
    9120     Torfastaðavegur: Af Skógavegi nálægt Torfastöðum, að Torfastöðum 1.
    9160     Refsstaðarvegur: Af Sunnudalsvegi, að Refsstað.
    9165     Svínabakkavegur: Af Sunnudalsvegi, að Akri.
    9225     Hnefilsdalsvegur: Af Jökuldalsvegi eystri, að Mælivöllum 2.
    9275     Hallfreðarstaðavegur: Af Hróarstunguvegi, að Hallfreðarstöðum 2.
    9340     Norðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Fljótsdalsvegi hjá Végarði, að Valþjófsstað 2.
    9350     Geitdalsvegur: Af Skriðdalsvegi, að Þorvaldsstöðum.
    9430     Finnsstaðavegur: Af Borgarfjarðarvegi, að Finnsstöðum 2.
    9460     Njarðvíkurvegur: Af Borgarfjarðarvegi, að Borg.
    9617     Tóarselsvegur: Af Norðurdalsvegi í Breiðdal, að vegamótum að Skarði.
    9727     Þinganesvegur: Af Hringvegi, að Grænahrauni.
    9739     Dilksnesvegur: Af Hafnarvegi, að Framnesi.
    9743     Hafnarnesvegur: Af Hafnarvegi, að Hafnarnesi.
    9746     Ártúnsvegur: Af Hringvegi, að Hólum 2.
    9765     Meðalfellsvegur: Af Hringvegi við Nesjakauptún, að götunni Hraunhóli.
    9811     Stórabólsvegur: Af Hringvegi, að Klettatúni.
    9842     Borgarhafnarvegur: Af Hringvegi, að Lækjarhúsum 1.
    9853     Kálfafellsstaðarvegur: Af Hringvegi, að Jaðri.
    9860     Halavegur: Af Hringvegi, að Hala 2.
    9868     Fagurhólsmýrarvegur: Af Hringvegi, að vegamótum Hemruvegar.
    9870     Hnappavallavegur: Af Hringvegi, að Hnappavöllum.
    9882     Hofsvegur: Af Hringvegi, að Hofi 1.
    9887     Hofavegur: Af Hofsvegi, að Hofi 2.
    9892     Svínafellsvegur: Af Hringvegi, að Suðurbæ.Flokkun stofn- og tengivega skv. 4.3.1 í undirflokka.


Stofnvegir.

    1     Hringvegur.
    22     Dalavegur.
    30     Skeiða- og Hrunamannavegur.
    31     Skálholtsvegur.
    33     Gaulverjabæjarvegur:

         Baldurshagi á Stokkseyri–Eyrarbakkavegur.
     34     Eyrarbakkavegur.
    35     Biskupstungnabraut:

         Hringvegur–Bræðratunguvegur og
         Laugarvatnsvegur–Hrunamannavegur.
    36     Þingvallavegur.
    37     Laugarvatnsvegur.
    38     Þorlákshafnarvegur.
    39     Þrengslavegur.
    40     Hafnarfjarðarvegur.
    41     Reykjanesbraut.
    42     Krýsuvíkurvegur:

         Reykjanesbraut–Vatnsskarð
    43     Grindavíkurvegur.
    44     Hafnavegur:

         Reykjanesbraut–Keflavíkurflugvöllur.
    45     Garðskagavegur:
         Reykjanesbraut–Sandgerði.
    46     Víknavegur.
    47     Hvalfjarðarvegur.
    49     Nesbraut.
    50     Borgarfjarðarbraut.
    51     Akrafjallsvegur.
    54     Snæfellsnesvegur.
    55     Heydalsvegur.
    56     Vatnaleið.
    58     Stykkishólmsvegur.
    60     Vestfjarðavegur.
    61     Djúpvegur.
    62     Barðastrandarvegur.
    63     Bíldudalsvegur.
    64     Flateyrarvegur.
    65     Súgandafjarðarvegur.
    67     Hólmavíkurvegur.
    72     Hvammstangavegur.
    74     Skagastrandarvegur.
    75     Sauðárkróksbraut.
    76     Siglufjarðarvegur.
    77     Hofsósbraut.
    82     Ólafsfjarðarvegur.
    85     Norðausturvegur.
    87     Kísilvegur.
    92     Norðfjarðarvegur.
    93     Seyðisfjarðarvegur.
    96     Suðurfjarðavegur.
    97     Breiðdalsvíkurvegur.
    98     Djúpavogsvegur.
    99     Hafnarvegur.
    205     Klausturvegur.
    240     Stórhöfðavegur.
    343     Álfsstétt.
    359     Bræðratunguvegur.
    365     Lyngdalsheiðarvegur.
    376     Breiðamörk:

         Hringvegur–Skólamörk.
     379     Hafnarvegur Þorlákshöfn.
    409     Fossvogsbraut.
    410     Elliðavatnsvegur.
    411     Arnarnesvegur.
    412     Vífilsstaðavegur.
    413     Breiðholtsbraut.
    414     Flugvallarvegur Reykjavík.
    415     Álftanesvegur:
         
Reykjanesbraut–Túngata.
    418     Bústaðavegur.
    419     Höfðabakki.
    421     Vogavegur.
    423     Miðnesheiðarvegur.
    424     Keflavíkurvegur.
    427     Suðurstrandarvegur.
    429     Sandgerðisvegur.
    431     Hafravatnsvegur:

         Úlfarsárvegur–Hringvegur.
    432     Hallsvegur.
    450     Sundabraut.
    453     Sundagarðar.
    454     Holtavegur.
    470     Fjarðarbraut.
    503     Innnesvegur:

