Ferill 129. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 723  —  129. mál.
2. umræða.Nefndarálit með frávísunartillögu


um frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, með síðari breytingum (hækkun starfslokaaldurs).

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Andra Val Ívarsson frá Bandalagi háskólamanna og Hrannar Má Gunnarsson frá BSRB. Nefndinni bárust umsagnir frá Bandalagi háskólamanna og BSRB.
    Með frumvarpinu er lagt til að hækka lögbundið hámark starfslokaaldurs starfsmanna ríkisins úr 70 árum í 73 ár. Sambærileg mál hafa komið fram nokkrum sinnum á undanförnum árum, sbr. m.a. 37. mál á 149. löggjafarþingi.
    Umsagnaraðilar og gestir nefndarinnar voru almennt hlynntir efni frumvarpsins og tóku undir að þörf væri á að taka lagaákvæði um starfslokaaldur til skoðunar, m.a. með hliðsjón af lögum um jafna meðferð á vinnumarkaði, nr. 86/2018, og öðrum aldurstengdum réttindum. Þó komu fram athugasemdir um að samráð yrði að eiga sér stað, sbr. meginreglu 52. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins sem hljóðar svo: Við samningu stjórnvaldsfyrirmæla samkvæmt lögum þessum, annarra en verklagsreglna, svo og við endurskoðun þeirra, skal jafnan gefa Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, Bandalagi háskólamanna og Alþýðusambandi Íslands kost á að fylgjast með og fjalla fyrir hönd félaga sinna um ágreiningsatriði þau sem upp kunna að koma.
    Nefndin tekur undir framangreind sjónarmið og telur nauðsynlegt að fram fari heildstæð endurskoðun á lögum og reglum um starfslokaaldur í samráði við framangreinda aðila auk fleiri aðila sem kunna að hafa hagsmuna að gæta í tengslum við málið, svo sem Samband íslenskra sveitarfélaga og Landssamband eldri borgara. Við þá skoðun verði m.a. metið hvort tilefni sé til að ákvæði um hámarksaldur verði afnumin og önnur viðmið um hæfi einstaklinga innleidd í þeirra stað. Nefndin beinir því til ráðuneytisins að samráð og önnur vinna við endurskoðun á framangreindum forsendum hefjist þegar í byrjun ársins 2020 og að ráðherra leggi fram lagafrumvarp með tillögum að breytingum á haustþingi.
    Að framangreindu virtu leggur nefndin til að frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 13. desember 2019.

Óli Björn Kárason,
form.
Bryndís Haraldsdóttir,
frsm.
Þorsteinn Víglundsson.
Brynjar Níelsson. Jóhann Friðrik Friðriksson. Oddný G. Harðardóttir.
Ólafur Þór Gunnarsson. Ólafur Ísleifsson. Smári McCarthy.