Ferill 582. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 1008  —  582. mál.
Frumvarp til laga


um breytingu á lögum um breytingu á lögum um neytendalán og lögum um
aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 163/2019.


(Eftir 2. umræðu, 24. febrúar.)


1. gr.
    

    Í stað orðanna „fullgildri rafrænni undirskrift“ í lokamálslið 3. gr. laganna kemur: rafrænni undirskrift eða samþykktur af neytanda sem hefur verið auðkenndur rafrænt gagnvart viðskiptakerfi lánveitanda.

2. gr.

    Í stað orðanna „eru jafnframt fjármálafyrirtæki samkvæmt skilgreiningu laga um fjármálafyrirtæki“ í 1. mgr. a-liðar 6. gr. laganna kemur: hafa jafnframt heimild til lánveitinga til neytenda samkvæmt sérlögum og eru eftirlitsskyldir aðilar samkvæmt lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.

3. gr.
    

    Eftirfarandi breytingar verða á 10. gr. laganna:
     a.      Orðin „3. gr. og“ í 2. mgr. falla brott.
     b.      Við greinina bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
            Þrátt fyrir 1. mgr. öðlast 3. gr. gildi 1. júní 2020.

4. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.