         Höfði við Akranes–Akranesvegur.
    509     Akranesvegur.
    531     Borgarbraut.
    574     Útnesvegur:

         Hellissandur–Ólafsvík.
    617     Tálknafjarðarvegur:
         Bíldudalsvegur–Lækjargata á Sveinseyri.
    619     Ketildalavegur:
         Bíldudalsvegur–Hafnarteigur.
     622     Svalvogavegur:
         Vestfjarðavegur–Hafnargata á Þingeyri.
     636     Hafnarvegur Ísafirði.
    744     Þverárfjallsvegur.
    808     Árskógssandsvegur.
    819     Hafnarvegur Akureyri.
    820     Flugvallarvegur Akureyri.
    821     Eyjafjarðarbraut vestri:

         Hringvegur–Miðbraut.
    823     Miðbraut.
     829     Eyjafjarðarbraut eystri:
         Hringvegur–Miðbraut.
    837     Hlíðarfjallsvegur.
    845     Aðaldalsvegur.
    859     Hafnarvegur Húsavík.
    867     Öxarfjarðarheiðarvegur.
    917     Hlíðarvegur.
    952     Hánefsstaðavegur:

         Seyðisfjarðarvegur–ytri vegamót Austurvegar
    954     Helgustaðavegur:
         Norðfjarðarvegur–ytri vegamót Lambeyrarbrautar.


    
Tengivegir.
    Aðrir vegir í upptalningu vega í 4.3.1 eru tengivegir.

4.3.2 Ferjuleiðir.
    1.     Vestmannaeyjar–Þorlákshöfn.

            Á milli Þorlákshafnar og Vestmannaeyja eru fluttir farþegar og bílar í reglulegum áætlunarferðum.
    2.     Stykkishólmur–Flatey–Brjánslækur.
            Á milli Stykkishólms og Brjánslækjar eru fluttir farþegar og bílar í reglulegum áætlunarferðum með viðkomu í Flatey fyrir farþega og frakt.
    3.     Ísafjörður–Æðey–Vigur.
            Til Æðeyjar og Vigur eru fluttir farþegar og frakt í reglulegum áætlunarferðum.
    4.     Árskógsströnd–Hrísey.
            Á milli Árskógsstrandar og Hríseyjar eru fluttir farþegar og frakt í reglubundnum áætlunarferðum.
    5.     Akureyri–Hrísey–Dalvík–Grímsey.
            Á milli Akureyrar, Hríseyjar, Dalvíkur og Grímseyjar eru fluttir farþegar og frakt í reglubundnum áætlunarferðum.
    6.     Neskaupstaður–Mjóifjörður.
            Á milli Neskaupstaðar og Mjóafjarðar eru fluttir farþegar og frakt í reglubundnum áætlunarferðum.

4.3.3 Grunnnet.
Stofnvegir í grunnneti.
    Stofnvegir teljast allir til grunnnets nema Heydalsvegur.

Tengivegir í grunnneti:
    25     Þykkvabæjarvegur
    26     Landvegur
    32     Þjórsárdalsvegur
    33     Gaulverjabæjarvegur
             Hringvegur–Baldurshagi á Stokkseyri
    35     Biskupstungnabraut
             Bræðratunguvegur–Laugarvatnsvegur
             Hrunamannavegur–Gullfoss
    42     Krýsuvíkurvegur
             Vatnsskarð–Suðurstrandarvegur
    44     Hafnavegur
             Keflavíkurflugvöllur–Hafnir
    52     Uxahryggjavegur
             Þingvallavegur–Kaldadalsvegur
    83     Grenivíkurvegur
    94     Borgarfjarðarvegur
    208     Skaftártunguvegur
    250     Dímonarvegur
    253     Bakkavegur
    261     Fljótshlíðarvegur
             Hringvegur–Dímonarvegur
    430     Úlfarsfellsvegur
    431     Hafravatnsvegur
             Hringvegur–Úlfarsárvegur
    518     Hálsasveitarvegur
             Borgarfjarðarbraut–Kaldadalsvegur
    606     Karlseyjarvegur
             Reykhólasveitarvegur–Reykhólaþorp
    607     Reykhólasveitarvegur
              Vestfjarðavegur–Karlseyjarvegur
    622     Svalvogavegur
             Vestfjarðavegur á Þingeyri–flugvöllur
    631     Flugvallarvegur Ísafirði
    643     Strandavegur
             Djúpvegur–Drangsnesvegur
    645     Drangsnesvegur
             Strandavegur–Drangsnes
    731     Svínvetningabraut
            Kjalvegur–Hringvegur
    752     Skagafjarðarvegur
             Hringvegur–Héraðsdalsvegur
    809     Hauganesvegur
    821     Eyjafjarðarbraut vestri
             Miðbraut–Eyjafjarðarbraut eystri
    842     Bárðardalsvegur vestri
    846     Austurhlíðarvegur
             Hringvegur–Laugar
    848     Mývatnsvegur
    870     Kópaskersvegur
    931     Upphéraðsvegur
             Hallormsstaður–Hringvegur

Landsvegir í grunnneti:
    F26     Sprengisandsleið
    35     Kjalvegur
    F208     Fjallabaksleið nyrðri
    550     Kaldadalsvegur

Ferjuleiðir í grunnneti:
Vestmannaeyjar–Þorlákshöfn
Stykkishólmur–Brjánslækur
Hrísey–Árskógssandur