Ferill 27. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


144. löggjafarþing 2014–2015.
Þingskjal 1056  —  27. mál.

Síðari umræða.


Nefndarálit með breytingartillögu


um tillögu til þingsályktunar um aðgerðaáætlun til að efla fjarheilbrigðisþjónustu.


Frá velferðarnefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Inga Steinar Ingason, Lauru Sch. Thorsteinsson og Leif Bárðarson frá embætti landlæknis, Unni Pétursdóttur frá Félagi íslenskra sjúkraþjálfara, Auðbjörgu B. Bjarnadóttur og Sigurð Árnason frá Heilsugæslustöðinni Kirkjubæjarklaustri, Ólaf Baldursson frá Landspítala og Þóru Björgu Jónsdóttur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
    Umsagnir bárust frá Bandalagi íslenskra græðara, Barnaverndarstofu, Félagi sjúkraþjálfara, Fljótsdalshéraði, Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, hjúkrunarráði Sjúkrahússins á Akureyri, Landssambandi eldri borgara, Læknafélagi Íslands, Organon, Persónuvernd, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Seyðisfjarðarkaupstað, Sveitarfélaginu Árborg og Sveitarfélaginu Hornafirði.
    Þingsályktunartillagan felur í sér að sett verði fram tímasett aðgerðaáætlun til eflingar fjarheilbrigðisþjónustu. Fjarheilbrigðisþjónusta er ýmiss konar heilbrigðisþjónusta sem veitt er með tilstilli fjarskiptatækni.
    Umsagnaraðilar og gestir nefndarinnar voru almennt jákvæðir um efni tillögunnar. Fram kom að meiri notkun fjarskiptatækni í heilbrigðisþjónustu fæli í sér mikla möguleika til að auka skilvirkni og öryggi og bæta gæði þjónustunnar, m.a. með því að greiða fyrir aðgangi að sérfræðiþekkingu fagfólks í ýmsum heilbrigðisstéttum. Ætti það sérstaklega við í dreifðari byggðum en möguleikarnir í þéttbýli væru líka miklir. Fram kom að fjarheilbrigðisþjónusta væri viðbót og þróun á vinnulagi en væri ekki ætlað að draga úr hefðbundinni heilbrigðisþjónustu í dreifðari byggðum.
    Því var hreyft fyrir nefndinni að rétt væri að móta almenna stefnu í málaflokknum og forgangsraða verkefnum og markmiðum áður en ráðist væri í gerð tímasettrar aðgerðaáætlunar. Þá kom fram að gagnlegt gæti verið að láta reyna á einstaka liði aðgerðaáætlunar í tilraunaverkefnum á afmörkuðum svæðum áður en ráðist væri í innleiðingu þeirra á landsvísu. Nefndin fellst á þessi sjónarmið.
    Fyrir nefndinni kom fram að æskilegt væri að starfshópur með fulltrúum frá embætti landlæknis, Landspítala, Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og Heilsugæslustöðinni Kirkjubæjarklaustri kæmi að vinnu við mótun stefnu og aðgerðaáætlunar. Í ljósi sérstakrar þýðingar fjarheilbrigðisþjónustu fyrir dreifðari byggðir telur nefndin einnig æskilegt að annar fulltrúi af landsbyggðinni skipi slíkan starfshóp.
    Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:    Tillögugreinin orðist svo:
    Alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra að skipa starfshóp sem móti stefnu og aðgerðaáætlun til eflingar fjarheilbrigðisþjónustu svo bjóða megi landsmönnum, hvar sem þeir eru í sveit settir, fjölbreytta, skilvirka og örugga heilbrigðisþjónustu. Heilsugæslustöðin Kirkjubæjarklaustri, Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, landlæknir og Landspítali tilnefni einn fulltrúa hver í hópinn en einn fulltrúa skipi heilbrigðisráðherra án tilnefningar.
    Starfshópurinn ljúki störfum fyrir 1. mars 2016.

    Helgi Hrafn Gunnarsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykkur áliti þessu.
    Brynjar Níelsson og Guðbjartur Hannesson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 9. mars 2015.

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir,
form.
Björt Ólafsdóttir,
frsm.
Ásmundur Friðriksson.
Elsa Lára Arnardóttir. Páll Jóhann Pálsson. Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Steinunn Þóra Árnadóttir.