Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1372, 152. löggjafarþing 23. mál: tekjuskattur (fyrningarálag á grænar eignir o.fl.).
Lög nr. 73 28. júní 2022.

Lög um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003 (fyrningarálag á grænar eignir o.fl.).


1. gr.

     Við 21. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
     Fari greiðsla fram með eign atvinnurekstrar skal ákvarða hagnað eða tap með sama hætti og hefði eignin verið seld ótengdum aðila, þ.m.t. við úttekt eigenda.

2. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða LXX í lögunum:
  1. Á eftir orðunum „stofnverð eigna“ í 2. mgr. kemur: skv. 1. mgr.
  2. Orðin „og hvenær skattaðili telst vera í fjárhagsvanda“ í 8. mgr. falla brott.


3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 16. júní 2022.